Công thức tính lực là gì?

Công thức tính lực là gì?

Đối với một vật có khối lượng không thay đổi, lực bằng khối lượng nhân với gia tốc. Điều này được viết tắt là f = ma. Lực là một lực đẩy /kéo lên một vật thể do tương tác với một vật thể khác. Có độ lớn và hướng làm cho lực là một đại lượng vectơ.

Lực tiếp xúc tồn tại khi hai vật thể chạm vào nhau; Lực tác dụng tại một khoảng cách tồn tại khi hai vật tác dụng lực đẩy /kéo lên nhau mà không chạm vào nhau. Lực hấp dẫn là một ví dụ về lực tác dụng tại một khoảng cách. Tổng tất cả các vectơ lực mà một vật thể trải qua cho biết hướng mà nó sẽ chuyển động. Đơn vị SI của lực là Newton (ký hiệu là N). Một Newton là lực cần thiết để cung cấp cho một kg gia tốc một mét trên giây mỗi giây.