Công thức tính tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là gì? – Thương mại 2022

a:

Tính toán tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) cho một khoản đầu tư có thể là tốn nhiều thời gian và không chính xác. Tính IRR phải được thực hiện thông qua đoán, giả định, và thử và sai. Về cơ bản, phép tính IRR bắt đầu bằng hai lần đoán ngẫu nhiên ở các giá trị có thể và kết thúc bằng việc xác nhận hoặc từ chối. Nếu bị từ chối, những dự đoán mới là cần thiết.

Mục đích của tỷ suất nội địa trở lại

IRR là tỷ suất chiết khấu, trong đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền tương lai từ một khoản đầu tư bằng không. Về mặt chức năng, IRR được các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng để tìm ra đầu tư có sử dụng tiền của họ hay không. Một nhà kinh tế học có thể nói rằng nó giúp xác định chi phí cơ hội đầu tư. Một nhà thống kê tài chính sẽ nói rằng nó liên kết giá trị hiện tại của tiền và giá trị tương lai của tiền cho một khoản đầu tư nhất định.

Không nên nhầm lẫn với lợi tức đầu tư (ROI). Lợi nhuận trên đầu tư bỏ qua giá trị thời gian của tiền, về cơ bản làm cho nó một số danh nghĩa hơn là một số thực. ROI có thể cho nhà đầu tư biết tỷ lệ tăng trưởng thực tế từ khi bắt đầu kết thúc, nhưng IRR lại cho thấy sự quay trở lại cần thiết để thu được tất cả các dòng tiền và nhận được tất cả các giá trị từ đầu tư.

Công thức cho Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ

Một công thức đại số có thể cho IRR là: IRR = R1 + ((NPV1 x (R2 – R1)) / (NPV1 – NPV2)); trong đó R1 và R2 là tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn ngẫu nhiên, và NPV1 và NPV2 là giá trị hiện tại ròng cao hơn và thấp hơn.

Có một số biến số quan trọng ở đây: lượng đầu tư, thời gian đầu tư và dòng tiền liên quan đến đầu tư. Công thức phức tạp hơn là cần thiết để phân biệt giữa các dòng tiền vào ròng ròng.

Bước đầu tiên là làm cho đoán ở các giá trị có thể cho R1 và R2 để xác định giá trị hiện tại ròng. Hầu hết các nhà phân tích tài chính có kinh nghiệm đều có cảm giác về dự đoán.

Nếu NPV1 ước tính gần bằng không, thì IRR bằng R1. Toàn bộ phương trình được thiết lập với kiến ​​thức rằng, tại IRR, NPV bằng không. Mối quan hệ này rất quan trọng để hiểu được IRR.

Có các phương pháp khác để ước lượng IRR. Quy trình tương tự cơ bản được theo sau cho mỗi, tuy nhiên: tạo dự đoán về giá trị chiết khấu và, nếu NPV quá xa về vật chất từ ​​0, hãy đoán một lần nữa và thử lại.

Có thể sử dụng và giới hạn

IRR có thể được tính và sử dụng cho các mục đích bao gồm phân tích thế chấp, đầu tư cổ phần tư nhân, quyết định cho vay, lợi tức kỳ vọng đối với cổ phiếu hoặc tìm năng suất trái phiếu.

Các mô hình IRR không tính chi phí vốn vào xem xét. Họ cũng giả định rằng tất cả dòng tiền thu được trong suốt thời gian của dự án được tái đầu tư với tỷ lệ IRR. Hai vấn đề này được tính vào tỷ lệ hoàn trả nội bộ đã được sửa đổi (MIRR).