Đồng phân của C4H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8 và gọi tên

Đồng phân của C4H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8 và gọi tên

Đồng phân của C4H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của
C4H8 nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8 tương ứng.

Hay lắm đó

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 – 8) / 2 = 1

Phân tử có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 có 3 đồng phân trong đó:

– Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT
Đồng phân
Tên gọi

1 CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – en

2 CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – en

– Trong đó but – 2 – en có đồng phân hình học:

STT
Đồng phân
Tên gọi

1
Đồng phân của C4H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8 và gọi tên
Cis – but – 2 – en

2
Đồng phân của C4H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8 và gọi tên
Trans – but – 2 – en

Vậy tính cả đồng phân hình học thì buten C4H8 có tổng cộng 3 đồng phân.