Nêu công thức tính I và U trong mạch có n bóng đèn mắc nối tiếp, song song? (Công thức I, U tổng quát) – Vật lý Lớp 7 – Bài tập Vật lý Lớp 7 – Giải bài tập Vật lý Lớp 7 | Lazi.vn – Cộng đồng Tri thức

Đoạn mạch nối tiếp
Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở R1,R2 mắc nối tiếp,hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I=I1=I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:U=U1+U2
Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: Rtđ=R1+R2
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở: 'U1/U=U¹+U²=Rtđ=R¹+R²/Rtđ=R¹+R²'

Đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I='<em>I1</em></strong><em>+<strong>I2'
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu diện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U='<em>U1</em></strong><em>=<strong>U2'
Điện trở tương đương có công thức: 1/Rtđ =1/'R1 +1/R2'