Tổng hợp công thức Kinh tế lượng PDF

File tài liệu tổng hợp các công thức môn Kinh tế lượng được trình bày dạng bảng chi tiết, khoa học, công thức để áp dụng theo từng dạng bài tập cụ thể, đây là tài liệu để sinh viên học cao đẳng, đại học học tập, ôn thi môn Kinh tế lượng. 

Bảng công thức môn Kinh tế lượng gồm có các công thức:

 • Xác định PRF 
 • Xác định SRF 
 • Ý nghĩa các hệ số hồi quy 
 • Tổng các bình phương
 • Tính hệ số xác định
 • Hệ số tương quan riêng phần và các công thức liên quan 
 • Hệ số xác định hiệu chỉnh
 • Ước lượng của δ, se(βˆ), Var(βˆ) 
 • Kiểm định sự phù hợp SRF, mức ý nghĩa α
 • Kiểm định giả thiết biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không? 
 • Ước lượng khoảng 
 • Dự báo, dự đoán 
 • So sánh R2
 • Kiểm định thu hẹp hồi quy 
 • Kiểm định sự đồng nhất của hàm hồi quy
 • Phát hiện đa cộng tuyến
 • Kiểm định PSSS thay đổi 
 • Kiểm định hiện tượng tự tương quan 

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu Kinh tế lượng sau: