Tổng hợp tất cả bài tập excel cơ bản hay nhất cho người mới bắt đầu

Tên KH
Quốc tịch
Mã PH
Ngày đến
Ngày đi
Số
ngày ở
Tiền
phòng
Tiền ăn
Tiền PV
Tổng
cộng

David
Pháp
L1A-F1
9/11/2006
9/15/2006
5
200
75000
10
75210

Kim
Korea
L1A-F1
9/1/2006
9/5/2006
5
200
75000
10
75210

Dũng
Việt Nam
L1A-F3
9/21/2006
9/30/2006
10
400
50000
0
50400

Nam
Korea
L1B-F2
9/10/2006
9/15/2006
6
210
60000
12
60222

Hùng
Việt Nam
L1C-F1
9/2/2006
9/5/2006
4
120
60000
0
60120

Minh
Việt Nam
L2A-F2
9/12/2006
9/20/2006
9
270
90000
0
90270

John
Mỹ
L2A-F2
9/1/2006
9/6/2006
6
180
60000
12
60192

Yoo
Korea
L2A-F3
9/21/2006
9/25/2006
5
150
25000
10
25160

Lee
Korea
L2B-F1
9/10/2006
9/14/2006
5
125
75000
10
75135

Peter
Anh
L2B-F2
9/6/2006
9/9/2006
4
100
40000
8
40108

BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG

BẢNG GIÁ ĂN

Loại phòng
A
B
C

Loại phòng
F1
F2
F3

Lầu

Giá
15
10
5

L1
40
35
30

L2
30
25
20

BẢNG THỐNG KÊ TIỀN PHÒNG

L3
20
15
10

Loại phòng
A
B
C

L1
200820
60222
60120

L2
175622
115243
0