"audit" là gì? Nghĩa của từ audit trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

auditstar bm gray

audit /'ɔ:dit/

 • danh từ
  • sự rà soát (sổ sách)
   • audit ale: bia đặc trưng trong ngày rà soát sổ sách
  • sự trả tiền những khoản (theo kỳ hạn) giữa tá điền và địa chủ
  • ngoại động từ
   • rà soát (sổ sách)


  p kiểm nghiệm
 • audit procedure: thủ tục kiểm nghiệm
 • p rà soát
 • application audit: rà soát ứng dụng
 • audit area: vùng rà soát
 • audit events: những biến cố rà soát
 • audit list: danh sánh rà soát
 • audit printer: máy in rà soát
 • audit review file: tập tin duyệt rà soát
 • audit review file: tập tin xem lại rà soát
 • audit roll: cuộn giấy rà soát
 • audit total: tổng rà soát
 • audit trail: biên bản rà soát
 • audit window: cửa sổ rà soát
 • environmental audit: rà soát môi trường
 • management audit: sự rà soát quản lý
 • quality audit: rà soát chất luợng
 • software audit: sự rà soát phần mềm
 • p sự rà soát
 • management audit: sự rà soát quản lý
 • software audit: sự rà soát phần mềm
 • p thử
  Ngành: liên lạc & vận tải
  p kiểm toán
 • audit certificate: giấy chứng thực kiểm toán
 • audit report: báo cáo kiểm toán
 • audit review file: tệp khảo kiểm toán
 • audit window: cửa sổ kiểm toán
 • energy audit: kiểm toán năng lượng
 • audit certificate
  p giấy chứng thực kiểm công
  audit history
  p lịch sử hoạt động
  audit review file
  p tệp khảo hiểm
  audit trail
  p lịch sử hoạt động
  job audit
  p sự phân tích công việc

  p công việc kiểm toán
  p kết toán (sổ sách)
  p kết toán sổ sách
  p kiểm toán
 • Post-Completion audit: kiểm toán sau hoàn công
 • acceptable (level of) audit risk: rủi ro kiểm toán sở hữu thể chấp nhận được
 • advice of audit: giấy báo kiểm toán
 • audit by comparison: cách kiểm toán so sánh
 • audit council: hội đồng kiểm toán
 • audit cycle: chu kỳ kiểm toán
 • audit entity: đối tượng kiểm toán
 • audit evidence: chứng cớ kiểm toán
 • audit expectation gap: chênh lệch kiểm toán kỳ vọng
 • audit firm: hàng kiểm toán
 • audit firm: doanh nghiệp kiểm toán
 • audit firm: hãng kiểm toán
 • audit mandate: chức năng kiểm toán
 • audit notebook: sổ tay kiểm toán
 • audit objective: mục đích kiểm toán
 • audit objectives: mục tiêu kiểm toán
 • audit of treasury: kiểm toán ngân khố
 • audit office: viện kiểm toán
 • audit opinion: ý kiến kiểm toán viên
 • audit opinion: ý kiến kiểm toán
 • audit period: kỳ kiểm toán
 • audit procedures: những thứ tự kiểm toán
 • audit process: quá trình kiểm toán
 • audit program: chương trình kiểm toán
 • audit regional branch office: kiểm toán khu vực
 • audit report: báo cáo kiểm toán
 • audit report: tờ trình kiểm toán
 • audit risk: rủi ro kiểm toán
 • audit sample: mẫu kiểm toán
 • audit sampling: kiểm toán chọn mẫu
 • audit scope: phạm vi kiểm toán
 • audit standard gap: chênh lệch kiểm toán chuẩn mực
 • audit standards: những chuẩn mực kiểm toán
 • audit statement: bảng báo cáo kiểm toán
 • audit trail: kiểm toán truy nguyên
 • audit trail: kiểm toán trên giấy
 • audit year: năm kiểm toán
 • bank audit: kiểm toán nhà băng
 • basic principles governing audit: những nguyên tắc cơ bản để tiến hành một cuộc kiểm toán
 • budget audit (ing): kiểm toán ngân sách
 • business audit: kiểm toán xí nghiệp
 • complete audit: tổng kiểm toán
 • complete audit: kiểm toán toàn diện
 • compliance audit: kiểm toán tuân thủ (theo yêu cầu)
 • compliance audit: kiểm toán mức hợp pháp
 • compliance audit: kiểm toán tính tuân thủ
 • computer-assisted audit: sự kiểm toán bằng vi tính
 • continuous audit: kiểm toán liên tục
 • current audit: kiểm toán hàng ngày
 • external audit: kiểm toán từ ngoài
 • external audit: kiểm toán cửa bên ngoài
 • external audit: kiểm toán của bên ngoài
 • external audit: kiểm toán ngoại bộ
 • field audit: kiểm toán tại hiện trường
 • .

 • final audit: kiểm toán cuối năm
 • floor audit: kiểm toán hạ tầng
 • general audit: tổng kiểm toán
 • general audit: kiểm toán toàn diện
 • general audit: kiểm toán tổng quát
 • horizontal audit: rà soát, kiểm toán hàng ngang
 • income statement audit: kiểm toán bảng thu nhập
 • independent audit: kiểm toán độc lập
 • internal audit: kiểm toán nội bộ
 • joint audit: việc cùng kiểm toán
 • joint audit: cuộc kiểm toán chung
 • management agreement management audit: kiểm toán quản lý
 • mean audit date: ngày kiểm toán bình quân
 • miscellaneous audit: kiểm toán tạp hạng
 • miscellaneous audit: kiểm toán đặc chủng
 • night audit: việc kiểm toán kín
 • on-the-spot audit: kiểm toán tại chỗ
 • on-the-spot audit: kiểm toán thực địa
 • partial audit: kiểm toán một phần
 • payroll audit: kiểm toán tiền lương
 • performance audit: kiểm toán hoạt động
 • periodical audit: kiểm toán định kỳ
 • post audit: kiểm toán sau
 • pre audit: kiểm toán trước (tiền kiểm)
 • preliminary audit: kiểm toán sơ bộ
 • private audit: kiểm toán ko công khai
 • procedure of audit: thủ tục kiểm toán
 • program result audit: kiểm toán kết quả chương trình
 • public audit: kiểm toán công khai
 • qualified audit report: báo cáo kiểm toán sở hữu phê chú
 • quarterly audit: kiểm toán quý
 • regular audit: kiểm toán định kỳ
 • regularity audit: kiểm toán tính tuân thủ
 • sample audit: sự kiểm toán lấy mẫu
 • sample audit: sự kiểm toán lẫy mẫu
 • scope of an audit: phạm vi của một cuộc kiểm toán
 • short form audit report: báo cáo kiểm toán ngắn gọn
 • social audit: kiểm toán xã hội
 • special audit: kiểm toán đặc trưng
 • statutory audit: việc kiểm toán chế định
 • supreme audit institution: cơ quan kiểm toán vô thượng
 • system of automatic internal audit: chế độ kiểm toán tự động nội bộ
 • systems based audit: kiểm toán căn cứ vào những chế độ
 • travelling audit: kiểm toán lưu động
 • value for money audit: sự kiểm toán trị giá tiền nong
 • value for money audit: sự kiểm toán đối với cơ quan chính phủ
 • year-end audit: kiểm toán cuối năm
 • p rà soát
 • ad publication audit: sự rà soát ấn phẩm quảng cáo
 • administrative audit: rà soát hành chánh
 • advice of audit: giấy báo rà soát
 • audit by comparison: sự rà soát bằng cách so sánh
 • audit by test: rà soát thử
 • audit clerk: viên trợ lý rà soát sổ sách
 • audit committee: ủy ban rà soát
 • audit of education funds: rà soát kinh phí giáo dục
 • audit of financial statement: rà soát bảng báo cáo tài chánh
 • audit of payroll: rà soát tiền lương
 • audit of public properties: sự rà soát công sản
 • audit of revenue: rà soát thu nhập
 • cash audit: rà soát tiền mặt
 • daily audit: rà soát hàng ngày
 • daily audit of receipts: rà soát số thu mỗi ngày
 • energy audit: rà soát năng lượng
 • financial audit: rà soát tài chính
 • financial statement audit: sự rà soát bảng báo cáo tài chính
 • green audit: rà soát xanh
 • home audit: sự rà soát tại nhà
 • internal audit: rà soát nội bộ
 • management agreement management audit: rà soát công việc quản lý
 • management audit: rà soát tình hình quản lý
 • management audit: rà soát công việc quản lý
 • marketing audit: rà soát tiếp thị
 • operational audit: rà soát tác nghiệp
 • position audit: sự rà soát tình trạng doanh nghiệp
 • quality audit: giám sát, rà soát chất lượng
 • quality audit: rà soát chất lượng
 • retail audit: rà soát phân tích điểm bán lẻ
 • store audit: rà soát hàng trữ kho
 • tax audit: sự rà soát thuế
 • traffic audit: sự rà soát lưu thông
 • travelling audit: rà soát lưu động
 • p rà soát (chương mục)
  p rà soát kế toán
  p sự rà soát sổ sách kế toán
  p sự quyết toán
  p sự thẩm tra
 • administration audit: sự thẩm tra quản lý hành chánh
 • contract audit: sự thẩm tra hợp đồng
 • supervisory audit: sự thẩm tra sở hữu tính giám sát
 • p thẩm kế
 • periodical audit: thẩm kế định kỳ
 • p việc kiểm toán
 • night audit: việc kiểm toán kín
 • statutory audit: việc kiểm toán chế định
 • administrative audit
  p việc thẩm tra hành chính
  audit adjustment
  p sự điều chỉnh quyết toán
  audit adjustment
  p sửa chương mục
  audit by test
  p thẩm tra một phần (chọn ra một phần để tiến hành rà soát)
  audit check
  p rà soát

  Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  Audit

  Kiểm toán

  Việc rà soát sổ lương của một doanh nghiệp để xác định mức phí bảo hiểm trong những đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động và một vài loại đơn bảo hiểm trách nhiệm và tài sản doanh nghiệp. Phí bảo hiểm trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động dựa trên số đơn vị lương trong sổ lương.

  Việc rà soát sổ lương của một doanh nghiệp để xác định mức phí bảo hiểm trong những đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động và một vài loại đơn bảo hiểm trách nhiệm và tài sản doanh nghiệp. Phí bảo hiểm trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động dựa trên số đơn vị lương trong sổ lương.

  Xem thêm: audited tài khoản, scrutinize, scrutinise, inspect

  Source: https://bloghong.com
  Category: Là Gì