Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập Hóa 8: Phân đạm urê có công thức Hóa là…

Phân đạm urê có công thức hoá học là. Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2 Hãy xác định:

a) Khối lượng mol phân tử của urê.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm urê.

c) Trong 2 mol phân tử urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố.

loi giai chi tiet

a) Khối lượng mol phân tử CO(NH2)2 là : 12+16+3(14+2)=60(g/mol)

Quảng cáo

b) Thành phần phần trăm các nguyên tố trong ure :

\(\% {m_C} = {{12 \times 100\% } \over {60}} = 20\% ;\% {m_O} = {{16 \times 100\% } \over {60}} \approx 26,7\%  \)

\(\% {m_N} = {{14 \times 2 \times 100\% } \over {60}} \approx 46,7\% ;\% {m_H} = 6,6\% \)

c) Trong 2 mol phân tử CO(NH2)2  có 2×1=2 (mol) nguyên tử C; 2×1=2(mol) nguyên tử O; 2×2=4(mol) nguyên tử N và 2×4=8(mol) nguyên tử H.