Bài 31.5 Trang 39 SBT Hóa 9: guyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức Hóa chung…

guyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì o chiếm 72,73% khối lượng.. Bài 31.5 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

31.5.   Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì O chiếm 72,73% khối lượng.

a)  Hãy xác định tên nguyên tố R.

b)  Viết công thức hoá học các hợp chất của nguyên tố R với oxi và hiđro.

c) Cho biết vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn.

loi giai chi tiet                         

a) Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức là RH4 sẽ tạo thành hợp chất oxit cao nhất là RO2 có phần trăm khối lượng của nguyên tô R :

100% – 72,73% = 27,27%

Quảng cáo

72,73% phân tử khối của RO2 ứng với 16 x 2 = 32 (đvC).

27,27% phân tử khối của R02 ứng với nguyên tử khối của nguyên tố R là :

\({{32 \times 27,27} \over {72,73}} = 12( đvC)\) => R là cacbon (C).

b) Công thức hoá học các hợp chất với oxi và hiđro là C02 và CH4.

c) Số thứ tự : 6, chu kì 2, nhóm IV.