BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG

Ngày đăng : 23/06/2013, 13 : 35

tài liệu tham khảo BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN CHO VAY TIÊU DÙNG 1. CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN DÀI HẠN : Bài tập 1: Trích nhật ký thực tập ngày 20/08/2010 Khách hàng : Lê Nghiêm CMND : 221111837 do CA Phú Yên cấp ngày 06/11/2005 Liên hệ : 12 Duy Tân – P4 – TP.Tuy Hòa – Phú Yên Tới PGD Thành Thị trấn Tuy Hòa – Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Phú Yên làm giấy đề nghị vay vốn để bổ sung vốn kinh doanh – Tổng nhu cầu vốn : 250.000.000 đồng – Vốn tự sở hữu tham gia : 150.000.000đồng Yêu cầu: 1./ Xác định số tiền Ngân hàng cho ông Lê Nghiêm vay? 2./ Xác định số tiền mà ông Lê Ngiêm phải trả lúc tới hạn? Biết rằng: – Thời hạn cho vay: 12 tháng – Lãi suất cho vay: 14%/ năm – Gía trị tài sản thế chấp : 300.000.000 đồng (Mức cho vay tối đa bằng 80% trị giá tài sản thế chấp ) – Phương thức trả gốc, lãi: + Gốc trả : 1 lần vào cuối kỳ. + Lãi trả : cùng kỳ trả nợ gốc. – Ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của ông ( bà ) Huỳnh Văn Hiếu GIẢI 1./ Xác định số tiền Ngân hàng cho ông Lê Nghiêm vay? = – _ = 250.000.000 – 150.000.000 = 100.000.000 đồng – Mức cho vay theo nhu cầu vay vốn của khách hàng Tổng nhu cầu vốn cần thiết của phương án Vốn tự sở hữu tham gia vào phương án – Mức cho vay tối đa của Ngân hàng = theo nhu cầu vay của KH Mức cho vay theo nhu cầu vay vốn X của khách hàng 100 % = 100.000.000 x 100% = 100.000.000 đồng – Mức cho vay tối đa theo trị giá TSTC = Gía trị TSTC x 80% = 300.000.000 x 80% = 240.000.000 đồng Vậy số tiền mà Ngân hàng cho Ông Nghiêm vay là 100.000.000 đồng 2./ Xác định số tiền mà Ông Lê Nghiêm phải trả lúc tới hạn ? * Số tiền gốc Ông Nghiêm phải trả lúc tới hạn là : 100.000.000 (đồng). * Số tiền lãi ông Hiếu phải trả lúc tới hạn : Số tiền lãi = số tiền vay * lãi suất cho vay * thời hạn vay = 100.000.000 x 14%/năm x 1 năm = 14.000.000 đồng Vậy số tiền gốc lãi ông Hiếu phải trả lúc tới hạn là : 100.000.000 + 14.000.000 = 114.000.000 đồng Bài tập 2 : Trích nhật ký thực tập ngày 23/08/2010 Doanh Nghiệp Trọng Cường gửi tới NH ĐT &PT Phú Yên hồ sơ xin vay vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, sau lúc thẩm định Ngân Hàng xác định như sau: Tổng trị giá dự án là 1.500.000.000 đồng Vốn Chủ Sở Hữu tham gia 30% tổng trị giá dự án Dự án khởi đầu từ 16/08/2010 => 16/11/2010 Lợi Nhuận dự kiến lúc dự án đưa vào hoạt động hàng năm 450.000.000 đồng Trị giá Tài Sản Thế Chấp 2.000.000.000 đồng, tỉ lệ trích KHCB TSCĐ 10% Doanh Nghiệp cam kết trích 50% Lợi Nhuận cùng với KHCB TSCĐ thuộc vốn vay để trả nợ kết hợp những nguồn khác trả thêm 100.000.000 đồng hàng năm. YÊU CẦU 1./ Xác định mức cho vay đối với dự án ? 2./ Xác định thời hạn cho vay đối với dự án ? 3./ Nếu sau lúc thẩm định cân đối với tài chính Huy động NH ĐT&PT Phú Yên đồng ý cho vay dự án này trong thời hạn 33 tháng thì để đảm bảo thời hạn cho vay này, DN phải tăng tỉ lệ trích LN của dự án mang lại hàng năm sử dụng để trả nợ là bao nhiêu ? Nếu nguồn trả nợ hàng năm cho Ngân Hàng từ KHCB nguồn khác ko đổi. BIẾT RẰNG – Tài chính của NH ĐT&PT Phú Yên đủ đáp ứng nhu cầu vay của Doanh Nghiệp. – NH ĐT&PT Phú Yên cho vay đối với dự án theo trị giá Tài Sản Thế Chấp là 75% trị giá tài sản được định giá. GIẢI: 1. Xác định mức cho vay đối với dự án : Mức cho vay tối = Tổng nhu cầu vốn – Vốn tự sở hữu – Những nguồn khác Đa đối với dự án cần thiết cho dự án Nhu cầu vay của dự án = Tổng trị giá dự án – Vốn chủ sở hữu tham gia = 1.500.000.000 – (1.500.000.000 * 30%) = 1.050.000.000đồng – Mức cho vay tối đa theo trị giá TSTC = Gía trị TSTC x 75% = 2.000.000.000 * 75% = 1.500.000.000 đồng Kết luận: Mức cho vay tối đa của NH ĐT&PT Phú Yên đối với dự án là 1.050.000.000 đồng 2. Xác định thời hạn cho vay đối với dự án: * Tcv = Txd + Ttn Txd = 3 tháng V( vốn vay NH ) Ttn = —————————— N (mức trả nợ hàng năm ) N= N1+N2+N3 Mà N1 = * = 1.050.000.000 * 10% = 105.000.000 đồng N2 = * = 450.000.000 * 50% = 225.000.000 đồng Trị giá TSCĐ hình thành từ vốn vay Tỉ lệ trích KHCB TSCĐ hàng năm LN dự án mang lại hàng năm Tỉ lệ LN để trả nợ NH Tcv : Thời hạn cho vay. Txd : Thời kì thi công xây dựng dự án. Ttn : Thời kì trả nợ. N3 Những nguồn khác để trả nợ NH = 100.000.000 đồng  N = N1 + N2 + N3 = 105.000.000 + 225.000.000 + 100.000.000 = 430.000.000 đồng V( vốn vayNH ) 1.050.000.000 Ttn = —————————— = —————— = 2,4 năm N (mức trả nợ hàng năm ) 430.000.000 = 2 năm 5 tháng  Tcv = Txd + Ttn = 3 tháng + 2 năm 5 tháng = 4 năm 8 tháng  Kết luận : Thời hạn cho vay đối với dự án là 4 năm 8 tháng 3./ Nếu Tcv = 33 tháng Txd = 3 tháng Ttn = Tcv – Txd = 33 – 3 = 30 tháng V 30 Ttn = —————— = —— N1 +N2’ + N3 12 V * 12  N2’ = —————– – ( N1 + N3 ) 30 1.050.000.000 * 12 = ——————————– – 225.000.000 30 = 230.000.000 đồng. Tỷ lệ trích lợi nhuận N2’ 230.000.000 mới do dự án mang lại = ——- * 100% = ————— * 100% hàng năm sử dụng trả nợ NH N 450.000.000 = 51.11% Kết luận: Với thời hạn cho vay 33 tháng thì Doanh Nghiệp tăng tỉ lệ trích Lợi Nhuận lên 51.11% để sở hữu thể trả nợ Ngân Hàng. Bài tập 3: Trích nhật ký thực tập ngày 11/08/2010 N2’ là LN mới do dự án mang lại hàng năm sử dụng để trả nợ NH Doanh nghiệp T.T.V gửi tới NH ĐT&PT Phú Yên hồ sơ xin vay vốn, hồ sơ sở hữu những số liệu sau : Tổng mức vốn đầu tư :1.000.000.000 đồng trong đó: Nhà xưởng : 300.000.000 đồng Máy móc thiết bị : 600.000.000 đồng Kiến thiết cơ bản khác 100.000.000 đồng ( chưa tính lãi vay thi công) Thời kì thi công xây dựng từ 1/4/2009 => 31/12/2009 Vốn đầu tư xin vay 40% Lãi suất vay thi công là 1%/tháng, lãi vay thi công trả vào kỳ hạn trước nhất của thời hạn trả nợ Hiệu quả kinh tế của dự án, Lợi nhuận chưa thuế 150.000.000 đồng/năm Thuế Thu nhập 20%, sử dụng 50% Lợi nhuận ròng rã hàng năm để trả nợ Ngân hàng. Phân bổ kiến thiết cơ bản khác theo tỉ trọng giá TSCĐ Tỉ lệ trích KHCB TSCĐ hàng năm: Nhà xưởng 8%, MMTB 10% Tiêu dùng 40% mức trích Khấu hao hàng năm để trả nợ Ngân hàng. Hình thức thi công là giao thầu Theo kế hoạch tiến độ thi công, Hợp đồng trả tiền giữa T.T.V bên thi công Tổ chức Xây Dựng Đại Hưng như sau: 1/4/2009 : 100.000.000 đồng 31/5/2009 : 500.000.000 đồng 31/7/2009 : 250.000.000 đồng 31/12/2009 nghiệm thu trả tiền phần còn lại Sau lúc xem xét thẩm định NHN O & PTNT Phú Yên đồng ý cho vay thực hiện dự án theo nhu cầu của Doanh nghiệp – Yêu cầu : Xác định thời hạn cho vay đối với dư án ? BÀI LÀM: Tcv : Thời hạn cho vay. Txd : Thời kì thi công xây dựng dự án. Ttn : Thời kì trả nợ. Tcv = Txd + Ttn Vốn tự sở hữu của DN tham gia dự án : = 1.000.000.000 * ( 100% – 40%) = 600.000.000 đồng Với kế hoach trả tiền giữa T.T.V bên thi công Tổ chức Xây Dựng Đại Hưng theo tiến độ thi công: Ngày 1/ 4/2009 : 100.000.000 đồng Doanh nghiệp sử dụng Vốn tự sở hữu của mình để trả. Ngày 31/ 5/2009 : 500.000.000 đồng DN sử dụng Vốn tự sở hữu của mình để trả. Ngày 31/ 7/0x : 250.000.000 đồng Ngân hàng cho DN vay để trả tiền. Vậy ngày Ngân hàng phát khoản vay trước nhất cho DN là 31/ 7/2009 ngày dự án đi vào hoạt động là 31/12/2009.  Txd = 5 tháng V(vốn vay) + L ( lãi ) Ttn = ——————————- N ( mức trả nợ hàng năm ) Trong đó : V = Tổng mức vốn đầu tư – Vốn tự sở hữu – Vốn khác = 1.000.000.000 – ( 1.000.000.000 * 40 % ) = 400.000.000 đồng L = 250.000.000 * 0,875% * 5 = 10.937.500 đồng Với : N = N1 + N2 + N3 N2 = * = ( 150.000.000 – 150.000.000 * 20%) * 50% = 60.000.000 đồng N1 = Mức trích khấu hao ( K ) * 40% K = K1 + K2 K1 ( mức trích KH nhà xưởng ) = 8% * NGnx K2 ( mức trích KH MMTB ) = 10% * NGmmtb Phân bổ kiến thiết cơ bản khác lãi cho vay : LN do dự án mang lại hàng năm dung để trả nợ Tỉ lệ trích LN để trả nợ Ngân hàng Nhà xưởng : NGnx ( kiến thiết cơ bản khác + lãi vay ) * ———————- NGnx +NGmmtb 300.000.000 = (100.000.000 + 10.937.500 ) * —————— 900.000.000 = 36.979.167 đồng ( 1 ) MMTB : NGmmtb ( kiến thiết cơ bản khác + lãi vay ) * ———————- NGnx +NGmmtb 600.000.000 = 100.000.000 + 10.937.500 * —————— 900.000.000 = 73.958.333 đồng ( 2 ) NG nx = vốn đầu tư NX + (1) = 300.000.000 + 36.979.167 = 336.979.167 đồng NG mmtb = 600.000.000 + 73.958.333 = 673.958.333 đồng ⇒ K1 = 8% * NGnx = 8% * 336.979.167 = 26.958.347 đồng ⇒ K2 = 10% * 673.958.333 = 67.395.833 K = K1 + K2 = 26.958.347 + 67.395.833 = 94.354.180 đồng  N1 = 40% * K = 40% * 94.354.180 = 37.741.672 đồng N2 = * Tỉ lệ trích LN để trả nợ = ( 150.000.000 – 150.000.000 * 20% ) * 50% = 60.000.000 đồng LN do dự án mang lại hàng năm để trả nợ N = N1 + N2 = 37.741.672 + 60 = 97.741.672 đồng V(vốn vay) + L ( lãi ) 400.000.000 + 10.937.500 Ttn = ——————————— = ———————————- N ( mức trả nợ hàng năm) 97.741.672 = 4,2043 = 4 năm 3 tháng  Tcv = Txd + Ttn = 5 tháng + 4 năm 3 tháng = 4 năm 8 tháng. Kết luận: Thời hạn cho vay đối với dư án là: 4 năm 8 tháng. Bài tập 4 : Trích nhật ký thực tập ngày 16/08/2010 Sau lúc nhận được Kế hoạch vay vốn lưu động quý 3/2009 của Tổ chức Tân Thành gửi tới chi nhánh NH Đt& PT Phú Yên, ngân hàng đã tiến hành xem xét hồ sơ qua thẩm định Ngân hàng tổng hợp được những số liệu sau: _ Trị giá vật tư hàng hóa cần tậu vào 12.000.000.000 đồng _ CPSX khác phát sinh 9.000.000.000 đồng _ TS dự trữ đầu quý 8.300.000.000 đồng trong đó kém mất phẩm chất 100.000.000 đồng _ TS dự trữ cuối tháng 7.000.000.000 đồng trong đó kém mất phẩm chất 200.000.000 đồng. _ Trị giá số lượng hàng hóa thực hiện 22.500.000.000 đồng _ VLÐ tự sở hữu 1.600.000.000 đồng Yêu cầu : 1./ Xác định hạn mức cho vay tối đa quý 3/09 của NH đối với Tổ chức Tân Thành. 2./ Cũng vào thời kì này NH ĐT& PT Phú Yên lập kế hoạch cân đối vốn KD quý 3/2009 cho thấy tổng tài chính của Ngân hàng dự kiến là 260.000.000.000 đồng trong đó vốn tự sở hữu 20.000.000.000 đồng. Vốn hoạt động 200.000.000.000 đồng, vốn nhận điều hòa 40.000.000.000 đồng. Căn cứ vào khả năng đó NH sở hữu thể sắp đặt cho tổ chức số dư nợ tối đa = 2 % số vốn mà NH sử dụng vào kinh doanh. BÀI LÀM : 1./ Hạn mức cho vay tối đa quý 3/09 của NH đối với Tổ chức Tân Thành. Quý 4/0X (A) Nhu cầu vay VLĐ nhu cầu VLÐ cho SXKD bình quân quý 3/2009 ( 1 ) = – Tổng tầm giá SXKD ( 3) (1) = —————————————- Vòng quay VLĐ quý3/2009 (4) (3) = Trị giá vật tư hàng hóa + SPSX khác = 12.000.000.000 + 9.000.000.000 = 21.000.000.000 đồng Trị giá sản lượng hàng hóa thực hiện(5) ( 5 ) = 22.500.000.000 (4)= ————————————————- TS dự trữ bình quân (6) TS dự trữ hợp lý đầu kỳ + TS dự trữ hợp lý cuối kỳ (6) = ————————————————————————– 2 (8.300.000.000 – 100.000.000 ) + (7.000.000.000 – 200.000.000) = ————————————————————————————- —– 2 = 7.500.000.000 đồng 22.500.000.000 (4) = ——————— = 3 vòng. 7.500.000.000 21.000.000.000 (1) = ——————— = 7.000.000.000 đồng 3 A = 7.000.000.000 – 1.600.000.000 = 5.400.000.000 đồng Vốn tự sở hữu ( 2 ) _ Tổng dự trữ mà NH thực hiện theo quy định = Vốn tự sở hữu * 20% = 200.000.000.000 * 20% = 40.000.000.000 đồng = – = 260.000.000.000 – 40.000.000.000 = 220.000.000.000 đồng = = 220.000.000.000 * 2% = 4.400.000.000 đồng Vậy hạn mức tín dụng mà NH sắp đặt cho tổ chức vay là : 4.400.000.000 đồng 2./ Nhu cầu vay VLÐ quý 3/2009 của tổ chức là 5.400.000.000 đồng nhưng NH đủ giải quyết được 4.400.000.000 đồng. = – = 5.400.000.000 – 4.400.000.000 = 1.000.000.000 đồng. Vì vậy để đảm bảo đủ vốn cho SXKD theo dự kiến ban sơ cty phải thực hiện những giải pháp: _ Vay thêm đối tượng khác. _ Tăng vòng quay VLĐ quý 3/2009 lên để giảm nhu cầu VLĐ cho SXKD bình quân quý 3/2009 xuống còn 7.000.000.000 – 1.000.000.000 = 6.000.000.000 Tổng tầm giá SXKD  Vòng quay VLÐ quý 3/2009 = ———————————– Nhu cầu VLĐ cho SXKD Số tiền mà NH sử dụng vào kinh doanh Tổng tài chính của NH Tổng dự trữ mà NH thực hiện theo quy định Số dư nợ tối đa mà NH sở hữu thể sắp đặt cho cty Số tiền mà NH sử dụng vào kinh doanh * 2% Tổ chức còn bị thiếu hụt vốn Nhu cầu VLÐ quý 3/2009 Hạn mức tín dụng mà NH sắp đặt cho tổ chức . BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG 1. CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN : Bài tập 1: Trích nhật ký thực tập ngày. nhập cho sx + CPSX khác – Vốn tự sở hữu vòng quay VLÐ kỳ KH 3 2 .CHO VAY TIÊU DÙNG : * Cho vay tiêu sử dụng đối với khách hàng vay vốn sở hữu bảo đảm bằng tài sản: Bài

– Xem thêm –

Xem thêm: BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG, BÀI TẬP CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, DÀI HẠN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính