Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết

 

Este là chương mở đầu của chương trình hóa học 12 và xuất hiện nhiều trong đề thi tốt nghiệp. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến các em Bài tập este cơ bản có phân dạng và đáp án chi tiết để giúp các em học tốt hơn.

I. Bài tập este cơ bản: Phản ứng cháy của este

1. Phần bài tập:

bai-tap-este-co-ban1-1bai-tap-este-co-ban1-1

Bài tập este cơ bản

Học Ngay Hôm Nay Lớp Luyện đề Tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa thầy Hà

2. Phần giải:

Lí thuyết:

– Este đơn chức, no mạch hở:

image png jul 30 2020 03 53 56 42 amimage png jul 30 2020 03 53 56 42 am

Ta thấy: image png jul 30 2020 03 53 56 51 amimage png jul 30 2020 03 53 56 51 am

– Este đơn chức, 1 liên kết đôi C = C, mạch hở:

image png jul 30 2020 03 53 56 59 amimage png jul 30 2020 03 53 56 59 am

– Lưu ý: Este có số C < 3 => HCOOCH3.

              Este có M < 100 => Este đơn chức.

– Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục cho tham gia phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,…. rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình 1 tăng = mH20  (hấp thụ nước).

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ Khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa.

+ Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – ( mCO2 + mH20 ).

+ Lọc bỏ kết tủa, đung nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

PT:image png jul 30 2020 03 59 12 75 amimage png jul 30 2020 03 59 12 75 am

Câu 1: Công thức của este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2.

Theo đề ta có: nCO2 = nO2

image png jul 30 2020 04 00 23 66 amimage png jul 30 2020 04 00 23 66 am

Este đó là: C2H4O2.

Cấu tạo este: HCOOCH3 (metyl fomat).

=> Chọn D.

Câu 2: PTHH:

image png jul 30 2020 04 01 23 64 amimage png jul 30 2020 04 01 23 64 am

CO2 + Ca(OH)2   image png jul 30 2020 04 03 22 72 amimage png jul 30 2020 04 03 22 72 am   CaCO3 + H2O.

0,2                         image png jul 30 2020 04 03 26 08 amimage png jul 30 2020 04 03 26 08 am 0,2

image png jul 30 2020 04 03 38 39 amimage png jul 30 2020 04 03 38 39 am

⬄ 14n + 32 = 22n

⬄ n = 4.

=> Este đó là C4H8O2.

=> Chọn D.

Câu 3: image png jul 30 2020 04 04 37 09 amimage png jul 30 2020 04 04 37 09 am

Dựa vào cả 4 đáp án ta thấy X là este no, đơn chức, mạch hở.

image png jul 30 2020 04 04 51 43 amimage png jul 30 2020 04 04 51 43 am

⬄ 14n + 32 = 20,4n

=> n = 5.

=> Este là: C5H10O2.

=> Chọn D.

Câu 4: X tác dụng với NaOH tạo muối và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nên 2 este là 2 este đồng đẳng kế tiếp.

Gọi công thức chung của 2 este là CnH2nO2 .

image png jul 30 2020 04 06 15 11 amimage png jul 30 2020 04 06 15 11 am

PTHH: image png jul 30 2020 04 06 42 41 amimage png jul 30 2020 04 06 42 41 am              

                                    0,1775          0,145

Theo đề ta có: image png jul 30 2020 04 07 19 95 amimage png jul 30 2020 04 07 19 95 am

=> image png jul 30 2020 04 08 07 23 amimage png jul 30 2020 04 08 07 23 am

=> 2 este đó là: C3H6O2  và  C4H8O2.

Câu 5: nO2 = 0,2 mol

X tác dụng với NaOH tạo 2 chất hữu cơ.

=> X là este.

Đốt X tạo tỉ lệ mol CO2 và H2O = 1 : 1

=> X là este no, đơn chức, mạch hở.

=> CTPT X: CnH2nO2.

image png jul 30 2020 04 11 27 36 amimage png jul 30 2020 04 11 27 36 am

                 0,1          0,2

Theo đề ta có phương trình: 1 . 0,2 = 0,1 . image png jul 30 2020 04 11 50 11 amimage png jul 30 2020 04 11 50 11 am             

=> n = 2.

=> X: C2H4O2.

=> Chọn B.

Câu 6: Công thức của 2 este: CnH2nO2

image png jul 30 2020 04 13 46 95 amimage png jul 30 2020 04 13 46 95 am

⬄ 14n + 32 = 26,8n

=> n = 2,5
=> 2 este đó là: C2H4O2  và  C3H6O2.
=> Chọn A.

Câu 7: VCO2 = VH20 => Este no, đơn chức, mạch hở.

image png jul 30 2020 04 16 56 12 amimage png jul 30 2020 04 16 56 12 am

=> A là: C4H8O2.

=> Chọn C.

Câu 8: Este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2):

image png jul 30 2020 04 19 03 09 amimage png jul 30 2020 04 19 03 09 am

⬄ 14n + 32 = 30n

=> n = 2.
=> CTPT A: C2H4O2.
=> Công thức cấu tạo A: HCOOCH3

Câu 9: mkết tủa =mCaCO3 = 12 (g)

CO2 + Ca(OH)2 image png jul 30 2020 04 20 56 70 amimage png jul 30 2020 04 20 56 70 amCaCO3 + H2O

0,12                    image png jul 30 2020 04 21 57 92 amimage png jul 30 2020 04 21 57 92 am0,12

image png jul 30 2020 04 22 25 48 amimage png jul 30 2020 04 22 25 48 am

=> X là este no, đơn chức, mạch hở.

image png jul 30 2020 04 23 40 21 amimage png jul 30 2020 04 23 40 21 am                                     

=> n = 6.

=> X : C6H12O2.

=> Chọn D.

Câu 10:

PTHH: image png jul 30 2020 04 26 21 44 amimage png jul 30 2020 04 26 21 44 am

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,06                   ←  0,06

2CO2 + Ba(OH)2 →  Ba(HCO3)2

0,09                       ←   0,045

image png jul 30 2020 04 33 50 17 amimage png jul 30 2020 04 33 50 17 am

⬄ 14n + 32 = 20,4n

=> n = 5

=> Chọn C.

II. Bài tập este cơ bản: Phản ứng thủy phân este 

1. Phần bài tập:

bai-tap-este-co-ban-2-1bai-tap-este-co-ban-2-1

bai-tap-este-co-ban-3-1bai-tap-este-co-ban-3-1

2. Phần giải:

Lí thuyết:

– Đối với este no, đơn chức, khi xà phòng hóa ta luôn có:

           neste = nNaOH = nmuối = nancol

– Số nhóm chức este (-COO-):

image png jul 30 2020 04 36 20 90 amimage png jul 30 2020 04 36 20 90 am

– Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

           meste + mNaOH = mmuối + mancol

– mrắn =  mmuối + mNaOH dư

Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, cần chú ý có thể bazơ còn dư.

Câu 1:

 PTHH: R – COO – R’ + NaOH image png jul 30 2020 04 37 32 56 amimage png jul 30 2020 04 37 32 56 am R – COONa + R’ – OH 

                      0,1  image png jul 30 2020 04 37 42 42 amimage png jul 30 2020 04 37 42 42 am   0,1

image png jul 30 2020 04 38 16 74 amimage png jul 30 2020 04 38 16 74 am

⬄ 14n + 32 = 74

=> n = 3

Công thức este: C3H6O2  

=>  Chọn B.

Câu 2: Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức => Este đơn chức.

Meste = 44 . 2 = 88

=> Este đó là: C4H8O2

PTHH: RCOOR’ + NaOH  →   RCOONa + R’OH

Khi tạo muối, gốc R’ bị thay thế bởi Na. Mà theo đề, muối có khối lượng lớn hơn este nên:

          MR’ < MNa

=> MR’ < 23

=> R’ = 15

=> R’: – CH3

=> R : C2H5.

Cấu tạo este là: C2H5COOCH3

=> Chọn D.

Câu 3: Bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH = mmuối + mancol

=> mancol = 8,8 + 0,1 . 40 – 8,2 = 4,6 (g)

     neste = nancol = nNaOH = 0,1 mol

=> image png jul 30 2020 04 41 59 44 amimage png jul 30 2020 04 41 59 44 am

=> Ancol: C2H5OH

=> Este: C4H8O2

=> Cấu tạo este: CH3COOC2H5

=> Chọn C.

Câu 4: image png jul 30 2020 04 44 12 76 amimage png jul 30 2020 04 44 12 76 am

–  Meste = 16 . 5,5 = 88 (g/mol)

– Công thức este: C4H8O2.

RCOOR’ + NaOH  →  RCOONa + R’OH

Khối lượng muối bằng 93,18% khối lượng este.

        MR’ > MNa

Hay MR’ > 23

  =>  R’: C2H5

Công thức cấu tạo thu gọn của este là: CH3COOC2H5.

  => Chọn C.

Câu 5: 

nNaOH = 0,05 mol

neste = nNaOH = 0,05 mol

image png jul 30 2020 06 16 35 76 amimage png jul 30 2020 06 16 35 76 am

Công thức este là: C4H6O2.

Cấu tạo este:

HCOOCH = CH – CH3

HCOO – CH2 – CH = CH2

image png jul 30 2020 06 20 48 26 am

CH2 = CHCOOCH3

CH3COOCH = CH2

=> Chọn D.

Câu 6: 

nNaOH = 0,1 . 1,3 = 0,13 mol

neste = nancol = nNaOH = 0,13 mol

image png jul 30 2020 06 24 39 65 amimage png jul 30 2020 06 24 39 65 am

=> C4H6O2

Este có cấu tạo: RCOOR’.

image png jul 30 2020 06 24 27 69 amimage png jul 30 2020 06 24 27 69 am

=> Y: CH3OH

=> R’: CH3

=> R: C2H3

=> Cấu tạo este: CH2 = CH – COOCH3

Tên gọi: metyl acrylat.

Chọn A.

Câu 7: Meste = 32 . 3,125 = 100 (g/mol).

image png jul 30 2020 06 27 26 55 amimage png jul 30 2020 06 27 26 55 am

NNaOH = 0,6 . 0,1 = 0,06 mol.

RCOOR’ + NaOH  →   RCOONa + R’OH

0,05    →         0,05             0,05             0,05

mrắn = mmuối + mNaOHdư

=> mmuối = 4,5 – 0,01 . 40

         = 4,1 (g)

=> MR + 44 + 23 = 82 
=> MR = 15 (g/mol)
=> R: CH3
=> MR’ = 41 (g/mol)
=> R’: C3H5.

Sau phản ứng thu được anđehit.

=> Cấu tạo A: CH3COOCH = CH2 – CH3
=> Chọn B.

Câu 8: Công thức este: RCOOR’

neste = nKOH

=> Công thức phân tử: C4H6O2.

Sau phản ứng thu được 1 muối và anđehit.

=> Gốc R’ có nối đôi C = C gắn trực tiếp vói O (trong nhóm COO).

=> Cấu tạo este:

     CH3COOCH = CH2

=> Chọn B.

Câu 9: Công thức chung của 2 este: CnH2nO2

neste = nNaOH = 0,2 mol.

⬄ 14n + 32 = 74

⬄ n = 3

=> Công thức este: C3H6O2.

Cấu tạo của 2 este là: HCOOCH2CH3 và CH3COOCH3.

Chọn A.

Câu 10: Công thức este: RCOOR’

Bảo toàn khối lượng ta được:

mNaOH = mmuối + mancol – meste

            = 2,05 + 0,94 – 1,99

            = 1 (g)

=> nNaOH = 0,025 mol

image png jul 30 2020 06 35 35 88 amimage png jul 30 2020 06 35 35 88 am

⬄ MRCOONa = 82

⬄ MR + 44 + 23 = 82

=> MR = 15
=> R: CH3

Hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau: 

image png jul 30 2020 06 36 57 79 amimage png jul 30 2020 06 36 57 79 am

⬄ MR’OH =37,6

⬄ MR’ + 17 = 37,6

⬄ MR’ = 20,6

=> Gốc ancol: CH3 và C2H5.

Vậy 2 este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

Chọn D.

III. Bài tập este cơ bản: Hiệu suất của phản ứng tạo este.

1. Phần bài tập:

bai-tap-este-co-ban-4-1bai-tap-este-co-ban-4-1

Bài tập este cơ bản

2. Phần giải:

Lí thuyết:

– Hiệu suất có thể tính theo chất tham gia (ancol, axit) hoặc theo sản phẩm.

– Dấu hiệu: 

     + Đề bài cho khối lượng axit, ancol   →  đó là khối lượng lí thuyết.

     + Đề bài cho khối lượng este   →  đó là khối lượng thực tế.

image png jul 30 2020 06 41 02 35 amimage png jul 30 2020 06 41 02 35 am

     + Tính theo chất sản phẩm (este), cần tìm mlí thuyết.

     + Tính theo chất tham gia (axit, ancol) cần tìm mthực tế.

So sánh số mol axit và ancol. Hiệu suất tính theo chất hết.

– Nếu đề bài đã cho H%:

     + Tính chất sản phẩm: Lấy lượng đề cho nhân với H%.

     + Tìm chất tham gia: Lấy lượng đề chia với H%.

Dùng kết quả vừa tìm được thực hiện yêu cầu của đề.

Câu 1:Theo đề ta thấy:

– Lượng lí thuyết:

image png jul 30 2020 06 41 59 69 amimage png jul 30 2020 06 41 59 69 am

-Lượng thực tế: meste = 11g

(H% có thể tính theo chất sản phẩm hoặc chất tham gia).

Tính H% theo este:

image png jul 30 2020 06 42 37 03 amimage png jul 30 2020 06 42 37 03 am

                    CH3COOH + C2H5OH  image png jul 30 2020 06 44 21 76 amimage png jul 30 2020 06 44 21 76 am  C2H3COOC2H5 + H2O

Trước pư           0,2                0,3

          Pư            0,2                0,2                          0,2

  Sau pư              –                  0,1                          0,2

meste lí thuyết  = 0,2 . 88 = 17,6 g

image png jul 30 2020 06 44 53 97 amimage png jul 30 2020 06 44 53 97 am

=> Chọn D.

Câu 2:  

   image png jul 30 2020 06 45 29 45 amimage png jul 30 2020 06 45 29 45 am             

=> Tính theo CH3COOH.

image png jul 30 2020 06 46 08 82 amimage png jul 30 2020 06 46 08 82 am

=> Chọn D.

Câu 3:

– Khối lượng lí thuyết:

image png jul 30 2020 06 46 37 08 amimage png jul 30 2020 06 46 37 08 am

– Lượng thực tế:

meste = 41,25 (g)

Tính H% theo chất tham gia.

image png jul 30 2020 06 47 15 68 amimage png jul 30 2020 06 47 15 68 am

=> C2H5OH dư tính theo CH3COOH.

Chọn A.

Câu 4:

image png jul 30 2020 06 50 37 06 amimage png jul 30 2020 06 50 37 06 am

  46x + 60x = 5,3

=> x = 0,05 mol.

image png jul 30 2020 06 51 36 18 amimage png jul 30 2020 06 51 36 18 am

=> Tính toán theo axit.

image png jul 30 2020 06 51 53 67 amimage png jul 30 2020 06 51 53 67 am

=> m = 3,52 + 2,96 = 6,48g
=> Chọn D.

Câu 5:

image png jul 30 2020 06 52 27 02 amimage png jul 30 2020 06 52 27 02 am

PTHH:   image png jul 30 2020 06 53 30 38 amimage png jul 30 2020 06 53 30 38 am

Trước pư:    0,32                   0,1

Pư:                0,3                   0,1                                    0,1

Sau pư:         0,02                                                           0,1

=> CH3COOH dư, tính theo C3H5(OH)3.

=> m(CH3COO)3C3H5 = 60% . 0,2 . 218 = 13,08g

Chọn C.

Câu 6: Axit metacrylic: CH2 = C(CH3)COOH.

PTHH :  CH2 = C(CH3)COOH + CH3OH  image png jul 30 2020 07 01 34 93 amimage png jul 30 2020 07 01 34 93 am  CH2 = C(CH3)COOCH3 + H2O

      naxit < nancol

=> Tính theo axit.

meste = 60% . 2,5 . 100 = 150 g

=> Chọn B.

Câu 7: Vì ancol dư nên tính theo axit.

neste thu được = 80% . 0,01 = 0,008 mol

image png jul 30 2020 07 09 53 01 amimage png jul 30 2020 07 09 53 01 am

=> MR’ = 74 – 15 – 44 = 15 (g/mol)
=> R’: CH3.

Ancol đó là: CH3OH.

Chọn A.

Câu 8: Vì Ancol dư, nên este tính theo axit.

neste thực tế = 45% . naxit = 45% . 0,2 = 0,09 mol

image png jul 30 2020 07 11 38 32 amimage png jul 30 2020 07 11 38 32 am

=> MR = 88 – 44 – 29 =15 (g/mol)
=> R : CH3

Vậy axit là: CH3COOH.

Chọn A.

Este là chương mở đầu của chương trình hóa 12, các em cần nắm vững lí thuyết và làm bài tập thật nhiều. Với Bài tập este cơ bản của Kiến Guru có phân dạng và đáp án chi tiết sẽ giúp ích các em trong quá trình tự học.