Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết (Phần 1)

bai tap ke toan Mục lục Hiển thị Bài tập kế toán tổng hợp số 1 Lời giải 7. Khách hàng M tính sổ tiền hàng bằng chuyển khoản Bài tập kế toán tổng hợp số 2 Lời giải 7. Trong kỳ phòng ban gia công hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ Xem thêm

Kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan yếu trong bộ máy kế toán của mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, bloghong.com sẽ giới thiệu với người mua bài tập kế toán tổng hợp sở hữu những nghiệp vụ liên quan tới nhiều phần hành một lúc để người mua tập luyện nhé.

Business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. internal revenue service inspector checking document. audit concept Free Photo

Bài tập kế toán tổng hợp số 1

Đơn vị Hiển Vinh sở hữu hoạt động chính là kinh doanh thương nghiệp trong kỳ kế toán năm 2020 những nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:

 • Rút tiền gửi nhà băng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.
 • Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá tậu 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa tính sổ cho người bán.
 • Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tính sổ. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Tầm giá vận chuyển hàng tiêu thụ tính sổ bằng tiền mặt 4.000.000đ.
 • Nhà băng báo Nợ 400.000.000đ về khoản tính sổ ở nghiệp vụ 2, số còn lại tính sổ bằng tiền mặt.
 • Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.
 • Xuất CCDC sử dụng cho phòng ban bán hàng 12.000.000đ, phòng ban quản lý DN 8.000.000đ.
 • Khách hàng M tính sổ tiền hàng bằng chuyển khoản.
 • Tầm giá bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương viên chức 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ.
 • Chi tiền mặt tậu văn phòng phẩm là 12.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.
 • Tầm giá quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương viên chức 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. Chi tiền mặt tậu văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ.

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế và xác định kết quả kinh doanh.

Lời giải

1. Rút tiền gửi nhà băng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ

Nợ TK 111: 50.000.000 Với TK 112: 50.000.000

2. Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá tậu 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa tính sổ cho người bán

Nợ TK 156: 4.000 * 150.000 = 600.000.000 Nợ TK 1331: 600.000 Với TK 331: 660.000.000

3. Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tính sổ. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Doanh thu: Nợ TK 131: 970.200.000 Với TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000 Với TK 3331: 88.200.000

Giá vốn: Nợ TK 632: 610.000.000 Với TK 156: 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000

Tầm giá vận chuyển hàng tiêu thụ tính sổ bằng tiền mặt 4.000.000đ: Nợ TK 641: 4.000.000 Với TK 111: 4.000.000

4. Nhà băng báo Nợ 400.000.000đ về khoản tính sổ ở nghiệp vụ 2, số còn lại tính sổ bằng tiền mặt

Nợ TK 331: 660.000.000 Với TK 112: 400.000.000 Với TK 111: 260.000.000

5. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%

Nợ TK 157: 1.000 * 150.000 = 150.000.000 Với TK 156: 150.000.000

6. Xuất CCDC sử dụng cho phòng ban bán hàng 12.000.000đ, phòng ban quản lý DN 8.000.000đ

Nợ TK 641: 12.000.000 Nợ TK 642: 8.000.000 Với TK 153: 20.000.000

7. Khách hàng M tính sổ tiền hàng bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: 970.200.000 Với TK 131: 970.200.000

8. Tầm giá bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương viên chức 18.000.000đ Nợ TK 641: 18.000.000 Với TK 334: 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ: Nợ TK 641: 12.000.000 Với TK 214: 12.000.000

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ: Nợ TK 641: 12.000.000 Nợ TK 1331: 1.200.000 Với TK 331: 13.200.000

Chi tiền mặt tậu văn phòng phẩm là 12.100.000, trong đó thuế GTGT 10%: Nợ TK 641: 11.000.000 Nợ TK 1331: 1.100.000 Với TK 111: 12.100.000

9. Tầm giá quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương viên chức 15.000.000đ Nợ TK 642: 15.000.000 Với TK 334: 15.000.000

Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ: Nợ TK 642: 8.000.000 Với TK 214: 8.000.000

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ: Nợ TK 642: 6.000.000 Nợ TK 1331: 600.000 Với TK 111: 6.600.000

Chi tiền mặt tậu văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ: Nợ TK 642: 4.200.000 Nợ TK 1331: 420.000 Với TK 111: 4.620.000

10. Kết chuyển những khoản để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511: 882.000.000 Với TK 911: 882.000.000

Kết chuyển tầm giá: Nợ TK 911: 720.200.000 Với TK 632: 610.000.000 Với TK 641: 69.000.000 Với TK 642: 41.200.000

Xác định lợi nhuận Doanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000

Xác định thuế TNDN phải nộp Nợ TK 821: 161.800.000 * 20% = 32.360.000 Với TK 3334: 32.360.000

Kết chuyển lãi Nợ TK 911: 161.800.000 Với TK 821: 32.360.000 Với TK 421: 129.440.000

Bài tập kế toán tổng hợp số 2

Đơn vị Hoàng Lengthy sở hữu hoạt động kinh doanh chính là gia công bao phân bì trong kỳ kế toán năm 2020 sở hữu nghiệp vụ phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại DN, sở hữu những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 • Sắm nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa sở hữu thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Tầm giá vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.
 • Xuất kho NVL sử dụng cho phòng ban trực tiếp gia công là 150.000.000đ, phòng ban phục vụ gia công là 20.000.000đ, phòng ban bán hàng là 5.000.000đ, phòng ban quản lý DN là 3.000.000đ.
 • Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp gia công sản phẩm là 80.000.000đ, viên chức quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, phòng ban bán hàng là 20.000.000đ, phòng ban quản lý DN là 30.000.000đ.
 • Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.
 • Xuất kho dụng cụ dụng cụ sử dụng cho phòng ban gia công là 1.700.000đ, phòng ban quản lý DN là 2.000.000đ, phòng ban bán hàng là 3.000.000đ.
 • Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở phòng ban gia công là 5.000.000đ, phòng ban quản lý DN là 1.000.000đ, phòng ban bán hàng là 3.000.000đ, tính sổ hết bằng tiền mặt.
 • Trong kỳ phòng ban gia công hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ.
 • Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tính sổ.
 • Nhận được Giấy báo Với của nhà băng do khách hàng tính sổ lô hàng ở nghiệp vụ 8. Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải

1. Sắm nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa sở hữu thuế GTGT 10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000 Nợ TK 1331: 30.000.000 Với TK 331: 330.000.000

Tầm giá vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ

Nợ TK 152: 5.000.000 Nợ TK 1331: 500.000 Với TK 331: 5.500.000

2. Xuất kho NVL sử dụng cho phòng ban trực tiếp gia công là 150.000.000đ, phòng ban phục vụ gia công là 20.000.000đ, phòng ban bán hàng là 5.000.000đ, phòng ban quản lý DN là 3.000.000đ

Nợ TK 621: 150.000.000 Nợ TK 627: 20.000.000 Nợ TK 641: 5.000.000 Nợ TK 642: 3.000.000 Với TK 152: 178.000.000

3. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp gia công sản phẩm là 80.000.000đ, viên chức quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, phòng ban bán hàng là 20.000.000đ, phòng ban quản lý DN là 30.000.000đ

Nợ TK 622: 80.000.000 Nợ TK 627: 10.000.000 Nợ TK 641: 20.000.000 Nợ TK 642: 30.000.000 Với TK 334: 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định

Nợ TK 622: 80.000.000 * 23,5% = 18.800.000 Nợ TK 627: 10.000.000 * 23,5% = 2.350.000 Nợ TK 641: 20.000.000 * 23,5% = 4.700.000 Nợ TK 642: 30.000.000 * 23,5% = 7.050.000 Nợ TK 334: 140.000.000 *10,5% = 14.700.000 Với TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000 Với TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000 Với TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000 Với TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000

5. Xuất kho dụng cụ dụng cụ sử dụng cho phòng ban gia công là 1.700.000đ, phòng ban quản lý DN là 2.000.000đ, phòng ban bán hàng là 3.000.000đ

Nợ TK 627: 1.700.000 Nợ TK 641: 3.000.000 Nợ TK 642: 2.000.000 Với TK 153: 6.700.000

6. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước tính sổ hết bằng tiền mặt

Nợ TK 627: 5.000.000 Nợ TK 641: 3.000.000 Nợ TK 642: 1.000.000 Với TK 111: 9.000.000

7. Trong kỳ phòng ban gia công hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ

Nợ TK 154: 287.850.000 Với TK 621: 150.000.000 Với TK 622: 98.800.000 Với TK 627: 39.050.000

=> Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000

=> Giá thành đơn vị 1 sản phẩm hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545

Nhập kho sản phẩm hoàn thành:

Nợ TK 155: 295.450.000 Với TK 154: 295.450.000

8. Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tính sổ

Doanh thu:

Nợ TK 131: 44.000.000 Với TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000 Với TK 3331: 4.000.000

Giá vốn:

Nợ TK 632: 23.636.000 Với TK 155: 800 * 29.545 = 23.636.000

9. Nhận được Giấy báo Với của nhà băng do khách hàng tính sổ lô hàng ở nghiệp vụ 8

Nợ TK 112: 44.000.000 Với TK 131: 44.000.000

10. Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ

Nợ TK 157: 2.954.500 Với TK 155: 100 * 29.545 = 2.954.500

Xem thêm

Bài tập kế toán quản trị sở hữu kèm lời giải khía cạnh (phần 3)

Bài tập kế toán quản trị sở hữu kèm lời giải khía cạnh (phần 2)

Bài tập kế toán: Hạch toán tiền lương theo Thông tư 200 (sở hữu lời giải)

Tổng hợp Bài tập Kế toán Tài sản Khăng khăng theo Thông tư 200 (sở hữu lời giải)

Bài tập tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp

Kiểm tra