Bài tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ có lời giải

Bài tập kế toán nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ dành cho khách hàng đang ôn luyện về chuyên đề kế toán nguyên vật liệu, phương tiện dụng cụ theo thông tư 200

bài tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ có lời giải

Bài tập kế toán nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ sở hữu lời giải

Dạng bài tập tính giá xuất kho nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ

Tổ chức TNHH ABC tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sở hữu tình hình về vật liệu A trong tháng 7 năm 2021 như sau

I. Tình hình đầu kỳ

– Vật liệu A tồn kho: 12.000m, đơn giá tồn 25.000/m

– Vật liệu A đang đi đường 4.000, đơn giá 24.000/m

II. Tình hình trong kỳ

1. Ngày 2/7, vật liệu A đi đường về nhập kho với số lượng 4.000, hóa đơn vận chuyển đã tính sổ bằng tiền mặt 3.520.000. đã bao gồm thuế GTGT 10%

2. Ngày 8/7 xuất kho vật liệu A sử dụng cho gia công sản phẩm, số lượng xuất 5.000m

3. Ngày 16/7 xuất kho vật liệu A cho nhu cầu chung ở phân xưởng I, số lượng xuất 1.600m

4. Ngày 19/7 nhập kho vật liệu A do sắm ngoài, số lượng sắm và nhập kho là 10.000. Tổng số tiền phải tính sổ cho người bán theo hóa đơn là 286.000.000 đã bao gồm thuế GTGT 10%

5. Ngày 22/7 chuyển khoản tính sổ cho người bán sau lúc trừ chiết khấu tính sổ 1% được hưởng

6. Ngày 25/7 xuất kho vật liệu A sử dụng cho gia công, số lượng xuất 8.000m

7. Ngày 26/7 nhận vốn góp bằng tiền mặt vật liệu A, số lượng nhận và nhập kho là 5.000m, đơn gián thỏa thuận là 22.000/m, Giá tiền vận chuyển phải chịu 1.650.000 bao gồm thuế GTGT 10% và đã tính sổ bằng tiền mặt

8. Ngày 28/7 sắm vật liệu A với số lượng sắm 6.000m, đơn giá 24.000/m thế GTGT 10% đã nhận được hóa đơn nhưng cuối tháng số hàng này chưa về nhập kho

9. Ngày 30/7 theo kết quả kiểm kê thực tế, số vật liệu A thực tế thấp hơn trong sổ sách 12m, doanh nghiệp xác định đây là phần hao hụt trong định mức và hạch toán vào giá vốn bàng bán trong kỳ

Yêu cầu:

1. Tính giá vật liệu A xuất kho theo phương pháp Nhập trước, xuất trước. Bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân sau mỗi lần nhập

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

Lời giải

Yêu cầu 1:

Yêu cầu 1.1: Tính giá xuất kho vật liệu A theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Tồn đầu kỳ vật liệu A: Số lượng 12.000m, đơn giá 25.000/m

Tồng đầu kỳ vật liệu A= 12.000 x 25.000 = 300.000.000

1. Ngày 2/7: Nhập kho 4.000 vật liệu A

Đơn giá nhập vật liệu A/1m ngày 2/7 = (4.000 x 24.000 + 3.200.000) / 4.000 = 24.800 (/1m)

Tổng Nhập kho 4000 vật liệu A = 4.000 x 24.800 = 99.200.000

2. Ngày 8/7:

Xuất kho 5.000 vật liệu A = 5.000 x 25.000 = 125.000.000

Còn tồn lại 7.000 vật liệu A theo giá 25.000

3. Ngày 16/7

Xuất kho cho phân xưởng I là 1.600 = 1.600 x 25.000= 40.000.000

Còn tồn 5.400 vật liệu A theo giá 25.000

4. Ngày 19/7

Đơn giá nhập 10.000 = 260.000.000 / 10.000 = 26.000

6. Ngày 25/7:

Xuất kho 8.000 vật liệu A = 5.400 x 25.000 + 2.600 x 24.800=194.480.000

Tồn 1.400 vật liệu A theo giá 24.800 (nhập ngày 2/7)

Tồng 10.000 vật liệu A theo giá 25.000 (nhập ngày 19/7)

7. Ngày 26/7

Đơn giá nhập trên 1m của vật liệu A =( 5.000 x 22.000 + 1.500.000 ) / 5.000 = 22.300

Tổng nhập 5000 vật liệu A ngày 26/7 = 5.000 x 22.300 = 111.500.000

9. Ngày 30/7

Hao hụt trong định mức và xđ vào giá vốn hàng bán

Giá xuất 12m vật liệu A: 12 x 24.800 = 297.600

Như vậy cuối ngày 30/7 kiểm kho vật liệu A tính giá xuất theo phương pháp FIFO

Tồn 1.388m giá 24.800 = 34.422.400 (nhập ngày 2/7)

Tồn 10.000m giá 26.000 = 260.000.000 (nhập ngày 19/7)

Tồn 5.000m giá 22.300 = 111.500.000 (nhập ngày 26/7)

Như vậy tổng tồn là 16.388 đơn giá 24.770 nhập cuối ngày 30/7

Để làm được phần yêu cầu 1.1 bài tập kế toán nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ trên tham khảo: Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

Yêu cầu 1.2: Tính giá xuất kho vật liệu A theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập

Đơn giá bình quân sau lần nhập ngày 2/7= (12.000 x 25.000 + 4.000 x 24.800) / (12.000 + 4.000 ) = 24.950

Đơn giá bình quân sau lần nhập ngày 19/7 = (9.400 x 24.950 + 10.000 x 26.000) / 19.400 = 25.491

Đơn giá bình quân sau lần nhập ngày 26/7 = (11.400 x 25.491 + 5.000 x 22.300) /16.400 = 24.518

Yêu cầu 1.3: Tính giá xuất kho vật liệu A theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

Ta sở hữu

Đầu kỳ : 12.000 đơn giá 25.000

Ngày 2/7: 4.000 đơn giá 24.800

Ngày 19/7: 10.000 đơn giá 26.000

Ngày 26/7: 5.000 đơn giá 22.300

Đơn giá bình quân cả kỳ = (12.000 x 25.000 + 4.000 x 24.800 + 10.000 x 26.000 + 5.000 x22.300) / (12.000 + 4.000 + 10.000 + 5.000) = 24.861

Như vậy để làm được yêu cầu 1.2 và 1.3 trên của dạng tính giá xuất kho sau mỗi lần nhập và cả kỳ dự trữ của dạng bài tập kế toán nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ trên, Xem thêm: Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Yêu cầu 2:

1. Ngày 2/7

a. Phản ánh giá sắm vật liệu A

Nợ TK 152: 96.000.000

Sở hữu TK 151: 96.000.000

b. Phản ánh giá tiền vận chuyển

Nợ TK 152: 3.200.000

Nợ TK 133: 320.000

Sở hữu TK 111: 3.520.000

2. Ngày 8/7

Nợ TK 621: 124.300.000

Sở hữu TK 152: 5.000 x 24.861 = 124.300.000

3. Ngày 16/7

Nợ TK 627: 39.777.600

Sở hữu TK 152: 1.600 x 24.861 = 39.777.600

4. Ngày 19/7

Nợ TK 152: 260.000.000

Nợ TK 133: 26.000.000

Sở hữu TK 331: 286.000.000

5. Ngày 22/7

Nợ TK 331: 286.000.00

Sở hữu TK 521: 2.860.000

Sở hữu TK 112: 283.140.000

6. Ngày 25/7

Nợ TK 621: 198.880.000

Sở hữu TK 152: 8.000 x 24.861 = 198.880.000

7. Ngày 26/7:

a. Phản ánh giá thỏa thuận

Nợ TK 152: 5.000 x 22.000 =110.000.000

Sở hữu TK 411: 110.000.000

b. Giá tiền vận chuyển

Nợ TK 152: 1.500.000

Nợ TK 133: 150.000

Sở hữu TK 111: 1.650.000

8. Ngày 28/7

Nợ TK 151: 6.000 x 24.000=144.000.000

Nợ TK 133: 14.400.000

Sở hữu TK 331:158.400.000

9. Ngày 30/7

Nợ TK 632:298.320

Sở hữu TK 152: 298.320

Dạng bài tập phân bổ nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ

Bài 2: Tổ chức TNHH HNM tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sở hữu một số nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Ngày 20/2/2021, sắm 10 chiếc dụng cụ M với đơn giá chưa thuế GTGT 10% 12.000.000/c đã nhận được hóa đơn nhưng cuối tháng hàng vẫn chưa về tới doanh nghiệp

2. Ngày 15/3/2021 số dụng cụ M nói trên về tới doanh nghiệp, hàng được kiểm nhận và nhập kho hầu hết

3. Ngày 1/4/2021 xuất 10 chiếc dụng cụ M ỏ trên sử dụng cho phân xưởng I, phân bổ giá trị trong 6 tháng

4. Ngày 21/12/2021, phân xưởng I báo hỏng số dụng cụ trên, doanh nghiệp đã tiến hành thanh lý và thu bằng tiền mặt 13.200.000 đã bao gồm thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế tooán những nghiệp vụ phát sinh, ghi rõ thời khắc thực hiện

Đáp án

1. Ngày 20/2/2021

Nợ TK 151: 12.000 x 10 = 120.000.000

Nợ TK 133: 12.000.000

Sở hữu TK 331: 132.000.000

2. Ngày 15/3

Nợ TK 153: 120.000.000

Sở hữu TK 151: 120.000.000

3. 1/4/2021 lúc xuất sử dụng

Nợ TK 242: 120.000.000

Sở hữu TK 153: 120.000.000

Song song tính tới ngày 30/4/2021 phân bổ giá trị phương tiện dụng cụ vào giá tiền sxc

Nợ TK 627: 20.000.000

Sở hữu TK 242: 20.000.000

Đình kỳ vào cuối những tháng 5,6,7,8,9 năm 2021 kế toán đều phải phân bổ giá trị phương tiện dụng cụ vào giá tiền gia công kinh doanh như trên

4. Ngày 31/12

Nợ TK 111: 13.200.000

Sở hữu TK 3331: 1.200.000

Sở hữu TK 711: 12.000.000

Bài 3: Cho tình hình CCDC tại doanh nghiệp TNHH HL như sau

Cho tình hình phương tiện dụng cụ tại doanh nghiệp TNHH HL như sau

STT

Tên, chủng loại

Ngày sử dụng

Thời kì sử dụn (tháng)

Giá trị ban sơ

1

Bàn ghế văn phòng

1/8/n

18

19.800

2

Tủ tài liệu văn phòng

1/2/n

6

8.100

3

Quần áo bảo hộ lao động

1/9/n

3

12.600

4

Quầy hàng

1/6/n

8

15.600

Cùng

56.100

Yêu cầu

1. Hãy lập những bút toán phân bổ giá trị phương tiện dụng cụ vào giá tiền tháng 9/N tại doanh nghiệp TNHH HL, biết kỳ kế toán của doanh nghiệp theo tháng

2. Gia sử tháng 12/N quầy hàng của doanh nghiệp bị hỏng và ko thể sử dụng được nữa, kế toán sẽ ghi sổ như thế nào biết phế truất liệu bán thu hồi bằng tiền mặt 200

Đáp án:

Yêu cầu 1:

Nợ TK 627: 4.200.000

Nợ TK 641: 1.950.000

Nợ TK 642: 1.100.000

Sở hữu TK 242: 6.600.000

Yêu cầu 2:

Nợ TK 111: 200.000

Nợ TK 641: 3.700.000

Sở hữu TK 242: 3.900.000

Để giải được 2 dạng bài tập kế toán nguyên vật liệu phương tiện dụng cụ trên tham khảo thêm

⇒ Kế toán nguyên vật liệu theo thông tư 200

⇒ Kế toán phương tiện dụng cụ theo thông tư 200