Bài tập kế toán tài chính 1 trong các doanh nghiệp có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh những quan hệ phân phối của nả xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối những quỹ tiền tệ của những chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của những chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

bài tập kế toán tài chính
Bài tập kế toán tài chính trong những doanh nghiệp sở hữu lời giải

Nội dung bài viết

  • 1. Bài tập kế toán tài chính 1: Kế Toán vật liệu, dụng cụ dụng cụ
  • 2. Bài tập kế toán tài chính 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư
  • 3. Bài tập kế toán tài chính 3: Vốn đầu tư
  • 4. Bài tập kế toán tài chính 4: Kế toán tính sổ

1. Bài tập kế toán tài chính 1: Kế Toán vật liệu, dụng cụ dụng cụ

Một doanh nghiệp ứng dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho sở hữu tài liệu trong tháng 10/N như sau (1000 đ).

1. Thu sắm vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho doanh nghiệp X. Giá sắm ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Giá thành thu sắm đơn vị đã tính sổ bằng tiền gửi nhà băng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

2. Sắm nguyên vật liệu của doanh nghiệp Okay , trị giá tính sổ ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.

3. Truất phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.

4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với doanh nghiệp Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao , dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.

5. Tiêu dùng tiền mặt sắm một số vật liệu phụ của doanh nghiệp Z theo tổng giá tính sổ ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.

6. Trả toàn bộ tiền sắm vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi nhà băng sau lúc trừ chiết khấu tính sổ được hưởng 1%.

7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho doanh nghiệp Okay theo trị giá tính sổ 77.000. ( trong đó sở hữu cả thuế GTGT 7.000 ). Tổ chức Okay chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.

8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu sắm nguyên vật liệu : 3.000.

YÊU CẦU

1. Định khoản những nghiệp vụ nói trên .

2. Hãy định khoản những nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (bài tập kế toán tài chính 1)

BÀI GIẢI

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên.

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000

-Sở hữu TK 331 ( X) : 440.000

1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000

-Sở hữu TK 112 : 4.200 2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000

Sở hữu TK 331 (X): 363.000

3.) Nợ TK 152 ( PL) :

5.000 -Sở hữu TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000 –

Sở hữu TK 155: 45.000

4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000

-Sở hữu TK 511: 60.000

-Sở hữu TK 3331( 33311): 6.000

4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000

Nợ TK 133 ( 1331): 6.000

-Sở hữu TK 131 (Y) : 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000

Nợ TK 133 ( 1331): 5.000

-Sở hữu TK 331 (Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000

-Sở hữu TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 (X) : 440.000

-Sở hữu TK 515 : 4.400

-Sở hữu TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 (Okay) : 77.000

-Sở hữu TK 133(1331): 7.000

-Sở hữu TK 152 (VLP): 70.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Sở hữu TK 111 : 3.000

2. Định khoản những nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000

-Sở hữu TK 331(X): 440.000

1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200

-Sở hữu TK 112 : 4.200 2)

Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000

-Sở hữu TK 331 ( X) : 363.000

3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000

-Sở hữu TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000

– Sở hữu TK 155 : 45.000

4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000

-Sở hữu TK 511: 66.000 4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 66.000

-Sở hữu TK 131 ( Y): 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000

-Sở hữu TK 331( Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000

-Sở hữu TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 ( X): 440.000

-Sở hữu TK 515: 4.400

-Sở hữu TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 ( Okay): 77.000

-Sở hữu TK 152 ( VLP) : 77.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Sở hữu TK 111 : 3.000

2. Bài tập kế toán tài chính 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư

Sở hữu tài liệu về TSCĐ tại một Tổ chức trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của doanh nghiệp V bằng một TSCĐ tiêu dùng cho gia công theo giá thỏa thuận như sau :

– Nhà xưởng gia công : 300.000 , thờI gian sử dụng 10 năm:

– Thiết bị gia công : 360.000, thời kì sử dụng 5 năm.

– Bằng sáng chế : 600.000, thời kì khai thác 5 năm.

2. Ngày 10, tiến hành sắm một dây chuyền gia công của doanh nghiệp Okay tiêu dùng cho phân xưởng gia công .Giá sắm phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong đó : giá trị hữu hình của thiết bị gia công 315.000 ( khấu hao trong 8 năm ); giá trị vô hình của kỹ thuật chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Giá thành lắp đặt chạy thử thiết bị đã chi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền sắm Tổ chức đã tính sổ bằng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại tính sổ bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển.

3. Ngày 13, Tổ chức tiến hành thuê ngắn hạn của doanh nghiệp M một thiết bị tiêu dùng cho phòng ban bán hàng. Giá trị TSCĐ thuê 240.000. Thời kì thuê tới hết tháng 10/N. Tiền thuê đã trả toàn bộ ( kể cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.

4. Ngày 16, phát sinh những nghiệp vụ :

– Thanh lý một nhà kho của phân xưởng gia công , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Giá thành thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000, truất phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.

– Gửi một thiết bị gia công đi tham gia liên kết dài hạn với Tổ chức B , nguyên giá 300.000 ; giá trị hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốn góp được Tổ chức B ghi nhận là 320.000, tương ứng 21% quyền kiểm soát (bài tập kế toán tài chính 1)

5. Ngày 19 , sắm một thiết bị quản lý sự dụng cho văn phòng Tổ chức. Giá sắm ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, đã trả bằng tiền gửi nhà băng. Giá thành vận chuyển , bốc tháo dỡ , lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.

6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do phòng ban XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình là nguồn vốn đầu tư XDCB. Thời kì tính khấu hao 20 năm.

7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của phòng ban bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Giá thành sửa chữa nâng cấp thuê ngoài chưa trả cho doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau lúc sửa chữa xong , TSCĐ này sẽ sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước lúc sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.

8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị gia công thuê ngoài sửa chữa to đã hoàn thành, bàn giao cho phòng ban sử dụng. Giá thành sửa chữa to thuê ngoài chưa trả cho doanh nghiệp W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết DN đã trích trước mức giá sửa chữa to theo kế hoạch của thiết bị này là 50.000.

YÊU CẦU:

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên

2. Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo từng phòng ban trong tháng 6/N, biết DN tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N sở hữu 30 ngày.

3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:

– Tháng 5/N ko sở hữu biến động tăng giảm TSCĐ

– Mức khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N ở phòng ban gia công : 30.000, bán hàng 7.000, quản lý DN 10.000 (bài tập kế toán tài chính 1)

4. Giả sử tháng 7/N ko sở hữu biến động về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 7 ở từng phòng ban.

BÀI GIẢI

(1) Định khoản những nghiệp vụ nêu trên:

1) Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Sở hữu TK 411 (V): 1.260.000

2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Sở hữu TK 331( Okay) : 425.880

2b) Nợ TK 331( Okay) : 425.880

-Sở hữu TK 341: 212.940

-Sở hữu TK 112: 212.940

2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Sở hữu TK 141 : 12.600

second) Nợ TK 414 : 204.660

-Sở hữu TK 411: 204.600

3a) Nợ TK 001 : 240.000

3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Sở hữu TK 311 : 16.500

4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Sở hữu TK 211 ( 2112): 48.000 4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Sở hữu TK 111: 5.000

4c) Nợ TK 152( truất phế liệu) : 10.000

-Sở hữu TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Sở hữu TK 711: 75.000

-Sở hữu TK 211( 2112): 300.000

5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Sở hữu TK 112: 315.000

5b) Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Sở hữu TK 111: 2.100

6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Sở hữu TK 241( 2412) : 1.000.800

6b) Nợ TK 441: 1.000.800

-Sở hữu TK 411 : 1.000.800

7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Sở hữu TK 331 ( V) : 189.000

7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Sở hữu TK 214(2143): 180.000

8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Sở hữu TK 331 ( W): 56.700

8b) Nợ TK 335: 54.000

-Sở hữu TK 241( 2413): 54.000

8c) Nợ TK 627: 4.000

-Sở hữu TK 335: 4.000

(2) Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N:

– Phòng ban bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– Phòng ban quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– Phòng ban gia công :

= 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)

= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540

= 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 6/N tại:

– Phòng ban gia công: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250

– Phòng ban bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500

(3) Mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N

– Phòng ban gia công : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– Phòng ban bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– Phòng ban quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761

(4) Mức khấu hao tài sản một mực trích trong tháng 7/N

Phòng ban gia công :

= 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12

= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500

= 51.450

– Phòng ban bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500

– Phòng ban quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945

3. Bài tập kế toán tài chính 3: Vốn đầu tư

Tổ chức CP Đầu tư & CN Việt Hưng sở hữu tình hình như sau:

Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:

  • TK 4211 là 80.000.000đ
  • TK 4212 là 20.000.000đ

Trong năm N – 1, doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đã tạm chia lãi cho thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.

1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn lại của năm trước (năm N – 1):

  • Chia lãi bổ sung cho những thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng cho ban điều hành: 10.000.000đ
  • Số lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước sau lúc trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% và Quỹ dự phòng tài chính 30%.

2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.

YÊU CẦU: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh (bài tập kế toán tài chính 1)

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 4211: 50.000.000

Sở hữu TK 3388: 50.000.000

Nợ TK 4211: 10.000.000

Sở hữu TK 418: 10.000.000

Nợ TK 4211: 20.000.000

Sở hữu TK 414: 10.000.000

Sở hữu TK 4311: 4.000.000

Sở hữu TK 415: 6.000.000 2.

Nợ TK 4212: 8.000.000

Sở hữu TK 911: 8.000.000

4. Bài tập kế toán tài chính 4: Kế toán tính sổ

Tổ chức V nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán sở hữu tài liệu liên quan tới tình hình tính sổ với người bán và người nhận thầu như sau:

I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: doanh nghiệp xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, liên hệ Đồng Tâm – số dư Sở hữu: 80.000.000đ, ông A – số dư Sở hữu: 1.000.000đ.

II. Số phát sinh trong tháng:

– Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa tính sổ tiền cho doanh nghiệp Đông Hải, đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 05/03 sắm một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) chưa trả tiền tài liên hệ vi tính 106, tiêu dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài thọ.

– Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do doanh nghiệp xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4. Ngày 10/03 chuyển TGNH tính sổ số tiền còn nợ doanh nghiệp xây dựng số 1. 5. Ngày 12/03 chi tiền mặt tính sổ cho liên hệ vi tính 106 sau lúc trừ chiết khấu tính sổ được hưởng là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E sắm chịu của doanh nghiệp X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa to xe vận tải cho Storage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 mức giá gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Tổ chức nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.

9. Ngày 28/03 doanh nghiệp xử lý số tiền nợ ko ai đòi, khoản tiền phải trả cho ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập khác (bài tập kế toán tài chính 1)

10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Lengthy số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Tổ chức đã chấp nhận tính sổ nhưng vật tư vẫn chưa về nhập kho.

YÊU CẦU:

  • Trình bày bút toán ghi sổ những nghiệp vụ trên
  • Mở sổ khía cạnh theo dõi tính sổ với từng nhà cung cấp.

BÀI GIẢI

1. Ngày 02/03

Nợ TK 152: Nợ TK 133:

Sở hữu TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000

2. Ngày 05/03

Nợ TK 211: 16.500.000 Sở hữu TK 331 (VT 106):16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 Sở hữu TK 4313: 16.500.000

3. Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 Sở hữu TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000

4. Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):

Sở hữu TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000

5. Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106):16.500.000 Sở hữu TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% Sở hữu TK 111: 16.350.000

6. Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Sở hữu TK 331 (X): 10.500.000

7. Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 Sở hữu TK 111: 2.000.000

8. Ngày 26/03 Nợ TK 154: 10.000.000 Sở hữu TK 331: 10.000.000 Nợ TK 242: 15.000.000 Sở hữu TK 154: 15.000.000

9. Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A): Sở hữu TK 711: 1.000.000 1.000.000

10. Cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Sở hữu TK 331: 5.500.000

XEM THÊM: Học thử Khoá học kế toán On-line trước lúc đăng ký học chính thức nào?

Trên đây là 4 dạng bài tập kế toán tài chính trong những doanh nghiệp sở hữu lời giải mong rằng sẽ giúp ích cho quý khách nhà kế – Tham gia đăng ký học kế toán On-line ngay hôm nay để nâng cấp nghiệp vụ sẵn sàng đương đầu cùng DN vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn vì dịch Corona!

BÀI LIÊN QUAN:Bài tập kinh tế vĩ mô sở hữu đáp án tham khảo mới nhất 2Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản sắm cổ phiếu – bài 1Kinh tế vi mô là gì? Cho ví dụ số liệu bài tập kinh tế vĩ môBài tập kinh tế vĩ mô sở hữu lời giải tham khảo mới nhấtBài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết