10 bài tập kế toán quản trị tài chính có lời giải mới nhất năm 2021

Vậy mỗi năm ông Smith phải gởi một lượng tiền X= 20.36 triệu đồng.

⇒ X =(510.81 − 215.89)/14.49= 20.36

Bài số 2:

Lậ p kế hoạch trả vay (khoản trả đều, trả vốn gốc và trả lãi) cho khoản vay nhà băng 150 triệu đồng, thời hạn 6 năm với lãi suất 10%/năm, ghép lãi mỗi năm. Biết rằng, nhà băng yêu cầu:

Khoản tính sổ đều (gồm khoản trả lãi vay và khoản trả vốn gốc) vào cuối mỗi năm? Trường hợp nhà băng yêu cầu như sau: chỉ trả lãi 3 năm đầu, và tính sổ đều cho 3 năm còn lại? Vẽ biểu đồ ngân quỹ cho 2 trường hợp trên?

Bài giải:

  1. Khoản tính sổ đều cho 6 năm:ĐVT: Triệu đồng

Khoản tính sổ đều mỗi năm:

PMT =

P0 × ok

= 34.44

1 − (1 + ok )−n

Kế hoạch trả vay như sau:

Thời kỳ

Khoản trả đều

Khoản trả lãi

Trả vốn gốc

Vốn gốc còn

i

PMT

IPMTi

PPMTi

Pi

0

150

1

34.44

15.00

19.44

130.56

2

34.44

13.06

21.39

109.17

3

34.44

10.92

23.52

85.65

4

34.44

8.56

25.88

59.77

5

34.44

5.98

28.46

31.31

6

34.44

3.13

31.31

0.00