Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc gia là một tổ chức đặc thù của quyền lực chính trị, thực hiện chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị và tiện dụng của giai cấp thống trị trong xã hội sở hữu giai cấp. Vậy thực chất của quốc gia xã hội chủ tức là gì, cùng Luận Văn Việt tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

hinh-anh-ban-chat-cua-nha-nuoc-1

1. Thực chất của quốc gia là gì?

Thực chất của bất kỳ quốc gia nào trong xã hội sở hữu giai cấp đều mang thực chất của giai cấp thống trị xã hội.

Sau Cách mệnh Tháng Tám thành công, Quốc gia Việt Nam Dân chủ cùng hòa ra đời, đó là quốc gia dân chủ nhân dân trước nhất ở Đông Nam Á. Quốc gia Việt Nam Dân chủ cùng hòa trước đây nay là Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia kiểu mới về thực chất, khác hẳn với những kiểu quốc gia từng sở hữu trong lịch sử. Thực chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống quốc gia là tính nhân dân của quốc gia.

Điều 2 Hiếu pháp năm 2013 khẳng định: “Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực quốc gia thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và hàng ngũ trí thức. Quyền lực quốc gia là thống nhất, sở hữu sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa những cơ quan quốc gia trong việc thực hiện những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

2. Thực chất của quốc gia cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhân dân là chủ thể vô thượng của quyền lực quốc gia

Đây là thực chất của quốc gia xã hội chủ nghĩa trước nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã tiến hành đấu tranh cách mệnh, trải qua bao hy sinh gian khổ làm nên cách mệnh Tháng Tám năm 1945, Nhân dân tự mình lập nên quốc gia. Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay là sự tiếp nối sự nghiệp của Quốc gia Việt Nam dân chủ cùng hòa, là quốc gia do Nhân dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức, tự mình định đoạt quyền lực quốc gia.

Nhân dân với tính cách là chủ thể vô thượng của quyền lực quốc gia thực hiện quyền lực quốc gia với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất là Nhân dân thông qua bầu cử lập ra những cơ quan đại diện quyền lực của mình. Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực quốc gia bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua những cơ quan khác của Quốc gia”.

hinh-anh-ban-chat-cua-nha-nuoc-2

Xem thêm: Bộ máy quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc gia Cùng hòa XHCN Việt Nam là quốc gia của tất cả những dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại kết đoàn toàn dân tộc

Tính dân tộc của Quốc gia Việt Nam là vấn đề sở hữu truyền thống lâu dài, là nguồn gốc sức mạnh của quốc gia. Ngày nay, tính dân tộc đó lại được tăng cường và tăng nhờ khả năng phối hợp giữa tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc và tính thời đại. Điều 5 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “ Nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của những dân tộc cùng sinh sống trên giang san Việt Nam.

Những dân tộc đồng đẳng, kết đoàn, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Tiếng nói quốc gia là tiếng Việt. Những dân tộc sở hữu quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Quốc gia thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để những dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với giang san”.

Quốc gia Cùng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc đồng đẳng trong mối quan hệ giữa quốc gia và công dân

Trước đây, trong những kiểu quốc gia cũ, quan hệ giữa quốc gia và công dân là mối quan hệ lệ thuộc, người dân bị lệ thuộc vào quốc gia, những quyền tự do dân chủ bị hạn chế.

Ngày nay, lúc quyền lực thuộc về nhân dân thì quan hệ giữa quốc gia và công dân đã thay đổi, công dân sở hữu quyền tự do dân chủ trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, song song làm tròn nghĩa vụ trước quốc gia. Pháp luật đảm bảo thực hiện trách nhiệm hai chiều giữa quốc gia và công dân; quyền của công dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của quốc gia, nghĩa vụ của công dân là quyền của quốc gia.

Quốc gia Cùng hòa XHCN Việt Nam là quốc gia dân chủ và pháp quyền

Dân chủ hóa đời sống quốc gia và xã hội ko chỉ là nhu cầu bức thiết của thời đại mà còn là một đòi hỏi sở hữu tính nguyên tắc, phát sinh từ thực chất dân chủ của Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực chất của dân chủ xã hội chủ tức là thu hút người lao động tham gia một cách đồng đẳng và ngày càng rộng rãi vào quản lý công việc của quốc gia và của xã hội. Vì vậy, quá trình xây dựng quốc gia phải là quá trình dân chủ hóa tổ chức và hoạt động của bộ máy quốc gia, song song phải cụ thể hóa tư tưởng dân chủ thành những quyền của công dân, quyền dân sự, chính trị cũng như quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Phát huy được quyền dân chủ của nhân dân ngày càng rộng rãi là nguồn sức mạnh vô hạn của quốc gia.

hinh-anh-ban-chat-cua-nha-nuoc-3

Dân chủ bao giờ cũng gắn với pháp luật. Đó là thực chất của quốc gia pháp quyền. Vì vậy, toàn bộ cơ quan quốc gia từ cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều phải được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, bằng pháp luật. Quốc gia ban hành pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng quốc gia và cơ quan quốc gia phải đặt mình dưới pháp luật. Cơ quan quốc gia “chỉ được làm những điều pháp luật cho phép”; đảm bảo và phát triển quyền tự do dân chủ của nhân dân, còn nhân dân “được làm tất cả những gì pháp luật ko cấm”.

Những đặc điểm mang tính thực chất nêu trên của Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện cụ thể trong những chức năng, nhiệm vụ của Quốc gia và pháp luật chế định một cách chặt chẽ. Tóm lại, Quốc gia ta mang thực chất giai cấp công nhân, quán triệt tư tưởng, ý kiến của giai cấp công nhân từ pháp luật, cơ chế, chính sách tới tổ chức hoạt động của mình. Song song, Quốc gia ta cũng mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Đó là quốc gia của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Bài viết trên Luận Văn Việt đã tổng hợp những tri thức cơ bản về thực chất của quốc gia nói chung và thực chất của quốc gia xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ 0915 686 999 để được tư vấn và tương trợ trực tiếp.

Leave a Reply