Bản chất của lợi nhuận thương nghiệp và lợi tức là gì? – Áo kiểu đẹp

Tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay được hình thành như thế nào ? Bản tính của doanh thu thương nghiệp và lợi tức là gì ?– Tư bản thương nghiệp là một phòng ban tư bản được tách ra khỏi tư bản công nghiệp, hoạt động tiêu khiển trong nghành lưu thông sản phẩm & hàng hóa. Nó là cầu nối liền sản xuất và tiêu tiêu dùng, Giao hàng cho thứ tự triển khai sản phẩm & hàng hóa của tư bản công nghiệp và sở hữu vai trò quan yếu trong tái sản xuất tư bản xã hội nói chung và tư bản công nghiệp nói riêng. Tư bản thương nghiệp ứng thêm tư bản giúp nhà tư bản công nghiệp hoạt động tiêu khiển trong khâu thực thi thặng dư giá trị, do đó, tư bản công nghiệp ko phải góp vốn đầu tư bổ trợ tư bản, hoặc giảm quy mô sản xuất để hoạt động tiêu khiển lưu thông mà sở hữu điều kiện kèm theo tập trung chuyên sâu tư bản, chuyên môn hóa, lan rộng ra sản xuất. Đó là nguyên do làm cho tư bản công nghiệp phải “ nhường ” một phòng ban thặng dư giá trị cho tư bản thương nghiệp. Tư bản thương nghiệp ko tạo ra trị giá và thặng dư giá trị, nhưng vẫn thu được thặng dư giá trị dưới hình thức doanh thu thương nghiệp .

Tư bản công nghiệp “nhường” một phần thặng dư giá trị cho tư bản thương nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận bình quân (p) và được thực hiện bằng thu chênh lệch giữa giá tậu và giá bán. Vậy bản chất lợi nhuận thương nghiệp là một phần thặng dư giá trị do công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất.

Nhưng hình thức doanh thu thương nghiệp làm cho người ta dễ tin yêu lưu thông sinh ra doanh thu và nguồn gốc thặng dư giá trị càng bị che dấu. Ngoài một phần thặng dư giá trị do nhà tư bản công nghiệp nhường cho, tư bản thương nghiệp còn thu được một phần thu nhập của người tiêu tiêu dùng bằng cách tậu rẻ bán đắt và bóc lột lao động thặng dư của viên chức cấp dưới thương nghiệp .– Tư bản cho vay là một phòng ban của tư bản công nghiệp tách ra hoạt động tiêu khiển trong nghành lưu thông tiền tệ. Sự hình thành tư bản cho vay là hiệu quả của sự tăng trưởng quan hệ hàng hóa – tiền tệ đạt tới trình độ Open tư bản tiền tệ trong thời khắc tạm thời rảnh rỗi ( những loại quỹ khấu hao, quỹ tậu nguyên vật liệu chưa tiêu dùng tới, quỹ lương chưa tới kỳ trả, tiết kiệm tầm giá … ) trong lúc lại sở hữu những người cần tư bản để lan rộng ra sản xuất hoặc thiếu tư bản lưu động … Tư bản cho vay triển khai vai trò môi giới giữa người cho vay và người đi vay, là nơi tập trung chuyên sâu, điều hòa, sử dụng kết hợp và hợp lý, sở hữu tác dụng những vốn đầu tư tiền tệ của xã hội, thôi thúc thứ tự tái sản xuất và thứ tự xã hội hóa .Phải chú ý quan tâm những đặc thù đặc thù quan yếu của tư bản cho vay : – quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng ; người bán ko mất quyền sở hữu ; Ngân sách chi tiêu do trị giá sử dụng quyết định hành động ; quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa bị che dấu .Nếu ko phải đi vay, tư bản công nghiệp độc chiếm thặng dư giá trị ; nhưng do vay vốn nên nó phải nhường một phần thặng dư giá trị cho nhà tư bản cho vay vì đã sử dụng tư bản của họ. Tương tự, hoạt động tiêu khiển trong nghành lưu thông tiền tệ, tư bản cho vay ko tạo ra trị giá và thặng dư giá trị, nhưng nó được phân phối thặng dư giá trị dưới hình thức lợi tức cho vay ( Z ). Vậy lợi tức chính là hình thức biến tướng của thặng dư giá trị, nguồn gốc của nó là thặng dư giá trị do lao động làm thuê tạo ra trong thứ tự sản xuất. Thực chất lợi tức cho vay biểu lộ quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa lan rộng ra ra trong nghành phân phối .

Xét về mặt lượng, lợi tức nói chung phải nhỏ hơn lợi nhuận bình quân (P) và to hơn 0: 0 < Z Phân tích SAO

[Tổng:

1

Trung bình: 5]

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính