Quy định về bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Quy định về bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

Lập bản vẽ hoàn công

– Trường hợp những kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng ko vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được những bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

Nếu những kích thước, thông số thực tế thi công với thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại những trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn ko kể hoặc bên dưới những trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

– Trong trường hợp cấp thiết, nhà thầu thi công xây dựng với thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, với khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục IIB tất nhiên Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

– Đối với những phòng ban công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước lúc tiến hành công việc tiếp theo;

– Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh với trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, ko được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

Mẫu dấu bản vẽ hoàn công: (02 mẫu)

Mẫu số 1:

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày……tháng……năm……

Người lập (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Tư vấn giám sát trưởng (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: ko vận dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Mẫu số 2:

TÊN NHÀ THU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG Ngày……tháng…..năm…..

Người lập (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của tổng thầu (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Tư vấn giám sát trưởng (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: vận dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Châu Thanh

Leave a Reply