Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Lập Báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề này

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một thành phần của Báo cáo tài chính, thể hiện những số liệu về doanh thu, tầm giá, lãi lỗ trong kỳ được nhà quản trị sử dụng rộng rãi mà kế toán thường xuyên phải lập định kỳ (tuần, tháng, quý, năm). Một trong những nhiệm vụ quan yếu nhất của kế toán là lập báo cáo kết quả kinh doanh kịp thời, xác thực phục vụ nhu cầu của nhà quản trị.

Báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (thường gọi tắt là Báo cáo kết quả kinh doanh), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là những báo cáo buộc phải phải sở hữu để sở hữu thể cung cấp thông tin toàn diện, hầu hết, giúp nhà Đầu tư hoặc chủ Doanh nghiệp nắm bắt được tình trạng thực tế của đơn vị. Báo cáo kết quả kinh doanh được cho là Báo cáo dễ lên nhất, mất ít thời kì nhất.

Vậy, cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Những sơ sót thường gặp của người làm kế toán lúc lập Báo cáo này là gì? MISA AMIS và bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề này.

Giới thiệu chung về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một số chỉ tiêu chủ yếu là Doanh thu, Tầm giá và Lợi nhuận của một Doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo được mô tả như hình dưới đây:

Giới thiệu chung về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tùy vào quy mô, điều kiện thực tế, yêu cầu của nhà quản trị ở từng doanh nghiệp mà Kế toán phải lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo kỳ là tuần, tháng, quý năm khác nhau. Tuy nhiên, việc lập và nộp Báo cáo tài chính trong đó sở hữu Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm cho cơ thuế quan, cơ quan thống kê, những cơ quan sở quan,… là yêu cầu buộc phải đối với tất cả những doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế.

Ví dụ: Một Báo cáo kết quả kinh doanh (số liệu giả thiết) được lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC từ ngày 01/01/2020 tới ngày 31/12/2020 như sau:

Một Báo cáo kết quả kinh doanh

Bài viết hướng dẫn yếu tố cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo TT200/2014/TT-BTC:

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Những khoản mục doanh thu, thu nhập, tầm giá phải được trình bày theo nguyên tắc ưng ý và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Những khoản doanh thu, thu nhập, tầm giá của những kỳ trước sở hữu sơ sót làm tương tác tới kết quả kinh doanh phải được điều chỉnh hồi tố, ko điều chỉnh vào kỳ báo cáo.

(*Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày những khoản mục của báo cáo tài chính như thể những sơ sót của kỳ trước chưa hề xảy ra. Theo VAS29).

  • Lúc lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, những khoản doanh thu, tầm giá, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải được loại trừ.

Cơ sở số liệu:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm trước, quý này năm trước, quý trước,…
  • Sổ kế toán tổng hợp và yếu tố của những Tài khoản loại 5,6,7,8,9
  • Những tài liệu liên quan khác…

Khía cạnh cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Điều 113, Thông tư 200/2014/TT-BTC)

CHỈ TIÊU MÃ SỐ Nội dung Cách lên dựa theo Đối ứng tài khoản 1 2 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 Bao gồm tất cả doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của Đơn vị Lũy kế phát sinh Sở hữu tài khoản 511 đối ứng với Nợ TK 111, 112, 131,… 2. Những khoản giảm trừ 02 Trong quá trình bán hàng, phát sinh những hàng hóa bị trả lại, hoặc giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ dẫn tới giảm doanh thu. Lũy kế phát sinh Nợ tài khoản 511 đối ứng với Sở hữu tài khoản 521 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 02 ) 10 Là chênh lệch giữa Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với khoản giảm trừ doanh thu Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 511 đối ứng Sở hữu tài khoản 911 cuối kỳ 4. Giá vốn hàng bán 11 Là những loại tầm giá cấu thành nên sản phẩm như: tầm giá nhân lực, tầm giá nguyên vật liệu, tầm giá khấu hao, những tầm giá khác… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 632 cuối kỳ 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 Là chênh lệch giữa Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ với Giá vốn hàng bán 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 Doanh thu từ việc thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 515 đối ứng Sở hữu tài khoản 911 cuối kỳ 7. Tầm giá tài chính 22 Tầm giá phát sinh như lãi vay phải trả, lãi sắm hàng trả chậm, lỗ bán ngoại tệ,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 635 cuối kỳ – Trong đó: Lãi vay phải trả 23 8. Tầm giá bán hàng 25 Là toàn bộ tầm giá liên quan tới quá trình bán hàng: như tầm giá advertising and marketing, tầm giá vận chuyển, bảo quản, đóng gói,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 641 cuối kỳ 9. Tầm giá quản lý doanh nghiệp 26 Là toàn bộ những tầm giá phục vụ hoạt động quản lý của doanh nghiệp: như tầm giá khấu hao, tầm giá phương tiện dụng cụ, tầm giá tiền lương viên chức quản lý, những loại tầm giá bằng tiền khác,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 642 cuối kỳ 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + ( 21- 22)- (25 + 26)] 30 Là kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp mà ko bao gồm lợi nhuận khác 11. Thu nhập khác 31 Là những khoản thu nhập thu được ko từ hoạt động gia công, kinh doanh của Đơn vị như lãi từ thanh lý tài sản nhất quyết, chênh lệch lãi do kiểm tra lại giá trị vật tư, hàng hóa,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 711 đối ứng Sở hữu tài khoản 911 cuối kỳ 12. Tầm giá khác 32 Là những khoản tầm giá ko phục vụ hoạt động gia công, kinh doanh của Đơn vị như lỗ từ thanh lý tài sản nhất quyết, lỗ do kiểm tra lại giá trị vật tư, hàng hóa,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 811 cuối kỳ 13. Lợi nhuận khác ( 40= 31 – 32) 40 Là chênh lệch giữa thu nhập khác và tầm giá khác 14. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40) 50 Là tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động gia công, kinh doanh và lợi nhuận khác 15. Tầm giá thuế thu nhập DN hiện hành 51 Là tầm giá thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm báo cáo Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 8211 cuối kỳ hoặc được thu thanh nếu Nợ tài khoản 8211 đối ứng Sở hữu tài khoản 911 16. Tầm giá thuế thu nhập DN hoãn lại 52 Là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm to hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Sở hữu tài khoản 8212, hoặc được thu thanh nếu Nợ tài khoản 8212 đối ứng Sở hữu tài khoản 911 17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60 Là kết quả của tổng lợi nhuận trước thuế trừ đi tầm giá thuế TNDN 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

(*) Chỉ ứng dụng tại doanh nghiệp cổ phần

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Sở hữu của Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Chỉ tiêu này ko bao gồm những loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và những loại thuế, phí gián thu khác.

Những khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp những khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: Những khoản chiết khấu thương nghiệp, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” đối ứng với bên Sở hữu những TK 521 “Những khoản giảm trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản thuế gián thu, phí mà doanh nghiệp ko được hưởng phải nộp NSNN (được kế toán ghi giảm doanh thu trên sổ kế toán TK 511) do những khoản này về bản tính là những khoản thu hộ Quốc gia, ko nằm trong cơ cấu doanh thu và ko được coi là khoản giảm trừ doanh thu nằm trong cơ cấu doanh thu và ko được coi là khoản giảm trừ doanh thu.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ những khoản giảm trừ (chiết khấu thương nghiệp, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, BĐS đầu tư, giá thành gia công của thành phẩm đã bán, tầm giá trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp, tầm giá khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Sở hữu của Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán’’ trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Lưu ý: Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11.

Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng với bên Sở hữu TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Tầm giá tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng tầm giá tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, tầm giá bản quyền, tầm giá hoạt động liên doanh,… phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Sở hữu TK 635 “Tầm giá tài chính” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản tầm giá tài chính phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Tầm giá lãi vay (Mã số 23)

Chỉ tiêu này phản ánh tầm giá lãi vay phải trả được tính vào tầm giá tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán yếu tố Tài khoản 635, phần tầm giá lãi vay trong kỳ.

Tầm giá bán hàng (Mã số 25)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng tầm giá bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cùng số phát sinh bên Sở hữu của Tài khoản 641 “Tầm giá bán hàng”, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Tầm giá quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng tầm giá quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này là tổng cùng số phát sinh bên Sở hữu của Tài khoản 642 “Tầm giá quản lý doanh nghiệp”, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)

– Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Tầm giá tài chính, tầm giá bán hàng và tầm giá quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26.

Thu nhập khác (Mã số 31)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên Sở hữu của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Riêng đối với giao thiệp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và tầm giá thanh lý.

– Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản thu nhập khác phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Tầm giá khác (Mã số 32)

Chỉ tiêu này phản ánh tống những khoản tầm giá khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Sở hữu của Tài khoản 811 “Tầm giá khác” đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Riêng đối với giao thiệp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và tầm giá thanh lý.

– Lúc đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân, những khoản tầm giá khác phát sinh từ những giao thiệp nội bộ đều phải loại trừ.

Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau lúc đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với tầm giá khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước lúc trừ tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

Tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu này phản ánh tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Sở hữu Tài khoản 8211 “Tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên số kế toán yếu tố TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Sở hữu TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên số kế toán yếu tố TK 8211).

Tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu này phản ánh tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Sở hữu Tài khoản 8212 “Tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên số kế toán yếu tố TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Sở hữu TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên số kế toán yếu tố TK 8212).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động của doanh nghiệp (sau lúc trừ tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52).

(*) Chỉ ứng dụng tại doanh nghiệp cổ phần

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mã số 70)

Chỉ tiêu này phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính tới những phương tiện được phát hành trong tương lai sở hữu khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với doanh nghiệp mẹ là doanh nghiệp cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính thống nhất, ko trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp mẹ.

Trường hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu được xác định theo công thức sau:

Lãi cơ bảntrên cổ phiếu

=

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông – Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ

Việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71)

Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiếu, sở hữu tính tới sự tác động của những phương tiện trong tương lai sở hữu thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu.

Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với doanh nghiệp mẹ là doanh nghiệp cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính thống nhất, ko trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp mẹ.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định như sau:

Lãi suy giảm trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông – Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm

  • Xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông = Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN – Những khoản điều chỉnh giảm + Những khoản điều chỉnh tăng

Trường hợp doanh nghiệp trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu trên Báo cáo tài chính thống nhất thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên cơ sở thông tin thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp trình bày trên Báo cáo tài chính riêng thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế của riêng doanh nghiệp.

a. Những khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp để tính lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lúc xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi bao gồm: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi ko lũy kế được thông tin trong kỳ báo cáo và cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế phát sinh trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi = Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi x Mệnh giá cổ phiếu ưu đãi

– Khoản chênh lệch to hơn giữa giá trị tối ưu của khoản tính sổ cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi lúc doanh nghiệp cổ phần sắm lại cổ phiếu ưu đãi của người sở hữu.

– Khoản chênh lệch to hơn giữa giá trị tối ưu của cổ phiếu phổ thông hoặc những khoản tính sổ khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi sở hữu lợi tại thời khắc tính sổ với giá trị tối ưu của cổ phiếu phổ thông được phát hành theo điều kiện chuyển đổi gốc.

– Những khoản cổ tức hoặc những khoản khác liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động suy giảm;

– Những khoản lãi được ghi nhận trong kỳ liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động suy giảm; và

– Những yếu tố khác làm giảm lợi nhuận sau thuế nếu chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động suy giảm thành cổ phiếu phổ thông.Ví dụ, những khoản tầm giá để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông làm giảm lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

b. Xác định những khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Khoản chênh lệch to hơn giữa giá trị tối ưu của khoản tính sổ cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi lúc doanh nghiệp cổ phần sắm lại cổ phiếu ưu đãi của người sở hữu.

– Những yếu tố làm tăng lợi nhuận sau thuế nếu chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động suy giảm thành cổ phiếu phổ thông.Ví dụ, lúc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông thì doanh nghiệp sẽ được giảm tầm giá lãi vay liên quan tới trái phiếu chuyển đổi và việc làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

  • Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ cùng (+) với số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong trường hợp tất cả những cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động suy giảm đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

  1. Việc xác định số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
  2. Xác định số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ

Cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ được coi là cổ phiếu phổ thông tiềm năng sở hữu tác động làm suy giảm lãi trên cổ phiếu; gồm:

– Quyền sắm sắm chứng quyền và những phương tiện tương đương;

– Phương tiện tài chính sở hữu thể chuyển đổi;

– Cổ phiếu phổ thông phát hành sở hữu điều kiện;

– Hợp đồng được tính sổ bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền;

– Những quyền sắm đã được sắm;

– Quyền sắm bán đã phát hành.

MISA AMIS hello vọng sau hướng dẫn của bài viết quý khách sở hữu thể tự tín lập Báo cáo kết quả kinh doanh xác thực và hầu hết cho doanh nghiệp của mình.

Để giúp phóng thích nhân lực, hạn chế khối lượng công việc cho người làm kế toán ko chỉ với riêng kế toán tổng hợp, kế toán trưởng mà còn với tất cả những phần hành, MISA đã phát triển phần mềm kế toán on-line MISA AMIS với thuận tiện vượt trội:

Tác giả: Phương Lee

Trả lời