Báo cáo tài chính – Báo cáo thường niên – Bản cáo bạch | Vietbank – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2021

Quý I

– Báo cáo tài chính thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Quý II

– Báo cáo tài chính thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Bán niên

– Tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (lý do: do thúc đẩy của tình hình dịch bệnh Covid -19 và thực hiện theo yêu cầu tăng cường những giải pháp giãn cách xã hội của UBND TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung).

– Báo cáo tài chính thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Quý III

– Báo cáo tài chính thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

NĂM 2020

Quý I

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Quý II

– Báo cáo tài chính thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng lẻ

– Giải trình lợi nhuận sau thuế

Bán niên

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình lợi nhuận sau thuế

Quý III

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình lợi nhuận sau thuế

Quý IV

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình Báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 được kiểm toán

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình Báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2019

Quý I

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng

Quý II

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính riêng

Bán niên

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý III

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý IV

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 được kiểm toán

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2018

Quý I

– Giải trình Báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình Báo cáo tài chính Riêng

– Báo cáo tài chính Riêng

Quý II

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Bán niên

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý III

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý IV

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 được kiểm toán

– Báo cáo tài chính Thống nhất

– Giải trình báo cáo tài chính Thống nhất

– Báo cáo tài chính Riêng lẻ

– Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2017

– Thông tin Vietbank Quý 3 – 2017 (1)

– Thông tin Vietbank Quý 3 – 2017 (2)

– Thông tin Vietbank Quý 3 – 2017 (3)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

Báo cáo thường niên 2020 – Bản đính chính

Báo cáo thường niên 2020

NĂM 2019

Báo cáo thường niên 2019

NĂM 2018

Báo cáo thường niên 2018

NĂM 2017

Báo cáo thường niên 2017

BẢN CÁO BẠCH

NĂM 2018

– Bản cáo bạch (29/10/2018)

NĂM 2017