Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Lập báo cáo tài chính là khâu quan yếu cuối cùng trong quy trình làm kế toán của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được lập với mục tiêu tổng hợp, trình bày tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của DN một cách tổng quát, toàn diện nhất trong kỳ kế toán năm tài chính. Dưới đây là mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48:

mẫu báo cáo tài chính

Theo chế độ kế toán hiện hành thì mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48 dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm:

NỘI DUNG CHÍNH

  • 1. Báo cáo tài chính nên:
  • 2. Báo cáo tài chính ko nên:
  • Tải về mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48:

1. Báo cáo tài chính nên:

– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ thuế quan phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

2. Báo cáo tài chính ko nên:

Báo cáo này ko nên nhưng lại được khuyến khích lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động gia công, kinh doanh, những doanh nghiệp sở hữu thể lập thêm những báo cáo tài chính yếu tố khác.

Tải về mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48:

Bảng cân đối kế toán (mẫu B 01 – DNN). Tải về

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B 02 – DNN). Tải về

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09 – DNN)

Bảng cân đối tài khoản (mẫu F 01 – DNN). Tải về

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN). Tải về

Lưu ý: Trong quá trình ứng dụng, nếu thấy cấp thiết, những doanh nghiệp sở hữu thể bổ sung, những chỉ tiêu cho ưa thích với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; Trường hợp sở hữu sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước lúc thực hiện.

0 0 Bình chọnBình tậu