Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính – Tài liệu text

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 78 trang )

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA CNTT
—-—-

Chuyên Đề: Lập Trình Trực Quan
Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Ngọc Khương
Sinh viên thực hiện:
Phạm Văn Dũng
Nguyễn Đức Bẩy
Đỗ Thị Quỳnh
Vũ Đình Hiến
Nguyễn Cao Thắng
Nguyễn Tố Dung

Lớp ĐHTLT K1
1

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hinh 2.1: Biểu đồ Use case tổng quát của hệ thống……………………………………….10
Hình 2.2: Phân rã Use case Cập nhật…………………………………………………………..10
Hình 2.3: Phân rã Use case Cập nhật sản phẩm…………………………………………….11
Hình 2.4: Phân rã Use case Đặt hàng…………………………………………………………..16
Hình 2.5: Biểu đồ lớp phân tích của Hệ thống………………………………………………20
Hình 2.6: Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Đặt hàng………………… 21
Hình 2.7: Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Quản lý đơn hàng……..22
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập…………………………………….23
Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm……………………………..24
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa sản phẩm……………………………….24
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tìm kiếm sản phẩm………………………25
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt hàng……………………………………..26
Hình 2.13: Biểu đồ lớp thiết kế…………………………………………………………………..27
Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động cho chức năng Thêm sản phẩm………………………..33
Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động cho chức năng Đặt hàng………………………………….34
Hình 2.16: Biểu đồ thành phần……………………………………………………………………35

Hình 2.17: Biểu đồ triển khai……………………………………………………………………..36
Hình 2.19: Phân rã Use case cập nhật danh mục sản phẩm…………………………….49
Hình 2.20: Phân rã Use case quản lý đơn hàng……………………………………………..52
Hình 3.1: Giao diện trang chủ…………………………………………………………………….37
Hình 3.2: Giao diện chi tiết sản phẩm………………………………………………………….38
Hình 3.3: Giao diện chi tiết giỏ hàng…………………………………………………………..39
Hình 3.4: Giao diện đặt hàng……………………………………………………………………..40
Hình 3.5: Giao diện liên hệ………………………………………………………………………..41
Hình 3.6: Giao diện đăng nhập……………………………………………………………………42
Hình 3.7: Giao diện trang chủ quản trị…………………………………………………………42
Hình 3.8 Giao diện quản lý danh sách sản phẩm…………………………………………..43
Hình 3.9 Giao diện sửa sản phẩm………………………………………………………………..43
Hình 3.10: Giao diện thêm danh mục sản phẩm……………………………………………44
Hình 3.11 Giao diện quản lý đơn hàng…………………………………………………………44
Hình 3.12 Giao diện chi tiết đơn hàng…………………………………………………………45
Hình 3.13 Báo lỗi thông tin giỏ hàng…………………………………………………………..54
Hình 3.14 Báo lỗi thông tin liên hệ……………………………………………………………..55
Hình 3.15 Báo gửi giỏ hàng thành công……………………………………………………….55

3

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Lớp nguoiquantri……………………………………………………………..28

Bảng 2: Lớp danhmuc…………………………………………………………………..29
Bảng 3: Lớp sanpham…………………………………………………………………..30
Bảng 4: Lớp donhang……………………………………………………………………31
Bảng 5: Lớp hangban……………………………………………………………………32

4

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính
MỞ ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, Kỹ thuật Thông tin là một
trong những ngành sở hữu vị thế dẫn đầu và sở hữu vai trò rất to trong sự phát triển chung đó. Những
ứng dụng của kỹ thuật thông tin được ứng dụng trong mọi ngành nghiên cứu khoa học
cũng như trong mọi ngành của đời sống. Là một phần của Kỹ thuật thông tin, Công
nghệ web đang sở hữu được sự phát triển và phổ biến rất nhanh bởi những lợi ích mà nó mang
lại cho cùng đồng là rất to.
Bằng việc lựa chọn và thực hiện đề tài “Xây dựng website bán hàng linh kiện máy tính”,
em muốn tìm hiểu và đưa ra một giải pháp tốt nhằm cho những doanh nghiệp bán linh kiện
máy tính. Website mang lại cho những doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán linh kiện
máy tính nói riêng rất nhiều lợi ích như: Khả năng quảng cáo, phổ biến tên tuổi tổ chức rất
nhanh trên môi trường mạng toàn cầu; Việc kinh doanh sẽ mở cửa 24 tiếng / 1 ngày; giảm
thiểu mức giá viên chức cho tiếp thị, quảng cáo; tiện dụng nhận phản hồi từ phía khách hàng;
thời cơ mở rộng liên kết và hợp tác ở phạm vi quốc tế…v..v.
Website bán hàng linh kiện máy tính giúp doanh nghiệp sản xuất cho khách hàng những lựa
chọn linh hoạt và tiện lợi trong việc tìm sắm sản phẩm thông qua chức năng giỏ hàng. Những

thông tin linh kiện máy tính của doanh nghiệp được hiển thị chi tiết và rõ ràng với giá niêm
yết trên từng sản phẩm, từ đó khách hàng tiện dụng nhận mặt và lựa chọn được thứ mình cần.
Về phía doanh nghiệp, hệ thống cũng mang lại sự tiện dụng trong việc cập nhật và quản lý
những thông tin cho website. Tạo khả năng liên lạc nhanh và tiện dụng với khách hàng.
Nội dung của đề tài gồm những Chương:
Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu tổng quan về đề tài và những kỹ thuật liên quan
Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống website. Sử dụng tiếng nói UML và phương tiện
Rational Rose
Chương 3: Thiết kế giao diện và cài đặt website

5

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

PHẦN 1. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Tên thành viên
Nhóm
Phạm Văn Dũng

Nguyễn Đức Bẩy

Đỗ Thị Quỳnh

Vũ Đình Hiến

Nguyễn Cao Thắng

Nguyễn Tố Dung

Nhiệm vụ

Chi tiết
Use case tổng quát
– Use case cập nhật, cập nhật
sp, thêm sp.
– Xd lớp người quản trị, cài
đặt lớp cập nhật hàng hóa.
– Use case sửa sp, xóa sp
– Xd lớp danh mục, cài đặt
lớp cập nhật danh sách hàng
hóa.
– Use case tìm kiếm sp, đặt
hàng.
– Xd lớp sản phẩm, cài đặt
lớp cập nhật khách hàng.
– Use case thêm hàng, xóa
hàng
– Xd lớp đơn hàng, cài đặt lớp
cập nhật nhà sản xuất.
– Use case gửi đơn hàng, xây
dựng biểu đồ tuần tự
– Xd lớp hàng hóa, cài đặt lớp
danh sách hàng hóa.
– Xây dựng biểu đồ lớp phân
tích, biểu đồ trạng thái

– Cài đặt lớp thêm mới.

6

Ghi chú
Trưởng nhóm

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

PHẦN 2. MÔ TẢ BÀI TOÁN
Chương này trình bày tổng quan về đề tài và những kỹ thuật sử dụng trong quá trình xây
dựng hệ thống. Nội dung cụ thể bao gồm:

Tổng quan đề tài

Những kỹ thuật sử dụng.

1.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Hoạt động bán hàng của một tổ chức kinh doanh linh kiện máy tính sở hữu thể tóm tắt như sau:
Lúc khách hàng sở hữu nhu cầu sắm hàng, tổ chức sẽ cho khách hàng xem danh
mục hàng của tổ chức dưới dạng 1 quyển báo giá để khách hàng sở hữu thể so sánh và lựa chọn

sản phẩm cần sắm.
Lúc khách hàng đã lựa chọn được 1 hoặc nhiều sản phẩm. Thì khách hàng sẽ
thông tin với viên chức bán hàng của tổ chức về thông tin của sản phẩm đó và số lượng
sản phẩm muốn sắm để viên chức bán hàng viết hóa đơn trả tiền.
Khách hàng trả tiền và nhận sản phẩm của mình.
Hệ thống website bán hàng linh kiện điện tử được xây dựng nhằm khắc phục những vấn đề
sau:
Giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, theo trạng thái (hàng
mới, hàng bán chạy, cao cấp …) ngay trên máy trạm của mình mà ko cần phải tới cửa
hàng.
Giúp khách hàng tạo giỏ hàng trong đó chứa thông tin về những linh kiện và số
lượng linh kiện cần sắm, tổng tiền mặt khách hàng phải trả để sở hữu được những linh kiện đó.
Hệ thống sẽ gửi thông tin giỏ hàng cho người quản trị website xem và thực hiện đơn hàng.
Tương trợ cho viên chức tổ chức (với vai tròn là người quản trị website) quản lý,
cập nhật những thông tin về sản phẩm đưa lên website.
Những yêu cầu phi chức năng:
Chỉ sở hữu việc tạo và gửi giỏ hàng sở hữu thể làm thông qua website, còn việc thanh
toán và giao hàng vẫn phải làm trực tiếp ở tổ chức hoặc giao tận nhà.
Giao diện thân thiện, dễ sử dung cho khách hàng.
Chức năng chính của hệ thống:
Chức năng dành cho khách hàng:
+ Xem những thông tin linh kiện trên website, xem theo danh mục hoặc xem tất cả. Xem chi
tiết từng sản phẩm

7

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

+ Chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng, cập nhật, xóa thông tin giỏ hàng, gửi thông tin giỏ
hàng cùng thông tin tư nhân tới người quản trị để đặt hàng.
+ Gửi ý kiến đóng góp, liên hệ tới người quản trị
+ Download báo giá.
Chức năng dành cho người quản trị website:
+ Cập nhật thông tin sản phẩm cho website. Bao gồm thêm mới, sửa thông tin, xóa thông
tin sản phẩm, danh mục sản phẩm và những thông tin khác.
+ Quản lý những giỏ hàng mà khách hàng đã gửi. Tiếp nhận và trả lời thông tin liên hệ từ
khách hàng thông qua email.
+ Thay đổi những thông tin đăng nhập của mình (username, password,…).

8

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

PHẦN 3. ĐỀ XUẤT CA SỬ DỤNG CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Chương này trình bày quá trình phân tích, thiết kế hệ thống website. Nội dung cụ thể gồm:
– Thực hiện pha phân tích
– Thực hiện pha thiết kế
2.1 PHA PHÂN TÍCH

Trong pha phân tích, em sẽ xây dựng những biểu đồ bao gồm:
– Biểu đồ Use case
– Biểu đồ lớp phân tích
– Biểu đồ trạng thái
2.1.1 Xây dựng biểu đồ Use case
Trong mục này em trình bày những biểu đồ và kịch bản của Use case:
– Use case tổng quát.
– Use case đăng nhập/đăng xuất. (*)
– Use case cập nhật
– Use case cập nhật danh mục sản phẩm (*)
– Use case cập nhật sản phẩm
– Use case đặt hàng
– Use case quản lý đơn hàng (*)
(*) : Xem Phụ lục 1 trang…

9

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

a, Biều đồ Use case tổng quát:
Từ những yêu cầu về chức năng của hệ thống, ta sở hữu thể mô phỏng hóa những chức năng của hệ
thống bởi biểu đồ Use case tổng quát sau:

Hinh 2.1: Biểu đồ Use case tổng quát của hệ thống
– Mô tả Usecase tổng quát: Ở mức tổng quát, Hệ thống sở hữu những chức năng như hình 2.1.

Người quản trị sở hữu thể thực hiện đăng nhập, đăng xuất hệ thống (trang Quản trị) để quản lý
thông tin cho hệ thống. Gồm sở hữu Cập nhật những thông tin và thực hiện chức năng quản lý đơn
hàng. Còn khách hàng thì sở hữu thể truy cập hệ thống, thực hiện tìm kiếm sản phẩm, tạo và
gửi giỏ hàng ( Chức năng đặt hàng).
b, Phân rã biểu đồ Use case và kịch bản (scenario):
• Phân rã Use case Cập nhật:

Hình 2.2: Phân rã Use case Cập nhật

10

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

– Mô tả Use case Cập nhật: Chức năng cập nhật bao gồm Cập nhật danh mục sản phẩm và
cập nhật sản phẩm. Gồm những thao tác thêm, xóa, sửa thông tin danh mục (hoặc sản phẩm).
Với sản phẩm thi người quản trị sở hữu thể tìm kiếm sản phẩm.
• Phân rã Use case Cập nhật sản phẩm

Hình 2.3: Phân rã Use case cập nhật sản phẩm
Mô tả Use case Cập nhật sản phẩm:
Người quản trị thực hiện chức chăng cập nhật sản phẩm trong trang quản trị. Bao gồm những
chức năng con là Thêm hàng, Sửa thông tin sản phẩm, Xóa sản phẩm. Những thông tin
của sản phẩm sẽ được hiển thị trên trang người tiêu dùng cho khách hàng xem. Trong quá trình
cập nhật sản phẩm, chức năng Tìm kiếm sản phẩm được sử dụng trong quá trình thực
hiện những chức năng trên.

o

Kịch bản Use case Thêm sản phẩm

Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Thêm Sản phẩm
Người quản trị
3
Người quản trị
Tác nhân đang trong phiên làm việc của mình, đang ở trang
Quản lý Sản phẩm
Hệ thống loại bỏ những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trước
Thông tin về Sản phẩm mới được bổ xung vào CSDL
Người quản trị chọn chức năng “Thêm Sản phẩm”

1. Hệ thống hiển thị form thêm Sản phẩm và yêu cầu người quản trị đưa vào thông tin

11

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Sản phẩm.
2. Người quản trị nhập thông tin về Sản phẩm mới và nhấn “Lưu”
3. Hệ thống rà soát thông tin Sản phẩm và xác nhận thông tin hợp thức
4. Hệ thống nhập thông tin Sản phẩm mới vào CSDL
5. Hệ thống thông tin đã nhập thành công
6. Người quản trị thoát khỏi chức năng thêm Sản phẩm
Ngoại lệ:
3.a Hệ thống thông tin Sản phẩm đã sở hữu trong CSDL
3.a.1 Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập lại thông tin
3.a.2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm
3.b Hệ thống thông tin thông tin Sản phẩm ko hợp thức
3.b.1 Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập lại thông tin
3.b.2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm
o Kịch bản Use case Sửa sản phẩm
Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Sửa Sản phẩm
Người quản trị
3
Người quản trị
Tác nhân đang trong phiên làm việc của mình, đang ở trang
Quản lý Sản phẩm
Hệ thống loại bỏ những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trước
Thông tin về Sản phẩm mới được cập nhật vào CSDL
Người quản trị chọn chức năng “Sửa Sản phẩm”

1. Hệ thống hiển thị form sửa Sản phẩm và yêu cầu người quản trị đưa vào thông tin Sản
phẩm.
2. Người quản trị nhập thông tin về Sản phẩm cần thay đổi và nhấn “Lưu”
3. Hệ thống rà soát thông tin Sản phẩm và xác nhận thông tin hợp thức
4. Hệ thống nhập thông tin Sản phẩm mới vào CSDL
5. Hệ thống thông tin đã cập nhật thành công
6. Người quản trị thoát khỏi chức năng sửa Sản phẩm
Ngoại lệ:
3.a Hệ thống thông tin Sản phẩm đã sở hữu trong CSDL

12

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

3.a.1 Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập lại thông tin
3.a.2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm
3.b Hệ thống thông tin thông tin Sản phẩm ko hợp thức
3.b.1 Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập lại thông tin
3.b.2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm
o Kịch bản Use case Xóa sản phẩm
Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Xóa Sản phẩm
Người quản trị
3
Người quản trị
Tác nhân đang trong phiên làm việc của mình, đang ở trang
Quản lý Sản phẩm
Hệ thống loại bỏ những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trước
Thông tin về Sản phẩm mới được cập nhật vào CSDL
Người quản trị chọn chức năng “Xóa Sản phẩm”

1. Hệ thống đưa ra thông tin yêu cầu người quản tri xác nhận xem sở hữu thực sự muốn xóa
Sản phẩm hay ko
2. Người quản trị nhấn vào nút “Yes”. Hệ thống loại bỏ thông tin Sản phẩm đã chọn xóa

khỏi CSDL
3. Hệ thống thông tin xóa thành công
Ngoại lệ:
2.a Người quản trị nhấn vào nút “No”
2.a.1 Hệ thống tiếp tục phiên làm việc hiện tại
o

Kịch bản Use case Tìm kiếm Sản phẩm

Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện

Tìm kiếm Sản phẩm
Người quản trị
3
Người quản trị
Tác nhân đang trong phiên làm việc của mình, đang ở trang
Quản lý Sản phẩm hoặc khách hàng đang ở giao diện người
tiêu dùng

13

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Hệ thống loại bỏ thông tin tìm kiếm và quay lui lại bước trước
Những sản phẩm được tìm kiếm tương ứng được hiển thị ra màn
hình
Người quản trị nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn vào nút “Tìm”

1. Hệ thống thực hiện truy vấn tìm kiếm trong CSDL những sản phẩm thích hợp với từ
khóa truyền vào
2. Hệ thống hiển thị kết quả sản phẩm được tìm thấy ra form kết quả tìm kiếm
Ngoại lệ:
2.a Hệ thống ko tìm thấy kết quả nào thích hợp
2.a.1 Hệ thống đưa ra thông tin tìm kiếm thất bại

Phân rã use case Đặt hàng

Hình 2.4: Phân rã Use case Đặt hàng
Mô tả Use case Đặt hàng: Khách hàng truy cập trang web thực hiện chức năng đặt hàng
Quá trình tìm sản phẩm để thêm vào giỏ, khách hàng sở hữu thể sử dụng chức năng Tìm kiếm
hàng. Sau lúc chọn được sản phẩm muốn sắm, khách hàng sẽ thực hiện Thêm hàng. Sau
lúc thêm hàng thì sản phẩm được câp nhật và hiển thị trong giỏ hàng. Lúc chọn xong
những sản phẩm muốn sắm, khách hàng sở hữu thể thực hiện Cập nhật giỏ hàng để cập nhật
số lượng hàng của mỗi sản phẩm. Nếu khách hàng ko muốn sắm sản phẩm nào thì sở hữu

thể Xóa hàng. Cuối cùng, khách hàng sẽ thực hiện Gửi đơn hàng. Trong đó khách hàng
sẽ điền thêm những thông tin những nhân của mình để người quản trị hệ thống sở hữu thể liên lạc lại.
Thông tin giỏ hàng được gửi vào email của người quản trị và được lưu lại vào cơ sở vật chất dữ
liệu. Sau đó hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới trong trường hợp khách tiếp tục đặt hàng.

14

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

o Kịch bản cho Use case Thêm hàng
Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Thêm Hàng
Khách hàng
2
Khách hàng

Khách hàng đang ở trang Sản phẩm
Hệ thống giữ nguyên thông tin giỏ hàng và chuyển tới trang chi
tiết giỏ hàng
Sản phẩm vừa chọn được thêm vào giỏ hàng
Người quản trị nhấn vào nút “Chọn hàng”

1. Hệ thống rà soát Thông tin sản phẩm và xác nhận sở hữu sản phẩm trong CSDL
2. Hệ thống rà soát Sản phẩm trong giỏ hàng
3. Nếu sản phẩm chưa sở hữu trong giỏ hàng thì Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng
là 1
4. Nếu sản phẩm đã sở hữu trong giỏ hàng thì Cùng số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng đó
thêm 1
5. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết giỏ hàng
Ngoại lệ:
1.a Hệ thống rà soát ko sở hữu sản phẩm trong CSDL
1.a.1 Hệ thống đưa thông tin sản phẩm ko sở hữu, ko thể thêm vào giỏ hàng
1.a.2 Hệ thống quay lui lại trang trước
o Kịch bản Use case Xóa hàng
Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức
Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Xóa Hàng

Khách hàng
2
Khách hàng
Khách hàng đang ở trang chi tiết giỏ hàng
Thông tin giỏ hàng được giữ nguyên
Sản phẩm được chọn xóa sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng hiện tại trong
CSDL
Người quản trị chọn chức năng “Xóa hàng”

15

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

1. Hệ thống đưa ra thông tin yêu cầu người quản tri xác nhận xem sở hữu thực sự muốn xóa
Sản phẩm khỏi giỏ hàng hay ko
2. Người quản trị nhấn vào nút “Yes”. Hệ thống loại bỏ thông tin Sản phẩm đã chọn khỏi
CSDL
3. Hệ thống chuyển về trang chi tiết giỏ hàng
Ngoại lệ:
2.a Người quản trị nhấn vào nút “No”
2.a.1 Hệ thống tiếp tục phiên làm việc hiện tại
o Kịch bản Use case Gửi đơn hàng
Tên Usecase
Tác nhân chính
Mức

Người chịu trách
nhiệm
Tiền điều kiện
Đảm bảo tối thiểu
Đảm bảo thành công
Kích hoạt
Chuỗi sự kiện chính:

Gửi đơn hàng
Khách hàng
2
Khách hàng
Khách hàng đang ở trang chi tiết giỏ hàng
Thông tin giỏ hàng được giữ nguyên
Đơn hàng được gửi đi, hệ thống khởi tạo 1 phiên làm việc mới.
Người quản trị chọn chức năng “Gửi giỏ hàng”

1. Hệ thống chuyển về form Gửi giỏ hàng với thông tin giỏ hàng hiện sở hữu.
2. Khách hàng nhập những thông tin liên hệ của mình và nhấn nút “Gửi giỏ hàng”
3. Hệ thống rà soát thông tin giỏ hàng, xác nhận thông tin hợp thức
4. Hệ thống gửi thông tin giỏ hàng vào email của người quản trị
5. Hệ thống thông tin giỏ hàng đã gửi thành công
6. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc mới ứng với giỏ hàng mới cho khách hàng
Ngoại lệ:
3.a Hệ thống thông tin thông tin giỏ hàng ko hơp lệ
2.a.1 Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin giỏ hàng
2.a.2 Khách hàng nhập lại thông tin giỏ hàng.
2.1.2 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích
Biểu đồ lớp thể hiện những lớp đối tượng cần sở hữu đại diện cho những nhóm đối tượng khác nhau
cấu thành nên hệ thống. Hoạt động của hệ thống được biểu hiện qua trạng thái và sự tương

tác giữa những nhóm đối tượng này.

16

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Hình 2.5: Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống
Biểu đồ lớp trên hình 2.6 thể hiện tính chất và phương thức của những lớp chính trong hệ
thống và mối quan hệ giữa chúng. Biểu đồ lớp thể hiện gồm 5 lớp chính:
– Lớp nguoiquantri
– Lớp danhmuc
– Lớp sanpham
– Lớp hangban
– Lớp donhang
Chi tiết của những tính chất, phương thức và mối quan hệ giữa những lớp được trình bày chi
tiết trong mục: 2.2.2 Biểu đồ lớp chi tiết (trang 26 ).
2.1.3 Biểu đồ trạng thái
Dưới đây là 2 biểu đồ trạng thái tiêu biểu:
– Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong chức năng đặt hàng
– Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong chức năng quản lý đơn hàng.
a, Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong chức năng đặt hàng.

17

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Khoi tao
Xoa hang – con hang
Khong co
hang,chua gui

Them hang
Co hang,chua
gui

Xoa hang – het hang
Gui don hang

Cap nhat gio hang – con hang

Cap nhat gio hang – het hang

Co hang,
da gui

Hình 2.6: Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Đặt hàng
Hình 2.6 thể hiện biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng xét riêng trong chức năng đặt hàng.
Trong biểu đồ này ta sở hữu những trạng thái ko sở hữu hàng – chưa gửi, sở hữu hàng – chưa gửi, sở hữu
hàng – đã gửi
b, Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong chức năng quản lý đơn hàng

18

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính
Cho xu ly

Cap nhat trang thai – Dang xu ly

Dang xu ly

Da xu ly

Cap nhat trang thai – Da xu ly

Hình 2.7: Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Quản lý đơn hàng
Hình 2.7 thể hiện biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng xét riêng trong chức năng quản lý
đơn hàng. Trong biểu đồ này ta sở hữu những trạng thái chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý
2.2 PHA THIẾT KẾ

2.2.1 Những biểu đồ tuần tự
Những biểu đồ tuần tự nhằm mô tả lại những scenario (kịch bản) của những Use case tương ứng
dựa trên những lớp đã được xác định trong pha phân tích. Ngoài ra với mỗi chức năng còn sở hữu
thêm một hoặc nhiều lớp giao diện và lớp điều khiển cho chức năng đó.
Mục này sẽ trình bày những biểu đồ tuần tự gồm:
– Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập

– Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm
– Biểu đồ tuần tự cho chức năng Sửa sản phẩm
– Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tìm kiếm sản phẩm
– Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt hàng.
a, Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập
Những đối tượng tham gia gồm: Người quản trị, Form đăng nhập, Đối tượng điều khiển đăng
nhập và đối tượng Nguoiquantri

19

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập
b, Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm
Những đối tượng tham gia gồm: Người quản trị, Form quản lý sản phẩm, Form Thêm sản
phẩm, đối tượng điều khiển thêm sản phẩm, đối tượng sản phẩm.

Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm
c, Biểu đồ tuần tự cho chức năng Sửa sản phẩm
Những đối tượng tham gia gồm: Người quản trị, Form Quản lý sản phẩm, Form sửa sản
phẩm, đối tượng điều khiển sửa sản phẩm, đối tượng sản phẩm.

20

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Sửa sản phẩm
d, Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm (Trang quản trị và trang người
dùngi)
Những đối tượng tham gia gồm: Người quản trị (hoặc Khách hàng), Form tìm kiếm, Form kết
quả tìm kiếm, đối tượng điều khiển tìm kiếm, đối tượng sản phẩm.

Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tìm kiếm sản phẩm
e, Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt hàng
Những đối tượng tham gia gồm: Khách hàng, Người quản trị, Form chi tiết giỏ hàng, Form
gửi đơn hàng, đối tượng điều khiển khách hàng, đối tượng sản phẩm, đối tượng đơn hàng,
đối tượng hàng bán.

21

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt hàng

22

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

2.2.2 Biểu đồ lớp chi tiết

Hình 2.13: Biểu đồ lớp thiết kế
Biểu đồ lớp trên hình 2.14thể hiện tính chất và phương thức của những lớp chính trong hệ
thống và mối quan hệ giữa chúng. So với biểu đồ lớp phân tích (xem trang 19), biểu đồ lớp
thiết kế bổ xung thêm một số tính chất và phương thức chi tiết hơn tạo tiền đề để xây
dựng hệ thống. Biểu đồ lớp thể hiện gồm 5 lớp chính:
– Lớp nguoiquantri
– Lớp danhmuc
– Lớp sanpham
– Lớp hangban
– Lớp donhang
Chi tiết của những lớp được trình bày dưới đây:
Ghi chú: (PK) : Primary Key – Khóa chính của lớp

23

Nhóm: 6

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính

a, Lớp Nguoiquantri
Tên lớp
Tên tính chất
ma_nguoiquantri
(PK)
password
ten_nqt
email_nqt
nickname_nqt
Tên Phương
thức
doimaqt()
getnqt()
getnqttheoemail()

Nguoiquantri
Mô tả
Mã (tên ) đăng nhập của người
quản trị
Mật mã để đăng nhập
Họ tên của người quản trị
Email của người quản trị
Nickname của người quản trị
Mô tả
Thay đổi mã quản trị
Lấy ra thông tin người quản trị
Lấy ra thông tin người quản trị
theo email

Kiểu
Varchar

Phạm vi
private

varchar
varchar
varchar
varchar
Trị giá trả
về
varchar
array
array

private
private
private
private
Phạm vi
public
public
public

Bảng 1: Lớp Nguoiquantri

b, Lớp Danhmuc
Tên lớp

Tên tính chất
madanhmuc (PK)
tendanhmuc
motadanhmuc
madmcha
anhdanhmuc
Tên Phương thức
themdm()
suadm ()
xoadmp()
getmadm ()
gettendm()

Danhmuc
Mô tả
Kiểu
Mã danh mục
int
Tên danh mục
Varchar
Mô tả danh mục
varchar
Mã danh mục cha
int
Ảnh danh mục
varchar
Mô tả
Trị giá trả về
Thêm danh mục
null

Cập nhật danh mục
null
Xóa danh mục
null
Lấy ra mã danh mục
String
Lẩy ra tên danh mục
String
Bảng 2: Lớp danhmuc

Phạm vi
private
private
private
private
private
Phạm vi
public
public
public
public
public

c, Lớp Sanpham
Tên lớp
Tên tính chất
masanpham (PK)
tensanpham

Sanpham

Mô tả
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm

Kiểu
int
Varchar

24

Phạm vi
private
private

Nhóm: 6

madanhmuc
soluoc
chitiet
anhsanpham
dongia
baohanh
khuyenmai
ttmoi
ttbanchay
ttcaocap
Tên Phương thức

themsp()
suasp()
xoasp()
getsp()
getsptheodm()
timkiemsp()

Đề tài: Quản lý xây dựng Website bán hàng linh kiện máy tính
Mã danh mục
Thông tin sơ lược về sản
phẩm
Thông tin chi tiết về sản
phẩm
Ảnh sản phẩm
Đơn giá
Thời kì bảo hành
Thông tin khuyến mãi
Tính chất – mới
Tính chất – bán chạy
Tính chất – cao cấp
Mô tả
Thêm sản phẩm
Cập nhật sản phẩm
Xóa sản phẩm
Lấy ra thông tin sản phẩm
Lấy ra sản phẩm nhóm theo
danh mục
Tìm kiếm sản phẩm
Bảng 3: Lớp sanpham

int
varchar

private
private

mediumtext

private

varchar
int
int
varchar
tinyint
tinyint
tinyint
Trị giá trả về
null
null
null
array
array

private
private
private
private
private
private

private
Phạm vi
public
public
public
public
public

array

public

d, Lớp Donhang
Tên lớp
Tên tính chất
madonhang (PK)
ngaytao
tenkhach
sodtkhach
emailkhach
diachikhach
motadonhang
tinhtrangdh
tongtien
tongsp
Tên Phương thức
themdonhang()
suadonhang()
xoadonhang()

Donhang
Mô tả
Mã đơn hàng
Ngày tạo
Tên khách
Số điện thoại khách hàng
Email khách hàng
Liên hệ khách hàng
Mô tả đơn hàng
Tình trạng đơn hàng
Tổng tiền tài đơn hàng
Tổng sán phẩm của đơn hàng
Mô tả
Thêm đơn hàng
Cập nhật đơn hàng
Câp nhật hàng

25

Kiểu
int
int
Varchar
Varchar
varchar
varchar
mediumtext
int
int
int

Trị giá trả về
null
null
null

Phạm vi
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
Phạm vi
public
public
public

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhDANH MỤC CÁC HÌNH VẼHinh 2.1 : Biểu đồ Use case tổng quát của mạng lưới hệ thống ………………………………………. 10H ình 2.2 : Phân rã Use case Cập nhật ………………………………………………………….. 10H ình 2.3 : Phân rã Use case Cập nhật loại sản phẩm ……………………………………………. 11H ình 2.4 : Phân rã Use case Đặt hàng ………………………………………………………….. 16H ình 2.5 : Biểu đồ lớp nghiên cứu và phân tích của Hệ thống ……………………………………………… 20H ình 2.6 : Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Đặt hàng ………………… 21H ình 2.7 : Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Quản lý đơn hàng …….. 22H ình 2.8 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng Đăng nhập ……………………………………. 23H ình 2.9 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng Thêm mẫu sản phẩm …………………………….. 24H ình 2.10 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng sửa mẫu sản phẩm ………………………………. 24H ình 2.11 : Biểu đồ tuần tự cho tính năng Tìm kiếm mẫu sản phẩm ……………………… 25H ình 2.12 : Biểu đồ tuần tự cho tính năng Đặt hàng …………………………………….. 26H ình 2.13 : Biểu đồ lớp phong cách thiết kế ………………………………………………………………….. 27H ình 2.14 : Biểu đồ hoạt động tiêu khiển cho tính năng Thêm mẫu sản phẩm ……………………….. 33H ình 2.15 : Biểu đồ hoạt động tiêu khiển cho công dụng Đặt hàng …………………………………. 34H ình 2.16 : Biểu đồ thành phần …………………………………………………………………… 35H ình 2.17 : Biểu đồ tiến hành …………………………………………………………………….. 36H ình 2.19 : Phân rã Use case update hạng mục mẫu sản phẩm ……………………………. 49H ình 2.20 : Phân rã Use case quản trị đơn hàng …………………………………………….. 52H ình 3.1 : Giao diện trang chủ ……………………………………………………………………. 37H ình 3.2 : Giao diện chi tiết cụ thể mẫu sản phẩm …………………………………………………………. 38H ình 3.3 : Giao diện chi tiết cụ thể giỏ hàng ………………………………………………………….. 39H ình 3.4 : Giao diện đặt hàng …………………………………………………………………….. 40H ình 3.5 : Giao diện liên hệ ……………………………………………………………………….. 41H ình 3.6 : Giao diện đăng nhập …………………………………………………………………… 42H ình 3.7 : Giao diện trang chủ quản trị ………………………………………………………… 42H ình 3.8 Giao diện quản trị list mẫu sản phẩm ………………………………………….. 43H ình 3.9 Giao diện sửa mẫu sản phẩm ……………………………………………………………….. 43H ình 3.10 : Giao diện thêm hạng mục loại sản phẩm …………………………………………… 44H ình 3.11 Giao diện quản trị đơn hàng ………………………………………………………… 44H ình 3.12 Giao diện cụ thể đơn hàng ………………………………………………………… 45H ình 3.13 Báo lỗi thông tin giỏ hàng ………………………………………………………….. 54H ình 3.14 Báo lỗi thông tin liên hệ …………………………………………………………….. 55H ình 3.15 Báo gửi giỏ hàng thành công xuất sắc ………………………………………………………. 55N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 1 : Lớp nguoiquantri …………………………………………………………….. 28B ảng 2 : Lớp danhmuc ………………………………………………………………….. 29B ảng 3 : Lớp sanpham ………………………………………………………………….. 30B ảng 4 : Lớp donhang …………………………………………………………………… 31B ảng 5 : Lớp hangban …………………………………………………………………… 32N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhMỞ ĐẦUNgày nay với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật tiên tiến, Kỹ thuật tin tức là mộttrong những ngành sở hữu vị thế đứng vị trí số 1 và sở hữu vai trò rất to trong sự tăng trưởng chung đó. Cácứng dụng của kỹ thuật thông tin được vận dụng trong mọi nghành nghề nhà sản xuất nghiên cứu và dò xét khoa họccũng như trong mọi nghành của đời sống. Là một phần của Kỹ thuật thông tin, Côngnghệ web đang sở hữu được sự tăng trưởng và thông dụng rất nhanh bởi những quyền lợi mà nó manglại cho hội đồng là rất to. Bằng việc lựa chọn và thực thi đề tài “ Xây dựng website bán hàng linh phụ kiện máy tính ”, em muốn tìm hiểu và khám phá và đưa ra một giải pháp tốt nhằm mục đích cho những doanh nghiệp bán linh kiệnmáy tính. Website mang lại cho những doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán linh kiệnmáy tính nói riêng rất nhiều quyền lợi như : Khả năng quảng cáo, thông dụng tên tuổi tổ chức rấtnhanh trên môi trường tự nhiên mạng toàn toàn cầu ; Việc kinh doanh thương nghiệp sẽ Open 24 tiếng / 1 ngày ; giảmthiểu ngân sách viên chức cấp dưới cho tiếp thị, quảng cáo ; thuận tiện nhận phản hồi từ phía người sắm ; thời cơ lan rộng ra link và hợp tác ở khoanh vùng phạm vi quốc tế … v .. v. Website bán hàng linh phụ kiện máy tính giúp doanh nghiệp cung ứng cho người sắm những lựachọn linh động và thuận tiện trong việc tìm sắm loại sản phẩm trải qua tính năng giỏ hàng. Cácthông tin linh phụ kiện máy tính của doanh nghiệp được hiển thị chi tiết cụ thể và rõ ràng với giá niêmyết trên từng loại sản phẩm, từ đó người sắm thuận tiện nhìn thấy và lựa chọn được thứ mình cần. Về phía doanh nghiệp, mạng lưới hệ thống cũng mang lại sự tiện lợi trong việc update và quản lýcác thông tin cho website. Tạo năng lực liên lạc nhanh và thuận tiện với người sắm. Nội dung của đề tài gồm những Chương : Chương 1 : Tổng quan. Giới thiệu tổng quan về đề tài và những kỹ thuật tiên tiến liên quanChương 2 : Phân tích phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống website. Sử dụng ngôn từ UML và công cụRational RoseChương 3 : Thiết kế giao diện và thiết lập websiteNhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhPHẦN 1. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆCTên thành viênNhómPhạm Văn DũngNguyễn Đức BẩyĐỗ Thị QuỳnhVũ Đình HiếnNguyễn Cao ThắngNguyễn Tố DungNhiệm vụChi tiếtUse case tổng quát – Use case update, cập nhậtsp, thêm sp. – Xd lớp người quản trị, càiđặt lớp update sản phẩm & hàng hóa. – Use case sửa sp, xóa sp – Xd lớp hạng mục, cài đặtlớp update list hànghóa. – Use case tìm kiếm sp, đặthàng. – Xd lớp mẫu sản phẩm, cài đặtlớp update người sắm. – Use case thêm hàng, xóahàng – Xd lớp đơn hàng, thiết lập lớpcập nhật nhà phân phối. – Use case gửi đơn hàng, xâydựng biểu đồ tuần tự – Xd lớp sản phẩm & hàng hóa, thiết lập lớpdanh sách sản phẩm & hàng hóa. – Xây dựng biểu đồ lớp phântích, biểu đồ trạng thái – Cài đặt lớp thêm mới. Ghi chúTrưởng nhómNhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhPHẦN 2. MÔ TẢ BÀI TOÁNChương này trình diễn tổng quan về đề tài và những kỹ thuật tiên tiến sử dụng trong trật tự xâydựng mạng lưới hệ thống. Nội dung đơn cử gồm sở hữu : Tổng quan đề tàiCác kỹ thuật tiên tiến sử dụng. 1.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀIHoạt động bán hàng của một tổ chức kinh doanh linh phụ kiện máy tính hoàn toàn sở hữu thể tóm tắt như sau : Lúc người sắm sở hữu nhu yếu sắm hàng, tổ chức sẽ cho người sắm xem danhmục hàng của tổ chức dưới dạng 1 quyển làm giá để người sắm hoàn toàn sở hữu thể so sánh và lựa chọnsản phẩm cần sắm. Lúc người sắm đã lựa chọn được 1 hoặc nhiều loại sản phẩm. Thì người sắm sẽthông báo với viên chức cấp dưới bán hàng của tổ chức về thông tin của mẫu sản phẩm đó và số lượngsản phẩm muốn sắm để viên chức cấp dưới bán hàng viết hóa đơn trả tiền giao dịch. Khách hàng trả tiền và nhận loại sản phẩm của mình. Hệ thống website bán hàng linh phụ kiện điện tử được kiến thiết xây dựng nhằm mục đích xử lý những vấn đềsau : Giúp người sắm tìm kiếm mẫu sản phẩm theo hạng mục, theo trạng thái ( hàngmới, hàng cháy khách, hạng sang … ) ngay trên máy trạm của mình mà ko cần phải tới cửahàng. Giúp người sắm tạo giỏ hàng trong đó chứa thông tin về những linh phụ kiện và sốlượng linh phụ kiện cần sắm, tổng tiền mặt người sắm phải trả để sở hữu được những linh phụ kiện đó. Hệ thống sẽ gửi thông tin giỏ hàng cho người quản trị website xem và triển khai đơn hàng. Tương trợ cho viên chức cấp dưới tổ chức ( với vai tròn là người quản trị website ) quản trị, update những thông tin về mẫu sản phẩm đưa lên website. Những nhu yếu phi công dụng : Chỉ sở hữu việc tạo và gửi giỏ hàng hoàn toàn sở hữu thể làm trải qua website, còn việc thanhtoán và giao hàng vẫn phải làm trực tiếp ở tổ chức hoặc giao tận nhà. Giao diện thân thiện, dễ sử dung cho người sắm. Chức năng chính của mạng lưới hệ thống : Chức năng dành cho người sắm : + Xem những thông tin linh phụ kiện trên website, xem theo hạng mục hoặc xem toàn bộ. Xem chitiết từng sản phẩmNhóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tính + Chọn loại sản phẩm cho vào giỏ hàng, update, xóa thông tin giỏ hàng, gửi thông tin giỏhàng cùng thông tin cá thể tới người quản trị để đặt hàng. + Gửi ý kiến góp phần, liên hệ tới người quản trị + Download làm giá. Chức năng dành cho người quản trị website : + Cập nhật thông tin mẫu sản phẩm cho website. Bao gồm thêm mới, sửa thông tin, xóa thôngtin loại sản phẩm, hạng mục loại sản phẩm và những thông tin khác. + Quản lý những giỏ hàng mà người sắm đã gửi. Tiếp nhận và vấn đáp thông tin liên hệ từkhách hàng trải qua email. + Thay đổi những thông tin đăng nhập của mình ( username, password, … ). Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhPHẦN 3. ĐỀ XUẤT CA SỬ DỤNG CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀMChương này trình diễn trật tự nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống website. Nội dung đơn cử gồm : – Thực hiện pha nghiên cứu và phân tích – Thực hiện pha thiết kế2. 1 PHA PHÂN TÍCHTrong pha nghiên cứu và phân tích, em sẽ kiến thiết xây dựng những biểu đồ gồm sở hữu : – Biểu đồ Use case – Biểu đồ lớp nghiên cứu và phân tích – Biểu đồ trạng thái2. 1.1 Xây dựng biểu đồ Use caseTrong mục này em trình diễn những biểu đồ và văn cảnh của Use case : – Use case tổng quát. – Use case đăng nhập / đăng xuất. ( * ) – Use case update – Use case update hạng mục loại sản phẩm ( * ) – Use case update loại sản phẩm – Use case đặt hàng – Use case quản trị đơn hàng ( * ) ( * ) : Xem Phụ lục 1 trang … Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínha, Biều đồ Use case tổng quát : Từ những nhu yếu về tính năng của mạng lưới hệ thống, ta hoàn toàn sở hữu thể quy mô hóa những tính năng của hệthống bởi biểu đồ Use case tổng quát sau : Hinh 2.1 : Biểu đồ Use case tổng quát của mạng lưới hệ thống – Mô tả Usecase tổng quát : Ở mức tổng quát, Hệ thống sở hữu những tính năng như hình 2.1. Người quản trị hoàn toàn sở hữu thể thực thi đăng nhập, đăng xuất mạng lưới hệ thống ( trang Quản trị ) để quản lýthông tin cho mạng lưới hệ thống. Gồm sở hữu Cập nhật những thông tin và triển khai công dụng quản trị đơnhàng. Còn người sắm thì hoàn toàn sở hữu thể truy vấn mạng lưới hệ thống, triển khai tìm kiếm loại sản phẩm, tạo vàgửi giỏ hàng ( Chức năng đặt hàng ). b, Phân rã biểu đồ Use case và văn cảnh ( scenario ) : • Phân rã Use case Cập nhật : Hình 2.2 : Phân rã Use case Cập nhật10Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tính – Mô tả Use case Cập nhật : Chức năng update gồm sở hữu Cập nhật hạng mục loại sản phẩm vàcập nhật mẫu sản phẩm. Gồm những thao tác thêm, xóa, sửa thông tin hạng mục ( hoặc loại sản phẩm ). Với loại sản phẩm thi người quản trị hoàn toàn sở hữu thể tìm kiếm mẫu sản phẩm. • Phân rã Use case Cập nhật sản phẩmHình 2.3 : Phân rã Use case update sản phẩmMô tả Use case Cập nhật loại sản phẩm : Người quản trị triển khai chức chăng update loại sản phẩm trong trang quản trị. Bao gồm cácchức năng con là Thêm hàng, Sửa thông tin mẫu sản phẩm, Xóa loại sản phẩm. Những thông tincủa mẫu sản phẩm sẽ được hiển thị trên trang người tiêu dùng cho người sắm xem. Trong quá trìnhcập nhật mẫu sản phẩm, công dụng Tìm kiếm mẫu sản phẩm được sử dụng trong trật tự thựchiện những công dụng trên. Kịch bản Use case Thêm sản phẩmTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Thêm Sản phẩmNgười quản trịNgười quản trịTác nhân đang trong phiên thao tác của mình, đang ở trangQuản lý Sản phẩmHệ thống vô hiệu những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trướcThông tin về Sản phẩm mới được bổ xung vào CSDLNgười quản trị chọn công dụng “ Thêm Sản phẩm ” 1. Hệ thống hiển thị form thêm Sản phẩm và nhu yếu người quản trị đưa vào thông tin11Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhSản phẩm. 2. Người quản trị nhập thông tin về Sản phẩm mới và nhấn “ Lưu ” 3. Hệ thống rà soát thông tin Sản phẩm và xác nhận thông tin hợp lệ4. Hệ thống nhập thông tin Sản phẩm mới vào CSDL5. Hệ thống thông tin đã nhập thành công6. Người quản trị thoát khỏi công dụng thêm Sản phẩmNgoại lệ : 3. a Hệ thống thông tin Sản phẩm đã sở hữu trong CSDL3. a. 1 Hệ thống nhu yếu người quản trị nhập lại thông tin3. a. 2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm3. b Hệ thống thông tin thông tin Sản phẩm ko hợp lệ3. b. 1 Hệ thống nhu yếu người quản trị nhập lại thông tin3. b. 2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩmo Kịch bản Use case Sửa sản phẩmTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Sửa Sản phẩmNgười quản trịNgười quản trịTác nhân đang trong phiên thao tác của mình, đang ở trangQuản lý Sản phẩmHệ thống vô hiệu những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trướcThông tin về Sản phẩm mới được update vào CSDLNgười quản trị chọn công dụng “ Sửa Sản phẩm ” 1. Hệ thống hiển thị form sửa Sản phẩm và nhu yếu người quản trị đưa vào thông tin Sảnphẩm. 2. Người quản trị nhập thông tin về Sản phẩm cần đổi khác và nhấn “ Lưu ” 3. Hệ thống rà soát thông tin Sản phẩm và xác nhận thông tin hợp lệ4. Hệ thống nhập thông tin Sản phẩm mới vào CSDL5. Hệ thống thông tin đã update thành công6. Người quản trị thoát khỏi tính năng sửa Sản phẩmNgoại lệ : 3. a Hệ thống thông tin Sản phẩm đã sở hữu trong CSDL12Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tính3. a. 1 Hệ thống nhu yếu người quản trị nhập lại thông tin3. a. 2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩm3. b Hệ thống thông tin thông tin Sản phẩm ko hợp lệ3. b. 1 Hệ thống nhu yếu người quản trị nhập lại thông tin3. b. 2 Người quản trị nhập lại thông tin Sản phẩmo Kịch bản Use case Xóa sản phẩmTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Xóa Sản phẩmNgười quản trịNgười quản trịTác nhân đang trong phiên thao tác của mình, đang ở trangQuản lý Sản phẩmHệ thống vô hiệu những thông tin đã thêm và quay lui lại bước trướcThông tin về Sản phẩm mới được update vào CSDLNgười quản trị chọn công dụng “ Xóa Sản phẩm ” 1. Hệ thống đưa ra thông tin nhu yếu người quản tri xác nhận xem sở hữu thực sự muốn xóaSản phẩm hay không2. Người quản trị nhấn vào nút “ Yes ”. Hệ thống vô hiệu thông tin Sản phẩm đã chọn xóakhỏi CSDL3. Hệ thống thông tin xóa thành côngNgoại lệ : 2. a Người quản trị nhấn vào nút “ No ” 2. a. 1 Hệ thống liên tục phiên thao tác hiện tạiKịch bản Use case Tìm kiếm Sản phẩmTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnTìm kiếm Sản phẩmNgười quản trịNgười quản trịTác nhân đang trong phiên thao tác của mình, đang ở trangQuản lý Sản phẩm hoặc người sắm đang ở giao diện ngườidùng13Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Hệ thống vô hiệu thông tin tìm kiếm và quay lui lại bước trướcCác mẫu sản phẩm được tìm kiếm tương ứng được hiển thị ra mànhìnhNgười quản trị nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn vào nút “ Tìm ” 1. Hệ thống triển khai truy vấn tìm kiếm trong CSDL những loại sản phẩm tương thích với từkhóa truyền vào2. Hệ thống hiển thị hiệu quả loại sản phẩm được tìm thấy ra form hiệu quả tìm kiếmNgoại lệ : 2. a Hệ thống ko tìm thấy tác dụng nào phù hợp2. a. 1 Hệ thống đưa ra thông tin tìm kiếm thất bạiPhân rã use case Đặt hàngHình 2.4 : Phân rã Use case Đặt hàngMô tả Use case Đặt hàng : Khách hàng truy vấn website triển khai công dụng đặt hàngQuá trình tìm mẫu sản phẩm để thêm vào giỏ, người sắm hoàn toàn sở hữu thể sử dụng tính năng Tìm kiếmhàng. Sau lúc chọn được mẫu sản phẩm muốn sắm, người sắm sẽ triển khai Thêm hàng. Saukhi thêm hàng thì loại sản phẩm được câp nhật và hiển thị trong giỏ hàng. Lúc chọn xongnhững mẫu sản phẩm muốn sắm, người sắm hoàn toàn sở hữu thể triển khai Cập nhật giỏ hàng để cập nhậtsố lượng hàng của mỗi mẫu sản phẩm. Nếu người sắm ko muốn sắm loại sản phẩm nào thì cóthể Xóa hàng. Cuối cùng, người sắm sẽ triển khai Gửi đơn hàng. Trong đó khách hàngsẽ điền thêm những thông tin những nhân của mình để người quản trị mạng lưới hệ thống hoàn toàn sở hữu thể liên lạc lại. Thông tin giỏ hàng được gửi vào email của người quản trị và được lưu lại vào cơ sở vật chất dữliệu. Sau đó mạng lưới hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới trong trường hợp khách liên tục đặt hàng. 14N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínho Kịch bản cho Use case Thêm hàngTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Thêm HàngKhách hàngKhách hàngKhách hàng đang ở trang Sản phẩmHệ thống giữ nguyên thông tin giỏ hàng và chuyển tới trang chitiết giỏ hàngSản phẩm vừa chọn được thêm vào giỏ hàngNgười quản trị nhấn vào nút “ Chọn hàng ” 1. Hệ thống rà soát tin tức mẫu sản phẩm và xác nhận sở hữu loại sản phẩm trong CSDL2. Hệ thống rà soát Sản phẩm trong giỏ hàng3. Nếu loại sản phẩm chưa sở hữu trong giỏ hàng thì Thêm loại sản phẩm vào giỏ hàng với số lượnglà 14. Nếu mẫu sản phẩm đã sở hữu trong giỏ hàng thì Cùng số lượng của loại sản phẩm trong giỏ hàng đóthêm 15. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết cụ thể giỏ hàngNgoại lệ : 1. a Hệ thống rà soát ko sở hữu mẫu sản phẩm trong CSDL1. a. 1 Hệ thống đưa thông tin loại sản phẩm ko sở hữu, ko hề thêm vào giỏ hàng1. a. 2 Hệ thống quay lui lại trang trướco Kịch bản Use case Xóa hàngTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Xóa HàngKhách hàngKhách hàngKhách hàng đang ở trang cụ thể giỏ hàngThông tin giỏ hàng được giữ nguyênSản phẩm được chọn xóa sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng hiện tại trongCSDLNgười quản trị chọn tính năng “ Xóa hàng ” 15N hóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tính1. Hệ thống đưa ra thông tin nhu yếu người quản tri xác nhận xem sở hữu thực sự muốn xóaSản phẩm khỏi giỏ hàng hay không2. Người quản trị nhấn vào nút “ Yes ”. Hệ thống vô hiệu thông tin Sản phẩm đã chọn khỏiCSDL3. Hệ thống chuyển về trang cụ thể giỏ hàngNgoại lệ : 2. a Người quản trị nhấn vào nút “ No ” 2. a. 1 Hệ thống liên tục phiên thao tác hiện tạio Kịch bản Use case Gửi đơn hàngTên UsecaseTác nhân chínhMứcNgười chịu tráchnhiệmTiền điều kiệnĐảm bảo tối thiểuĐảm bảo thành côngKích hoạtChuỗi sự kiện chính : Gửi đơn hàngKhách hàngKhách hàngKhách hàng đang ở trang cụ thể giỏ hàngThông tin giỏ hàng được giữ nguyênĐơn hàng được gửi đi, mạng lưới hệ thống khởi tạo 1 phiên thao tác mới. Người quản trị chọn tính năng “ Gửi giỏ hàng ” 1. Hệ thống chuyển về form Gửi giỏ hàng với thông tin giỏ hàng hiện sở hữu. 2. Khách hàng nhập những thông tin liên hệ của mình và nhấn nút “ Gửi giỏ hàng ” 3. Hệ thống rà soát thông tin giỏ hàng, xác nhận thông tin hợp lệ4. Hệ thống gửi thông tin giỏ hàng vào email của người quản trị5. Hệ thống thông tin giỏ hàng đã gửi thành công6. Hệ thống khởi tạo phiên thao tác mới ứng với giỏ hàng mới cho khách hàngNgoại lệ : 3. a Hệ thống thông tin thông tin giỏ hàng ko hơp lệ2. a. 1 Hệ thống nhu yếu nhập lại thông tin giỏ hàng2. a. 2 Khách hàng nhập lại thông tin giỏ hàng. 2.1.2 Xây dựng biểu đồ lớp phân tíchBiểu đồ lớp biểu lộ những lớp đối tượng người tiêu dùng cần sở hữu đại diện thay mặt cho những nhóm đối tượng người tiêu dùng khác nhaucấu thành nên mạng lưới hệ thống. Hoạt động của mạng lưới hệ thống được biểu lộ qua trạng thái và sự tươngtác giữa những nhóm đối tượng người tiêu dùng này. 16N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhHình 2.5 : Biểu đồ lớp nghiên cứu và phân tích của hệ thốngBiểu đồ lớp trên hình 2.6 biểu lộ tính chất và phương pháp của những lớp chính trong hệthống và mối quan hệ giữa chúng. Biểu đồ lớp biểu lộ gồm 5 lớp chính : – Lớp nguoiquantri – Lớp danhmuc – Lớp sanpham – Lớp hangban – Lớp donhangChi tiết của những tính chất, phương pháp và mối quan hệ giữa những lớp được trình diễn chitiết trong mục : 2.2.2 Biểu đồ lớp cụ thể ( trang 26 ). 2.1.3 Biểu đồ trạng tháiDưới đây là 2 biểu đồ trạng thái tiêu biểu vượt trội : – Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong tính năng đặt hàng – Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong tính năng quản trị đơn hàng. a, Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong công dụng đặt hàng. 17N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhKhoi taoXoa hang – con hangKhong cohang, chua guiThem hangCo hang, chuaguiXoa hang – het hangGui don hangCap nhat gio hang – con hangCap nhat gio hang – het hangCo hang, da guiHình 2.6 : Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Đặt hàngHình 2.6 bộc lộ biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng xét riêng trong công dụng đặt hàng. Trong biểu đồ này ta sở hữu những trạng thái ko sở hữu hàng – chưa gửi, sở hữu hàng – chưa gửi, cóhàng – đã gửib, Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng trong công dụng quản trị đơn hàng18Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhCho xu lyCap nhat trang thai – Dang xu lyDang xu lyDa xu lyCap nhat trang thai – Da xu lyHình 2.7 : Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng – Chức năng Quản lý đơn hàngHình 2.7 biểu lộ biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng xét riêng trong công dụng quản lýđơn hàng. Trong biểu đồ này ta sở hữu những trạng thái chờ khắc phục và xử lý, đang khắc phục và xử lý, đã xử lý2. 2 PHA THIẾT KẾ2. 2.1 Những biểu đồ tuần tựCác biểu đồ tuần tự nhằm mục đích diễn đạt lại những scenario ( văn cảnh ) của những Use case tương ứngdựa trên những lớp đã được xác lập trong pha nghiên cứu và phân tích. Ngoài ra với mỗi công dụng còn cóthêm một hoặc nhiều lớp giao diện và lớp điều khiển và tinh chỉnh cho tính năng đó. Mục này sẽ trình diễn những biểu đồ tuần tự gồm : – Biểu đồ tuần tự cho tính năng Đăng nhập – Biểu đồ tuần tự cho công dụng Thêm loại sản phẩm – Biểu đồ tuần tự cho công dụng Sửa loại sản phẩm – Biểu đồ tuần tự cho tính năng Tìm kiếm loại sản phẩm – Biểu đồ tuần tự cho công dụng Đặt hàng. a, Biểu đồ tuần tự cho tính năng Đăng nhậpCác đối tượng người tiêu dùng tham gia gồm : Người quản trị, Form đăng nhập, Đối tượng điều khiển và tinh chỉnh đăngnhập và đối tượng người tiêu tiêu dùng Nguoiquantri19Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhHình 2.8 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng Đăng nhậpb, Biểu đồ tuần tự cho tính năng Thêm sản phẩmCác đối tượng người tiêu dùng tham gia gồm : Người quản trị, Form quản trị loại sản phẩm, Form Thêm sảnphẩm, đối tượng người tiêu tiêu dùng điều khiển và tinh chỉnh thêm mẫu sản phẩm, đối tượng người tiêu tiêu dùng loại sản phẩm. Hình 2.9 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng Thêm sản phẩmc, Biểu đồ tuần tự cho công dụng Sửa sản phẩmCác đối tượng người tiêu tiêu dùng tham gia gồm : Người quản trị, Form Quản lý mẫu sản phẩm, Form sửa sảnphẩm, đối tượng người tiêu tiêu dùng tinh chỉnh và điều khiển sửa mẫu sản phẩm, đối tượng người tiêu dùng mẫu sản phẩm. 20N hóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhHình 2.10 : Biểu đồ tuần tự cho tính năng Sửa sản phẩmd, Biểu đồ tuần tự cho tính năng tìm kiếm mẫu sản phẩm ( Trang quản trị và trang ngườidùngi ) Những đối tượng người tiêu tiêu dùng tham gia gồm : Người quản trị ( hoặc Khách hàng ), Form tìm kiếm, Form kếtquả tìm kiếm, đối tượng người tiêu dùng điều khiển và tinh chỉnh tìm kiếm, đối tượng người tiêu tiêu dùng mẫu sản phẩm. Hình 2.11 : Biểu đồ tuần tự cho công dụng Tìm kiếm sản phẩme, Biểu đồ tuần tự cho công dụng Đặt hàngCác đối tượng người tiêu tiêu dùng tham gia gồm : Khách hàng, Người quản trị, Form chi tiết cụ thể giỏ hàng, Formgửi đơn hàng, đối tượng người tiêu tiêu dùng tinh chỉnh và điều khiển người sắm, đối tượng người tiêu tiêu dùng mẫu sản phẩm, đối tượng người tiêu tiêu dùng đơn hàng, đối tượng người tiêu dùng hàng bán. 21N hóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhHình 2.12 : Biểu đồ tuần tự cho tính năng Đặt hàng22Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tính2. 2.2 Biểu đồ lớp chi tiếtHình 2.13 : Biểu đồ lớp thiết kếBiểu đồ lớp trên hình 2.14 biểu lộ tính chất và phương pháp của những lớp chính trong hệthống và mối quan hệ giữa chúng. So với biểu đồ lớp nghiên cứu và phân tích ( xem trang 19 ), biểu đồ lớpthiết kế bổ xung thêm một số ít tính chất và phương pháp cụ thể hơn tạo tiền đề để xâydựng mạng lưới hệ thống. Biểu đồ lớp bộc lộ gồm 5 lớp chính : – Lớp nguoiquantri – Lớp danhmuc – Lớp sanpham – Lớp hangban – Lớp donhangChi tiết của những lớp được trình diễn dưới đây : Ghi chú : ( PK ) : Primary Key – Khóa chính của lớp23Nhóm : 6 Đề tài : Quản lý thiết kế xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínha, Lớp NguoiquantriTên lớpTên thuộc tínhma_nguoiquantri ( PK ) passwordten_nqtemail_nqtnickname_nqtTên Phươngthứcdoimaqt ( ) getnqt ( ) getnqttheoemail ( ) NguoiquantriMô tảMã ( tên ) đăng nhập của ngườiquản trịMật mã để đăng nhậpHọ tên của người quản trịEmail của người quản trịNickname của người quản trịMô tảThay đổi mã quản trịLấy ra thông tin người quản trịLấy ra thông tin người quản trịtheo emailKiểuVarcharPhạm viprivatevarcharvarcharvarcharvarcharGiá trị trảvềvarchararrayarrayprivateprivateprivateprivatePhạm vipublicpublicpublicBảng 1 : Lớp Nguoiquantrib, Lớp DanhmucTên lớpTên thuộc tínhmadanhmuc ( PK ) tendanhmucmotadanhmucmadmchaanhdanhmucTên Phương thứcthemdm ( ) suadm ( ) xoadmp ( ) getmadm ( ) gettendm ( ) DanhmucMô tảKiểuMã danh mụcintTên danh mụcVarcharMô tả danh mụcvarcharMã hạng mục chaintẢnh danh mụcvarcharMô tảGiá trị trả vềThêm danh mụcnullCập nhật danh mụcnullXóa danh mụcnullLấy ra mã danh mụcStringLẩy ra tên danh mụcStringBảng 2 : Lớp danhmucPhạm viprivateprivateprivateprivateprivatePhạm vipublicpublicpublicpublicpublicc, Lớp SanphamTên lớpTên thuộc tínhmasanpham ( PK ) tensanphamSanphamMô tảMã sản phẩmTên sản phẩmKiểuintVarchar24Phạm viprivateprivateNhóm : 6 madanhmucsoluocchitietanhsanphamdongiabaohanhkhuyenmaittmoittbanchayttcaocapTên Phương thứcthemsp ( ) suasp ( ) xoasp ( ) getsp ( ) getsptheodm ( ) timkiemsp ( ) Đề tài : Quản lý kiến thiết xây dựng Website bán hàng linh phụ kiện máy tínhMã danh mụcThông tin sơ lược về sảnphẩmThông tin cụ thể về sảnphẩmẢnh sản phẩmĐơn giáThời gian bảo hànhThông tin khuyến mãiThuộc tính – mớiThuộc tính – bán chạyThuộc tính – cao cấpMô tảThêm sản phẩmCập nhật sản phẩmXóa sản phẩmLấy ra thông tin sản phẩmLấy ra loại sản phẩm nhóm theodanh mụcTìm kiếm sản phẩmBảng 3 : Lớp sanphamintvarcharprivateprivatemediumtextprivatevarcharintintvarchartinyinttinyinttinyintGiá trị trả vềnullnullnullarrayarrayprivateprivateprivateprivateprivateprivateprivatePhạm vipublicpublicpublicpublicpublicarraypublicd, Lớp DonhangTên lớpTên thuộc tínhmadonhang ( PK ) ngaytaotenkhachsodtkhachemailkhachdiachikhachmotadonhangtinhtrangdhtongtientongspTên Phương thứcthemdonhang ( ) suadonhang ( ) xoadonhang ( ) DonhangMô tảMã đơn hàngNgày tạoTên kháchSố điện thoại cảm ứng khách hàngEmail khách hàngĐịa chỉ khách hàngMô tả đơn hàngTình trạng đơn hàngTổng tiền tài đơn hàngTổng sán phẩm của đơn hàngMô tảThêm đơn hàngCập nhật đơn hàngCâp nhật hàng25KiểuintintVarcharVarcharvarcharvarcharmediumtextintintintGiá trị trả vềnullnullnullPhạm viprivateprivateprivateprivateprivateprivateprivateprivateprivateprivatePhạm vipublicpublicpublic

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing