Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 – 133 Excel

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 200 và Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel năm 2019 – 2020 mới nhất hiện nay, người mua mang thể Tải mẫu Thuyết minh BCTC tại đây.

Xem thêm:

>>>> Cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

>>>> Cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133:

Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………… Mẫu số B09 – DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm …. (Vận dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục) I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn. 2. Lĩnh vực kinh doanh. 3. Ngành nghề kinh doanh. 4. Chu kỳ gia công, kinh doanh thông thường. 5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính mang thúc đẩy tới Báo cáo tài chính. 6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (mang so sánh được hay ko, nếu ko so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh…) II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1. Kỳ kế toán năm (khởi đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày…./…./….). 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp mang sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và thúc đẩy của sự thay đổi. III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán ứng dụng Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán ứng dụng IV. Những chính sách kế toán ứng dụng (khía cạnh theo những nội dung dưới đây nếu mang phát sinh) – Tỷ giá hối đoái ứng dụng trong kế toán. – Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. – Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và những khoản tương đương tiền. – Nguyên tắc kế toán những khoản đầu tư tài chính. – Nguyên tắc kế toán nợ phải thu. – Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho. – Nguyên tắc ghi nhận và những phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư. – Nguyên tắc kế toán nợ phải trả. – Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa những khoản mức giá đi vay. – Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu. – Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu. – Nguyên tắc kế toán mức giá. V. Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính Đơn vị tính:…… 1. Tiền và tương đương tiền – Tiền mặt – Tiền gửi nhà băng ko kỳ hạn – Tương đương tiền Cùng Cuối năm … … … Đầu năm … … … 2. Những khoản đầu tư tài chính a) Chứng khoán kinh doanh – Tổng giá trị cổ phiếu; – Tổng giá trị trái phiếu; – Những loại chứng khoán khác; b) Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn – Tiền gửi mang kỳ hạn – Những khoản đầu tư khác nắm giữ tới ngày đáo hạn c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Cuối năm … … … … … … … … Đầu năm … … … … … … … … 3. Những khoản phải thu (Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, mang thể thuyết minh khía cạnh ngắn hạn và dài hạn) Cuối năm Đầu năm a) Phải thu của khách hàng Trong đó: Phải thu của những bên liên quan … … b) Trả trước cho người bán Trong đó: Trả trước cho những bên liên quan … … c) Phải thu khác (Khía cạnh theo yêu cầu quản lý): – Phải thu về cho vay – Tạm ứng – Phải thu nội bộ khác – Phải thu khác … … … … … … … … … … d) Tài sản thiếu chờ xử lý – Tiền; – Hàng tồn kho; – TSCĐ; – Tài sản khác. … … … … … … … … đ) Nợ xấu (Tổng giá trị những khoản phải thu, cho vay quá hạn tính sổ hoặc chưa quá hạn nhưng khó mang khả năng thu hồi) Cuối năm Đầu năm 4. Hàng tồn kho (Mã số 141) – Hàng đang đi trên đường; – Vật liệu, vật liệu; – Dụng cụ, dụng cụ; – Giá tiền gia công kinh doanh dở dang; – Thành phẩm; – Hàng hóa; – Hàng gửi đi bán Cùng … … … … … … … … … … … … … … … … … … Trong đó: – Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất ko mang khả năng tiêu thụ; … … – Giá trị hàng tồn kho sử dụng để thế chấp, cầm cố đảm bảo những khoản nợ phải trả; … … – Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất. – Lý do dẫn tới việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 5. Tăng, giảm tài sản nhất thiết (Khía cạnh từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp): Khoản mục Số dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm A. TSCĐ hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại B. TSCĐ vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại C. TSCĐ thuê tài chính Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại – Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ sử dụng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; – Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng; – Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; – Đối với TSCĐ thuê tài chính: – Thuyết minh số liệu và giải trình khác. 6. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Khía cạnh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp): Khoản mục Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm a) Bất động sản đầu tư cho thuê – Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế – Giá trị còn lại b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá – Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá – Tổn thất do suy giảm giá trị – Giá trị còn lại – Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT sử dụng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; – Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá; – Thuyết minh số liệu và giải trình khác. 7. Xây dựng cơ bản dở dang Cuối năm Đầu năm – Sắm sắm – XDCB – Sửa chữa to TSCĐ Cùng … … … … … … 8. Tài sản khác – Giá tiền trả trước (khía cạnh ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp) … … – Những khoản phải thu của Quốc gia … … 9. Những khoản phải trả Cuối năm Đầu năm (Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, mang thể thuyết minh khía cạnh ngắn hạn và dài hạn) a) Phải trả người bán Trong đó: Phải trả những bên liên quan … … b) Người sắm trả tiền trước Trong đó: Nhận trước của những bên liên quan … … c) Phải trả khác (Khía cạnh theo yêu cầu quản lý): – Giá tiền phải trả – Phải trả nội bộ khác – Phải trả, phải nộp khác + Tài sản thừa chờ xử lý + Những khoản phải nộp theo lương + Những khoản khác … … … … … … … … … … … … d) Nợ quá hạn chưa tính sổ … … 10. Thuế và những khoản phải nộp quốc gia Đầu năm Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm Cuối năm (Khía cạnh cho từng loại thuế) Cùng 11. Vay và nợ thuê tài chính Cuối năm Trong năm Đầu năm Tăng Giảm a) Vay ngắn hạn Trong đó: Vay từ những bên liên quan b) Vay dài hạn Trong đó: Vay từ những bên liên quan c) Những khoản nợ gốc thuê tài chính Trong đó: Nợ thuê tài chính từ những bên liên quan … … … … … … … … … … … … … … … … Cùng … … … … 12. Dự phòng phải trả Cuối năm Đầu năm – Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; – Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; – Dự phòng phải trả khác. Cùng … … … … … … 13. Vốn chủ sở hữu a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Nội dung Những khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá LNST thuế chưa phân phối và những quỹ Cùng A 1 2 3 4 5 6 7 Số dư đầu năm Tăng vốn trong năm Giảm vốn trong năm Số dư cuối năm – Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và những thông tin khác). 14. Những khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính a) Tài sản thuê ngoài (Khía cạnh số lượng, chủng loại và những thông tin quan yếu khác đối với những tài sản thuê ngoài chủ yếu) b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh khía cạnh về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời khắc cuối kỳ). – Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác. – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp. c) Ngoại tệ những loại: (Thuyết minh khía cạnh số lượng từng loại nguyên tệ). d) Nợ khó đòi đã xử lý. đ) Thông tin về những khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,… phát sinh từ những khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu. e) Những thông tin khác về những khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính. 15. Thuyết minh về những bên liên quan (danh sách những bên liên quan, giao tế và những thông tin khác về những bên liên quan chưa được trình bày ở những nội dung nêu trên) 16. Ngoài những nội dung đã trình bày trên, những doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh những thông tin khác nếu thấy cấp thiết VI. Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: ……………. 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay Năm trước a) Doanh thu – Doanh thu bán hàng hóa – Doanh thu bán thành phẩm – Doanh thu cung cấp dịch vụ – Doanh thu khác Cùng … … b) Doanh thu từ những bên liên quan (khía cạnh cho từng đối tượng) c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời kì cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. 2. Những khoản giảm trừ doanh thu Năm nay Năm trước – Chiết khấu thương nghiệp; – Giảm giá hàng bán; – Hàng bán bị trả lại. Cùng … … … … … … 3. Giá vốn hàng bán Năm nay Năm trước – Giá vốn của hàng hóa đã bán; – Giá vốn của thành phẩm đã bán; – Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; – Giá vốn khác; – Những khoản mức giá khác được tính vào giá vốn; – Những khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. Cùng … … … … … (…) … … … … … (…) 4. Doanh thu hoạt động tài chính Năm nay Năm trước – Lãi tiền gửi, tiền cho vay; – Lãi bán những khoản đầu tư tài chính; – Cổ tức, lợi nhuận được chia; – Lãi chênh lệch tỷ giá; – Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu tính sổ; – Doanh thu hoạt động tài chính khác. Cùng … … … … … … … … … … … … 5. Giá tiền tài chính Năm nay Năm trước – Lãi tiền vay; – Chiết khấu tính sổ, lãi sắm hàng trả chậm; – Lỗ do bán những khoản đầu tư tài chính; – Lỗ chênh lệch tỷ giá; – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; … … … … … … … … … … – Giá tiền tài chính khác; – Những khoản ghi giảm mức giá tài chính. … … … … 6. Giá tiền quản lý kinh doanh Năm nay Năm trước a) Những khoản mức giá quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ b) Những khoản mức giá bán hàng phát sinh trong kỳ c) Những khoản ghi giảm mức giá quản lý kinh doanh – Hoàn nhập những khoản dự phòng; – Những khoản ghi giảm khác … … … … … … … … 7. Thu nhập khác Năm nay Năm trước – Lãi thanh lý, nhượng bán TSCĐ; – Lãi do kiểm tra lại tài sản; – Tiền phạt thu được; – Thuế được giảm, được hoàn; – Những khoản khác. Cùng … … … … … … … … … … 8. Giá tiền khác Năm nay Năm trước – Lỗ thanh lý, nhượng bán TSCĐ; – Lỗ do kiểm tra lại tài sản; – Những khoản bị phạt; – Những khoản khác. Cùng … … … … … … … … 9. Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay Năm trước – Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành … … – Điều chỉnh mức giá thuế thu nhập doanh nghiệp của những năm trước vào mức giá thuế thu nhập năm hiện hành … … – Tổng mức giá thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành … … VII. Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Những khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng ko được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của những khoản tiền và tương đương tiền to do doanh nghiệp nắm giữ nhưng ko được sử dụng do mang sự hạn chế của pháp luật hoặc những ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. VIII. Những thông tin khác 1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: … 2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: ……….. 3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của những niên độ kế toán trước): …………………… 4. Thông tin về hoạt động liên tục: …………………………………… 5. Những thông tin khác ……………………… NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Lập, ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) –

Tải mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính Ecxcel dưới đây:

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Nếu bạn ko tải về được thì mang thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: manhongit.dhp@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

– Ngoài ra, lúc mang những Luật thuế mới người mua sẽ gửi vào mail mà người mua đăng ký

Xem thêm: Cách nộp Thuyết minh báo cáo tài chính.

Xem thêm: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

– Đây là mẫu sổ sách kế toán trên Excel do Doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng thiết kế trong đây gồm đẩy đủ tất cả những sổ sách kế toán theo cả Thông tư 133 và Thông tư 200.

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 - 200