Đảng Cộng sản Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Đảng Cùng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp người lao động, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.[3] Trong văn cảnh ko chính thức cũng sử dụng từ "Đảng" (hoặc "Đảng ta") để nói về Đảng Cùng sản Việt Nam.[4][5]

Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn nước, nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa những kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ quan vô thượng quyết định hành động những yếu tố của Đảng. Sau Đại hội, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Rà soát Trung ương và bầu một Ủy viên Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư .220px CPV emblem

Đảng huy ko chính thức của Đảng Cùng sản Việt Nam, thường được thể hiện trên những bằng khen của những tổ chức trong Đảng.

Vai trò

Điều 4 của Hiến pháp Nước Ta 2013 chứng minh và khẳng định vai trò chỉ huy tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội :
Đảng Cùng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Cùng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta và tác động tác động tới tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, chính trị của nhà nước này, đảng viên là những người nắm giữ những cương vị cốt lõi trong những cơ quan chỉ huy của Đảng và Nhà nước Nước Ta .Trong Di chúc của Hồ Chí Minh sở hữu viết :

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mệnh, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người tôi đòi thật trung thành của nhân dân.[6]

Cương lĩnh

Điều lệ

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác lập tôn chỉ, mục tiêu, hệ tư tưởng, những nguyên tắc về tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển, cơ cấu tổ chức cỗ máy của Đảng ; pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức triển khai đảng những cấp .Mục đích của việc thiết kế xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm mục đích thống nhất tư tưởng, tổ chức triển khai và hành vi trong toàn Đảng, triển khai tiềm năng của Đảng. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn nước của Đảng trải qua và phát hành. Mọi tổ chức triển khai đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng .

Những lần sửa đổi

Điều lệ Đảng đã được sửa đổi 12 lần tính tới lúc bấy giờ. Điều lệ do Đại hội Đảng toàn quốc trải qua và phát hành nên để tương thích với toàn cảnh mới lúc tổ chức triển khai Đại hội Đảng những tổ soạn thảo thường đề xuất kiến nghị ý kiến để Đại hội bàn luận sửa đổi, bổ trợ một số ít yếu tố trong điều lệ .

Điều lệ trước tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 với tên gọi Điều lệ vắn tắt. Với văn bản ban sơ chỉ gói gọn trong 9 điều.

Những lần sửa đổi :

  • Hội nghị thành lập Đảng thông qua Điều lệ vắn tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930, gồm 9 điều
  • Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cùng sản Đông Dương ngày 29 tháng 3 năm 1935 thông qua Điều lệ Đảng Cùng sản Đông Dương gồm 59 điều 8 chương. Điều lệ sửa đổi bổ sung tôn chỉ hành động của Đảng từ "tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa" thành "làm cách mệnh phản đế và điền địa". Bổ sung độ tuổi vào Đảng từ 23 tuổi trở lên; bổ sung quy định tước đảng tịch. Bổ sung sửa đổi tổ chức Đảng những cấp, quy định nhiệm vụ Thanh niên Cùng sản Đoàn với Đảng.
  • Đại hội lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam, gồm 71 điều 13 chương. Sửa đổi tôn chỉ và mục đích của Đảng thành "đánh đuổi đế quốc xâm lược, xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày sở hữu ruộng, phát triển kinh tế, chính trị, vǎn hoá dân chủ sở hữu dân". Đưa chủ nghĩa Marx-Engels-Lenin-Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam hành động. Sửa đổi độ tuổi vào Đảng là từ 18 tuổi trở lên; Bổ sung nguyên tắc dân chủ tập trung trong Đảng; sửa đổi bổ sung tổ chức của Đảng gồm Đại hội Đảng toàn quốc-Trung ương Đảng, xứ ủy-khu ủy-liên khu ủy, tỉnh ủy-thành ủy, thị xã uỷ-quận uỷ-thị uỷ, chi ủy. Quy định về nhiệm vụ của những cơ quan của Đảng. Bỏ quy định đoàn thanh niên cùng sản ra khỏi điều lệ.
  • Đại hội lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam, gồm 62 điều 12 chương. Sửa đổi mục đích của Đảng thành "hoàn thành cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cùng sản ở Việt Nam". Sửa đổi chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng. Bổ sung nhiệm vụ đảng viên "thực hiện tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô". Bổ sung quy định chi tiết nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Sửa đổi tổ chức của Đảng, quy định nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương là 4 năm. Đưa Đoàn thanh niên vào điều lệ.

Hệ tư tưởng và đường lối

Đảng Cùng sản xây dựng năm 1930 [ 7 ] sau là một phân bộ của Quốc tế Cùng sản, theo chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin .Theo Điều lệ Đảng năm 1935 :

Đảng Cùng sản Đông Dương, đội tiền phong duy nhất của vô sản giai cấp, tranh đấu để thu phục hầu hết quần chúng vô sản, lãnh đạo nông dân lao động và tất thảy quần chúng lao động khác, chỉ huy họ làm cách mệnh phản đế và điền địa (mưu cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập, nông dân được ruộng nương, những dân tộc thiểu số được phóng thích), lập chính quyền Xô viết công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ tức thị thời kỳ đầu của cùng sản chủ nghĩa theo chương trình của Quốc tế Cùng sản.

Điều lệ Đảng năm 1951 xác lập :

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp người lao động và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ sở hữu dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp người lao động, nhân dân lao động và tất cả những dân tộc hầu hết, thiểu số ở Việt Nam.
Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin – Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mệnh Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng[8].

Tới Đại hội Đảng lần thứ 3 ( 1960 ) thì điều lệ đảng xóa bỏ chữ " Engels, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông ", [ 9 ] và từ Đại hội Đảng lần thứ 7 ( 1991 ) thêm vào chữ " Tư tưởng Hồ Chí Minh ". [ 10 ]Đảng Lao động Nước Ta tổ chức triển khai theo nguyên tắc dân chủ tập trung chuyên sâu. Chính cương của Đảng năm 1951 xác lập :

Đảng Lao động nhằm hoàn thành sự nghiệp phóng thích dân tộc, xoá bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ sở hữu dân, làm cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, dân chủ tự do, phú cường và tiến lên chủ nghĩa xã hội.[8]

Tại Đại hội III năm 1960, quyết nghị xác lập :

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp người lao động Việt Nam, là đội tiền phong sở hữu tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp người lao động. Đảng gồm những người giác ngộ tiên tiến, kiểu mẫu, dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp người lao động, trong nông dân lao động, trí thức cách mệnh và những tầng lớp nhân dân lao động khác, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng mà phấn đấu. Đảng đại biểu quyền lợi của giai cấp người lao động, đồng thời đại biểu quyền lợi của nhân dân lao động và quyền lợi của dân tộc. Mục đích của Đảng là hoàn thành cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cùng sản ở Việt Nam.[9]
Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam đi đường lối quần chúng trong mọi hoạt động của mình. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ và sở hữu kỷ luật rất nghiêm minh. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cǎn bản của Đảng.[9]

Cương lĩnh của đảng năm 1991 xác lập :

Đảng Cùng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp người lao động, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Quyết nghị của đảng năm 1991 cũng nêu rõ :

Đảng Cùng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của quốc gia để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mệnh đúng đắn, thích hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cùng sản chủ nghĩa.

Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 ghi: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; sở hữu nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ thích hợp; sở hữu nền văn hoá tiên tiến, đặm đà bản sắc dân tộc; con người sở hữu cuộc sống no đủ, tự do, hạnh phúc, sở hữu điều kiện phát triển toàn diện; những dân tộc trong cùng đồng Việt Nam đồng đẳng, kết đoàn, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; sở hữu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cùng sản lãnh đạo; sở hữu quan hệ hữu nghị và hợp tác với những nước trên toàn cầu".[11]

Cương lĩnh sử dụng từ " nhân dân " chứ ko nói " nhân dân lao động ", ko nói " quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ", mà chỉ nói " quan hệ sản xuất tân tiến tương thích " .Đảng Cùng sản Việt Nam được biết tới với việc đưa ra và tăng trưởng quy mô kinh tế thị trường thiên hướng xã hội chủ nghĩa. Trên trong thực tiễn đường lối của Đảng lúc bấy giờ gây ra rất nhiều tranh luận từ phía bên ngoài, là " hữu khuynh " hay " theo đúng " tôn chỉ của chủ nghĩa Marx – Lenin. Những chủ trương được cho là theo đường lối Kinh tế mới ( NEP ) của Lenin [ 12 ], nhưng cũng sở hữu ý kiến cho là những cải cách vượt xa cả NEP, và được cho là thân thiện với lý luận Đặng Tiểu Bình và đường lối của Trung Quốc lúc bấy giờ. Trong lúc đó tư tưởng Hồ Chí Minh được nhiều nhà nghiên cứu hiểu khác nhau và vận dụng khác nhau. Chính sách " Đổi Mới " được đưa ra năm 1986 được 1 số ít người nhận định và thẩm định là " quay lại mẫu cũ " ( như xóa bỏ hợp tác xã kiểu cũ, cho tư nhân kinh doanh thương nghiệp thoáng đãng, tư bản quốc tế đầu tư, ra luật đầu tư, thiết lập đầu tư và chứng khoán, cho in lại nhiều sách vở về dân chủ – tự do, những phe phái triết học phi Marxist, những tầm cỡ Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, trùng tu nhiều đền chùa, cho in lại văn học lãng mạn … )

Lịch sử

Thành lập

Việc thành lập Đảng Cùng sản Việt Nam do chỉ thị của Đông Phương Bộ (là một phòng ban của Đệ Tam Quốc tế) yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập những đại biểu cùng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930[13] tới ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên hạ tầng thống nhất ba tổ chức cùng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cùng sản Đảng và An Nam Cùng sản Đảng; thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cùng sản Liên đoàn ko kịp sở hữu mặt). Hội nghị thống nhất này diễn ra tại căn nhà của một người lao động ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) từ ngày 6 tháng 1 tới ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham gia Hội nghị sở hữu 2 đại biểu Đông Dương Cùng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), hai đại biểu An Nam Cùng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm) và 3 đại biểu ở nước ngoài (sở hữu Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cùng sản). Hội quyết nghị định thành lập một tổ chức cùng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cùng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan yếu như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cùng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cùng sản Việt Nam. Con số chính trị của Hồ Chí Minh tại Đại hội II ghi ngày thành lập Đảng là 6 tháng 1 nhưng Quyết nghị tại Đại hội III năm 1960 đổi là ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hồng Kông từ ngày 14 tới 31 tháng 10 năm 1930, tên của đảng được đổi thành Đảng Cùng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cùng sản) và Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư trước tiên.[14]

Hoạt động chống Pháp

220px Flag of Nghe Tinh Soviet Movement.svg Lá cờ Xô Viết Nghệ Tĩnh – một trào lưu đấu tranh chống đế quốc Pháp tại Nước Ta từ năm 1930 tới 1931

Vừa ra đời, Đảng đã lãnh đạo phong trào nổi dậy 1930–1931, nổi trội là Xô Viết Nghệ – Tĩnh, mục đích thành lập chính quyền Xô viết. Phong trào này thất bại và Đảng Cùng sản Đông Dương tổn thất nặng nề vì khủng bố trắng của Pháp. Trước tình hình đó, đầu tháng 4/1931, Xứ ủy Trung Kỳ ra Chỉ thị thanh Đảng sở hữu nội dung "Đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn trí phú địa hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mệnh, tự nguyện đứng về phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng ko cho đứng trong Đảng.". Chỉ thị này làm cho một số đảng viên thuộc đối tượng thanh Đảng ra tự thú với chính quyền, hoặc chuẩn bị ra tự thú. Xứ uỷ Trung Kỳ phải ra lệnh thu hồi chỉ thị.[15]

Một thời kì trong thập niên 1930, tại miền Nam, Đảng Cùng sản và những người Trotskist hợp tác với nhau trên tờ báo La Lutte, mà Hồ Chí Minh sau cho là "một số đồng chí hợp tác vô nguyên tắc"[16].

Năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I được bí hiểm tổ chức triển khai tại Ma Cao do Hà Huy Tập chủ trì nhằm mục đích củng cố lại tổ chức triển khai đảng, trải qua những điều lệ, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Việt Nam khoá I gồm 13 ủy viên .Đồng thời, một đại hội của Cùng sản Quốc tế thứ ba tại Moskva đã trải qua chủ trương sử dụng mặt trận dân tộc bản địa chống phát xít và chỉ huy những trào lưu cùng sản trên quốc tế hợp tác với những lực lượng chống phát xít bất kể đường lối của những lực lượng này sở hữu theo chủ nghĩa xã hội hay ko để bảo vệ độc lập chứ chưa đặt trách nhiệm trước mắt là lật đổ chủ nghĩa tư bản. Việc này yên cầu Đảng Cùng sản Đông Dương phải xem những chính đảng sở hữu cùng lập trường chống phát xít tại Đông Dương là liên minh. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1936 do Lê Hồng Phong chủ trì tổ chức triển khai tại Thượng Hải, Đảng đã tạm bỏ khẩu hiệu " đánh đổ đế quốc Pháp " và " tịch thu ruộng nương của địa chủ chia cho nông dân " mà lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, chống phát xít, đòi tự do, dân số dân chủ. Lợi dụng những quyền tự do, dân chủ do chính quyền sở tại cánh tả Pháp phát hành, đảng hoạt động tiêu khiển công khai sáng tỏ, đấu tranh nghị trường, tham gia những cuộc bầu cử, sử dụng những quyền chính trị đấu tranh cho quyền lợi công nông tầm trung. Tháng 3 năm 1938, Hội nghị Trung ương do Hà Huy Tập chủ trì họp ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh đã đổi tên Mặt trận là Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương cho tương thích tình hình .

Lúc Chiến tranh toàn cầu thứ hai bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương lại đàn áp thẳng tay, Đảng đã chuyển hướng, coi phóng thích dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Tháng 3 năm 1939, Đảng ra bản Tuyên ngôn của Đảng cùng sản Đông Dương đối với thời cuộc. Tháng 11 năm 1939 Hội nghị Trung ương đảng họp tại Hóc Môn, Sài Gòn do Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương và Hội nghị Trung ương ngày 19 tháng 5 năm 1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì họp tại Cao Bằng lập ra Mặt trận Việt Minh. Thông qua mặt trận này, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại Việt Nam, được biết tới với tên gọi Cách mệnh tháng Tám.

Tự giải thể

Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cùng sản Đông Dương tuyên bố tự giải thể,[17] chuyển vào hoạt động bí mật, chỉ để một phòng ban hoạt động công khai dưới danh nghĩa Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương, mọi hoạt động công khai của đảng từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Trên thực tế, Đảng vẫn hoạt động bí mật và giữ vai trò lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc[18]. Lúc đó Việt Minh được xem như là một tổ chức chính trị tham gia bầu cử Quốc hội khóa I và chính quyền. Sau đó Việt Minh tham gia Hội Liên hợp quốc dân Việt Nam, cùng với Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam…

Sau này, Đại hội Đảng lần thứ III ( tháng 9 năm 1960 ) quyết định hành động lấy ngày 3 tháng 2 hằng năm là ngày kỉ niệm xây dựng Đảng .

Đảng chỉ huy tại miền Bắc

Đảng Cùng sản Việt Nam đã từng bị Nước Ta Quốc dân Đảng và 1 số ít sử gia phương Tây cáo buộc, sau lúc nhà nước Cách mệnh Trợ thì nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa được xây dựng, đã dựng lên Vụ án thị trấn Ôn Như Hầu nhằm mục đích triệt phá những đảng phái đối thủ khó khăn chính trị của mình trong chính quyền sở tại liên hợp. [ 19 ] [ 20 ]

Đảng được "lập lại", công khai (tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở Tuyên Quang quẻ. Đại hội này được tổ chức trong lúc diễn ra Chiến tranh Đông Dương lần thứ I. Đại hội này cũng tách phòng ban của Lào và Campuchia (vốn cùng thuộc Đảng Cùng sản Đông Dương) thành những đảng riêng.

Sau đại hội II, Đảng Cùng sản thực thi chiến dịch cải cách ruộng nương. Trong cuộc cải cách, 810.000 hécta ruộng nương ở đồng bằng và trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng chừng 72,8 % số hộ nông dân ở miền Bắc. Tuy nhiên, cuộc cải cách đã đấu tố oan nhiều người, dẫn tới nhiều mẫu chết oan ( số liệu đơn cử chưa được xác lập ). Tới tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( họp từ 25/8 tới 24/9/1956 ) thẩm định và nhận định những nguyên do đưa tới sai trái đáng tiếc, và ý kiến đề nghị thi hành giải pháp kỷ luật so với Ban chỉ huy chương trình Cải cách Ruộng nương như sau : Trường Chinh phải từ nhiệm Tổng Bí thư Đảng, hai ông Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương ra khỏi Bộ Chính trị, và Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng .Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III được tổ chức triển khai tại TP.HN vào năm 1960 chính thức hóa công cuộc kiến thiết xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc, tức Việt Nam Dân chủ Cùng hòa lúc đó và đồng thời triển khai cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ sở hữu dân tại miền Nam. Tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất .

Hoạt động bí hiểm tại miền Nam

Tại miền Nam, đảng bộ Miền Nam năm 1962 công khai sáng tỏ lấy tên Đảng Nhân dân Cách mệnh Nước Ta, là thành viên và chỉ huy Mặt trận Dân tộc Phóng thích Miền Nam Nước Ta [ 21 ], tuyên truyền chủ nghĩa Marx – Lenin ( thành phần Mặt trận còn sở hữu Đảng Dân chủ, và Đảng Xã hội cấp tiến và những tổ chức triển khai do người cùng sản chỉ huy ) .

Đảng cầm quyền duy nhất tại Nước Ta

200px The Soviet Union 1990 CPA 6181 stamp %2860th Anniv of Vietnamese Communist Party. Flag and Hanoi Monument%29 Tem bưu chính Liên Xô kỉ niệm 60 năm xây dựng Đảng Cùng sản Việt Nam

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được tổ chức vào năm 1976 sau lúc kết thúc Chiến tranh Việt Nam, tên Đảng được đổi lại thành Đảng Cùng sản Việt Nam.

Điều 4 Hiến pháp năm 1980 quy định "Đảng Cùng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham vấn tranh đấu của giai cấp người lao động Việt Nam, được vũ trang bằng thuyết lí Marx – Lenin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội."[22] Đảng cùng sản Việt Nam quyết định nhân sự mọi chức vụ cấp cao trong bộ máy chính quyền, trong quân đội cũng như trong những cơ quan truyền thông, những tổ chức quần chúng, những cơ quan học thuật như Bộ chính trị Đảng Cùng sản Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhân sự những chức vụ: Phó Chủ toạ nước, Phó Chủ toạ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ toạ Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh án Tòa án Nhân dân vô thượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân vô thượng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ toạ nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ toạ Hội đồng Nhân dân, Chủ toạ Ủy ban Nhân dân thành thị trấn Hà Nội, Thành thị trấn Hồ Chí Minh; Ủy viên Quân ủy Trung ương, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Tham vấn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Chủ toạ Viện Hàn lâm Khoa học Khoa học Việt Nam, Chủ toạ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Chủ toạ, Phó Chủ toạ – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ toạ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ toạ Hội Liên hợp Phụ nữ Việt Nam, Chủ toạ Hội Nông dân Việt Nam, Chủ toạ Hội Cựu chiến binh Việt Nam…[23]

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 diễn ra trong toàn cảnh sai trái đáng tiếc của đợt tổng cải cách giá – lương – tiền cuối năm 1985 làm cho kinh tế tài chính Nước Ta càng trở nên khó khăn vất vả. Đại hội khởi xướng chủ trương Đổi Mới, cải tổ cỗ máy nhà nước, và quy đổi sang tăng trưởng nền kinh tế thị trường theo xu thế xã hội chủ nghĩa [ 24 ], trong lúc vẫn duy trì vị trí chỉ huy chính trị của Đảng Cùng sản .Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X năm 2006 liên tục chủ trương thay đổi, đồng thời được cho phép Đảng viên làm kinh tế tài chính tư nhân. [ 25 ]Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011 thử nghiệm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng [ 26 ]Năm 2017, Đảng Cùng sản Việt Nam phát hành lao lý khai trừ đảng viên cố ý nói, viết sở hữu nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc thực sự, phủ nhận vai trò chỉ huy và thành tựu cách mệnh của Đảng và dân tộc bản địa [ 27 ] .

Hiện nay Đảng Cùng sản Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tham nhũng và sự hình thành những nhóm lợi ích làm cho Đảng gặp "nguy cơ về sự phân liệt về chính trị trong Đảng, là nói tới nguy cơ phân liệt sang trọng về tổ chức, về cán bộ cảnh báo nguy cơ mất sự thống nhất về chính trị và tư tưởng ở ngay trong chính nội bộ Đảng… nguy cơ Đảng bị phân rã, chia cắt, cát cứ là hết sức nguy hiểm. Trong Đảng mà nảy nòi nhiều "sứ quân" thì nguy cơ khó còn là Đảng Cùng sản nữa; và lúc đó, vai trò lãnh đạo, trọng trách lịch sử của Đảng sẽ bị tổn thương và đe dọa nghiêm trọng"[28].

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) Đảng Cùng sản Việt Nam cho rằng phải "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đảng Cùng sản Việt Nam cũng đã ban hành Quyết nghị số 35-NQ/TW "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trong tình hình mới".[29] Theo ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ toạ Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cùng sản Việt Nam thì hiện nay đã sở hữu ý kiến đề nghị bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, chủ nghĩa xã hội vì "đã lạc hậu lắm rồi" tuy nhiên "ko còn thừa nhận chủ nghĩa Marx – Lenin tức là ko thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Những đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn"[30]. Tại Đại hội Đảng Cùng sản Việt Nam XIII, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận định "nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức tranh đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất"[31]. Ông Phạm Minh Chính cho rằng tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã được cải thiện, song "đây là vấn đề nhức nhối, còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa"[32].

Tổ chức

Đại hội Đại biểu toàn nước

Đảng Cùng sản Việt Nam là một đảng theo Chủ nghĩa Marx-Lenin với nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ. Đại hội Đại biểu toàn nước là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, là cơ quan duy nhất sở hữu quyền phát hành hoặc sửa đổi Điều lệ Đảng và cương lĩnh chính trị, trải qua báo cáo giải trình tổng kết nhiệm kỳ đã qua và trải qua quyết nghị về phương hướng hành vi nhiệm kỳ tới, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan chỉ huy cao nhất việc chấp hành quyết nghị của đại hội. [ 33 ]Đại hội Đảng được tổ chức triển khai thường kỳ 5 năm một lần để xác lập đường lối chỉ huy của Đảng và Nhà nước, Đại hội ko thông thường lúc cần. [ 33 ]

Ban Chấp hành Trung ương

Giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan chỉ huy cao nhất. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương gồm :
Những cơ quan TW tham vấn cho Ban Chấp hành Trung ương gồm sở hữu :
Những đơn vị chức năng túc trực Ban Chấp hành Trung ương gồm sở hữu :
Những Đảng bộ túc trực Ban Chấp hành Trung ương gồm sở hữu

Bộ Chính trị

Bộ Chính trị là cơ quan chỉ huy và rà soát việc triển khai quyết nghị Ðại hội đại biểu toàn nước, quyết nghị của Ban Chấp hành Trung ương ; quyết định hành động những yếu tố về chủ trương, chủ trương, tổ chức triển khai, cán bộ ; quyết định hành động triệu tập và sẵn sàng chuẩn bị nội dung những kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương ; báo cáo giải trình việc làm đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo nhu yếu của Ban Chấp hành Trung ương .Những thành viên trong Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Bộ Chính trị gồm những ủy viên chính thức và hoàn toàn sở hữu thể sở hữu những ủy viên dự khuyết. Đây là những nhân vật quyền lực vô thượng nhất trong mạng lưới hệ thống chính trị Nước Ta .Về kim chỉ nan Đại hội Đảng là cơ quan chỉ huy cao nhất của Đảng nhưng Đại hội hay bị chi phối bởi Ban Chấp hành Trung ương và tới lượt Ban Chấp hành Trung ương hay bị chi phối bởi Bộ Chính trị .Những bạn chỉ huy TW túc trực Bộ Chính trị gồm sở hữu :

Ban Bí thư

Ban Bí thư là một cơ quan giám sát việc thi hành chủ trương hàng ngày của Đảng Cùng sản Việt Nam, quyết định hành động một số ít yếu tố theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương .Thành phần Ban Bí thư gồm sở hữu Tổng Bí thư, 1 số ít Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 1 số ít Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công .

Ủy ban Rà soát Trung ương

Ủy ban Rà soát Trung ương chuyên xem xét phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức những đảng viên là cán bộ hạng sang, những vấn đề xấu đi tương quan tới những đảng viên hạng sang .Điều 32 Điều lệ Đảng lao lý trách nhiệm của Uỷ ban rà soát những cấp như sau :

  1. Rà soát đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp lúc sở hữu tín hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
  2. Rà soát tổ chức đảng cấp dưới lúc sở hữu tín hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quyết nghị, chỉ thị của Đảng, những nguyên tắc tổ chức của Đảng; rà soát việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
  3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quyết nghị của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
  4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.
  5. Khắc phục tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; khắc phục khiếu nại về kỷ luật Đảng.
  6. Rà soát tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

Ủy ban rà soát sở hữu quyền nhu yếu tổ chức triển khai đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo giải trình, cung ứng tài liệu về những yếu tố tương quan tới nội dung rà soát .

Sơ đồ tổ chức triển khai

Cơ cấu tổ chức hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam.png

Lãnh đạo

220px Environs de Hu%C3%A9 %284393644297%29 Áp phích tuyên truyền của Đảng ở HuếKhi Đảng Cùng sản Việt Nam được xây dựng vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, đại diện thay mặt Quốc tế Cùng sản và người tổ chức triển khai Hội nghị thống nhất đã chỉ định người đứng đầu quản lý quản lý Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiên phong với cương vị Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Trợ thì Đảng Cùng sản Việt Nam là Trịnh Đình Cửu [ 34 ]. Ông giữ chức vụ này cho tới tháng 10 năm 1930 lúc Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Trần Phú làm Tổng Bí thư [ 35 ] .Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 12 tới 27 tháng 10 năm 1930 [ 36 ], Trần Phú được bầu vào vị trí đứng đầu Ban Chấp hành TW với tên tuổi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương. Ông được coi là Tổng Bí thư tiên phong của Đảng .Sau lúc Tổng Bí thư Trần Phú bị bắt và mất trong nhà thương Chợ Quán ngày 6 tháng 9 năm 1931, chức vụ Tổng Bí thư bị khuyết do Trung ương Đảng bị truy bắt kinh hoàng, sắp như là tê liệt. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ huy của Quốc tế Cùng sản, tháng 3 năm 1934, tại Ma Cao, Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cùng sản Đông Dương được xây dựng, do Lê Hồng Phong làm Bí thư. Do tình hình Ban Chấp hành Trung ương trong nước sắp như bị tê liệt, nên Ban Chỉ huy hải ngoại kiêm Ban Chấp hành Trung ương tạm thời. Chức vụ Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cùng sản Đông Dương bấy giờ giữ vai trò như Tổng Bí thư. Đại hội Đại biểu Đảng Cùng sản Đông Dương lần thứ I ( 27-31 / 3/1935 ), Hà Huy Tập được bầu làm Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại sửa chữa thay thế Lê Hồng Phong đã được Đại hội Đảng bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mãi tới Tháng 7 năm 1936, Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Hà Huy Tập về nước và giữ chức Tổng Bí thư, trở lại thành chức vụ chỉ huy cao nhất .Cương vị chỉ huy cao nhất của Tổng Bí thư được duy trì cho tới Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ II, từ ngày 11 tới ngày 19 tháng 2 năm 1951. Tại đại hội này, xác lập chức vụ danh dự là quản trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Nước Ta, gọi tắt là quản trị Đảng, được xem là cao hơn cương vị Tổng Bí thư. Tuy đây chỉ là chức vụ danh dự, nhưng do uy tín to của quản trị Đảng Hồ Chí Minh, nên hầu hết đây là chức vụ thực quyền, nhất là sau Hội nghị Trung ương về yếu tố sửa sai cải cách ruộng nương tháng 10 năm 1956, Tổng Bí thư Trường Chinh từ nhiệm, quản trị Đảng Hồ Chí Minh được coi như kiêm giữ luôn chức vụ Tổng Bí thư .Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III tháng 9 năm 1960, tuy ko bầu ra chức vụ Tổng bí thư, nhưng chức vụ Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Nước Ta được xây dựng, do Lê Duẩn nắm giữ. Chức vụ này mô phỏng theo Liên Xô, nhưng vẫn duy trì chức vụ quản trị Đảng theo kiểu Trung Quốc. Sau lúc quản trị Hồ Chí Minh qua đời năm 1969 thì chức vụ quản trị Đảng cũng bị huỷ bỏ .Chức vụ Bí thư thứ nhất trở thành chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương cho tới Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ IV tháng 12 năm 1976. Tại đại hội này, chức vụ Bí thư thứ nhất được huỷ bỏ và chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành TW trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Việt Nam, vẫn do Lê Duẩn nắm giữ. Từ đó, chức vụ này ko thay đổi vai trò và tên tuổi cho tới tận ngày này .Tổng Bí thư đương nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng .

Đảng viên

Tính tới năm 2014, toàn Đảng Cùng sản Việt Nam sở hữu 4.480.707 đảng viên, sinh hoạt ở 262.894 chi bộ thuộc 56.548 tổ chức hạ tầng đảng, thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trong đó, số đảng viên sinh hoạt ở xã là 1.888.352 (42,1%); sinh hoạt ở phường, thị trấn là 853.357 (19,1%); sinh hoạt tại những doanh nghiệp nhà nước là 266.541 (5,9%); tại những doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước là 113.568 (2,53%); tại những doanh nghiệp tư nhân là 45.824 (1,02%); tại những tổ chức đảng sở hữu vốn đầu tư nước ngoài là 9.470 (0,21%), tại những đơn vị sự nghiệp là 289.179 (6,45%), tại những cơ quan hành chính là 422.900 (9,38%), trong quân đội, công an là 550.898 (12,3%), trong những tổ chức đảng ngoài nước là 10.000 (0,23%).[37] Số lượng Đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam tính tới năm 2019 là khoảng hơn 5,2 triệu đảng viên.[38] Hiện nay, việc phát triển đảng viên đang gặp nhiều khó khăn vì nhiều bạn trẻ ngại vào Đảng làm cho tình trạng già hóa hiện rõ trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam.[39]

Báo Dân trí cho rằng một thời hạn dài, thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, " tự diễn biến ", " tự chuyển hoá " trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên xảy ra nghiêm trọng làm sút giảm vai trò chỉ huy của Đảng, suy giảm niềm tin trong nhân dân dẫn tới thực trạng thiếu nguồn tăng trưởng đảng viên như lúc bấy giờ. Chính thế cho nên Đảng Cùng sản Việt Nam phải tự thay đổi, tạo sức hút mới, củng cố niềm tin trong những những tầng lớp nhân dân. [ 40 ]

Xem thêm

Tham khảo

Thư mục

Liên kết ngoài

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính