Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì T

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w với tần số f trong chuyển động tròn đều là:

B.ω = 2πT; ω = 2πf

D.ω = 2π/T; ω = 2π/f

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều là

A. ω = 2π/T và ω = 2πf.

B. ω = 2πT và ω = 2πf.

C. ω = 2πT và ω = 2π/f.

D. ω = 2π/T và ω = 2π/f.

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:

A. ω = 2 π / T , ω = 2 πf

B.  ω = 2 πT , ω = 2 π / f

C.  ω = 2 πT , ω = 2 π / f

D.  ω = 2 π / T , ω = 2 π / f

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  ω  với chu kỳ T và giữa tốc độ góc  ω  với tần số f trong chuyển động tròn đều là gì?

A.  ω = 2 π T ;   ω = 2 π f

B.  ω = 2 π T ;   ω = 2 π f

C.  ω = 2 π T ;   ω = f 2 π

D.  ω = 2 π T ;   ω = 2 π f

Tìm các cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc ω  với chu kì T và với tần số f trong chuyển động tròn đều.

A. ω   =   2 π / T   và ω   =   2 π f

B.  ω   =   2 π T  và   ω   =   2 π f

C.  ω   =   2 π T  và  ω   =   2 π / f

D.  ω   =   2 π / T  và   ω   =   2 π / f

Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc w với tốc độ dài v và với gia tốc hướng tâm  của chất điểm chuyển động tròn đều.

Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc w với tốc độ dài v và với gia tốc hướng tâm a h t của chất điểm chuyển động tròn đều.

A. v = ω r  và a h t = v 2 r .

B.  v = ω / r  và  a h t = v 2 / r .

C.  v = ω r và  a h t = v 2 / r .

D.  v = ω / r và  a h t = v 2 / r .

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w với tần số f trong chuyển động tròn đều là:

A.

loading

B.

loading

C.

loading

D.

loading

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án A

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: 

loading

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ