Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515

Hướng dẫn cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515, cách hạch toán thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi Nhà băng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi tỷ giá, chiết khấu tính sổ được hưởng do sắm hàng hóa, dịch vụ…bút toán kết chuyển doanh thu tài chính cuối kỳ.

1. Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

a) Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm:

– Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Nhà băng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu tính sổ được hưởng do sắm hàng hóa, dịch vụ;…

– Cổ tức, lợi nhuận được chia cho thời đoạn sau ngày đầu tư;

– Thu nhập về hoạt động đầu tư sắm, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn lúc thanh lý những khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác;

– Thu nhập về những hoạt động đầu tư khác;

– Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và kiểm tra lại khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ;

– Những khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

b) Đối với khoản doanh thu từ hoạt động sắm, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ sắm vào.

c) Đối với lãi tiền gửi: Doanh thu ko bao gồm khoản lãi tiền gửi phát sinh do hoạt động đầu tư tạm thời của khoản vay sử dụng cho mục tiêu xây dựng tài sản dở dang.

d Đối với tiền lãi phải thu từ những khoản cho vay, bán hàng trả chậm, trả góp: Doanh thu chỉ được ghi nhận lúc vững chắc thu được và khoản gốc cho vay, nợ gốc phải thu ko bị phân loại là quá hạn cần phải lập dự phòng.

Lưu ý: Việc hạch toán khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh liên quan tới ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133. Yếu tố xem tại đây: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Sơ đồ chữ T hạch toán Tài khoản 515

hạch toán tài khoản 515

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 515

Bên Nợ

Bên Mang

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu mang);

– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”

Những khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 515 ko mang số dư cuối kỳ.

3. Cách hạch toán doanh thu tài chính một số nghiệp vụ:

a) Định kỳ, lúc mang chứng cứ vững chắc thu được khoản lãi cho vay (bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Nợ những TK 121, 128 (nếu lãi cho vay định kỳ được nhập gốc)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Chứng cứ vững chắc thu được những khoản phải thu này bao gồm:

– Khoản phải thu gốc ko bị coi là nợ khó đòi thuộc đối tượng phải trích lập dự phòng hoặc nợ ko mang khả năng thu hồi, ko thuộc diện bị khoanh nợ, giãn nợ;

– Mang xác nhận nợ và cam kết trả nợ của bên nhận nợ;

– Những chứng cứ khác (nếu mang).

b) Số tiền chiết khấu tính sổ được hưởng do tính sổ tiền sắm hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Xem thêm: Quy định về chiết khấu tính sổ

c) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư:

– Lúc nhận được thông tin về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Trường hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước lúc doanh nghiệp sắm lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ mang phần tiền lãi của những kỳ mà doanh nghiệp sắm khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước lúc doanh nghiệp sắm lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được)

Mang những TK 121, 228 (phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước lúc doanh nghiệp sắm lại khoản đầu tư)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần cổ tức, lợi nhuận của những kỳ sau lúc doanh nghiệp sắm khoản đầu tư này).

d) Kế toán bán ngoại tệ, ghi:

– Trường hợp bên Mang TK tiền ứng dụng tỷ giá ghỉ sổ và tỷ giá giao du thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ những TK tiền, ghi:

Nợ những TK 111 (1111), 112 (1121) (tỷ giá gia dịch thực tế bán)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (số chênh lệch tỷ giá giao du thực tế bán to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).

– Trường hợp bên Mang TK tiền ứng dụng tỷ giá giao du thực tế, ghi:

Nợ những TK 111 (1111), 112 (1121)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122)

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ do tỷ giá giao du thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ những TK tiền được ghi nhận song song tại thời khắc bán ngoại tệ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh ghiệp:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

đ) Lúc sắm vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ tính sổ bằng ngoại tệ mà tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc phát sinh to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán những TK 111, 112, ghi:

– Trường hợp bên Mang TK tiền ứng dụng tỷ giá ghỉ sổ để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241, 642 (tỷ giá gia dịch thực tế tại ngày giao du)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)

– Trường hợp bên Mang TK tiền ứng dụng tỷ giá giao du thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ Lúc chi tiền sắm vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241, 642 , 133 ..(tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc giao du và tính sổ)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122) ..(tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc giao du và tính sổ)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận song song lúc chi tiền sắm vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của DN, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Xem thêm: Cách hạch toán hàng nhập khẩu

e) Lúc tính sổ nợ phải trả bằng ngoại tệ (nợ phải trả người bán, nợ vay, nợ thuê tài chính, nợ nội bộ…):

– Trường hợp bên Nợ những tài khoản phải trả và bên Mang những tài khoản tiền ứng dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán và tỷ giá ghi sổ kế toán của những TK phải trả to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của những TK tiền, ghi:

Nợ những TK 331, 336, 341… (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)

– Trường hợp bên Nợ những tài khoản phải trả và bên Mang những tài khoản tiền ứng dụng tỷ giá giao du thực tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán và tỷ giá ghi sổ của những TK phải trả to hơn tỷ giá giao du thực tế hoặc tỷ giá ghi sổ của những TK tiền nhỏ hơn tỷ giá giao du thực tế, ghi:

+Lúc tính sổ nợ phải trả:

Nợ những TK 331, 338, 341… (tỷ giá giao du thực tế)

Mang những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao du thực tế)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận song song lúc tính sổ nợ phải trả hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của DN, ghi:

Nợ những TK 331, 338, 341, 111 (1112), 112 (1122) (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản nợ phải trả hoặc tài khoản tiền và tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc trả nợ)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

f) Lúc thu được tiền nợ phải thu (nợ phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác …) bằng ngoại tệ mà tỷ giá giao du thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của những TK phải thu, ghi:

– Trường hợp bên Mang những tài khoản phải thu ứng dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) … (tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc giao du)

Mang những TK 131, 136, 138 … (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)

– Trường hợp bên Mang những tài khoản phải thu ứng dụng tỷ giá giao du thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ Lúc thu những khoản nợ phải thu:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc thu nợ)

Mang những TK 131, 136, 138… (tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc thu nợ)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận song song lúc thu được nợ phải thu hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của DN, ghi:

Nợ những TK 131, 136, 138…. ) (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản nợ phải thu và tỷ giá giao du thực tế tại thời khắc thu nợ)

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

g) Lúc bán sản phẩm, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện", ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…

Mang TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT)

Mang TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế GTGT)

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

h) Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với những khoản cho vay hoặc sắm trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Xem thêm: Hạch toán doanh thu chưa thực hiện

i) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái kiểm tra lại những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

okay) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Mang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Chúc bạn thành công! Kế toán Thiên Ưng là đơn vị tập huấn kế toán thực tế tốt nhất tại Hà Nội, dạy học thực hiện kế toán trên chứng từ thực tế, thực hiện lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm …

hạch toán doanh thu tài chính