Giới thiệu ngành và chuyên ngành

1. Chuyên ngành Quản lý Tài chính công

Cung cấp những tri thức quản lý tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế để sinh viên sở hữu thể vận dụng lúc thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách quốc gia.

Trọng tâm của chuyên ngành là xây dựng nền tảng tư duy về tri thức và kỹ năng để sinh viên sở hữu thể phân tích, kiểm tra và thực hiện những nghiệp vụ lập dự toán, tổ chức chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách, quản lý tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệu quả, công bằng.

Sinh viên chuyên ngành Quản lý Tài chính công lúc tốt nghiệp phải đạt tiêu chuẩn chung của chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính. Ngoài ra,

phải đạt những tiêu chuẩn sau:

– Mang tri thức chuyên sâu về chuyên ngành: Nắm vững lý thuyết về quản lý tài chính công, quản lý thu-chi ngân sách, những chính sách quản lý tài chính trong những đơn vị sự nghiệp công ích, xã – phường – thị trấn;

– Nắm chắc những tri thức liên quan tới quy trình tổ chức thực hiện chính sách tài chính ở những cơ quan quản lý Quốc gia; những đơn vị sự nghiệp công lập và tri thức bổ trợ về pháp luật.

2. Chuyên ngành Thuế

Trang bị cho sinh viên những tri thức chuyên sâu về thuế: thông tỏ lý thuyết thuế, những chính sách thuế, những luật thuế; nắm chắc quy trình quản lý thuế của cơ thuế quan, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế; tri thức liên quan tới quy trình hạch toán kế toán thuế. Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật, những cam kết quốc tế về thuế.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: kế toán thuế, tư vấn thuế, thanh tra thuế, quản lý thuế ở những cơ quan quản lý quốc gia về thuế và thương chính; những doanh nghiệp, những cơ sở cung cấp và sử dụng dịch vụ về thuế.

3. Chuyên ngành Tài chính quốc tế

Trang bị tri thức chuyên sâu về Tài chính quốc tế, sở hữu khả năng ứng dụng một cách sáng tạo những tri thức nghề nghiệp vào những công việc cụ thể.

Mang tri thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính quốc tế, nắm chắc những nghiệp vụ liên quan tới tài chính quốc tế như: kinh doanh quốc tế (kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm…), thương nghiệp quốc tế, đầu tư quốc tế, tính sổ quốc tế, tín dụng quốc tế, tỷ giá hối đoái; thông tỏ những quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, những quy trình quản trị dự án đầu tư quốc tế, quản lý dự án ODA, quản lý nợ, kế toán quốc tế, quản trị tài chính đơn vị đa quốc gia.

Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật quốc tế, thương nghiệp quốc tế và những cam kết quốc tế về kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: quản trị tài chính tại những doanh nghiệp; quản trị tài chính đơn vị đa quốc gia, những đơn vị xuất nhập khẩu; quản trị những dự án ODA, FDI; những công việc liên quan tới tính sổ quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư quốc tế, tài chính – tín dụng quốc tế ở những nhà băng thương nghiệp, những đơn vị bảo hiểm, chứng khoán; công việc quản lý nợ và tài chính đối ngoại ở Bộ Tài chính; quản lý ODA, FDI ở Bộ Kế hoạch và đầu tư, sở Kế hoạch và đầu tư, Nhà băng quốc gia Việt nam, Nhà băng phát triển Việt nam; làm ở Cục Thuế, Tổng cục Thuế về tránh đánh thuế trùng và hợp tác về thuế; quản lý thuế với những doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài và sở hữu yếu tố nước ngoài; những cơ quan đại diện của những nước và tổ chức quốc tế tại Việt nam; những cơ quan đại diện của Việt nam tại nước ngoài…

4. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Tập huấn cử nhân tri thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, sở hữu tri thức chuyên sâu về công việc quản lý tài chính doanh nghiệp, sở hữu khả năng thẩm định tài chính những dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; sở hữu tri thức chuyên sâu về những nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; nắm được những tri thức liên quan tới quy trình hạch toán kế toán, những nghiệp vụ tín dụng nhà băng, định giá, chứng khoán; thông tỏ những quy định của Quốc gia về quản lý doanh nghiệp, những quy định của luật thuế. Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh – thương nghiệp, chính sách thuế…

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, tín dụng nhà băng, kế toán, kiểm toán và những công việc về dịch vụ tài chính tại những doanh nghiệp, cơ quan quản lý quốc gia về tài chính doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế, những đơn vị chứng khoán, nhà băng, tổ chức tài chính – tín dụng khác.

5. Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về kinh tế- xã hội, tài chính, nhà băng; sở hữu tri thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh gồm kỹ năng thực hiện công việc thương lượng, thiết lập và quản lý hợp đồng bảo hiểm, định phí bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, tổ chức công việc kế toán và lập những báo cáo tài chính, kiểm tra tình hình tài chính và phân tích những vấn đề đặc thù trong cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; những tri thức kỹ thuật chuyên ngành, pháp luật, quản lý quốc gia, tài chính và kế toán, thương nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; tri thức cơ bản về bảo hiểm xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc quản lý, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đầu tư tài chính, giám sát tài chính; kiểm toán nội bộ trong những doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý quốc gia về bảo hiểm.

6. Chuyên ngành Nhà băng

Tập huấn cử nhân sở hữu tri thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, nhà băng, những tri thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của nhà băng; nắm chắc những tri thức liên quan tới nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán của nhà băng; thông tỏ những quy định của Quốc gia về hoạt động nhà băng. Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính – tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: kế toán nhà băng, tín dụng nhà băng; những công việc về dịch vụ tài chính tại những nhà băng, những tổ chức tín dụng quốc tế.

7. Chuyên ngành Thương chính

Tập huấn nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực thương chính, xuất nhập khẩu, sở hữu tri thức chuyên sâu về lĩnh vực thương chính và nghiệp vụ xuất nhập khẩu; nắm chắc những tri thức liên quan tới quản lý quốc gia về thương chính; thông tỏ quy trình thủ tục thương chính như phân loại xuất xứ hàng hóa, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát thương chính…Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật trong lĩnh vực Thương chính và những cam kết quốc tế về Thương chính.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc liên quan tới nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp, nghiệp vụ thương chính, khai thuế…ở những cơ quan quản lý Quốc gia về Thương chính, những doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

8. Chuyên ngành Định giá Tài sản

Tập huấn những cử nhân sở hữu tri thức chuyên sâu về định giá doanh nghiệp, định giá bất động sản, định giá máy móc thiết bị và kinh doanh bất động sản; nắm vững những nguyên lý và cơ chế vận hành giá cả trong nền kinh tế thị trường; thông tỏ những quy định nghề nghiệp cũng như của Quốc gia về định giá tài sản và kinh doanh bất động sản; sở hữu tri thức vững vàng về những nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn; nắm chắc những tri thức liên quan tới quy trình hạch toán kế toán, những nghiệp vụ tín dụng nhà băng, định giá chứng khoán; thông tỏ những quy định của Quốc gia về quản lý doanh nghiệp, những quy định của luật thuế. Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh – thương nghiệp, tài chính – tiền tệ, chính sách thuế…

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: tư vấn, môi giới, phụ trách việc thẩm định những dự án, thẩm định giá tài sản thế chấp, định giá đơn vị và chứng khoán, kinh doanh bất động sản…; sở hữu thể đảm nhận những công việc về dịch vụ tài chính khác tại những cơ quan quản lý quốc gia về giá và bất động sản, những đơn vị định giá, những phòng ban sở hữu liên quan tới định giá tài sản của nhà băng, đơn vị chứng khoán, đơn vị kinh doanh bất động sản.

9. Chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính

Tập huấn cử nhân sở hữu tri thức chuyên sâu về chuyên ngành phân tích chính sách tài chính; nắm vững lý thuyết về phân tích chính sách tài chính cả tầm vi mô và vĩ mô, phân tích tiện lợi mức giá, phân tích và dự đoán tài chính; nắm vững những tri thức để sở hữu thể phân tích và giải quyết những vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp cao, sở hữu tính liên ngành trong phân tích chính sách tài chính; sở hữu khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp và phân tích tác động của chính sách tài chính tới những chủ thể trong nền kinh tế. Nắm chắc những tri thức liên quan tới quy trình tổ chức thực hiện chính sách tài chính, phân tích chính sách tài chính ở những cơ quan quản lý Quốc gia; những đơn vị sự nghiệp công lập và tri thức bổ trợ về pháp luật.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận được những công việc chuyên môn như phân tích tài chính… ở cơ quan quản lý quốc gia về tài chính nhà băng từ trung ương, địa phương, những tổ chức tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế, những tập đoàn kinh tế, những doanh nghiệp Vụ chức năng Kiểm toán quốc gia.

10. Chuyên ngành Đầu tư tài chính

Tập huấn cử nhân sở hữu tri thức chuyên sâu về những nghiệp vụ Đầu tư Tài chính; về kỹ năng phân tích và dự đoán thị trường, kỹ năng đầu tư tài chính; nắm chắc những tri thức liên quan tới thị trường Tài chính, tới rủi ro và phương pháp quản lý rủi ro những phương tiện đầu tư trên thị trường Tài chính; những hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý Quốc gia về thị trường tài chính và Đầu tư tài chính; nắm chắc những tri thức liên quan tới quy trình hạch toán kế toán trong đầu tư tài chính; thông tỏ những quy định của Quốc gia về thị trường tài chính và đầu tư tài chính. Nắm vững tri thức bổ trợ về pháp luật sở hữu liên quan tới quản lý thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp sở hữu khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: phân tích và định giá những tài sản tài chính, phân tích và định lượng rủi ro của những tài sản cá biệt và của cả danh mục đầu tư; tư vấn đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư; tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách quản lý, giám sát thị trường Tài chính tại những đơn vị chứng khoán, những nhà băng, đơn vị Bảo hiểm, đơn vị Đầu tư, đơn vị Tài chính, những Qũy đầu tư và đơn vị quản lý Quỹ, những đơn vị Tư vấn tài chính, những cơ quan quản lý Quốc gia về thị trường Tài chính, những tổ chức Tài chính trong và ngoài nước, những đơn vị cổ phần.