Cung quĩ cho vay (Supply Loan Funds) là gì? Các nhân tố ảnh hưởng

Cung quĩ cho vay ( tiếng Anh : Supply Loan Funds ) là khối lượng vốn tiêu dùng để cho vay kiếm lời của những chủ thể khác nhau trong xã hội. Do vậy, với những nhân tố làm di dời đường cung quĩ cho vay cần chú ý quan tâm .one-way-to-avail-quick-funds

Hình minh họa (Nguồn: The Economic Times)

Cung quĩ cho vay (Supply Loan Funds)

Khái niệm

Cung quĩ cho vay trong tiếng Anh gọi là Supply Loan Funds.

Cung quĩ cho vay là khối lượng vốn tiêu dùng để cho vay kiếm lời của những chủ thể khác nhau trong xã hội. 

Nó được tạo bởi những nguồn sau:

Tiền gửi tiết kiệm của những hộ gia đình. Đây là phòng ban chủ yếu nhất của quĩ cho vay. Trong điều kiện thông thường, tiền gửi tiết kiệm phụ thuộc nhiều vào lãi suất, nếu lãi suất tăng sẽ làm tăng nhu cầu tiết kiệm và trái lại. 

Tuy nhiên mức độ nhạy cảm này còn tùy thuộc vào thực trạng của nền kinh tế tài chính, thu nhập cũng như thói quen tiết kiệm ngân sách và giá tiền và tiêu tiêu dùng của công chúng .

Tài chính tạm thời nhàn rỗi của những doanh nghiệp dưới hình thức: Quĩ khấu hao cơ bản, lợi nhuận chưa chia, những qũi khác chưa sử dụng,…

Những khoản thu chưa sử dụng tới của Ngân sách Nhà nước

Tài chính của những chủ thể nước ngoài với thể là Chính phủ, với thể là doanh nghiệp, với thể là dân cư nước ngoài.

Tương tự, cung quĩ cho vay được tạo bởi số vốn dư thừa chưa sử dụng tới của những hộ mái ấm gia đình, của những doanh nghiệp, của nhà nước và của người quốc tế .Mặc dù với những phòng ban dịch chuyển ko nhờ vào vào lãi suất vay, nhưng tổng hợp lại cung quĩ cho vay phản ứng đồng biến với sự đổi khác của lãi suất vay trong điều kiện kèm theo những yếu tố ngoại sinh ( lạm phát kinh tế dự trù, của nả, … ) ko đổi khác .

Những nhân tố làm dịch chuyển đường cung quỹ cho vay 

Tài sản và thu nhập

Lúc nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng, thì gia tài và thu nhập của những chủ thể kinh tế tài chính tăng lên làm tăng năng lực đáp ứng vốn ở mọi mức lãi suất vay. Cung quĩ cho vay, thế cho nên, tăng lên và đường cùng quĩ cho vay di dời sang phải, lãi suất vay giảm .

Trái lại, trong giai đoạn suy thoái kinh tế, lượng cung quĩ cho vay giảm ở mọi mức lãi suất, đường cung quĩ cho vay dịch chuyển sang trái, lãi suất tăng.

Tỉ suất lợi tức dự trù của phương tiện nợ

Tỉ suất cống phẩm của những phương tiện nợ ko riêng gì nhờ vào vào lãi suất vay của phương tiện nợ mà còn nhờ vào vào sự dịch chuyển giá thị trường của phương tiện đó, đặc thù quan yếu so với những phương tiện nợ dài hạn .Tỉ suất cống phẩm hoàn toàn với thể khác xa so với lãi suất vay do với sự dịch chuyển giá thị trường của những phương tiện nợ .Trong trường họp lãi suất vay thị trường với xu thế tăng lên trong tương lai, giá thị trường của những phương tiện nợ dài hạn sẽ bị giảm đi, tỉ suất cống phẩm dự trù của nó theo đó giảm. Phương tiện nợ hiện tại trở nên kém mê hoặc, làm giảm nhu yếu tìm của những chủ thể kinh tế tài chính, cung quĩ cho vay giảm và đường cung quĩ cho vay dịch chuyến sang trái, lãi suất vay tăng .Trường hợp trái lại, cung quĩ cho vay tăng, đường cung quĩ cho vay di dời sang phải, lãi suất vay giảm .Sự đổi khác về lạm phát kinh tế dự trù cũng sẽ làm biến hóa mối đối sánh tương quan giữa tỉ suất cống phẩm dự trù của gia tài thực ( nhà vừa, xe khá ) và tỉ suất cống phẩm dự trù của phương tiện nợ và do vậy với tác động tới sự di dời của đường cong cung quĩ cho vay .Chẳng hạn, nếu lạm phát kinh tế dự trù tăng sẽ làm tăng tỉ suất cống phẩm dự trù của gia tài thực và làm sụt giảm tỉ suất cống phẩm dự trù của phương tiện nợ so với gia tài thực. Lượng cầu phương tiện nợ giảm và làm cho đường cung quĩ cho vay di dời và bền trái, lãi suất vay tăng .

Rủi ro

Lúc mức độ rủi ro đáng tiếc của những phương tiện nợ tăng lên ( do gía cả phương tiện nợ bất ổn định, do rủi ro đáng tiếc vỡ nọ, … ) so với phương tiện góp vốn đầu tư khác sẽ làm nhu yếu tìm phương tiện nợ giảm đi, làm cung quĩ cho vay giảm, đường cung quĩ cho vay di dời sang trái, lãi suất vay tăng. Trường hợp trái lại, làm cung quĩ cho vay tăng, đường cung quĩ cho vay di dời sang phải, lãi suất vay giảm .

Tính lỏng của những phương tiện đầu tư

Tính " lỏng " của phương tiện góp vốn đầu tư là nói tới năng lực quy đổi thành tiền mặt của phương tiện đổ một cách nhanh gọn và ít tốn xem. Nếu tính " lỏng " của phương tiện nợ cao hơn so với tính lỏng của những phương tiện góp vốn đầu tư khác sẽ làm tăng tính mê hoặc của phương tiện độ, làm cầu phương tiện nợ tăng lên ở mọi mức lãi suất vay trong cung quĩ cho vay, vì thế tăng lên, đường cung quĩ cho vay di dời sang phải, lãi suất vay giảm .Trường hợp trái lại, làm giảm cung quĩ cho vay, đường cung quỹ cho vay di dời sang trái, lãi suất vay tăng .

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Tiền tệ nhà băng, Học viện Nhà băng, NXB Lao Động)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính