Những rủi ro các ngân hàng thương mại có thể gặp phải trong hoạt động cho vay – Tài liệu text

Những rủi ro những nhà băng thương nghiệp với thể gặp phải trong hoạt động cho vay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (515.71 KB, 24 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
Đề tài:
NHỮNG RỦI RO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CÓ THỂ GẶP PHÁI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY

GVHD :
SVTH :
1. Mai Lê Khánh Chi
2. Nguyễn Thị Ái Linh
3. Trương Ngọc Tín
4. Đoàn Công Thắng
5. Võ Thị Thu Trang
6. Cao Vệ
TP.Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2014
1 | P a g e
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
2 | P a g e
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại 5
1.2Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM 7
1.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NHTM
VIỆT NAM HIỆN NAY 14
2.1 Quy mô nợ xấu của hệ thống những TCTD 14
2.2 Một số nguyên nhân dẫn tới rủi ro cho vay tăng cao và chất lượng tín dụng suy giảm 16
2.2.1 Nhóm nguyên nhân thuộc môi trường kinh doanh 17
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC
NHTM 18
3.1 Chú trọng công việc thẩm định khách hàng và phương án vay vốn 18
3.2. Xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh trước lúc quyết định cho vay 19
3.3. Giám sát chặt chẽ những khoản cho vay 19

3.4. Thực hiện cơ chế đảm bảo tiền vay 19
3.5. Thực hiện phân tán rủi ro 19
3.6. Thường xuyên tập huấn cán bộ và tăng chất lượng nghiệp vụ 20
3.7. Ứng dụng thành tựu của khoa học khoa học vào hoạt động, đưa vào những nhà cung cấp hiện đại 20
3.8. Chỉ mở rộng khối lượng tín dụng trên cơ sở vật chất tăng chất lượng tín dụng 20
KẾT LUẬN 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22
PHỤ LỤC 23
3 | P a g e
LỜI MỞ ĐẦU
Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ
năm 2008 tới nay, nền kinh tế nước ta đã chịu tác động tiêu cực và kinh tế vĩ mô với nhiều
yếu tố ko thuận lợi. Hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp gặp rất nhiều
khó khăn. Vì vậy, nợ xấu của hệ thống những Tổ chức tín dụng (TCTD) với chiều hướng gia
tăng nhanh. Sự yếu kém trong việc quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân
cho tình trạng nợ xấu gia tăng hiện nay.
Rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng được
biết tới như một đặc thù, là yếu tố khách quan của kinh doanh tiền tệ trong hoạt động ngân
hàng. Rủi ro thường gây ra những tổn thất cho nhà băng, tùy theo cấp độ rủi ro mà hoạt
động kinh doanh phải chịu tổn thất to hay nhỏ.
Ở góc độ đề tài: “Những rủi ro những Nhà băng thương nghiệp với thể gặp phải trong hoạt
động cho vay” sẽ đưa ra loại nhìn tổng quan về hoạt động cho vay, rủi ro cho vay và quản
trị rủi ro cho vay về mặt lý thuyết và liên hệ thực tiễn tới Việt Nam trong giai đoạn từ hiện
nay.
Bố cục đề tài gồm 03 phần chính:
4 | P a g e
– Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay và rủi ro cho vay trong hoạt
động cho vay của Nhà băng thương nghiệp (NHTM)
– Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tại những NHTM Việt Nam hiện
nay.

– Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay
1.1.1.1 Khái niệm
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó nhà băng cho vay ủy quyền khách hàng
một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời kì nhất định theo thỏa thuận trên nguyên tắc
với hoàn trả cả gốc và lãi.
1.1.1.2 Đặc điểm
– Tính pháp lý của nghiệp vụ cho vay: Cho vay của nhà băng là một khái niệm kinh tế
hơn là pháp lý. Những hành vi cho vay của nhà băng với cùng một logíc kinh tế, hứng chịu rủi ro
cho một người mà nhà băng tin tưởng ứng vốn cho vay, nhưng nó ko chỉ gồm một giao
dịch pháp lý mà nhiều loại (cho vay, bảo lãnh, cầm cố…).Luật nhà băng những nước khái niệm
tín dụng như sau: “Cấu thành một nghiệp vụ tín dụng bất cứ tác động nào, qua đó một người
đưa hoặc hứa đưa vốn cho một người khác tiêu dùng, hoặc cam kết bằng chữ ký cho người này
nhưng đảm bảo, bảo trứng hay bảo lãnh mà với thu tiền”.
– Những khoản vay đều phải theo một trật tự cho vay, thu nợ nhất định. Thông thường
gồm 5 bước: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị vay; Bước 2: Phân tích tín dụng; Bước 3: Quyết định
cấp tín dụng cho vay; Bước 4: Giải ngân; Bước 5: Giám sát thu nợ và thanh lý hợp đồng cho
vay.
5 | P a g e
– Lãi suất trong hợp đồng cho vay theo thoả thuận giữa khách hàng và nhà băng cho
vay. (Ví dụ: Lãi suất khăng khăng, lãi suất thả nổi,…).
– Những khoản cho vay với hoặc ko với tài sản đảm bảo tuỳ vào việc giám định và xếp
hạng khách hàng của nhà băng cho vay.
– Lúc kết thúc hợp đồng khách hàng với nghĩa vụ trả ngốc và lãi hoặc một số thoả thuận
khác nếu được nhà băng cho vay chấp nhận. Trường hợp khách hàng ko thực hiện hợp
đồng hay ko với một điều khoản nào khác thì tài sản đảm bảo thuộc quyền quyết định của
nhà băng cho vay.

1.1.2 Những loại hình cho vay.
Hoạt động cho vay với thể chia thành nhiều loại hình khác nhau và mỗi loại hình với quy
trình nghiệp vụ và khung lãi suất riêng. Sở hữu nhiều tiêu thức để phân loại cho vay, như sau:
1.1.2.1 Theo thời hạn cho vay:
– Cho vay ngắn hạn: những khoản vay với thời hạn nhỏ hơn 12 tháng, mục đích là tài trợ
cho tài sản lưu động, nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của Nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuất
hoặc những nhu cầu chi tiêu, tiêu tiêu dùng của tư nhân, hộ gia đình. Với hình thức cho vay trực tiếp
hoặc gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức,…
– Cho vay trung hạn: những khoản vay với thời hạn từ 12 tháng tới 60 tháng. Cho vay
trung hạn tài trợ cho những dự án với quy mô nhỏ và thời kì thu hồi vốn nhanh như: Đầu tư tậu
sắm tài sản cố đinh, cải tiên hoặc đổi mới khoa học, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng,

– Cho vay dài hạn: những khoản vay với thời hạn từ 60 tháng trở lên, chủ yếu đáp ứng những
nhu cầu xây dựng nhà ở, tậu sắm những thiết bị phương tiện vận tải với trọng tải to, và những công
trình xay dựng quy mô to.
1.1.2.2 Theo hình thức hoàn trả:
– Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục
vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng.
– Cho vay nhiều lần (vay trả góp): Lúc vay vốn tổ chức tín dụng và khách hàng xác định
và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cùng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ
hạn trong thời hạn cho vay.
1.1.2.3 Theo tài sản đảm bảo:
– Cho vay với tài sản đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên những đảm bảo như: thế chấp, cầm
cố những tài sản hoặc phải với sự bảo lãnh của bên thứ ba. Cho vay với đảm bảo thường vận dụng
đối vời khách hàng mới, mức độ tin tưởng chưa cao, hoặc là những món vay với trị giá to, nhờ đó
đảm bảo an toàn cho nhà băng.
– Cho vay ko với tài sản đảm bảo: hình thức cho vay này được thực hiện dựa trên cơ
sở uy tín, chỉ vận dụng với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, khả năng tài
chính mạnh, nhà băng với thể cho vay dựa vào uy tín của khách hàng mà ko cần một tài
sản đảm bảo nào. Nhưng lúc xảy ra rủi ro khách hàng ko trả được nợ hoặc cố tình ko

trả nợ thì tổn thất xảy ra là rất to, nhà băng sẽ mất hoàn toàn vốn và lãi của khoản cho vay
đó.
6 | P a g e
1.1.2.4 Theo hình thức tín dụng:
– Cho vay tậu tài sản khăng khăng.
– Cho vay đầu tư tài sản lưu động.
– Cho vay phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.
1.1.2.5 Theo mục đích vay:
– Cho vay phục vụ sản xuất.
– Cho vay phục vụ tiêu tiêu dùng.
1.1.3 Vai trò của hoạt động cho vay
– Đối với nhà băng:
Vai trò quan yếu nhất của hoạt động cho vay đối với nhà băng là tạo nguồn lợi nhuận
trong khoảng thời gian dài, giúp duy trì và phát triển hệ thống nhà băng. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm
tỷ trọng to trong tổng lợi nhuận của nhà băng. Sự mở rộng hoạt động cho vay với vai trò tạo
nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhà băng cả về quy mô và chất lượng hoạt động.
– Đối với chủ thể đi vay:
Thông qua việc đi vay khách hàng với được vốn đầu tư cần thiết để phục vụ cho những mục
đích kinh doanh của mình. Việc cung ứng kịp thời vốn đầu tư giúp hoạt động kinh doanh diễn
ra đúng dự kiến, nắm bắt được những thời cơ kinh doanh mang lại lợi nhuận.
Để với vốn đầu tư kinh doanh, khách hàng với thể với nhiều cách như đi vay người thân, đi
vay những nhân tổ chức khác, hùn vốn, góp vốn với tư nhân tổ chức khác,… Nhưng khách hàng
thường tìm tới nhà băng để vay vốn vì nhà băng với thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng
nhanh, khoản cho vay với tính ổn định cao, tầm giá thích hợp và khách hàng với thể chủ động
trong việc trả nợ.
– Đối với nền kinh tế:
Nhà băng đóng vai trò như cầu nối giữa người với vốn nhàn rỗi và người thiếu vốn, do
vậy nhà băng giúp sinh lời đối với vốn đầu tư nhàn rỗi, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của
những người với phương án sản xuất kinh doanh tốt.
1.2 Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM

1.2.1 Khái niệm rủi ro trong hoạt động cho vay
Rủi ro trong hoạt động cho vay là những biến cố phát sinh ngoài ý muốn, sự hiểu biết và
dự trù của chủ thế tổ chức tín dụng trong suốt quá trình cho vay từ khâu thẩm định hồ sơ, cho
vay và thu hồi nợ; và cuối cùng chúng dẫn tới tổn thất tài cương trực tiếp hoặc gián tiếp do
khách hàng ko thực hiện hoặc ko với khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam
kết.
Hoạt động cho vay là một hoạt động kinh doanh với tính phổ quát và phức tạp dựa trên quan
hệ vay mượn dưới dạng tiền tệ với hoàn trả gốc và lãi giữa người cho vay và người đi vay.
Trong mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, người cho vay chuyển giao quyền sử
dụng tiền cho người đi vay, và nhận lại cam kết được hoàn trả vốn và lãi, cũng như một số
ràng buộc đi kèm khác đối với người đi vay. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm cam kết trả nợ xảy
ra một cách khá phổ biến do nhiều nguyên nhân sẽ được nói trong phần sau của đề tài.
7 | P a g e
Mặc khác rủi ro cho vay kế bên rủi ro liên quan tới việc trả tiền nợ gốc và lãi, thì người
cho vay còn chịu một loại rủi ro khác liên quan tới biến động lãi suất cho vay, lãi vay thu lại
ko bù đắp tầm giá sử dụng vốn.
Còn nhiều loại rủi ro khác trong quá trình cho vay, và những nhà băng, tổ chức tín dụng
cần với loại nhìn thận trọng hơn, vận dụng những giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả để phòng ngừa,
ngăn chặn tác động của những rủi ro. Phần tiếp theo của đề tài sẽ trình bày cụ thể hơn về phân
loại những rủi ro trong hoạt động cho vay.
1.2.2 Phân loại rủi ro trong hoạt động cho vay.
Rủi ro nhà băng là một vấn đề chung của hệ thống nhà băng toàn cầu nói chung, và hệ
thống nhà băng Việt Nam nói riêng trong bối cảnh trình độ quản trị rủi ro còn khá hạn chế
của hệ thống nhà băng nước nhà. Sở hữu thể phân loại rủi ro hoạt động cho vay theo hai cách sau:
những rủi ro tài chính; những rủi ro phát sinh trong từng giai đoạn cho vay
1.2.2.1 Phân loại theo rủi ro tài chính
– Rủi ro trả tiền tiền vay: Rủi ro này phát sinh lúc người đi vay ko trả tiền
hoặc ko trả tiền đầy đủ tiền vay (cả gốc, lẫn lãi) lúc tới thời hạn trả tiền do người đi
vay mất khả năng trả tiền hoặc với ý chiếm dụng vốn hoặc lường đảo. Rủi ro trả tiền tiền
vay với thể phát sinh ngay cả lúc việc trả nợ trước thời hạn, điều này làm nhà băng phải cân

đối lại vốn đầu tư.
– Rủi ro về tầm giá sử dụng vốn:Rủi ro này phát sinh lúc số tiền thu về (gốc và lãi) ko
bù đắp đủ tầm giá nhà băng bỏ ra để cho vay
– Rủi ro lúc với sự thay đổi tỷ giá hối đoái:Rủi ro này phát sinh lúc hợp đồng cho vay với
yếu tố ngoại tệ. Sự biến động trị giá của đồng nội tệ so với ngoại tệ (hay trái lại) theo hướng
ngược với kỳ vọng của người cho vay sẽ đẩy người cho vay tới những rủi ro liên quan tới tỷ
giá.
– Rủi ro lúc với sự thay đổi lãi suất bình quân liên nhà băng:Lãi suất cho vay cũng như
lãi suất tiền gửi của nhà băng sẽ chịu nhiều tác động bởi biến động trên thị trường và chính
sách lãi suất của những nhà băng thương nghiệp, cũng như nhà băng nhà nước. Trong bối cảnh thị
trường lãi suất với những biến động to và hợp đồng cho vay khăng khăng lãi suất thì nhà băng
đứng trước rủi ro về lãi suất rất cao. đồng thời, biến động thị trường còn ảnh hướng tới tính
khó khăn của nhà băng
1.2.2.2 Phân loại theo giai đoạn phát sinh
– Giai đoạn thẩm đinh
Rủi ro trong giai đoạn này phát sinh lúc người đi vay cung ứng những chứng cứ pháp
lý, thông tin hoạt động doanh nghiệp ko đúng cho người cho vay. Đồng thời, rủi ro còn
phát sinh lúc cán bộ thẩm định do hạn chế về năng lực, hoặc cố tình thẩm định sai hồ sơ người
đi vay. Điều này dẫn tới việc đưa ra mức lãi suất cho vay ko thích hợp, và đặc đặc tài sản
đảm bảo với khả năng ko đủ đáp ứng nghĩa vụ lúc phát sinh tình huống người đi vay ko
còn khả năng chi trả.
– Rủi ro lúc cho vay
8 | P a g e
Rủi ro lúc cho vay phát sinh như nói trong phần rủi ro tài chính ở trên bao gồm rủi ro
liên quan tới biến động lãi suất, thay đổi tỷ giá hối đoái
– Rủi ro lúc thu hồi nợ
Rủi ro phát sinh lúc tới thời hạn trả tiền nhưng người đi vay ko thể hoặc cố tình
ko thực hiện những đợt trả tiền theo cam kết
1.2.3 Những mục tiêu cơ bản đo lường rủi ro trong hoạt động cho vay
1.2.3.1 Kết cấu dư nợ cho vay

Kết cấu dư nợ cho vay phản ánh cơ cấu khách hàng, và cơ cấu thời hạn cho vay. Dựa vào
kết cấu dư nợ cho vay mà ta với thể xác định rủi ro của nhà băng cho vay cao hay thấp. Nếu
kết cấu dư nợ quá tập trung vào một số doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế chuyên sản xuất
kinh doanh trong một hoặc một số ngành nghề nhất định hoặc cho vay tiêu tiêu dùng quá nhiều, sẽ với
rủi ro to do mức đọ tập chung vốn cho vay cao.
1.2.3.2 Tỷ lệ nợ quá hạn /tổng dư nợ cho vay
Những nhà băng cho vay và khách hàng vay đều muốn tránh tình trạng nợ quá hạn. Về phía
khách hàng đi vay, nếu quá hạn ko trả được sẽ mất uy tín, phải chịu một lãi xuất quá hạn
cao hơn lãi xuất trong hạn, đối với nhà băng cho vay, nợ quá hạn sẽ làm tăng tỷ lệ nợ quá
hạn/dư nợ cho vay. Tỷ lệ này gián tiếp cho ta thấy quy mô của những khoản cho vay với vấn đề
của nhà băng thương nghiệp. Nếu tỷ lệ này càng to chứng tỏ chất lượng những hợp đồng cho vay
là kém, nhà băng công thương nghiệp phải xem xét lại khả năng, giám định lại trật tự, thủ tục cho
vay, đặc thù là xem xét lại khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ cho vay.
Tuy nhiên, nợ quá hạn chưa phải là tổn thất của nhà băng thương nghiệp, đây vẫn là mục tiêu
gián tiếp, bởi vì ko phải tất cả những khoản nợ quá hạn này đều dẫn tới tổn thất.
1.2.3.3 Tỷ lệ nợ quá hạn với khả năng tổn thất/dư nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn với khả năng tổn thất/dư nợ quá hạn là một mục tiêu trực tiếp phản ánh rủi
ro. Nó cho thấy trong một đồng nợ quá hạn thì với bao nhiêu đồng bị tổn thất. Nói cách khác,
mục tiêu này phản ánh mức độ với thể gây ra rủi ro trong số nợ quá hạn của nhà băng cho vay.
Nợ quá hạn với khả năng tổn thất thường bao gồm những khoản nợ quá hạn với thời kì quá
hạn to (từ 6 tháng trở lên). Đối với nhà băng cho vay việc duy trì những mục tiêu này với tỷ lệ
cao trong báo cáo tài chính là điều khó chấp nhận. Nhà băng cho vay luôn tìm cách giảm chỉ
tiêu này xuống và giải pháp duy nhất là tích cực truy thu những khoản vay này. Những khoản này
thực sự ko thu hồi được phải hạch toán vào tầm giá hoạt động và lấy quỹ dự phòng rủi ro để
bù đắp tổn thất.
1.2.3.4 Tổn thất tín dụng cho vay
Tổn thất tín dụng cho vay = trị giá mất trong hoạt động cho vay
Mục tiêu này phản ánh trị giá bằng tiền bị tổn thất trong kỳ do hoạt động cho vay gây nên,
đây là mục tiêu phản ánh quy mô, trị giá tuyệt đối của tổn thất.
1.2.3.5 Tỷ lệ tổn thất tín dụng cho vay

9 | P a g e
Mục tiêu này phản ánh một đồng cho vay trong kỳ thì với bao nhiêu trị giá bị tổn thất trong
kỳ, nó mang tính thời kỳ thuận tiện việc lúc sử dụng nó để so sánh, phản ánh giữa những kỳ.
1.2.4 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong hoạt động cho vay:
1.2.4.1 Nguyên nhân bất khả kháng
Đây là những nguyên nhân gây nên rủi ro co hoạt động kinh doanh của nhà băng cho
vay ko xuất phát từ cán bộ cho vay hay ý thức trả nợ của khách hàng mà do môi trường bên
ngoài tác động vào. Nguyên nhân này xuất hiện đột ngột, khó đoán, khó kiểm soát, nó thường
gây ra những thiệt hại to cho khách hàng và nhà băng cho vay. Bao gồm những nguyên nhan cụ
thể sau:
– Sự thay đổi chính sách của chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nền kinh tế, chỉnh phủ sử dụng những phương tiện quản lý như
ban hành những chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách đầu tư phát triển. Trong nhiều trường
hợp, những chính sách ban hành của chính phủ gây ra tác động tiêu cực đối với hệ thống ngân
hàng như quy định về thắt chặt tín dụng, mặc dù về cơ bản những chính sách này với thể tốt cho
nền kinh tế nói chung nhưng gây ra khó khăn cho hệ thống nhà băng. Đặc trưng, đối với Việt
Nam, việc chính phủ thiếu tính định hướng trong khoảng thời gian dài, và thường ban hành những chính sách theo
kiểu chữa cháy ngắn hạn, và “bất thần” làm những nhà băng trở tay ko kịp
– Môi trường pháp lý:
Hoạt động kinh doanh của những nhà băng thương nghiệp liên quan tới nhiều ngành nghề của
nền kinh tế, mang tính xã hội cao, lúc hệ thống pháp luật ổn định và lành mạnh thì môi trường
kinh doanh của nhà băng thương nghiệp sẽ với nhiều thuận lợi. Trái lại nếu môi trường pháp lý
thiếu đồng bộ, với nhiều khe hở thì rất rể bị lợi dụng gây ra tình trạng tham ô, cướp đoạt tài
sản… Kinh tế xã hội kém ổn định dẫn tới kinh doanh gập nhiều khó khăn, nhà băng cho vay
gặp rủi ro.
– Môi trường tự nhiên:
Trong điều kiện nước ta thường xuyên xảy ra những thiên tai như bão, lũ thì việc người đi
vay bị tác động trong những thiên tai này là điều ko thể kiểm soát được và với tác động
tới khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho người cho vay.
– Môi trường kinh tế xã hội:

Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng tốt tạo điều kiện để những thành phần kinh tế
phát triển, kinh doanh với lãi, góp phần tăng khả năng trả nợ cho người đi vay. Điều ngược
lại xảy ra lúc môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Đồng thời, tập quán kinh doanh, tiêu tiêu dùng của
người dân trong nước cũng tác động tới hoạt động cho vay.
1.2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
Những yếu tố chủ quan từ phía bên đi vay chính như: rủi ro kinh doanh của người đi vay hay
bên đi vay với hành vi lường đảo, vi phạm pháp luật.
Rủi ro kinh doanh của người đi vay tới từ nhiều nguyên nhân như khả năng quản trị kinh
doanh kém, sự đi xuống của ngành hàng mà người đi vay đang kinh doanh, rủi ro thu hồi công
nợ của chính người đi vay đối với khách hàng của mình.
10 | P a g e
Ngoài ra, như đã nói, rủi ro còn xuất phát từ hành vi lường đảo, cố tình cung ứng những
thông tin sai về tư cách pháp nhân, tình hình kinh doanh để cướp đoạt tài sản của người cho
vay. Đồng thời, trong một số trường hợp người đi vay cố tình chây ỳ việc trả nợ mặc dù vẫn với
khả năng tài chính thể hiện rủi ro về mặt đạo đức của người đi vay.
1.2.4.3 Nguyên nhân từ phía Nhà băng.
– Thiếu trật tự kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Điều này dẫn tới những kẻ hở trong những giai đoạn từ khâu thẩm định, cho vay, và thu hồi
vốn. Việc dự đoán trước những rủi ro với thể phát sinh, và cách phòng ngừa bằng những trật tự,
quy định chặt chẽ về những thủ tục, những cấp quản lý theo dõi, chịu trách nhiệm là điều cần thiết và
tối quan yếu trong việc hạn chế rủi ro.
– Năng lực, đạo đức của cán bộ cho vay, cán bộ phân tích, quản lý
Cán bộ cho vay đóng vai trò quan yếu trong những khâu về thẩm định hồ sơ; cán bộ phân
tích chịu trách nhiệm phân tích dự đoán những chính sách nhà nước, những rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ
giá, và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, ra quyết sách trong những hoạt động quản trị
doanh nghiệp. Nếu trình độ của cán bộ nhà băng thấp thì tương ứng với đó sẽ là rủi ro cao, và
trái lại. Đồng thời, rủi ro đạo đức của cán bộ nhà băng cũng là vấn đề cần xem xét.
1.2.5 Tác động của rủi ro trong hoạt động cho vay tới tình hình hoạt động chung
của NHTM
– Rủi ro làm phát sinh tăng tầm giá giảm lợi nhuận.

Những rối rắm liên quan tới những khoản nợ, đặc thù là những khoản nợ quá hạn làm ngân
hàng phải tốn nhiều thời kì, công sức, và đặc thù là tốn thời kì cho những thủ tục truy thu,
kiện tụng pháp lý. Đây là những tầm giá trước mắt mà những nhà băng cho vay phải bỏ ra. Bên
cạnh đó những nhà băng cho vay phải bỏ ra tầm giá thời cơ rất to: Những khoản nợ quá hạn làm
chậm lại vòng quay vốn tín dụng, làm mất đi những khoản đầu tư khác của mình, đó là chưa kể
tới sự tác động to của nợ qúa hạn với tâm lý cuả cán bộ cho vay. Nợ quá hạn phát sinh làm
cho cán bộ tín dụng phải mất thời kì xử lý nợ, ko tiếp cận được những món vay mới
đồng thời còn làm cho cán bộ cho vay ngần ngại mở rộng hoạt động cho vay… Tất cả những
vấn đề này làm giảm thu nhập tiềm tàng và làm tăng tầm giá cho những nhà băng cho vay, từ đó
làm tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của nhà băng cho vay.
– Rủi ro làm giảm uy tín của những nhà băng cho vay.
Những nhà băng cho vay lúc gặp rủi ro, kinh doanh kém hiệu quả, uy tín sẽ bị sút giảm trên
thị trường. Đây là sự thiệt hại vô hình mà ko thể lường được trị giá.
– Rủi ro trong hoạt động cho vay còn gây ra tổn thất gián tiếp cho những nhà băng khác.
Nhà băng đóng vai trò quan yếu trong nền kinh tế thị trường. Nó liên quan tới mọi
ngành, mọi thành phần kinh tế, là khâu cốt yếu cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, ngân
hàng với tác động to tới chính sách tiền tệ, tới phương tiện điều tiết vĩ mô của nhà nước. Nếu
với sự thất thoát to trong hoạt động tín dụng dù chỉ ở một nhà băng cho vay trực thuộc,
ko khắc phục kịp thời thì với thể gây nên “phản ứng dây truyền” đe doạ tới an toàn và ổn
định của toàn bộ hệ thống nhà băng, gây hậu quả rất to tới sự phát triển của nền kinh tế.
11 | P a g e
Hiện nay ở Việt Nam, dư nợ cho vay chiếm phần to trong dư nợ tín dụng của nhà băng
thương nghiệp và phi nhà băng, đây sẽ là hoạt động kinh doanh chính của nhà băng thương nghiệp
là điều kiện cần phát triển trong cho nền kinh tế, việc những nhà băng thương nghiệp gặp rủi ro, bị
tổn thất sẽ gây tác động to tới hệ thống nhà băng và gây tác động to tới nền kinh tế.
1.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay
1.3.1. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay
1.3.1.1 Khái niệm
Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay là quá trình xây dựng và thực thi những chiến lược,
chính sách quản lý và kinh doanh cho vay nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro

với thể chấp nhận. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay ở mức với thể chấp nhận là việc
NHTM tăng cường những giải pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong
kinh doanh cho vay, nhằm tăng doanh thu cho vay, giảm thấp tầm giá bù đắp rủi ro, nhằm đạt
được hiệu quả trong kinh doanh cho vay cả trong ngắn hạn và dài hạn. Kiểm soát quản trị rủi
ro trong hoạt động cho vay là một phòng ban quan yếu trong cách tiếp cận rủi ro tổng thể và
được coi là đóng vai trò cốt tử cho sự thành công của nhà băng trong dài hạn.
1.3.1.2 Sự cần thiết phải thực hiện công việc quản trị rủi ro trong cho vay
– Quản trị rủi ro trong cho vay bảo đảm sự tồn tại và phát triển vững bền của NHTM.
Quá trình xây dựng khung lý thuyết cho quản trị hoạt động của NHTM đa phần được đúc
kết từ thực tiễn hoạt động của NHTM, vì vậy trong lịch sử hoạt động nhà băng, thì rủi ro
trong hoạt động cho vay là loại rủi ro được nói sớm nhất và cũng là nhiều nhất. Điều này
xuất phát từ thực chất của hoạt động nhà băng với vai tròcủa một trung gian tài chính, huy
động vốn để cho vay. Hoạt động cho vay là chức năng chính của NHTM với việc trao quyền
sử dụng vốn cho người khác sử dụng và nhận được lời cam kết sẽ hoàn trả đủ gốc và lăi sau
một thời kì nhất định. Tương tự, bản thân lúc khoản tiền vay xuất ra khỏi nhà băng đă tiềm
ẩn rủi ro ko với khả năng thu hồi, một lúc kinh doanh của khách hàng vay vốn gặp rủi ro thì
ngay ngay tức thì khoản vốn cho vay của NHTM cũng bị tác động. Vì vậy, giống như bảo hiểm,
hoạt động kinh doanh nhà băng là hoạt động kinh doanh rủi ro. Hoạt động cho vay vẫn là
hoạt động chính của nhà băng, nó chiếm tới trên 1/2 tới 2/3 bảng cân đối và mang lại thu
nhập chính cho sự tồn tại và phát triển của nhà băng, nhưng đi liền kế bên là Rủi ro trong
hoạt động cho vay cũng mang lại hậu quả thiệt hại thu nhập, thậm chí với thể vỡ nợ một
NHTM, và ở mức cao với thể gây khủng hoảng cả hệ thống tài chính nhà băng. Vấn đề là để
chấp nhận một mức rủi ro và đạt được lợi nhuận tối đa NHTM cần phải tổ chức quản trị tốt rủi
ro trong hoạt động cho vay. Hay nói cách khác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay chính là
chốt hết sức quan yếu cho sự tồn tại và phát triển của một nhà băng.
– Mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay ngày càng gia tăng
Tính cấp thiết của quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay ko chỉ xuất phát từ tính chất
phức tạp và nguy cơ rất to của Rủi ro trong hoạt động cho vay mà còn do xu hướng kinh
doanh của nhà băng ngày nay càng trở nên rủi ro hơn. Một số nguyên nhân chủ yếu làm cho
rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhà băng ngày càng gia tăng:

12 | P a g e
Thứ nhất, do quá trình tự do hoá, nới lỏng qui định trong hoạt động nhà băng trên phạm
vi toàn toàn cầu. Trong những thập kỷ sắp đây, xu hướng toàn cầu hoá, tự do hoá kinh tế, đề
cao khó khăn đă trở thành phổ biến. Lúc gia tăng khó khăn cũng đồng nghĩa với rủi ro và
vỡ nợ gia tăng.
Thứ hai, hoạt động kinh doanh của nhà băng ngày càng theo xu hướng đa năng phức tạp,
với khoa học ngày càng phát triển, cùng với xu hướng hội nhập khó khăn gay gắt vừa tăng
thêm mức độ rủi ro và nguy cơ rủi ro mới. Trong ngành nghề cho vay những sản phẩm cho vay với
bước phát triển mạnh mẽ, vượt xa so với sản phẩm cho vay truyền thống. Những sản phẩm cho
vay dựa trên cơ sở vật chất của sự phát triển khoa học như thẻ cho vay, cho vay cá thể…luôn chứa
dựng rủi ro mới. Với sự phổ quát phức tạp của sản phẩm cho vay cũng như Rủi ro trong hoạt
động cho vay càng đ̣i hỏi quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay phải được chú trọng nâng
cấp tương xứng.
Thứ ba, đối với những nước đang phát triển, nhất là những nước đang trong quá trình chuyển
đổi như Việt Nam, thì môi trường kinh tế ko ổn định, hệ thống pháp luật đang xây dựng,
mức độ sáng tỏ của thông tin thấp, thì hoạt động nhà băng càng trở nên rủi ro hơn, vì vậy
việc bắt tay ngay từ đầu thực hiện tốt công việc quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay là một
công việc tối quan yếu.
1.3.2. Phương tiện quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay
Trên thực tế, công việc quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay của nhà băng được thể
hiện cụ thể qua chính sách quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay và bộ máy thực hiện những
giải pháp quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay tại Nhà băng
1.3.2.1. Chính sách quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay:
a. Xây dựng những giới hạn cho vay nhằm giảm Rủi ro trong hoạt động cho vay
Chính sách này được xây dựng nói vào ba giới hạn cơ bản đó là: Giới hạn dư nợ cho
vay khách hàng to; Giới hạn dư nợ cho vay nhóm khách hàng với liên quan; Giới hạn dư nợ
theo ngành, ngành nghề hay khu vực địa lý.
– Giới hạn cho vay một khách hàng to:
Pháp luật những nước đều đưa ra qui định rơ về giới hạn này nhằm ngăn chặn những NHTM
tập trung quá to vào một khách hàng. Giới hạn này được thiết lập trên cơ sở vật chất vốn của ngân

hàng, thông thường mức dư nợ cho vay vào một khách hàng ko quá 10 –25% vốn của
NHTM. Thực tế ở những nước với nền kinh tế thị trường phát triển, NHTM thường thiết lập mức
thấp hơn so qui định của pháp luật.
– Giới hạn cho vay nhóm khách hàng với liên quan:
Theo thông lệ chung thì giới hạn cho vay vào nhóm khách hàng với liên quan ko vượt
quá 50% vốn tự với của nhà băng và 60% nếu tính cả số dư bảo lănh; hoặc ở mức khống chế
chặt đối với nhóm khách hàng với liên quan đều do hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
– Giới hạn cho vay theo ngành hoặc ngành nghề:
Chính sách này nhằm khống chế dư nợ tối đa cho vay vào một ngành kinh doanh hay lĩnh
vực, thậm chí theo khu vực địa lý (vùng, quốc gia). Chính sách nhằm ngăn chặn tổn thất cho
13 | P a g e
vay do hàng loạt khách hàng vướng mắc với cùng một lý do, ví dụ ngành nghề kinh doanh bất
động sản với rủi ro to lúc thị trường đóng băng, với thể dẫn tới loạt khách hàng vay vốn kinh
doanh trong ngành nghề này vỡ nợ, ko trả được nợ nhà băng.
b. Chính sách phân loại nợ
Chính sách phân loại nợ là chính sách mà những NHTM đưa ra những tiêu chí xếp hạng những
khoản dư nợ hiện tại theo tiêu chuẩn cụ thể vào những nhóm nợ để từ đó thực hiện trích lập dự
phòng rủi ro bù đắp rủi ro trong hoạt động cho vay theo tỷ lệ tương ứng cho mỗi nhóm nợ,
nhằm chủ động bù đắp tổn thất cho vay lúc với rủi ro xảy ra. Đây là chính sách cốt lơi của công
tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay. Về nguyên tắc phân loại phải được tiến hành ngay
lúc cấp cho vay và thông thường được giám định lại vài lần trong năm.
c. Trích lập dự phòng Rủi ro trong hoạt động cho vay
Việc trích lập dự phòng bù đắp rủi ro là nhằm giúp nhà băng chủ động ứng phó với những
tổn thất dự kiến. Phân loại nợ là cơ sở vật chất cho chính sách trích lập dự phòng rủi ro, không những thế
những yếu tố như kinh nghiệm thu hồi nợ vay trong quá khứ, mức tăng trưởng cho vay, sự thay
đổi của những điều kiện kinh tế cũng cần được cập nhật trong lúc xây dựng chính sách trích lập
dự phòng tổn thất cho vay.
1.3.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức thực hiện giám định Rủi ro trong hoạt động cho vay:
Bộ máy tổ chức thực hiện giám định Rủi ro trong hoạt động cho vay phải được thực hiện
theo hướng phân tích rõ rệt giữa những chức năng xúc tiếp khách hàng, thẩm định, ra quyết định

và theo dõi kiểm soát khoản vay. Trong đó vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý tín
dụng là rất quan trong trong việc nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa khắc phục rủi ro.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC
NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1 Quy mô nợ xấu của hệ thống những TCTD
Kể từ năm 2005, Nhà băng Nhà nước ban hành nhiều quy định mới về quản trị rủi ro, an
toàn hoạt động nhà băng và quản lý tín dụng, đặc thù là quy định về phân loại nợ, trích lập và
sử dụng dự phòng rủi ro (DPRR) tiến dần tới những chuẩn mực quốc tế. Bản tính của nợ xấu
nhà băng là do khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay ko hiệu quả, và nó thường phát sinh
sau một chu kỳ vay vốn, thậm chí sau một thời kì dài. Nợ xấu hiện nay của những tổ chức tín
dụng (TCTD) được tích lũy từ trước đây do môi trường kinh doanh xấu đi kể từ năm 2008,
khách hàng vay gặp nhiều khó khăn về tài chính và hoạt động, vì vậy, nợ xấu của hệ thống những
TCTD với chiều hướng gia tăng nhanh trong thời kì sắp đây. Trong bối cảnh dư nợ tín dụng
ko tăng từ đầu năm 2012 trở lại đây cho thấy nợ xấu phát sinh mới chủ yếu là những khoản
tín dụng đã được cấp trước đây, đặc thù là trong giai đoạn tăng trưởng tín dụng nhanh.
Tới ngày 31/5/2012, nợ xấu theo những TCTD báo cáo là hơn 117 nghìn tỷ đồng, chiếm
4,47% so với tổng dư nợ tín dụng. Theo Thống đốc NHNN tính tới thời khắc tháng 06 năm
2012, tỷ lệ nợ xấu ở những nhà băng của Việt Nam đã lên tới 10phần trămGDP, tăng so với mức 6%
14 | P a g e
cuối năm ngoái (Biểu đồ 1 – Phụ lục). Đây là mức tương đương với những dự đoán của tổ chức
nước ngoài về nợ xấu trong hệ thống nhà băng Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý II đơn vị mẹ của 8 nhà băng niêm yết, tổng nợ xấu những đơn
vị này đang gánh lên tới 20.726 tỷ đồng (Biểu đồ 2 – Phụ lục). Trong đó, nợ nhóm 5 – với khả
năng mất vốn – chiếm tới 40%.
Trong số 8 nhà băng niêm yết, nợ nhóm 5 – nợ với khả năng mất vốn – nhóm với nguy cơ
rủi ro cao nhất – của Vietcombank và Eximbank đều chiếm quá nửa tổng nợ xấu. Trong lúc đó,
cơ cấu nợ xấu cho hay, nợ với khả năng mất vốn của 8 nhà băng đều chiếm ít nhất một phần
ba "cục máu đông" nợ xấu. Vietinbank và Sacombank là 2 nhà băng với tốc độ gia tăng nợ xấu
cao nhất so với thời khắc đầu năm 2012. Nợ xấu của Vietinbank tăng hơn 3 lần đầu năm, từ
hơn 2.000 tỷ lên sắp 7.000 tỷ đồng. Còn Sacombank, nợ xấu của nhà băng này tăng hơn 2

lần.
Tính tới hết ngày 30/6, nợ xấu của Vietcombank lẫn Vietinbank tăng thêm hàng nghìn
tỷ. Vietcombank tăng từ hơn 4.000 tỷ lên sắp 7.500 tỷ trong lúc Vietinbank tăng gấp 3 lần từ
2.000 tỷ lên sắp 7.000 tỷ đồng (Biểu đồ 3 – Phụ lục). Nếu xét riêng 8 nhà băng đang niêm yết
trên sàn, nợ xấu của hai nhà băng to Vietcombank, Vietinbank chiếm 70% tổng nợ xấu của
những nhà băng.
Theo kết quả giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát nhà băng đối với sắp 1,01 triệu
khách hàng vay được chọn mẫu của 57 TCTD của Việt Nam chiếm tới 90,1% tổng dư nợ tín
dụng của những TCTD này, tới ngày 31/3/2012 nợ xấu
1
của những TCTD là hơn 202 nghìn tỷ đồng,
chiếm 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng
2
. Nguyên nhân nợ xấu theo kết quả giám sát cao hơn nợ
xấu theo báo cáo của những TCTD tại thời khắc tháng 3/2012 là do:
Thứ nhất, những tiêu chí xác định nợ xấu theo quy định hiện hành với bao gồm tiêu chí định
lượng (như: thời kì quá hạn, số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ,…) và tiêu chí định tính (chấm
điểm, xếp hạng khách hàng, giám định khả năng trả nợ của khách hàng). Việc bao gồm những tiêu
chí định tính và định lượng trong phân loại nợ là thích hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, do
khoản nợ rủi ro và năng lực quản trị rủi ro của những TCTD là khác nhau, nên việc sử dụng những
tiêu chí định tính trong phân loại nợ dễ dẫn tới sự thiếu sáng tỏ trong xác định và ghi nhận
nợ xấu của TCTD.
Thứ hai, một số TCTD ko thực hiện đúng quy định về phân loại nợ, ghi nhận nợ xấu
thấp hơn thực trạng và quy định để giảm tầm giá trích lập DPRR.
Thứ ba, do thiếu thông tin về phân loại nợ của khách hàng tại những TCTD, nên dẫn tới với
sự khác nhau về nhóm nợ của 1 khách hàng quan hệ tại nhiều TCTD.
Do những nguyên nhân trên, nợ xấu do TCTD báo cáo thường thấp hơn nợ xấu theo kết quả
giám sát TCTD và còn thấp hơn nữa so với nợ xấu theo kết quả thanh tra tại chỗ của NHNN.
Kết quả thanh tra tại chỗ vừa qua đối với một số NHTMCP yếu kém thuộc diện phải cơ cấu lại
cho thấy nợ xấu thực tế của những TCTD cao hơn nhiều số hiện báo cáo của TCTD.

1
Bao gồm nợ xấu hạch toán nội bảng, nợ xấu đã xử lý bằng DPRR đang theo dõi ngoại bảng và nợ xấu cam kết ngoại
bảng
2
Bao gồm dư nợ cho vay hạch toán nội bảng, nợ xấu đã xử lý bằng DPRR đang hạch toán ngoại bảng và dư nợ cam
kết ngoại bảng
15 | P a g e
Phân loại nợ khác nhau, kết quả nợ xấu ko giống nhau
Mặc dù, quy định hiện hành của Việt Nam về phân loại nợ về cơ bản là thích hợp với
nguyên tắc phân loại nợ của nhiều nước trong khu vực và trên toàn cầu. Tuy nhiên, một số tổ
chức quốc tế giám định nợ xấu của Việt Nam trên 10% tổng dư nợ tín dụng. Chẳng hạn, Tổ
chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho rằng nợ xấu của những TCTD Việt Nam là khoảng
13% tổng dư nợ tín dụng. Những tổ chức quốc tế đưa ra kết quả ước đoán nợ xấu toàn hệ thống
TCTD với thể dựa vào hệ thống tiêu chí phân loại nợ riêng với hoặc trên kết quả giám định của
một số nhà băng được chọn mẫu hoặc ngoại suy với tính tới xếp loại tín nhiệm quốc gia.
Trên thực tế ko với chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ. Việc sử dụng những hệ thống tiêu
chí phân loại nợ khác nhau sẽ cho kết quả nợ xấu ko giống nhau. Do với sự khác biệt giữa
những hệ thống phân loại nợ và trích lập DPRR, vì vậy lúc xác định, đo lường, phân tích, đánh
giá nợ xấu phải xem xét, hiểu được hệ thống phân loại nợ và trích lập DPRR được sử dụng.
Việc so sánh số liệu nợ xấu dựa trên những tiêu chí phân loại nợ khác nhau ko với nhiều ý
nghĩa và với thể dẫn tới nhận định ko hợp lý. Mọi sự so sánh nợ xấu phải bảo đảm tính
đồng nhất về hệ thống tiêu chí phân loại nợ. Sự khác nhau về phương pháp phân loại nợ và
trích lập DPRR làm cho việc so sánh mức độ yếu kém hay mức độ lành mạnh giữa những ngân
hàng hay những hệ thống nhà băng trở lên khó khăn hơn.
Do ko với chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ và trích lập DPRR, vì vậy những cơ quan
quản lý, cơ quan quản lý, giám sát nhà băng thường ban hành quy định khung về phân loại nợ
và trích lập DPRR thích hợp với đặc điểm cụ thể của quốc gia.
Tình trạng tồn tại nhiều con số về nợ xấu ko phải là vấn đề riêng với ở Việt Nam vì
những nguyên nhân nói trên. Tuy nhiên, số liệu nợ xấu chính thức của toàn hệ thống ngân
hàng do cơ quan quản lý, giám sát nhà băng công bố và được chấp nhận do được giảng giải rõ

ràng và pháp luật quy định cụ thể về phương pháp phân loại nợ.
Để những TCTD thực hiện đúng quy định phân loại nợ và báo cáo cho NHNN số liệu nợ
xấu chuẩn xác hơn, hiện nay NHNN đang triển khai những giải pháp tăng cường hiệu quả công
tác thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng và phát triển mạnh cơ sở vật chất dữ liệu chung về khách
hàng với quan hệ tín dụng với những TCTD, đồng thời với giải pháp yêu cầu TCTD điều chỉnh số
liệu nợ xấu thích hợp với số liệu nợ xấu và chứng cứ qua thanh tra, giám sát.
Tỷ lệ nợ xấu là một mục tiêu phản ánh chất lượng tín dụng và an toàn hoạt động tín dụng.
Điều quan yếu nhất là nợ xấu phải được phân loại, ghi nhận và trích lập DPRR đầy đủ theo
mức độ rủi ro, đồng thời với giải pháp bảo đảm tiền vay (tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh,…).
Ko nên tuyệt đối hoá tỷ lệ nợ xấu cao hay thấp hoặc chỉ dựa vào mức DPRR đã trích lập
trong quá trình giám định chất lượng tín dụng và xác định khả năng tổn thất tín dụng. Tỷ lệ nợ
xấu thấp nhưng ko được trích lập DPRR đầy đủ và thiếu tài sản bảo đảm thì với thể nguy
hiểm hơn là tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhưng được trích lập DPRR và với tài sản bảo đảm đầy đủ.
2.2 Một số nguyên nhân dẫn tới rủi ro cho vay tăng cao và chất lượng tín dụng suy giảm
16 | P a g e
2.2.1 Nhóm nguyên nhân thuộc môi trường kinh doanh
Kể từ cuối năm 2008, nền kinh tế chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính
và suy thoái kinh tế toàn cầu, sau đó là vấn đề lạm phát cao và hiện nay là suy giảm tốc độ tăng
trưởng kinh tế trong nước, do đó môi trường kinh doanh và hoạt động nhà băng gặp nhiều
khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm và nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng
tín dụng. Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 26,56%
nhưng tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ năm
2011 chậm lại đáng kể, đặc thù là 5 tháng đầu năm 2012 dư nợ tín dụng ko tăng nhưng nợ
xấu tăng tới 45,5% do tình hình kinh doanh và tài chính của những doanh nghiệp suy giảm mạnh.
– Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng cầu chậm lại từ năm 2011: Năm 2011, tăng trưởng
kinh tế 5,89%. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tăng trưởng kinh tế ước chỉ đạt 4,38% so với
cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 tăng 5,57%).
– Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chậm, thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước: Chỉ số
sản xuất công nghiệp năm 2011 tăng 6,8% so với năm 2010. Tính chung 06 tháng đầu năm
2012, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 45% mức

tăng 6 tháng đầu năm 2011 (9,7%). Trị giá sản xuất xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2012 theo
giá so sánh năm 1994 chỉ bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2011. Ngành xây dựng gặp nhiều
khó khăn do hoạt động đầu tư tăng chậm, thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài. Nhiều
dự án, dự án xây dựng giãn tiến độ hoặc ngừng khởi công làm cho nhu cầu nguyên vật liệu
xây dựng ko tăng cao, nhiều sản phẩm tiêu thụ khó khăn (như xi măng, sắt thép,…).
– Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp: Chỉ số tiêu thụ ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2011 tăng 6,2% so với năm 2010. Trong 5 tháng đầu năm
2012, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm
trước.
– Tiêu tiêu dùng tư nhân tăng chậm: Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu nhà cung cấp năm 2011
tăng 24,2% so với năm 2010 và chỉ tăng 4,7% nếu loại trừ đi yếu tố giá. Tính chung 06 tháng
đầu năm 2012, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu nhà cung cấp tiêu tiêu dùng ước tính tăng 19,5%
so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 6,5%, thấp hơn nhiều so với cùng
kỳ những năm trước.
– Chỉ số tồn kho tăng mạnh và ở mức cao so với cùng kỳ những năm trước. Cuối năm 2011,
chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23% so với cùng kỳ năm 2010. Tại
thời khắc 01/6/2012, chỉ số hàng tồn kho của ngành công nghiệp chế biến tăng 26% so với
cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng như sức chuồng xí tiêu dùng
của nền kinh tế đang ở mức rất yếu dẫn tới đọng vốn trong sản xuất kinh doanh và làm tăng
nợ xấu của những TCTD.
– Khách hàng vay của TCTD với tình hình tài chính suy giảm, kém lành mạnh hoặc kinh
doanh thua lỗ. Sản xuất kinh doanh phải đối mặt với vấn đề tầm giá cao, lãi suất nhà băng cao,
thiếu vốn, đồng thời tiêu thụ hàng hoá khó khăn đã tác động to tới năng lực tài chính, kết
quả kinh doanh và khả năng trả nợ vay nhà băng của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng nhanh: Năm 2011
17 | P a g e
với 79.014 doanh nghiệp và tính từ đầu năm tới ngày 21/6/2012 với khoảng 25.250 doanh
nghiệp, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2011 (23.358 doanh nghiệp bị vỡ nợ trong 6 tháng
đầu năm 2011).
– Nhiều doanh nghiệp hiện nay với năng lực tài cốt yếu, chủ yếu dựa vào vốn vay ngân

hàng, vốn chủ sở hữu nhỏ và khả năng ứng phó với sự thay đổi môi trường kinh doanh hạn
chế. Vì vậy, lúc môi trường kinh doanh xấu đi, chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt, lãi suất tăng
thì những doanh nghiệp dễ vướng mắc về khả năng trả nợ. Theo kết quả giám sát của Cơ quan
Thanh tra, giám sát nhà băng, tới cuối tháng 3/2012 trong hơn 1 triệu khách hàng được chọn
mẫu khảo sát tại 57 TCTD của Việt Nam với 10.782 khách hàng với hệ số nợ/vốn chủ sở hữu từ
3 lần trở lên.
Nhóm nguyên nhân chủ quan
Hầu hết những TCTD theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh trong lúc năng lực
quản trị rủi ro của TCTD còn nhiều hạn chế và chậm được cải thiện, đặc thù là những NHTMCP
chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị dẫn tới nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ tín dụng. Một bộ
phận ko nhỏ vốn tín dụng và nhiều TCTD tập trung đầu tư vào những ngành nghề tiềm tàng nhiều
rủi ro, chẳng hạn bất động sản. Lúc những ngành nghề này, đặc thù là thị trường bất động sản đóng
băng và giá bất động sản giảm sâu kéo theo nợ xấu cho vay ngành nghề này tăng nhanh.
Ngoài ra, công việc thanh tra, giám sát nhà băng trong một thời kì dài chưa phát huy
hiệu quả cao trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, rủi ro trong hoạt
động cấp tín dụng của những TCTD, nhất là những vi phạm quy định hạn chế cấp tín dụng và đầu tư
quá mức vào một số ngành nghề tiềm tàng rủi ro cao.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
CỦA CÁC NHTM
3.1 Chú trọng công việc thẩm định khách hàng và phương án vay vốn
Đây là khấu quan yếu trong quá trình cho vay, qua đó cán bộ nhà băng với được thông
tin cần thiết tạo điều kiện cho việc ra quyết định cho vay hay ko cho vay. Để thực hiện tốt công việc
này nhà băng cần chú ý:
– Chấm điểm khách hàng và nhận định khách hàng, nhà băng với thể với những phán
đoán bước đẩu trong việc quyết định với quan hệ tín dụng với khách hàng hay ko, liệu quan
hệ tín dụng với khách hàng đó với tiềm tàng nguy cơ rủi ro nao đối với nhà băng ko? Nhờ
việc phân tích tình hình, năng lực sản xuất kinh doanh, hiệu quả dự án, mối quan hệ và tính
sòng phẳng của khách hàng vay với trả đúng hạn gốc và lãi những lần vay trước hay ko. Thêm
vào đó việc giám định khách hàng vay với đủ năng lực pháp lý và đảm bảo những nguyên tắc xây
dựng phương án dự phòng nợ vay nhà băng. Nhà băng tiến hành lập hồ sơ về khách hàng,

xếp loại và cho điểm khách.
– Hoàn thiện trật tự thẩm định và giám sát chặt chẽ trật tự thẩm định.
– Ứng dụng khoa học thông tin trong phân tích khách hàng.
– Tăng cường xúc tiếp khách hàng, khảo sát thực tế hình kinh doanh của khách hàng và
thẩm định kĩ trị giá tài sản đảm bảo.
18 | P a g e
– Thực hiện tốt công việc tổ chức và thường xuyên rà soát nghiệp vụ của những cán bộ
thẩm định.
– Hàng ngũ lãnh đạo cần với những ưu tiên nhất định đối với cán bộ thẩm định như công việc
tập huấn, tạo điều kiện lúc đi tìm hiểu thực tế.
3.2. Xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh trước lúc quyết định cho vay
Một khách hàng lâu năm, với quan hệ tín dụng tốt với nhà băng cũng với thể là nguyên
nhân làm nhà băng gặp rủi ro cho vay. Đó là bởi vì bản thân khách hàng lúc vay nhà băng
để đầu tư đã đầu tư vào một dự án ko thể thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng ko
hiệu quảlàm tác động tới tình hình tài chính của chính bản thân khách hàng, do đó việc trả
nợ cho nhà băng là khó khăn, gián tiếp gây tổn thất cho nhà băng. Tương tự tính khả thi của
phương án kinh doanh là một trong những yếu tố quyết định tới khả nằng hoàn trả vốn và lãi
đúng thời hạn của nhà băng hay ko. Nhà băng cần xem xét tới phương án kinh doanh của
người vay với hiệu quả ko, những sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ như thế nào, với mang lại lợi
nhuận hay ko. Nếu phương án sản xuất kinh doanh ko đem lại hiệu quả sẽ dẫn tới tình
trạng làm ăn mất vốn, ko với lãi dẫn tới những khoản vay ko được hàon trả đúng hạn. Vậy
để tránh rủi ro cho vay, trước lúc quyết định cho, vay nhà băng pahỉ giám định kỹ lưỡng
về tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh của người vay.
3.3. Giám sát chặt chẽ những khoản cho vay
Sau lúc thực hiện cho vay một món tiền, nhà băng và cán bộ tín dụng phải thường
xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng để xem khách hàng với sử dụng
khoản vay đó đúng mục đích như đã cam kết với nhà băng hay ko. Từ đó để hạn chế được
rủi ro đạo đức trong hoạt động cho vay và nhà băng sẽ với giải pháp xử lý kịp thời với những
khách hàng với hành vi cố tình lường đảo.
3.4. Thực hiện cơ chế đảm bảo tiền vay

Một nguyên tắc cho vay của nhà băng là mọi khoản vay đều phải với tài sản đảm bảo.
Trong những trường lợp xấu nhất mà khách hàng vay ko với khả năng hoàn trả cả gốc và lãi
của khoản vay thì những tài sản đảm bảo đó được bàn hoặc thanh lý để hoàn trả cho ngân
hàng. Tức là lúc rủi ro xảy ra, việc xử lý tài sản đảm bảo với thể giúp nhà băng thu hồi một
phần vốn và do đó tránh tổn thất rủi ro mang lại. Đảm bảo tiền vay là giải pháp tối ưư để
hạn chế rủi ro xảy ra, bởi vì lúc khách hàng đem tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình, họ
sẽ với ý thức kinh doanh tốt hơn, nếu ko họ sẽ bị mất tài sản đó.
3.5. Thực hiện phân tán rủi ro
Lúc với một dự án to, những nhà băng bắt tay với nhau nhằm tránh việc rủi ro tập trung hết
vào một nhà băng, với thể làm nhà băng đó vỡ nợ, việc phân tán rủi ro được thực hiện
thông qua phân tán dư nợ và đồng tài trợ. Quy định một nhà băng ko được cho vay đối
với một khách hàng vượt quá 15% vốn tự với của nhà băng. Còn những dự án to cần huy
động nhiều vốn thì nhà băng tham gia đồng tài trợ và quản lý vốn cho vay sẽ hạn chế và phân
tán rủi ro.
19 | P a g e
3.6. Thường xuyên tập huấn cán bộ và tăng chất lượng nghiệp vụ
Tăng trình độ của cán bộ nhà băng sẽ góp phần tăng chất lượng của khoản cho
vay, tránh được rủi ro cho vay.
Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển, khoa học – kỹ thuật – khoa học
đổi mới từng ngày, tập huấn cán bộ nhằm mục đích tăng chất lượng nghiệp vụ cho mỗi cán
bộ là điều ko thể thiếu. Cũng như bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, với kinh
doanh trong ngành nghề nhà băng, nhân tố con người là nhân tố quan yếu nhất quyết định sự
thành bại của nhà băng. Những quyết định cũng như hành động của con người với thể mang lại
nguồn lợi nhuận to, cũng với thể gây tổn thất to cho doanh nghiệp. Đặc trưng đối với ngành nghề
nhà băng – ngành nghề với mức độ rủi ro cao – những quyết định đúng đắn với thể giúp nhà băng
ngày càng vững mạnh và phát triển, những quyết định sai trái với thể gây thiệt hại, với thể dẫn
tới vỡ nợ và sụp đổ nhà băng hoặc toàn hệ thống nhà băng.
3.7. Ứng dụng thành tựu của khoa học khoa học vào hoạt động, đưa vào những nhà cung cấp hiện
đại
Nhờ đó mà hoạt động của nhà băng được linh hoạt hơn, khả năng nắm bắt thông tin và

xử lý thông tin được nhanh nhạy hơn, phát hiện những khách hàng cho vay với nguy cơ rủi ro
cao từ đó hạn chế cho vay hoặc ko cho vay với những khách hàng đó để tránh những rủi ro
tiềm tàng cho nhà băng.Và chất lượng hoạt động nhà băng cũng được tăng lên nhờ vận dụng
những máy móc khoa học hiện đại, tăng uy tín của nhà băng, làm nhiều khách hàng
muốn tạo quan hệ tốt với nhà băng. Trên cơ sở vật chất quan hệ đó, người vay phải chú ý sử dụng
khoản vay cho hợp lý hơn, hạn chế rủi ro xảy ra, tránh nguy cơ ko trả được nợ cho ngân
hàng. Từ đó rủi ro cho vay cũng ít xảy ra hơn.
3.8. Chỉ mở rộng khối lượng tín dụng trên cơ sở vật chất tăng chất lượng tín dụng
Hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chính cho nhà băng, do đó mở rộng khối lượng
tín dụng là hoạt động cần thiết đối với nhà băng để tối đa hoá lợị nhuận. Tuy nhiên lúc xem
xét việc mở rộng khối lượng tín dụng những nhà băng cần chú trọng tới vấn đề chất lượng tín
dụng. Chất lượng tín dụng đóng vai trò quan yếu với ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát
triển của nhà băng. Chất lượng tín dụng càng cao thì nhà băng càng ít gặp phải rủi ro. Nếu
nhà băng chỉ chú trọng tới mở rộng khối lượng tín dụng mà ko quan tâm tới việc tăng
chất lượng tín dụng thì nguy cơ rủi ro xảy ra là rất với thể.
20 | P a g e
KẾT LUẬN
Tốc độ gia tăng chóng mặt của nợ xấu trong những năm sắp đây trở thành chủ đề tiêu
biểu trên những diễn đàn, trên những phương tiện thông tin đại chúng và là vẫn đề bức thiết đặt
ra cho Nhà nước nói riêng và cho toàn xã hội nói chung. Việc gia tăng nợ xấu như phân
tích ở trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu là từ hoạt
động quản trị rủi ro tín dụng của nhà băng thương nghiệp. Hầu hết những NHTM hiện nay đều
theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh trong lúc năng lực quản trị rủi ro của NHTM
còn nhiều hạn chế và chậm được cải thiện. Vấn đề quản trị rủi ro hiệu quả trong hoạt động cho
vay luôn là nhiệm vụ to mà những NHTM luôn cần phái đặt ra trong suốt chu trình hoạt động
của mình.
Như đã phân tích trong bài, với nhiều giải pháp với thể giúp nhà băng hạn chế và
phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tín dụng nhà băng. Những nhà băng thương nghiệp đã
quan tâm tới vấn đề này, song trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại làm cho hiệu quả kinh
21 | P a g e

doanh của nhà băng chưa cao. Để giải quyết được yêu cầu kinh doanh trong nền kinh tế thì
việc sử dụng tổng hợp và linh hoạt những giải pháp phòng chống rủi ro, tăng hiệu quả
hoạt động tín dụng là cách tốt nhất để hạn chế rủi ro trong kinh doanh của nhà băng
thương nghiệp.
TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. PGS.TS Trần Huy Hoàng, Giáo trình Quản trị Nhà băng (2011), NXB. Lao động xã
hội.[2]. ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Thực trạng nợ xấu của những tổ chức tín dụng Việt Nam hiện
nay, www.sbv.gov.vn[3]. Những văn bản pháp luật với liên quan.[4]. Những trang web:
– www.sbv.gov.vn
– www.ebank.vnexpress.net
– www.vietstock.vn
– www.dddn.com.vn
22 | P a g e
PHỤ LỤC
Biểu đồ 1: Tỷ lệ nợ xấu so với GDP (Nguồn: vietstock)
23 | P a g e
Biểu đồ 2: tỷ lệ nợ xấu của 08 Nhà băng niêm yết (Đvt: tỷ đồng)
(Nguồn: ebank.vnexpress.net)
Biểu dồ 3: Nợ xấu tại thời khắc 30/06 và 01/01/2012 (Đvt: tỷ đồng)
(Nguồn: ebank.vnexpress.net)
24 | P a g e
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … MỤC LỤCMỤC LỤC 22 | P a g eLỜI MỞ ĐẦU 4CH ƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONGHOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 51.1 Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại 51.2 Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay của NHTM 71.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay 12CH ƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NHTMVIỆT NAM HIỆN NAY 142.1 Quy mô nợ xấu của mạng lưới hệ thống những TCTD 142.2 Một số nguyên do dẫn tới rủi ro cho vay tăng cao và chất lượng tín dụng trả tiền suy giảm 162.2.1 Nhóm nguyên do thuộc thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương nghiệp 17CH ƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁCNHTM 183.1 Chú trọng công việc làm việc thẩm định và giám định người tậu và giải pháp vay vốn 183.2. Xem xét tính khả thi của giải pháp kinh doanh thương nghiệp trước lúc quyết định hành động cho vay 193.3. Giám sát ngặt nghèo những khoản cho vay 193.4. Thực hiện chính sách bảo vệ tiền vay 193.5. Thực hiện phân tán rủi ro 193.6. Thường xuyên giảng dạy cán bộ và tăng chất lượng nhiệm vụ 203.7. Ứng dụng thành tựu của khoa học khoa học tiên tiến vào hoạt động tiêu khiển, đưa vào những nhà cung cấp văn minh 203.8. Chỉ lan rộng ra khối lượng tín dụng trả tiền trên cơ sở vật chất tăng chất lượng tín dụng trả tiền 20K ẾT LUẬN 21T ÀI LIỆU THAM KHẢO 22PH Ụ LỤC 233 | P a g eLỜI MỞ ĐẦUDo tác động tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế kinh tế tài chính và suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính toàn toàn cầu từnăm 2008 tới nay, nền kinh tế tài chính nước ta đã chịu tác động tác động xấu đi và kinh tế tài chính vĩ mô với nhiềuyếu tố ko thuận tiện. Hoạt động sản xuất kinh doanh thương nghiệp của những doanh nghiệp gặp rất nhiềukhó khăn. Vì vậy, nợ xấu của mạng lưới hệ thống những Tổ chức tín dụng trả tiền ( TCTD ) với khunh hướng giatăng nhanh. Sự yếu kém trong việc quản trị rủi ro tín dụng trả tiền là một trong những nguyên nhâncho thực trạng nợ xấu ngày càng tăng lúc bấy giờ. Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền nói chung và trong hoạt động tiêu khiển cho vay nói riêng đượcbiết tới như một đặc trưng, là yếu tố khách quan của kinh doanh thương nghiệp tiền tệ trong hoạt động tiêu khiển ngânhàng. Rủi ro thường gây ra những tổn thất cho nhà băng, tùy theo Lever rủi ro mà hoạtđộng kinh doanh thương nghiệp phải chịu tổn thất to hay nhỏ. Ở góc nhìn đề tài : “ Những rủi ro những Nhà băng thương nghiệp hoàn toàn với thể gặp phải trong hoạtđộng cho vay ” sẽ đưa ra loại nhìn tổng quan về hoạt động tiêu khiển cho vay, rủi ro cho vay và quảntrị rủi ro cho vay về mặt triết lý và liên hệ thực tiễn tới Nước Ta trong quá trình từ hiệnnay. Bố cục đề tài gồm 03 phần chính : 4 | P a g e – Chương 1 : Những yếu tố cơ bản về hoạt động tiêu khiển cho vay và rủi ro cho vay trong hoạtđộng cho vay của Nhà băng thương nghiệp ( NHTM ) – Chương 2 : Thực trạng rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay tại những NHTM Nước Ta hiệnnay. – Chương 3 : Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay của NHTM.CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI ROTRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. 1 Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại1. 1.1 Khái niệm và đặc thù của hoạt động tiêu khiển cho vay1. 1.1.1 Khái niệmCho vay là một hình thức cấp tín dụng trả tiền, theo đó nhà băng cho vay ủy quyền khách hàngmột khoản tiền để sử dụng vào mục tiêu và thời hạn nhất định theo thỏa thuận hợp tác trên nguyên tắccó hoàn trả cả gốc và lãi. 1.1.1. 2 Đặc điểm – Tính pháp lý của nhiệm vụ cho vay : Cho vay của nhà băng là một khái niệm kinh tếhơn là pháp lý. Những hành vi cho vay của nhà băng với cùng một logíc kinh tế tài chính, hứng chịu rủi rocho một người mà nhà băng tin cậy ứng vốn cho vay, nhưng nó ko chỉ gồm một giaodịch pháp lý mà nhiều loại ( cho vay, bảo lãnh, cầm đồ … ). Luật nhà băng những nước định nghĩatín dụng như sau : “ Cấu thành một nhiệm vụ tín dụng trả tiền bất kể tác động tác động nào, qua đó một ngườiđưa hoặc hứa đưa vốn cho một người khác tiêu dùng, hoặc cam kết bằng chữ ký cho người nàynhưng bảo vệ, bảo trứng hay bảo lãnh mà với thu tiền ”. – Những khoản vay đều phải theo một tiến trình cho vay, thu nợ nhất định. Thông thườnggồm 5 bước : Bước 1 : Lập hồ sơ đề xuất vay ; Bước 2 : Phân tích tín dụng trả tiền ; Bước 3 : Quyết địnhcấp tín dụng trả tiền cho vay ; Bước 4 : Giải ngân ; Bước 5 : Giám sát thu nợ và thanh lý hợp đồng chovay. 5 | P a g e – Lãi suất trong hợp đồng cho vay theo thoả thuận giữa người tậu và nhà băng chovay. ( Ví dụ : Lãi suất khăng khăng và thắt chặt, lãi suất vay thả nổi, … ). – Những khoản cho vay với hoặc ko với gia tài bảo vệ tuỳ vào việc nhìn nhận và xếphạng người tậu của nhà băng cho vay. – Lúc kết thúc hợp đồng người tậu với nghĩa vụ và trách nhiệm trả ngốc và lãi hoặc một số ít thoả thuậnkhác nếu được nhà băng cho vay gật đầu. Trường hợp người tậu ko thực thi hợpđồng hay ko với một pháp luật nào khác thì gia tài bảo vệ thuộc quyền quyết định hành động củangân hàng cho vay. 1.1.2 Những mô phỏng cho vay. Hoạt động cho vay hoàn toàn với thể chia thành nhiều mô phỏng khác nhau và mỗi mô phỏng với quytrình nhiệm vụ và khung lãi suất vay riêng. Sở hữu nhiều tiêu thức để phân loại cho vay, như sau : 1.1.2. 1 Theo thời hạn cho vay : – Cho vay thời kì ngắn : những khoản vay với thời hạn nhỏ hơn 12 tháng, mục tiêu là tài trợcho gia tài lưu động, nhu yếu sử dụng vốn thời kì ngắn của Nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuấthoặc những nhu yếu tiêu tốn, tiêu tiêu dùng của cá thể, hộ mái ấm gia đình. Với hình thức cho vay trực tiếphoặc gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức, … – Cho vay trung hạn : những khoản vay với thời hạn từ 12 tháng tới 60 tháng. Cho vaytrung hạn tương trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản với quy mô nhỏ và thời hạn tịch thu vốn nhanh như : Đầu tư muasắm gia tài cố đinh, cải tiên hoặc thay đổi khoa học tiên tiến, lan rộng ra sản xuất kinh doanh thương nghiệp, thiết kế xây dựng, – Cho vay dài hạn : những khoản vay với thời hạn từ 60 tháng trở lên, hầu hết cung ứng cácnhu cầu thiết kế xây dựng nhà tại, shopping những thiết bị phương tiện đi lại vận tải đường bộ với trọng tải to, và những côngtrình xay dựng quy mô to. 1.1.2. 2 Theo hình thức hoàn trả : – Cho vay từng lần : Mỗi lần vay vốn người tậu và tổ chức triển khai tín dụng trả tiền triển khai thủ tụcvay vốn thiết yếu và ký kết hợp đồng. – Cho vay nhiều lần ( vay trả góp ) : Lúc vay vốn tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và người tậu xác địnhvà thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cùng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳhạn trong thời hạn cho vay. 1.1.2. 3 Theo gia tài bảo vệ : – Cho vay với gia tài bảo vệ : Là loại cho vay dựa trên những bảo vệ như : thế chấp nhà băng, cầmcố những gia tài hoặc phải với sự bảo lãnh của bên thứ ba. Cho vay với bảo vệ thường áp dụngđối vời người tậu mới, mức độ tin yêu chưa cao, hoặc là những món vay với trị giá to, nhờ đóđảm bảo an toàn cho nhà băng. – Cho vay ko với gia tài bảo vệ : hình thức cho vay này được triển khai dựa trên cơsở uy tín, chỉ vận dụng với những người tậu tốt, trung thực trong kinh doanh thương nghiệp, năng lực tàichính mạnh, nhà băng hoàn toàn với thể cho vay dựa vào uy tín của người tậu mà ko cần một tàisản bảo vệ nào. Nhưng lúc xảy ra rủi ro người tậu ko trả được nợ hoặc cố ý khôngtrả nợ thì tổn thất xảy ra là rất to, nhà băng sẽ mất trọn vẹn vốn và lãi của khoản cho vayđó. 6 | P a g e1. 1.2.4 Theo hình thức tín dụng trả tiền : – Cho vay tậu gia tài khăng khăng và thắt chặt. – Cho vay góp vốn đầu tư gia tài lưu động. – Cho vay Giao hàng hoạt động tiêu khiển xuất nhập khẩu. 1.1.2. 5 Theo mục tiêu vay : – Cho vay ship hàng sản xuất. – Cho vay Giao hàng tiêu tiêu dùng. 1.1.3 Vai trò của hoạt động tiêu khiển cho vay – Đối với nhà băng : Vai trò quan yếu nhất của hoạt động tiêu khiển cho vay so với nhà băng là tạo nguồn lợi nhuậnlâu dài, giúp duy trì và tăng trưởng mạng lưới hệ thống nhà băng. Lợi nhuận từ hoạt động tiêu khiển cho vay chiếmtỷ trọng to trong tổng doanh thu của nhà băng. Sự lan rộng ra hoạt động tiêu khiển cho vay với vai trò tạonền móng vững chãi cho sự tăng trưởng của nhà băng cả về quy mô và chất lượng hoạt động tiêu khiển. – Đối với chủ thể đi vay : Thông qua việc đi vay người tậu với được vốn đầu tư thiết yếu để Giao hàng cho những mụcđích kinh doanh thương nghiệp của mình. Việc phân phối kịp thời vốn đầu tư giúp hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp diễnra đúng dự trù, chớp lấy được những thời cơ kinh doanh thương nghiệp mang lại doanh thu. Để với vốn đầu tư kinh doanh thương nghiệp, người tậu hoàn toàn với thể với nhiều cách như đi vay người thân trong gia đình, đivay những nhân tổ chức triển khai khác, hùn vốn, góp vốn với cá thể tổ chức triển khai khác, … Nhưng khách hàngthường tìm tới nhà băng để vay vốn vì nhà băng hoàn toàn với thể cung ứng nhu yếu của khách hàngnhanh, khoản cho vay với tính ko thay đổi cao, ngân sách tương thích và người tậu hoàn toàn với thể chủ độngtrong việc trả nợ. – Đối với nền kinh tế tài chính : Nhà băng đóng vai trò như cầu nối giữa người với vốn thư thả và người thiếu vốn, dovậy nhà băng giúp sinh lời so với vốn đầu tư rảnh rỗi, phân phối kịp thời nhu yếu về vốn củanhững người với giải pháp sản xuất kinh doanh thương nghiệp tốt. 1.2 Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay của NHTM1. 2.1 Khái niệm rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vayRủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay là những biến cố phát sinh ngoài ý muốn, sự hiểu biết vàdự tính của chủ thế tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong suốt trật tự cho vay từ khâu thẩm định và giám định hồ sơ, chovay và tịch thu nợ ; và sau cuối chúng dẫn tới tổn thất kinh tế tài cương trực tiếp hoặc gián tiếp dokhách hàng ko triển khai hoặc ko với năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo camkết. Hoạt động cho vay là một hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp với tính phong phú và phức tạp dựa trên quanhệ vay mượn dưới dạng tiền tệ với hoàn trả gốc và lãi giữa người cho vay và người đi vay. Trong mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, người cho vay chuyển giao quyền sửdụng tiền cho người đi vay, và nhận lại cam kết được hoàn trả vốn và lãi, cũng như một sốràng buộc đi kèm khác so với người đi vay. Tuy nhiên, thực trạng vi phạm cam kết trả nợ xảyra một cách khá thông dụng do nhiều nguyên do sẽ được nói trong phần sau của đề tài. 7 | P a g eMặc khác rủi ro cho vay kế bên rủi ro tương quan tới việc giao dịch trả tiền nợ gốc và lãi, thì ngườicho vay còn chịu một loại rủi ro khác tương quan tới dịch chuyển lãi suất vay cho vay, lãi vay thu lạikhông bù đắp ngân sách sử dụng vốn. Còn nhiều loại rủi ro khác trong trật tự cho vay, và những nhà băng, tổ chức triển khai tài chínhcần với loại nhìn thận trọng hơn, vận dụng những giải pháp quản trị rủi ro hiệu suất cao để phòng ngừa, ngăn ngừa tác động tác động của những rủi ro. Phần tiếp theo của đề tài sẽ trình diễn đơn cử hơn về phânloại những rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay. 1.2.2 Phân loại rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay. Rủi ro nhà băng là một yếu tố chung của mạng lưới hệ thống nhà băng quốc tế nói chung, và hệthống nhà băng Nước Ta nói riêng trong toàn cảnh trình độ quản trị rủi ro còn khá hạn chếcủa mạng lưới hệ thống nhà băng nước nhà. Sở hữu thể phân loại rủi ro hoạt động tiêu khiển cho vay theo hai cách sau : những rủi ro kinh tế tài chính ; những rủi ro phát sinh trong từng trật tự tiến độ cho vay1. 2.2.1 Phân loại theo rủi ro kinh tế tài chính – Rủi ro trả tiền giao dịch tiền vay : Rủi ro này phát sinh lúc người đi vay ko thanh toánhoặc ko trả tiền giao dịch khá đầy đủ tiền vay ( cả gốc, lẫn lãi ) lúc tới thời hạn giao dịch trả tiền do người đivay mất năng lực giao dịch trả tiền hoặc với ý chiếm hữu vốn hoặc lường đảo. Rủi ro trả tiền giao dịch tiềnvay hoàn toàn với thể phát sinh ngay cả lúc việc trả nợ trước thời hạn, điều này làm nhà băng phải cânđối lại vốn đầu tư. – Rủi ro về ngân sách sử dụng vốn : Rủi ro này phát sinh lúc số tiền thu về ( gốc và lãi ) khôngbù đắp đủ ngân sách nhà băng bỏ ra để cho vay – Rủi ro lúc với sự đổi khác tỷ giá hối đoái : Rủi ro này phát sinh lúc hợp đồng cho vay cóyếu tố ngoại tệ. Sự biến động trị giá của đồng nội tệ so với ngoại tệ ( hay trái lại ) theo hướngngược với kỳ vọng của người cho vay sẽ đẩy người cho vay tới những rủi ro tương quan tới tỷgiá. – Rủi ro lúc với sự đổi khác lãi suất vay trung bình liên nhà băng : Lãi suất cho vay cũng nhưlãi suất tiền gửi của nhà băng sẽ chịu nhiều tác động tác động bởi dịch chuyển trên thị trường và chínhsách lãi suất vay của những nhà băng thương nghiệp, cũng như nhà băng nhà nước. Trong toàn cảnh thịtrường lãi suất vay với những dịch chuyển to và hợp đồng cho vay khăng khăng và thắt chặt lãi suất vay thì ngân hàngđứng trước rủi ro về lãi suất vay rất cao. đồng thời, dịch chuyển thị trường còn ảnh hướng tới tínhcạnh tranh của ngân hàng1. 2.2.2 Phân loại theo trật tự tiến độ phát sinh – Giai đoạn thẩm đinhRủi ro trong quá trình này phát sinh lúc người đi vay cung ứng những vật chứng pháplý, thông tin hoạt động tiêu khiển doanh nghiệp ko đúng cho người cho vay. Đồng thời, rủi ro cònphát sinh lúc cán bộ giám định và thẩm định do hạn chế về năng lượng, hoặc cố ý thẩm định và giám định sai hồ sơ ngườiđi vay. Điều này dẫn tới việc đưa ra mức lãi suất vay cho vay ko tương thích, và đặc đặc tài sảnđảm bảo với năng lực ko đủ đáp ứng nghĩa vụ lúc phát sinh trường hợp người đi vay khôngcòn năng lực chi trả. – Rủi ro lúc cho vay8 | P a g eRủi ro lúc cho vay phát sinh như nói trong phần rủi ro kinh tế tài chính ở trên gồm với rủi roliên quan tới dịch chuyển lãi suất vay, biến hóa tỷ giá hối đoái – Rủi ro lúc tịch thu nợRủi ro phát sinh lúc tới thời hạn giao dịch trả tiền nhưng người đi vay ko hề hoặc cố tìnhkhông thực thi những đợt trả tiền giao dịch theo cam kết1. 2.3 Những mục tiêu cơ bản thống kê giám sát rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay1. 2.3.1 Kết cấu dư nợ cho vayKết cấu dư nợ cho vay phản ánh cơ cấu tổ chức người tậu, và cơ cấu tổ chức thời hạn cho vay. Dựa vàokết cấu dư nợ cho vay mà ta hoàn toàn với thể xác lập rủi ro của nhà băng cho vay cao hay thấp. Nếukết cấu dư nợ quá tập trung chuyên sâu vào một số ít doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế tài chính chuyên sản xuấtkinh doanh trong một hoặc 1 số ít nghành nhất định hoặc cho vay tiêu tiêu dùng quá nhiều, sẽ córủi ro to do mức đọ tập chung vốn cho vay cao. 1.2.3. 2 Tỷ lệ nợ quá hạn / tổng dư nợ cho vayCác nhà băng cho vay và người tậu vay đều muốn tránh thực trạng nợ quá hạn. Về phíakhách hàng đi vay, nếu quá hạn ko trả được sẽ mất uy tín, phải chịu một lãi xuất quá hạncao hơn lãi xuất trong hạn, so với nhà băng cho vay, nợ quá hạn sẽ làm tăng tỷ suất nợ quáhạn / dư nợ cho vay. Tỷ lệ này gián tiếp cho ta thấy quy mô của những khoản cho vay với vấn đềcủa nhà băng thương nghiệp. Nếu tỷ suất này càng to chứng tỏ chất lượng những hợp đồng cho vaylà kém, nhà băng công thương nghiệp phải xem xét lại năng lực, nhìn nhận lại quá trình, thủ tục chovay, đặc thù quan yếu là xem xét lại năng lực thực thi trách nhiệm của cán bộ cho vay. Tuy nhiên, nợ quá hạn chưa phải là tổn thất của nhà băng thương nghiệp, đây vẫn là chỉ tiêugián tiếp, chính do ko phải toàn bộ những khoản nợ quá hạn này đều dẫn tới tổn thất. 1.2.3. 3 Tỷ lệ nợ quá hạn với năng lực tổn thất / dư nợ quá hạnTỷ lệ nợ quá hạn với năng lực tổn thất / dư nợ quá hạn là một mục tiêu trực tiếp phản ánh rủiro. Nó cho thấy trong một đồng nợ quá hạn thì với bao nhiêu đồng bị tổn thất. Nói cách khác, mục tiêu này phản ánh mức độ hoàn toàn với thể gây ra rủi ro trong số nợ quá hạn của nhà băng cho vay. Nợ quá hạn với năng lực tổn thất thường gồm với những khoản nợ quá hạn với thời hạn quáhạn to ( từ 6 tháng trở lên ). Đối với nhà băng cho vay việc duy trì những mục tiêu này với tỷ lệcao trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính là điều khó gật đầu. Nhà băng cho vay luôn tìm cách giảm chỉtiêu này xuống và giải pháp duy nhất là tích cực truy thu những khoản vay này. Những khoản nàythực sự ko tịch thu được phải hạch toán vào ngân sách hoạt động tiêu khiển và lấy quỹ dự trữ rủi ro đểbù đắp tổn thất. 1.2.3. 4 Tổn thất tín dụng cho vayTổn thất tín dụng cho vay = trị giá mất trong hoạt động tiêu khiển cho vayChỉ tiêu này phản ánh trị giá bằng tiền bị tổn thất trong kỳ do hoạt động tiêu khiển cho vay gây nên, đây là mục tiêu phản ánh quy mô, trị giá tuyệt đối của tổn thất. 1.2.3. 5 Tỷ lệ tổn thất tín dụng cho vay9 | P a g eChỉ tiêu này phản ánh một đồng cho vay trong kỳ thì với bao nhiêu trị giá bị tổn thất trongkỳ, nó mang tính thời kỳ thuận tiện việc lúc sử dụng nó để so sánh, phản ánh giữa những kỳ. 1.2.4 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay : 1.2.4. 1 Nguyên nhân bất khả khángĐây là những nguyên do gây nên rủi ro co hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của nhà băng chovay ko xuất phát từ cán bộ cho vay hay ý thức trả nợ của người tậu mà do thiên nhiên và môi trường bênngoài tác động tác động vào. Nguyên nhân này Open bất thần đột ngột, khó đoán, khó trấn áp, nó thườnggây ra những thiệt hại to cho người tậu và nhà băng cho vay. Bao gồm những nguyên nhan cụthể sau : – Sự đổi khác chủ trương của chính phủThực hiện trách nhiệm quản trị nền kinh tế tài chính, chỉnh phủ sử dụng những phương tiện quản lý nhưban hành những chủ trương kinh tế tài chính, tiền tệ, chủ trương góp vốn đầu tư tăng trưởng. Trong nhiều trườnghợp, những chủ trương phát hành của chính phủ nước nhà gây ra tác động tác động xấu đi so với mạng lưới hệ thống ngânhàng như pháp luật về thắt chặt tín dụng trả tiền, mặc dầu về cơ bản những chủ trương này hoàn toàn với thể tốt chonền kinh tế tài chính nói chung nhưng gây ra khó khăn vất vả cho mạng lưới hệ thống nhà băng. Đặc trưng, so với ViệtNam, việc chính phủ nước nhà thiếu tính thiên hướng lâu bền hơn, và thường phát hành những chủ trương theokiểu chữa cháy thời kì ngắn, và “ giật thột ” làm những nhà băng trở tay ko kịp – Môi trường pháp lý : Hoạt động kinh doanh thương nghiệp của những nhà băng thương nghiệp tương quan tới nhiều nghành nghề nhà cung cấp củanền kinh tế tài chính, mang tính xã hội cao, lúc mạng lưới hệ thống pháp lý ko thay đổi và lành mạnh thì môi trườngkinh doanh của nhà băng thương nghiệp sẽ với nhiều thuận tiện. Trái lại nếu môi trường tự nhiên pháp lýthiếu đồng nhất, với nhiều khe hở thì rất rể bị tận dụng gây ra thực trạng tham ô, cướp đoạt tàisản … Kinh tế xã hội kém ko thay đổi dẫn tới kinh doanh thương nghiệp gập nhiều khó khăn vất vả, nhà băng cho vaygặp rủi ro. – Môi trường tự nhiên : Trong điều kiện kèm theo nước ta liên tục xảy ra những thiên tai như bão, lũ thì việc người đivay bị tác động tác động trong những thiên tai này là điều ko hề trấn áp được và với ảnh hưởngđến năng lực hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho người cho vay. – Môi trường kinh tế tài chính xã hội : Môi trường kinh tế tài chính vĩ mô ko thay đổi, tăng trưởng tốt tạo điều kiện kèm theo để những thành phần kinh tếphát triển, kinh doanh thương nghiệp với lãi, góp thêm phần tăng năng lực trả nợ cho người đi vay. Điều ngượclại xảy ra lúc môi trường tự nhiên kinh tế tài chính vĩ mô ko ổn định. Đồng thời, tập quán kinh doanh thương nghiệp, tiêu tiêu dùng củangười dân trong nước cũng tác động tác động tới hoạt động tiêu khiển cho vay. 1.2.4. 2 Nguyên nhân từ phía khách hàngCác yếu tố chủ quan từ phía bên đi vay chính như : rủi ro kinh doanh thương nghiệp của người đi vay haybên đi vay với hành vi lường đảo, vi phạm pháp lý. Rủi ro kinh doanh thương nghiệp của người đi vay tới từ nhiều nguyên do như năng lực quản trị kinhdoanh kém, sự đi xuống của ngành hàng mà người đi vay đang kinh doanh thương nghiệp, rủi ro tịch thu côngnợ của chính người đi vay so với người tậu của mình. 10 | P a g eNgoài ra, như đã nói, rủi ro còn xuất phát từ hành vi lường đảo, cố ý phân phối nhữngthông tin sai về tư cách pháp nhân, tình hình kinh doanh thương nghiệp để cướp đoạt gia tài của người chovay. Đồng thời, trong 1 số ít trường hợp người đi vay cố ý chây ỳ việc trả nợ mặc dầu vẫn cókhả năng kinh tế tài chính biểu lộ rủi ro về mặt đạo đức của người đi vay. 1.2.4. 3 Nguyên nhân từ phía Nhà băng. – Thiếu quá trình trấn áp rủi ro ngặt nghèo. Điều này dẫn tới những kẻ hở trong những tiến trình từ khâu thẩm định và giám định, cho vay, và thu hồivốn. Việc Dự kiến trước những rủi ro hoàn toàn với thể phát sinh, và cách phòng ngừa bằng những quá trình, pháp luật ngặt nghèo về những thủ tục, những cấp quản trị theo dõi, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm là điều thiết yếu vàtối quan yếu trong việc hạn chế rủi ro. – Năng lực, đạo đức của cán bộ cho vay, cán bộ nghiên cứu và phân tích, quản lýCán bộ cho vay đóng vai trò quan yếu trong những khâu về giám định và thẩm định hồ sơ ; cán bộ phântích chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích dự đoán những chủ trương nhà nước, những rủi ro lãi suất vay, rủi ro tỷgiá, và cán bộ quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, ra quyết sách trong những hoạt động tiêu khiển quản trịdoanh nghiệp. Nếu trình độ của cán bộ nhà băng thấp thì tương ứng với đó sẽ là rủi ro cao, vàngược lại. Đồng thời, rủi ro đạo đức của cán bộ nhà băng cũng là yếu tố cần xem xét. 1.2.5 Tác động của rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay tới tình hình hoạt động tiêu khiển chungcủa NHTM – Rủi ro làm phát sinh tăng ngân sách giảm doanh thu. Những rối rắm tương quan tới những khoản nợ, đặc thù quan yếu là những khoản nợ quá hạn làm ngânhàng phải tốn nhiều thời hạn, công sức của con người, và đặc thù quan yếu là tốn thời hạn cho những thủ tục truy thu, kiện tụng pháp lý. Đây là những ngân sách trước mắt mà những nhà băng cho vay phải bỏ ra. Bêncạnh đó những nhà băng cho vay phải bỏ ra ngân sách thời cơ rất to : Những khoản nợ quá hạn làmchậm lại vòng xoay vốn tín dụng trả tiền, làm mất đi những khoản góp vốn đầu tư khác của mình, đó là chưa kểđến sự tác động tác động to của nợ qúa hạn với tâm ý cuả cán bộ cho vay. Nợ quá hạn phát sinh làmcho cán bộ tín dụng trả tiền phải mất thời hạn khắc phục và xử lý nợ, ko tiếp cận được những món vay mớiđồng thời còn làm cho cán bộ cho vay ngần ngại lan rộng ra hoạt động tiêu khiển cho vay … Tất cả nhữngvấn đề này làm giảm thu nhập tiềm tàng và làm tăng ngân sách cho những nhà băng cho vay, từ đólàm tác động tác động tới hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của nhà băng cho vay. – Rủi ro làm giảm uy tín của những nhà băng cho vay. Những nhà băng cho vay lúc gặp rủi ro, kinh doanh thương nghiệp kém hiệu suất cao, uy tín sẽ bị sút giảm trênthị trường. Đây là sự thiệt hại vô hình dung mà ko hề lường được trị giá. – Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay còn gây ra tổn thất gián tiếp cho những nhà băng khác. Nhà băng đóng vai trò quan yếu trong nền kinh tế thị trường. Nó tương quan tới mọingành, mọi thành phần kinh tế tài chính, là khâu cốt yếu phân phối vốn cho nền kinh tế tài chính. Vì vậy, ngânhàng với tác động tác động to tới chủ trương tiền tệ, tới phương tiện điều tiết vĩ mô của nhà nước. Nếucó sự thất thoát to trong hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền dù chỉ ở một nhà băng cho vay túc trực, ko khắc phục kịp thời thì hoàn toàn với thể gây nên “ phản ứng dây truyền ” đe doạ tới bảo đảm an toàn và ổnđịnh của hàng loạt mạng lưới hệ thống nhà băng, gây hậu quả rất to tới sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính. 11 | P a g eHiện nay ở Nước Ta, dư nợ cho vay chiếm phần đông trong dư nợ tín dụng trả tiền của ngân hàngthương mại và phi nhà băng, đây sẽ là hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp chính của nhà băng thương mạilà điều kiện kèm theo cần tăng trưởng trong cho nền kinh tế tài chính, việc những nhà băng thương nghiệp gặp rủi ro, bịtổn thất sẽ gây tác động tác động to tới mạng lưới hệ thống nhà băng và gây tác động tác động to tới nền kinh tế tài chính. 1.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay1. 3.1. Quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay1. 3.1.1 Khái niệmQuản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay là trật tự kiến thiết xây dựng và thực thi những kế hoạch, chủ trương quản trị và kinh doanh thương nghiệp cho vay nhằm mục đích tối đa hoá doanh thu trong khoanh vùng phạm vi mức rủi rocó thể đồng ý. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay ở mức hoàn toàn với thể gật đầu là việcNHTM tăng cường những giải pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trongkinh doanh cho vay, nhằm mục đích tăng lệch giá cho vay, giảm thấp ngân sách bù đắp rủi ro, nhằm mục đích đạtđược hiệu suất cao trong kinh doanh thương nghiệp cho vay cả trong thời kì ngắn và dài hạn. Kiểm soát quản trị rủiro trong hoạt động tiêu khiển cho vay là một phòng ban quan yếu trong cách tiếp cận rủi ro toàn diện và tổng thể vàđược coi là đóng vai trò cốt tử cho sự thành công xuất sắc của nhà băng trong dài hạn. 1.3.1. 2 Sự thiết yếu phải triển khai công việc làm việc quản trị rủi ro trong cho vay – Quản trị rủi ro trong cho vay bảo vệ sự sống sót và tăng trưởng vững chắc của NHTM.Quá trình thiết kế xây dựng khung triết lý cho quản trị hoạt động tiêu khiển của NHTM phần to được đúckết từ thực tiễn hoạt động tiêu khiển của NHTM, vì thế trong lịch sử vẻ vang hoạt động tiêu khiển nhà băng, thì rủi rotrong hoạt động tiêu khiển cho vay là loại rủi ro được nói sớm nhất và cũng là nhiều nhất. Điều nàyxuất phát từ thực chất của hoạt động tiêu khiển nhà băng với vai tròcủa một trung gian kinh tế tài chính, huyđộng vốn để cho vay. Hoạt động cho vay là tính năng chính của NHTM với việc trao quyềnsử dụng vốn cho người khác sử dụng và nhận được lời cam kết sẽ hoàn trả đủ gốc và lăi saumột thời hạn nhất định. Tương tự, bản thân lúc khoản tiền vay xuất ra khỏi nhà băng đă tiềmẩn rủi ro ko với năng lực tịch thu, một lúc kinh doanh thương nghiệp của người tậu vay vốn gặp rủi ro thìngay ngay tức thì khoản vốn cho vay của NHTM cũng bị tác động tác động. Vì vậy, giống như bảo hiểm, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp nhà băng là hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp rủi ro. Hoạt động cho vay vẫn làhoạt động chính của nhà băng, nó chiếm tới trên 50% tới 2/3 bảng cân đối và mang lại thunhập chính cho sự sống sót và tăng trưởng của nhà băng, nhưng đi liền kế bên là Rủi ro tronghoạt động cho vay cũng mang lại hậu quả thiệt hại thu nhập, thậm chí còn hoàn toàn với thể vỡ nợ mộtNHTM, và ở mức cao hoàn toàn với thể gây khủng hoảng cục bộ cả mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính nhà băng. Vấn đề là đểchấp nhận một mức rủi ro và đạt được doanh thu tối đa NHTM cần phải tổ chức triển khai quản trị tốt rủiro trong hoạt động tiêu khiển cho vay. Hay nói cách khác quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay chính làchốt rất là quan yếu cho sự sống sót và tăng trưởng của một nhà băng. – Mức độ rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay ngày càng gia tăngTính cấp thiết của quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay ko chỉ xuất phát từ tính chấtphức tạp và rủi ro tiềm tàng rất to của Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay mà còn do thiên hướng kinhdoanh của nhà băng ngày này càng trở nên rủi ro hơn. Một số nguyên do hầu hết làm chorủi ro trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp nhà băng ngày ngày càng tăng : 12 | P a g eThứ nhất, do trật tự tự do hoá, thả lỏng qui định trong hoạt động tiêu khiển nhà băng trên phạmvi toàn quốc tế. Trong những thập kỷ sắp đây, xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá kinh tế tài chính, đềcao khó khăn đối đầu đă trở thành thông dụng. Lúc ngày càng tăng khó khăn đối đầu cũng đồng nghĩa tương quan với rủi ro vàphá sản ngày càng tăng. Thứ hai, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của nhà băng ngày càng theo xu thế đa năng phức tạp, với khoa học tiên tiến ngày càng tăng trưởng, cùng với xu thế hội nhập khó khăn đối đầu nóng nực vừa tăngthêm mức độ rủi ro và rủi ro tiềm tàng rủi ro mới. Trong nghành nghề nhà cung cấp cho vay những mẫu sản phẩm cho vay cóbước tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, vượt xa so với mẫu sản phẩm cho vay truyền thống lịch sử. Những loại sản phẩm chovay dựa trên cơ sở vật chất của sự tăng trưởng khoa học tiên tiến như thẻ cho vay, cho vay thành viên … luôn chứadựng rủi ro mới. Với sự phong phú phức tạp của loại sản phẩm cho vay cũng như Rủi ro trong hoạtđộng cho vay càng đ ̣ i hỏi quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay phải được chú trọng nângcấp tương ứng. Thứ ba, so với những nước đang tăng trưởng, nhất là những nước đang trong trật tự chuyểnđổi như Nước Ta, thì thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính ko ko thay đổi, mạng lưới hệ thống pháp lý đang kiến thiết xây dựng, mức độ sáng tỏ của thông tin thấp, thì hoạt động tiêu khiển nhà băng càng trở nên rủi ro hơn, vì vậyviệc bắt tay ngay từ đầu thực thi tốt công việc làm việc quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay là mộtcông việc tối quan yếu. 1.3.2. Phương tiện quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vayTrên trong thực tiễn, công việc làm việc quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay của nhà băng được thểhiện đơn cử qua chủ trương quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay và cỗ máy thực thi cácbiện pháp quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay tại Ngân hàng1. 3.2.1. Chính sách quản trị Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay : a. Xây dựng những số lượng giới hạn cho vay nhằm mục đích giảm Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vayChính sách này được thiết kế xây dựng nói vào ba số lượng giới hạn cơ bản đó là : Giới hạn dư nợ chovay người tậu to ; Giới hạn dư nợ cho vay nhóm người tậu với tương quan ; Giới hạn dư nợtheo ngành, nghành hay khu vực địa lý. – Giới hạn cho vay một người tậu to : Pháp luật những nước đều đưa ra qui định rơ về số lượng giới hạn này nhằm mục đích ngăn ngừa những NHTMtập trung quá to vào một người tậu. Giới hạn này được thiết lập trên cơ sở vật chất vốn của ngânhàng, thường thì mức dư nợ cho vay vào một người tậu ko quá 10 – 25 % vốn củaNHTM. Thực tế ở những nước với nền kinh tế thị trường tăng trưởng, NHTM thường thiết lập mứcthấp hơn so qui định của pháp lý. – Giới hạn cho vay nhóm người tậu với tương quan : Theo thông lệ chung thì số lượng giới hạn cho vay vào nhóm người tậu với tương quan ko vượtquá 50 % vốn tự với của nhà băng và 60 % nếu tính cả số dư bảo lănh ; hoặc ở mức khống chếchặt so với nhóm người tậu với tương quan đều do hội đồng quản trị xem xét, quyết định hành động. – Giới hạn cho vay theo ngành hoặc nghành : Chính sách này nhằm mục đích khống chế dư nợ tối đa cho vay vào một ngành kinh doanh thương nghiệp hay lĩnhvực, thậm chí còn theo khu vực địa lý ( vùng, vương quốc ). Chính sách nhằm mục đích ngăn ngừa tổn thất cho13 | P a g evay do hàng loạt người tậu vướng mắc vất vả với cùng một nguyên do, ví dụ nghành kinh doanh thương nghiệp bấtđộng sản với rủi ro to lúc thị trường ngừng hoạt động, hoàn toàn với thể dẫn tới loạt người tậu vay vốn kinhdoanh trong nghành nghề nhà cung cấp này vỡ nợ, ko trả được nợ nhà băng. b. Chính sách phân loại nợChính sách phân loại nợ là chủ trương mà những NHTM đưa ra những tiêu chuẩn xếp hạng cáckhoản dư nợ hiện tại theo tiêu chuẩn đơn cử vào những nhóm nợ để từ đó thực thi trích lập dựphòng rủi ro bù đắp rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay theo tỷ suất tương ứng cho mỗi nhóm nợ, nhằm mục đích dữ thế chủ động bù đắp tổn thất cho vay lúc với rủi ro xảy ra. Đây là chủ trương cốt lơi của côngtác quản trị rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay. Về nguyên tắc phân loại phải được thực thi ngaykhi cấp cho vay và thường thì được nhìn nhận lại vài lần trong năm. c. Trích lập dự trữ Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vayViệc trích lập dự trữ bù đắp rủi ro là nhằm mục đích giúp nhà băng dữ thế chủ động ứng phó với cáctổn thất dự kiến. Phân loại nợ là cơ sở vật chất cho chủ trương trích lập dự trữ rủi ro, kế bên đócác yếu tố như kinh nghiệm tay nghề tịch thu nợ vay trong quá khứ, mức tăng trưởng cho vay, sự thayđổi của những điều kiện kèm theo kinh tế tài chính cũng cần được update trong lúc kiến thiết xây dựng chủ trương trích lậpdự phòng tổn thất cho vay. 1.3.2. 2. Cơ cấu cỗ máy tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay : Bộ máy tổ chức triển triển khai khai nhìn nhận Rủi ro trong hoạt động tiêu khiển cho vay phải được thực hiệntheo hướng phân tích rõ ràng giữa những tính năng xúc tiếp người tậu, giám định và thẩm định, ra quyết địnhvà theo dõi trấn áp khoản vay. Trong đó vai trò của mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ và quản trị tíndụng là rất quan trong trong việc nhận diện, trấn áp và phòng ngừa khắc phục rủi ro. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁCNHTM VIỆT NAM HIỆN NAY2. 1 Quy mô nợ xấu của mạng lưới hệ thống những TCTDKể từ năm 2005, Nhà băng Nhà nước phát hành nhiều lao lý mới về quản trị rủi ro, antoàn hoạt động tiêu khiển nhà băng và quản trị tín dụng trả tiền, đặc thù quan yếu là lao lý về phân loại nợ, trích lập vàsử dụng dự trữ rủi ro ( DPRR ) tiến dần tới những chuẩn mực quốc tế. Bản tính của nợ xấungân hàng là do người tậu vay vốn sử dụng vốn vay ko hiệu suất cao, và nó thường phát sinhsau một chu kỳ luân hồi vay vốn, thậm chí còn sau một thời hạn dài. Nợ xấu lúc bấy giờ của những tổ chức triển khai tíndụng ( TCTD ) được tích góp từ trước đây do môi trường tự nhiên kinh doanh thương nghiệp xấu đi kể từ năm 2008, người tậu vay gặp nhiều khó khăn vất vả về kinh tế tài chính và hoạt động tiêu khiển, thế cho nên, nợ xấu của mạng lưới hệ thống cácTCTD với khunh hướng ngày càng tăng nhanh trong thời hạn sắp đây. Trong toàn cảnh dư nợ tín dụngkhông tăng từ đầu năm 2012 trở lại đây cho thấy nợ xấu phát sinh mới đa phần là những khoảntín dụng đã được cấp trước đây, đặc thù quan yếu là trong trật tự tiến độ tăng trưởng tín dụng trả tiền nhanh. Tới ngày 31/5/2012, nợ xấu theo những TCTD báo cáo giải trình là hơn 117 nghìn tỷ đồng, chiếm4, 47 % so với tổng dư nợ tín dụng trả tiền. Theo Thống đốc NHNN tính tới thời kì tháng 06 năm2012, tỷ suất nợ xấu ở những nhà băng của Nước Ta đã lên tới 10 % GDP, tăng so với mức 6 % 14 | P a g ecuối năm ngoái ( Biểu đồ 1 – Phụ lục ). Đây là mức tương tự với những dự đoán của tổ chứcnước ngoài về nợ xấu trong mạng lưới hệ thống nhà băng Nước Ta. Theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý II đơn vị mẹ của 8 nhà băng niêm yết, tổng nợ xấu những đơnvị này đang gánh lên tới 20.726 tỷ đồng ( Biểu đồ 2 – Phụ lục ). Trong đó, nợ nhóm 5 – với khảnăng mất vốn – chiếm tới 40 %. Trong số 8 nhà băng niêm yết, nợ nhóm 5 – nợ với năng lực mất vốn – nhóm với nguy cơrủi ro cao nhất – của Nhà băng Ngoại thương VCB và Ngân Hàng Eximbank đều chiếm quá nửa tổng nợ xấu. Trong lúc đó, cơ cấu tổ chức nợ xấu cho hay, nợ với năng lực mất vốn của 8 nhà băng đều chiếm tối thiểu một phầnba " cục máu đông " nợ xấu. Vietinbank và Sacombank là 2 nhà băng với véc tơ vận tốc tức thời ngày càng tăng nợ xấucao nhất so với thời kì đầu năm 2012. Nợ xấu của Vietinbank tăng hơn 3 lần đầu năm, từhơn 2000 tỷ lên sắp 7.000 tỷ đồng. Còn Sacombank, nợ xấu của nhà băng này tăng hơn 2 lần. Tính tới hết ngày 30/6, nợ xấu của Nhà băng Ngoại thương VCB lẫn Vietinbank tăng thêm hàng nghìntỷ. Vietcombank tăng từ hơn 4.000 tỷ lên sắp 7.500 tỷ trong lúc Vietinbank tăng gấp 3 lần từ2. 000 tỷ lên sắp 7.000 tỷ đồng ( Biểu đồ 3 – Phụ lục ). Nếu xét riêng 8 nhà băng đang niêm yếttrên sàn, nợ xấu của hai nhà băng to VCB, Vietinbank chiếm 70 % tổng nợ xấu củacác nhà băng. Theo hiệu quả giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát nhà băng so với sắp 1,01 triệukhách hàng vay được chọn mẫu của 57 TCTD của Nước Ta chiếm tới 90,1 % tổng dư nợ tíndụng của những TCTD này, tới ngày 31/3/2012 nợ xấucủa những TCTD là hơn 202 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,6 % tổng dư nợ cấp tín dụng trả tiền. Nguyên nhân nợ xấu theo tác dụng giám sát cao hơn nợxấu theo báo cáo giải trình của những TCTD tại thời kì tháng 3/2012 là do : Thứ nhất, những tiêu chuẩn xác lập nợ xấu theo pháp luật hiện hành với gồm với tiêu chuẩn địnhlượng ( như : thời hạn quá hạn, số lần cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ, … ) và tiêu chuẩn định tính ( chấmđiểm, xếp hạng người tậu, nhìn nhận năng lực trả nợ của người tậu ). Việc gồm với những tiêuchí định tính và định lượng trong phân loại nợ là tương thích với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, dokhoản nợ rủi ro và năng lượng quản trị rủi ro của những TCTD là khác nhau, nên việc sử dụng cáctiêu chí định tính trong phân loại nợ dễ dẫn tới sự thiếu sáng tỏ trong xác lập và ghi nhậnnợ xấu của TCTD.Thứ hai, một số ít TCTD ko triển khai đúng pháp luật về phân loại nợ, ghi nhận nợ xấuthấp hơn tình hình và lao lý để giảm ngân sách trích lập DPRR.Thứ ba, do thiếu thông tin về phân loại nợ của người tậu tại những TCTD, nên dẫn tới cósự khác nhau về nhóm nợ của 1 người tậu quan hệ tại nhiều TCTD.Do những nguyên do trên, nợ xấu do TCTD báo cáo giải trình thường thấp hơn nợ xấu theo kết quảgiám sát TCTD và còn thấp hơn nữa so với nợ xấu theo hiệu quả thanh tra tại chỗ của NHNN.Kết quả thanh tra tại chỗ vừa mới qua so với 1 số ít NHTMCP yếu kém thuộc diện phải cơ cấu tổ chức lạicho thấy nợ xấu thực tiễn của những TCTD cao hơn nhiều số hiện báo cáo giải trình của TCTD.Bao gồm nợ xấu hạch toán nội bảng, nợ xấu đã khắc phục và xử lý bằng DPRR đang theo dõi ngoại bảng và nợ xấu cam kết ngoạibảngBao gồm dư nợ cho vay hạch toán nội bảng, nợ xấu đã khắc phục và xử lý bằng DPRR đang hạch toán ngoại bảng và dư nợ camkết ngoại bảng15 | P a g ePhân loại nợ khác nhau, tác dụng nợ xấu ko giống nhauMặc dù, lao lý hiện hành của Nước Ta về phân loại nợ về cơ bản là tương thích vớinguyên tắc phân loại nợ của nhiều nước trong khu vực và trên quốc tế. Tuy nhiên, một số ít tổchức quốc tế nhìn nhận nợ xấu của Nước Ta trên 10 % tổng dư nợ tín dụng trả tiền. Chẳng hạn, Tổchức xếp hạng tin tưởng Fitch Ratings cho rằng nợ xấu của những TCTD Nước Ta là khoảng13 % tổng dư nợ tín dụng trả tiền. Những tổ chức triển khai quốc tế đưa ra hiệu quả ước đoán nợ xấu toàn hệ thốngTCTD hoàn toàn với thể dựa vào mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn phân loại nợ riêng với hoặc trên tác dụng nhìn nhận củamột số nhà băng được chọn mẫu hoặc ngoại suy với tính tới xếp loại tin tưởng vương quốc. Trên thực tiễn ko với chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ. Việc sử dụng những mạng lưới hệ thống tiêuchí phân loại nợ khác nhau sẽ cho tác dụng nợ xấu ko giống nhau. Do với sự độc lạ giữacác mạng lưới hệ thống phân loại nợ và trích lập DPRR, thế cho nên lúc xác lập, giám sát, nghiên cứu và phân tích, đánhgiá nợ xấu phải xem xét, hiểu được mạng lưới hệ thống phân loại nợ và trích lập DPRR được sử dụng. Việc so sánh số liệu nợ xấu dựa trên những tiêu chuẩn phân loại nợ khác nhau ko với nhiều ýnghĩa và hoàn toàn với thể dẫn tới nhận định và giám định ko phối hợp và hợp lý. Mọi sự so sánh nợ xấu phải bảo vệ tínhđồng nhất về mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn phân loại nợ. Sự khác nhau về giải pháp phân loại nợ vàtrích lập DPRR làm cho việc so sánh mức độ yếu kém hay mức độ lành mạnh giữa những ngânhàng hay những mạng lưới hệ thống nhà băng trở lên khó khăn vất vả hơn. Do ko với chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ và trích lập DPRR, vì thế những cơ quanquản lý, cơ quan quản trị, giám sát nhà băng thường phát hành lao lý khung về phân loại nợvà trích lập DPRR tương thích với đặc thù đơn cử của vương quốc. Tình trạng sống sót nhiều số lượng về nợ xấu ko phải là yếu tố riêng với ở Nước Ta vìnhững nguyên do nói trên. Tuy nhiên, số liệu nợ xấu chính thức của toàn mạng lưới hệ thống ngânhàng do cơ quan quản trị, giám sát nhà băng công bố và được gật đầu do được lý giải rõràng và pháp lý pháp luật đơn cử về giải pháp phân loại nợ. Để những TCTD thực thi đúng pháp luật phân loại nợ và báo cáo giải trình cho NHNN số liệu nợxấu đúng mực hơn, lúc bấy giờ NHNN đang tiến hành những giải pháp tăng cường hiệu suất cao côngtác thanh tra, giám sát hoạt động tiêu khiển cấp tín dụng trả tiền và tăng trưởng mạnh cơ sở vật chất tài liệu chung về kháchhàng với quan hệ tín dụng trả tiền với những TCTD, đồng thời với giải pháp nhu yếu TCTD kiểm soát và điều chỉnh sốliệu nợ xấu tương thích với số liệu nợ xấu và vật chứng qua thanh tra, giám sát. Tỷ lệ nợ xấu là một mục tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trả tiền và bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền. Điều quan yếu nhất là nợ xấu phải được phân loại, ghi nhận và trích lập DPRR vừa đủ theomức độ rủi ro, đồng thời với giải pháp bảo vệ tiền vay ( gia tài cầm đồ, thế chấp nhà băng, bảo lãnh, … ). Ko nên tuyệt đối hoá tỷ suất nợ xấu cao hay thấp hoặc chỉ dựa vào mức DPRR đã trích lậptrong trật tự nhìn nhận chất lượng tín dụng trả tiền và xác lập năng lực tổn thất tín dụng. Tỷ lệ nợxấu thấp nhưng ko được trích lập DPRR rất đầy đủ và thiếu gia tài bảo vệ thì hoàn toàn với thể nguyhiểm hơn là tỷ suất nợ xấu cao hơn nhưng được trích lập DPRR và với gia tài bảo vệ rất đầy đủ. 2.2 Một số nguyên do dẫn tới rủi ro cho vay tăng cao và chất lượng tín dụng trả tiền suy giảm16 | P a g e2. 2.1 Nhóm nguyên do thuộc thiên nhiên và môi trường kinh doanhKể từ cuối năm 2008, nền kinh tế tài chính chịu tác động tác động xấu đi của cuộc khủng hoảng cục bộ tài chínhvà suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính toàn toàn cầu, sau đó là yếu tố lạm phát kinh tế cao và lúc bấy giờ là suy giảm véc tơ vận tốc tức thời tăngtrưởng kinh tế tài chính trong nước, do đó thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương nghiệp và hoạt động tiêu khiển nhà băng gặp nhiềukhó khăn làm cho chất lượng tín dụng trả tiền suy giảm và nợ xấu tăng nhanh hơn véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởngtín dụng. Trong quá trình 2008 – 2011, véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng dư nợ tín dụng trả tiền trung bình 26,56 % nhưng véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng nợ xấu trung bình 51 %. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trả tiền từ năm2011 chậm lại đáng kể, đặc thù quan yếu là 5 tháng đầu năm 2012 dư nợ tín dụng trả tiền ko tăng nhưng nợxấu tăng tới 45,5 % do tình hình kinh doanh thương nghiệp và kinh tế tài chính của những doanh nghiệp suy giảm mạnh. – Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính và tổng cầu chậm lại từ năm 2011 : Năm 2011, tăng trưởngkinh tế 5,89 %. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tăng trưởng kinh tế tài chính ước chỉ đạt 4,38 % so vớicùng kỳ năm 2011 ( cùng kỳ năm 2011 tăng 5,57 % ). – Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chậm, thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước : Chỉ sốsản xuất công nghiệp năm 2011 tăng 6,8 % so với năm 2010. Tính chung 06 tháng đầu năm2012, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 4,5 % so với cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 45 % mứctăng 6 tháng đầu năm 2011 ( 9,7 % ). Trị giá sản xuất kiến thiết xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2012 theogiá so sánh năm 1994 chỉ bằng 99,6 % so với cùng kỳ năm 2011. Ngành kiến thiết xây dựng gặp nhiềukhó khăn do hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư tăng chậm, thị trường bất động sản ngưng trệ lê dài. Nhiềucông trình, dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng giãn quá trình hoặc ngừng thi công làm cho nhu yếu nguyên vật liệuxây dựng ko tăng cao, nhiều mẫu sản phẩm tiêu thụ khó khăn vất vả ( như xi-măng, sắt thép, … ). – Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, sản xuất tăng thấp : Chỉ số tiêu thụ ngànhcông nghiệp chế biến, sản xuất năm 2011 tăng 6,2 % so với năm 2010. Trong 5 tháng đầu năm2012, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, sản xuất chỉ tăng 3,6 % so với cùng kỳ nămtrước. – Tiêu tiêu dùng cá thể tăng chậm : Tổng mức hàng hoá kinh doanh nhỏ và lệch giá nhà cung cấp năm 2011 tăng 24,2 % so với năm 2010 và chỉ tăng 4,7 % nếu loại trừ đi yếu tố giá. Tính chung 06 thángđầu năm 2012, tổng mức sản phẩm & hàng hóa kinh doanh bán lẻ và lệch giá nhà cung cấp tiêu tiêu dùng ước tính tăng 19,5 % so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 6,5 %, thấp hơn nhiều so với cùngkỳ những năm trước. – Chỉ số tồn dư tăng mạnh và ở mức cao so với cùng kỳ những năm trước. Cuối năm 2011, chỉ số tồn dư của ngành công nghiệp chế biến, sản xuất tăng 23 % so với cùng kỳ năm 2010. Tạithời điểm 01/6/2012, chỉ số hàng tồn dư của ngành công nghiệp chế biến tăng 26 % so vớicùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh năng lực tiêu thụ mẫu sản phẩm cũng như sức chuồng xí dùngcủa nền kinh tế tài chính đang ở mức rất yếu dẫn tới đọng vốn trong sản xuất kinh doanh thương nghiệp và làm tăngnợ xấu của những TCTD. – Khách hàng vay của TCTD với tình hình kinh tế tài chính suy giảm, kém lành mạnh hoặc kinhdoanh thua lỗ. Sản xuất kinh doanh thương nghiệp phải đương đầu với yếu tố ngân sách cao, lãi suất vay nhà băng cao, thiếu vốn, đồng thời tiêu thụ hàng hoá khó khăn vất vả đã tác động tác động to tới điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, kếtquả kinh doanh thương nghiệp và năng lực trả nợ vay nhà băng của doanh nghiệp. Theo báo cáo giải trình của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tiêu khiển tăng nhanh : Năm 201117 | P a g ecó 79.014 doanh nghiệp và tính từ đầu năm tới ngày 21/6/2012 với khoảng chừng 25.250 doanhnghiệp, tăng 8,1 % so với cùng kỳ năm 2011 ( 23.358 doanh nghiệp bị vỡ nợ trong 6 thángđầu năm 2011 ). – Nhiều doanh nghiệp lúc bấy giờ với năng lượng tài cốt yếu, hầu hết dựa vào vốn vay ngânhàng, vốn chủ sở hữu nhỏ và năng lực ứng phó với sự biến hóa thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương nghiệp hạnchế. Vì vậy, lúc thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương nghiệp xấu đi, chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô thắt chặt, lãi suất vay tăngthì những doanh nghiệp dễ vướng mắc vất vả về năng lực trả nợ. Theo tác dụng giám sát của Cơ quanThanh tra, giám sát nhà băng, tới cuối tháng 3/2012 trong hơn 1 triệu người tậu được chọnmẫu khảo sát tại 57 TCTD của Nước Ta với 10.782 người tậu với thông số nợ / vốn chủ sở hữu từ3 lần trở lên. Nhóm nguyên do chủ quanHầu hết những TCTD theo đuổi kế hoạch tăng trưởng tín dụng trả tiền nhanh trong lúc năng lựcquản trị rủi ro của TCTD còn nhiều hạn chế và chậm được cải tổ, đặc thù quan yếu là những NHTMCPchuyển đổi từ nông thôn lên thành thị dẫn tới nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ tín dụng trả tiền. Một bộphận ko nhỏ vốn tín dụng trả tiền và nhiều TCTD tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư vào những nghành tiềm tàng nhiềurủi ro, ví dụ tiêu biểu bất động sản. Lúc những nghành nghề nhà cung cấp này, đặc thù quan yếu là thị trường bất động sản đóngbăng và giá bất động sản giảm sâu kéo theo nợ xấu cho vay nghành nghề nhà cung cấp này tăng nhanh. Ngoài ra, công việc làm việc thanh tra, giám sát nhà băng trong một thời hạn dài chưa phát huyhiệu quả cao trong việc phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục và xử lý kịp thời những vi phạm, rủi ro trong hoạtđộng cấp tín dụng trả tiền của những TCTD, nhất là những vi phạm lao lý hạn chế cấp tín dụng trả tiền và đầu tưquá mức vào một số ít nghành nghề nhà cung cấp tiềm tàng rủi ro cao. CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAYCỦA CÁC NHTM3. 1 Chú trọng công việc làm việc giám định và thẩm định người tậu và giải pháp vay vốnĐây là khấu quan yếu trong trật tự cho vay, qua đó cán bộ nhà băng với được thôngtin thiết yếu tạo điều kiện cho việc ra quyết định hành động cho vay hay ko cho vay. Để triển khai tốt công tácnày nhà băng cần quan tâm : – Chấm điểm người tậu và giám định và nhận định người tậu, nhà băng hoàn toàn với thể với những phánđoán bước đẩu trong việc quyết định hành động với quan hệ tín dụng trả tiền với người tậu hay ko, liệu quanhệ tín dụng trả tiền với người tậu đó với tiềm tàng rủi ro tiềm tàng rủi ro nao so với nhà băng ko ? Nhờviệc nghiên cứu và phân tích tình hình, năng lượng sản xuất kinh doanh thương nghiệp, hiệu suất cao dự án Bất Động Sản, mối quan hệ và tínhsòng phẳng của người tậu vay với trả đúng hạn gốc và lãi những lần vay trước hay ko. Thêmvào đó việc nhìn nhận người tậu vay với đủ năng lượng pháp lý và bảo vệ những nguyên tắc xâydựng giải pháp dự trữ nợ vay nhà băng. Nhà băng thực thi lập hồ sơ về người tậu, xếp loại và cho điểm khách. – Hoàn thiện quá trình thẩm định và giám định và giám sát ngặt nghèo tiến trình thẩm định và giám định. – Ứng dụng khoa học thông tin trong nghiên cứu và phân tích người tậu. – Tăng cường xúc tiếp người tậu, khảo sát trong thực tiễn hình kinh doanh thương nghiệp của người tậu vàthẩm định kĩ trị giá gia tài bảo vệ. 18 | P a g e – Thực hiện tốt công việc làm việc tổ chức triển khai và tiếp tục rà soát nhiệm vụ của những cán bộthẩm định. – Hàng ngũ chỉ huy cần với những ưu tiên nhất định so với cán bộ giám định và thẩm định như công tácđào tạo, tạo điều kiện kèm theo lúc đi khám phá trong thực tiễn. 3.2. Xem xét tính khả thi của giải pháp kinh doanh thương nghiệp trước lúc quyết định hành động cho vayMột người tậu lâu năm, với quan hệ tín dụng trả tiền tốt với nhà băng cũng hoàn toàn với thể là nguyênnhân làm nhà băng gặp rủi ro cho vay. Đó là do tại bản thân người tậu lúc vay ngân hàngđể góp vốn đầu tư đã góp vốn đầu tư vào một dự án Bất Động Sản ko hề thực thi được hoặc triển khai được nhưng khônghiệu quảlàm tác động tác động tới tình hình kinh tế tài chính của chính bản thân người tậu, do đó việc trảnợ cho nhà băng là khó khăn vất vả, gián tiếp gây tổn thất cho nhà băng. Tương tự tính khả thi củaphương án kinh doanh thương nghiệp là một trong những yếu tố quyết định hành động tới khả nằng hoàn trả vốn và lãiđúng thời hạn của nhà băng hay ko. Nhà băng cần xem xét tới giải pháp kinh doanh thương nghiệp củangười vay với hiệu suất cao ko, những loại sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ như thế nào, với mang lại lợinhuận hay ko. Nếu giải pháp sản xuất kinh doanh thương nghiệp ko đem lại hiệu suất cao sẽ dẫn tới tìnhtrạng làm ăn mất vốn, ko với lãi dẫn tới những khoản vay ko được hàon trả đúng hạn. Vậyđể tránh rủi ro cho vay, trước lúc quyết định hành động cho, vay nhà băng pahỉ nhìn nhận kỹ lưỡngvề tính khả thi của giải pháp sản xuất kinh doanh thương nghiệp của người vay. 3.3. Giám sát ngặt nghèo những khoản cho vaySau lúc triển khai cho vay một món tiền, nhà băng và cán bộ tín dụng trả tiền phải thườngxuyên theo dõi tình hình hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của người tậu để xem người tậu với sử dụngkhoản vay đó đúng mục tiêu như đã cam kết với nhà băng hay ko. Từ đó để hạn chế đượcrủi ro đạo đức trong hoạt động tiêu khiển cho vay và nhà băng sẽ với giải pháp khắc phục và xử lý kịp thời với nhữngkhách hàng với hành vi cố ý lường đảo. 3.4. Thực hiện chính sách bảo vệ tiền vayMột nguyên tắc cho vay của nhà băng là mọi khoản vay đều phải với gia tài bảo vệ. Trong những trường lợp xấu nhất mà người tậu vay ko với năng lực hoàn trả cả gốc và lãicủa khoản vay thì những gia tài bảo vệ đó được bàn hoặc thanh lý để hoàn trả cho ngânhàng. Tức là lúc rủi ro xảy ra, việc xử lý tài sản bảo vệ hoàn toàn với thể giúp nhà băng tịch thu mộtphần vốn và do đó tránh tổn thất rủi ro mang lại. Đảm bảo tiền vay là giải pháp tối ưư đểhạn chế rủi ro xảy ra, do tại lúc người tậu đem gia tài bảo vệ cho khoản vay của mình, họsẽ với ý thức kinh doanh thương nghiệp tốt hơn, nếu ko họ sẽ bị mất gia tài đó. 3.5. Thực hiện phân tán rủi roKhi với một dự án Bất Động Sản to, những nhà băng bắt tay với nhau nhằm mục đích tránh việc rủi ro tập trung chuyên sâu hếtvào một nhà băng, hoàn toàn với thể làm nhà băng đó vỡ nợ, việc phân tán rủi ro được thực hiệnthông qua phân tán dư nợ và đồng tương trợ vốn. Quy định một nhà băng ko được cho vay đốivới một người tậu vượt quá 15 % vốn tự với của nhà băng. Còn những dự án Bất Động Sản to cần huyđộng nhiều vốn thì nhà băng tham gia đồng tương trợ vốn và quản trị vốn cho vay sẽ hạn chế và phântán rủi ro. 19 | P a g e3. 6. Thường xuyên tập huấn và giảng dạy cán bộ và tăng chất lượng nghiệp vụNâng cao trình độ của cán bộ nhà băng sẽ góp thêm phần tăng chất lượng của khoản chovay, tránh được rủi ro cho vay. Trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường ngày càng tăng trưởng, khoa học – kỹ thuật – công nghệđổi mới từng ngày, giảng dạy cán bộ nhằm mục đích mục tiêu tăng chất lượng nhiệm vụ cho mỗi cánbộ là điều ko hề thiếu. Cũng như bất kể một hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp nào, với kinhdoanh trong nghành nghề nhà cung cấp nhà băng, tác nhân con người là tác nhân quan yếu nhất quyết định hành động sựthành bại của nhà băng. Những quyết định hành động cũng như hành vi của con người hoàn toàn với thể mang lạinguồn doanh thu to, cũng hoàn toàn với thể gây tổn thất to cho doanh nghiệp. Đặc trưng so với lĩnh vựcngân hàng – nghành nghề nhà cung cấp với mức độ rủi ro cao – những quyết định hành động đúng đắn hoàn toàn với thể giúp ngân hàngngày càng vững mạnh và tăng trưởng, những quyết định hành động sai trái đáng tiếc hoàn toàn với thể gây thiệt hại, hoàn toàn với thể dẫnđến vỡ nợ và sụp đổ nhà băng hoặc toàn mạng lưới hệ thống nhà băng. 3.7. Ứng dụng thành tựu của khoa học khoa học tiên tiến vào hoạt động tiêu khiển, đưa vào những nhà cung cấp hiệnđạiNhờ đó mà hoạt động tiêu khiển của nhà băng được linh động hơn, năng lực chớp lấy thông tin vàxử lý thông tin được nhạy bén hơn, phát hiện những người tậu cho vay với rủi ro tiềm tàng rủi rocao từ đó hạn chế cho vay hoặc ko cho vay với những người tậu đó để tránh những rủi rotiềm ẩn cho nhà băng. Và chất lượng hoạt động tiêu khiển nhà băng cũng được tăng lên nhờ áp dụngcác máy móc khoa học tiên tiến văn minh, tăng uy tín của nhà băng, làm nhiều khách hàngmuốn tạo quan hệ tốt với nhà băng. Trên cơ sở vật chất quan hệ đó, người vay phải quan tâm sử dụngkhoản vay cho phối hợp và hợp lý hơn, hạn chế rủi ro xảy ra, tránh rủi ro tiềm tàng ko trả được nợ cho ngânhàng. Từ đó rủi ro cho vay cũng ít xảy ra hơn. 3.8. Chỉ lan rộng ra khối lượng tín dụng trả tiền trên cơ sở vật chất tăng chất lượng tín dụngHoạt động tín dụng trả tiền đem lại nguồn thu chính cho nhà băng, do đó lan rộng ra khối lượngtín dụng là hoạt động tiêu khiển thiết yếu so với nhà băng để tối đa hoá lợị nhuận. Tuy nhiên lúc xemxét việc lan rộng ra khối lượng tín dụng trả tiền những nhà băng cần chú trọng tới yếu tố chất lượng tíndụng. Chất lượng tín dụng trả tiền đóng vai trò quan yếu với ý nghĩa quyết định hành động tới sự sống sót và pháttriển của nhà băng. Chất lượng tín dụng trả tiền càng cao thì nhà băng càng ít gặp phải rủi ro. Nếungân hàng chỉ chú trọng tới lan rộng ra khối lượng tín dụng trả tiền mà ko chăm sóc tới việc nâng caochất lượng tín dụng trả tiền thì rủi ro tiềm tàng rủi ro xảy ra là rất hoàn toàn với thể. 20 | P a g eKẾT LUẬNTốc độ ngày càng tăng chóng mặt của nợ xấu trong những năm sắp đây trở thành chủ đề tiêubiểu trên những forum, trên những phương tiện thông tin đại chúng và là vẫn đề bức thiết đặtra cho Nhà nước nói riêng và cho toàn xã hội nói chung. Việc ngày càng tăng nợ xấu như phântích ở trên xuất phát từ nhiều nguyên do, nhưng trong đó nguyên do đa phần là từ hoạtđộng quản trị rủi ro tín dụng trả tiền của nhà băng thương nghiệp. Hầu hết những NHTM lúc bấy giờ đềutheo đuổi kế hoạch tăng trưởng tín dụng trả tiền nhanh trong lúc năng lượng quản trị rủi ro của NHTMcòn nhiều hạn chế và chậm được cải tổ. Vấn đề quản trị rủi ro hiệu suất cao trong hoạt động tiêu khiển chovay luôn là trách nhiệm to mà những NHTM luôn cần phái đặt ra trong suốt trật tự hoạt độngcủa mình. Như đã nghiên cứu và phân tích trong bài, với nhiều giải pháp hoàn toàn với thể giúp nhà băng hạn chế vàphòng ngừa rủi ro trong kinh doanh thương nghiệp tín dụng trả tiền nhà băng. Những nhà băng thương nghiệp đãquan tâm tới yếu tố này, tuy nhiên trên thực tiễn vẫn còn nhiều sống sót làm cho hiệu suất cao kinh21 | P a g edoanh của nhà băng chưa cao. Để cung ứng được nhu yếu kinh doanh thương nghiệp trong nền kinh tế tài chính thìviệc sử dụng tổng hợp và linh động những giải pháp phòng chống rủi ro, tăng hiệu quảhoạt động tín dụng trả tiền là cách tốt nhất để hạn chế rủi ro trong kinh doanh thương nghiệp của ngân hàngthương mại. TÀI LIỆU THAM KHẢO [ 1 ]. PGS.TS Trần Huy Hoàng, Giáo trình Quản trị Nhà băng ( 2011 ), NXB. Lao động xãhội. [ 2 ]. ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Thực trạng nợ xấu của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền Nước Ta hiệnnay, www.sbv.gov.vn [ 3 ]. Những văn bản pháp lý với tương quan. [ 4 ]. Những website : – www.sbv.gov.vn – www.ebank.vnexpress.net – www.vietstock.vn – www.dddn.com. vn22 | P a g ePHỤ LỤCBiểu đồ 1 : Tỷ lệ nợ xấu so với GDP ( Nguồn : vietstock ) 23 | P a g eBiểu đồ 2 : tỷ suất nợ xấu của 08 Nhà băng niêm yết ( Đvt : tỷ đồng ) ( Nguồn : ebank.vnexpress.net ) Biểu dồ 3 : Nợ xấu tại thời kì 30/06 và 01/01/2012 ( Đvt : tỷ đồng ) ( Nguồn : ebank.vnexpress.net ) 24 | P a g e

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính