Những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

Tìm hiểu sâu về những yếu tố cơ bản trong báo cáo tài chính doanh nghiệp. Xác định yêu cầu và nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính. Giúp nhận dện những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

NỘI DUNG BÀI VIẾT

 • 1 Tổng thể về những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
 • 2 Những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
  • 2.1 Nội dung phản ánh những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
   • 2.1.1 Yếu tố nợ phải trả
   • 2.1.2 Yếu tố vốn chủ sở hữu
   • 2.1.3 Yếu tố doanh thu và thu nhập khác
    • 2.1.3.1 Yếu tố tầm giá
    • 2.1.3.2 Yếu tố dòng tiền

Tổng thể về những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

Với mục tiêu cung cấp những thông tin sở hữu ích về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền tài doanh nghiệp cho những đối tượng sử dụng thông tin trong việc đưa ra những quyết định kinh tế, báo cáo tài chính nhắc tới cá yếu tố cơ bản như

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Thu nhập
 • Tầm giá
 • Vốn góp của những chủ sở hữu
 • Mức vốn góp của những chủ sở hữu
 • Những dòng lưu chuyển tiền tệ Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Phối hợp với những thông tin khác trong phần thuyết minh, người sử dụng báo cáo tài chính sở hữu thể sự đoán được thời kì và dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp

Để sở hữu thể truyền tải hết những yếu tố cơ bản cấp thiết, một hệ thống báo cáo tài chính hầu hết phải bao gồm những báo cáo

 • Bao cáo tình hình tài chính tại thời khắc cuối kỳ
 • Báo cáo thu nhập toàn diện trong kỳ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ
 • Báo cáo thuyết minh, ghi chú và tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu học xuất nhập khẩu on-line

Báo cáo tài chính là báo cáo phản ánh tình trạng tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp bằng cách tổng hợp những giao thiệp, những sự kiện kinh tế, tài chính sở hữu cùng tính chất theo từng yếu tố trên những báo cáo tài chính

Những yếu tố liên quan trực tiếp tới với việc xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp như: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính

Mối quan hệ giữa cá yếu tố này được thể hiện qua phương trình kế toan

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

 • Phản ánh tình hình tài chính: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất hà nội
 • Phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh: Doanh thu và thu nhập khá, tầm giá, lãi lỗ và thu khác
 • Phản ánh tình hình biến động vốn chủ sở hữu: Góp vốn ban sơ, tình hình thay đổi
 • Phản ánh dòng tiền: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính
 • Đối với những yếu tố liên quan trực tiếp tới việc đánh già tình hình và kết quả kinh doanh như: Doanh thu, thu nhập khác, tầm giá và kết quả kinh doanh được phản ánh trong báo cáo thu nhập toàn diện
 • Doanh thu, những khoản thu nhập khác được trình bày trong báo cáo thu nhập toàn diện nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho việc kiểm tra năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra nguồn tiền và những khoản tương đương tiền trong tương lai

Những yếu tố này sở hữu thể trình bày theo nhiều cách khác nhau trong báo cáo thu nhập toàn diện phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như học logistics ở đâu tốt tốt nhất hà nội

 • Doanh thu
 • Tầm giá
 • Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thông thường
 • Hoạt động khác

Kết quả = Doanh thu + Thu nhập khác – Tầm giá

Lúc xác định những khoản mục trong từng yếu tố của báo cáo tài chính phải để ý tới hình thức sở hữu và nội dung kinh tế của chúng.

Trong một số trường hợp tài sản ko thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng căn cứ vào nội dung kinh tế, tài sản vẫn được phản ánh trong những yếu tố của báo cáo tài chính khóa học kế toán ngắn hạn ở đâu

Báo cáo tài chính phải ghi nhận những yếu tố về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của của doanh nghiệp

Trong những yếu tố đó phải được ghi nhận theo từng khoản mục. Một khoản mục được ghi nhận trong báo cáo tài chính lúc khoản mục đó vững chắc thu được hoặc làm giảm thuận tiện kinh tế trong tương lai và khoản mục đó sở hữu giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy

Xem thêm: Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Nội dung phản ánh những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

Yếu tố tài sản

 • Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và sở hữu thể thu được thuận tiện kinh tế trong tương lai.
 • Nếu doanh nghiệp ko kiểm soát được nguồn lực hay nguồn lực đó ko mang lại thuận tiện kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp, nguồn lực đô ko được coi là tài sản – Thậm chí kể cả lúc doanh nghiệp đã bỏ tiền ra để mang một tài sản hay để giành được một quyền lợi nào đó mà ko mang lại được bất kỳ thuận tiện nào đó trong tương lai thì số tiền chi ra chỉ được coi là một khoản phát sinh trong kỳ mà thôi
 • Thuộc về tài sản bao gồm: Tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa,…) hay ko thể hiện dưới hình thái vật chất (bản quyền, bằng sang chế…), thuộc quyền sở hữu hay ko thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được thuận tiện kinh tế trong tương lai của một tài sản là tiềm năng làm tăng nguồn tiền mà doanh nghiệp phải chi trả

Yếu tố nợ phải trả

Nợ phải trả là nghĩa vụ ngày nay của doanh nghiệp phát sinh từ những giao thiệp và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp được hiểu là nghĩa vụ hay trách nhiệm mà doanh nghiệp phải thực hiện. học xuất nhập khẩu tại tphcm

Nợ phải trả phát sinh từ những giao thiệp và sự kiện đã qua như

 • Tậu hàng hóa chưa trả tiền
 • Sử dụng dịch vụ chưa tính sổ
 • Vay nợ
 • Cam kết bảo hành hàng hóa
 • Cam kết nghĩa vụ hợp đồng
 • Phải trả viên chức
 • Thuế phải nộp
 • Phải trả khác kỹ năng xin việc

Việc tính sổ những khoản nợ phải trả sở hữu thể được thự hiện bằng nhiều cách khác nhu như tính sổ trực tiếp bằng tiền, tính sổ bằng tài sản khác, tính sổ bằng cách cung cấp dịch vụ, tính sổ khằng cách thay thế nghĩa vụ khác hay tính sổ bằng cách chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu

Yếu tố vốn chủ sở hữu

VCSH là phần giá trị còn lại trong tài sản của doanh nghiệp sau lúc trừ đi toàn bộ số nợ phải trả

Đây là giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp và được tính theo công thức học xuất nhập khẩu tại tphcm

VCSH = Tài sản – Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tình hình tài chính gồm

 • Vốn của những nhà đầu tư
 • Thặng dư vốn cổ phần
 • Lợi nhuận chưa phân phối
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Chênh lệch kiểm tra lại tài sản
 • Những khoản khác thuộc vốn chủ sở hữu học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Yếu tố doanh thu và thu nhập khác

 • Là tổng giá trị những thuận tiện kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, phát sinh từ những hoạt động kinh doanh thông thường và những hoạt động khác
 • Việc ghi nhận doanh thu và thu nhập khác vào cáo cáo thu nhập toàn diện được tiến hành lúc doanh nghiệp thu được thuận tiện kinh tế trong tương lai sở hữu liên quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt bợ phải trả và giá trị gia tăng đó phải xác định được một cách đáng tin cậy
Yếu tố tầm giá
 • Là tổng giá trị những khoản làm giảm thuận tiện kinh tế trong lỳ kế toán phát sinh những khoản nợ dẫn tới giảm vốn chủ sở hữu ko bao gồm khoản những tầm giá gia công, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và những tầm giá khác học kế toán ở đâu tốt
 • Việc ghi nhận tầm giá vào báo cáo thu nhập toàn diện phải tuân thủ nguyên tắc ưa thích và được tiến hành lúc những khoản tầm giá này làm giảm bớt thuận tiện kinh tế trong tương lại sở hữu liên quan tới việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và tầm giá này phải xác định được một cách đáng tin cậy
Yếu tố dòng tiền
 • Dòng tiền trong những doanh nghiệp là dòng lưu chuyển của tiền và tương đương tiền
 • Dòng tiền lưu chuyển trong những doanh nghiệp được trình bày theo những hoạt động à doanh nghiệp tiến hành: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính hoc ke toan
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền vào và dòng tiền ra thuộc bọt động kinh doanh bao gồm tiền nhận được từ khách hàng, tiền trả cho nhà cung cấp và người lao động
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển từ hoạt động tài chính là dòng tiền vào và dòng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính

Tham khảo ngay: Học kế toán trưởng ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu

Bài viết liên quan

Phân tích khả năng thanh toán qua báo cáo tài chínhPhân tích khả năng tính sổ thông qua Báo cáo tài chính Lợi nhuận nhỏ - Chiến lược Big BathPhân tích lợi nhuận nhỏ và chiến lược “Massive tub” Lãi suất tín dụngLÃI SUẤT TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÃI SUẤT TÍN DỤNG Trình bày báo cáo tình hình tài chínhTrình bày báo cáo tình hình tài chính