Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn với thể sử dụng chuột để di chuyển và sao chép những ô.

  1. Tìm những ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

    Tìm nội dung ô trong Excel

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng tìm. Lúc con trỏ chuột hóa thành một con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô tới một vị trí khác.

    • Để sao chép một ô hoặc phạm vi ô, giữ Ctrl song song trỏ vào viền của vùng tìm. Lúc con trỏ chuột hóa thành một con trỏ sao chép Con trỏ sao chép, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô tới một vị trí khác.

Lúc bạn sao chép những ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Nhưng lúc bạn di chuyển những ô, tham chiếu ô sẽ ko được điều chỉnh và nội dung của những ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng với thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh thủ công những tham chiếu.

Nếu vùng sao chép đã tìm bao gồm những cột, hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Bạn với thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn ko muốn đưa vào lúc sao chép thông tin.