Cách để Tìm khoảng cách giữa hai điểm

 • Giả sử Điểm 1 có tọa độ (x1,y1) và Điểm 2 có tọa độ (x2,y2). Không quan trọng điểm nào là điểm nào, bạn chỉ cần giữ các tên gọi (1 và 2) thống nhất xuyên suốt bài toán.

  Công thức này được sử dụng để tính độ dài của đoạn thẳng nối giữa hai điểm: Điểm 1 và Điểm 2. Khoảng cách giữa hai điểm là căn bậc hai của tổng bình phương khoảng cách theo phương ngang với bình phương khoảng cách theo phương đứng giữa hai điểm.Nói một cách đơn giản thì đó là căn bậc hai của:

  Đầu tiên, lấy y2 – y1 để tìm khoảng cách theo phương đứng. Sau đó, lấy x2 – x1 để tìm khoảng cách theo phương ngang. Đừng lo nếu phép trừ cho ra kết quả âm. Bước kế tiếp là lấy bình phương các giá trị này, và phép bình phương luôn cho ra kết quả dương.

  Nghĩa là bạn sẽ lấy bình phương khoảng cách theo trục x (x2 – x1) và bình phương khoảng cách theo trục y (y2 – y1).

  5

  Cộng các giá trị đã lấy bình phương với nhau. Kết quả là bạn sẽ có bình phương của đoạn thẳng chéo tuyến tính giữa hai điểm. Đối với các điểm (3,2) và (7,8), bình phương của (7 – 3) là 36, và bình phương của (8 – 2) là 16. 36 + 16 = 52.