Cách để Tính Lực Tác động F

  • Một lực (F) cần tác động để di chuyển vật thể có khối lượng (m) với gia tốc (a) được tính bởi công thức F= m x a. Hay lực = khối lượng nhân với gia tốc.

    SI là viết tắt của International System of Units (Hệ đơn vị đo lường quốc tế), đơn vị SI của khối lượng là kilogram và của gia tốc là m/s(Mét trên giây bình phương). Khi khối lượng và gia tốc mang đơn vị SI, đơn vị của lực cũng phải theo hệ này là N (Newton).

    3

    Hãy nhớ rằng trong vật lý, khối lượng và trọng lượng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu đề cho trong lượng của vật (đơn vị N), hãy chia giá trị đó cho 9,8 để lấy giá trị khối lượng tương ứng. Ví dụ, một vật có trọng lượng 10 N sẽ có khối lượng 10/9,8 = 1,02 kg.

    Quảng cáo