Cách để Tính nguyên tử khối

Nguyên tử khối là tổng khổi lượng của các proton, nơ-tron và electron trong một nguyên tử hoặc phân tử.[1]
Tuy nhiên, khối lượng của electron thường được bỏ qua và không đưa vào công thức vì giá trị này rất nhỏ.[2]
Nguyên tử khối thường được sử dụng để chỉ khối lượng nguyên tử trung bình của tất cả các đồng vị của một nguyên tố, dù rằng việc sử dụng như vậy về mặt học thuật là không chính xác. Khối lượng nguyên tử trung bình thực ra là khối lượng nguyên tử tương đối, còn được gọi là trọng lượng nguyên tử, của một nguyên tố.[3]
Trọng lượng nguyên tử được xác định dựa trên khối lượng trung bình của các đồng vị tự nhiên của cùng một nguyên tố. Các nhà hóa học cần phân biệt hai dạng khối lượng nguyên tử này trong tính toán, bởi nếu lấy sai giá trị nguyên tử khối có thể dẫn đến sai số khi tính hiệu suất phản ứng.