Cách để Tính thể tích hình cầu

 1. Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 1
  Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3e\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg\/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3e\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg\/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  1

  Viết ra giấy công thức tính thể tích hình cầu. Ta có: V = ⁴⁄₃πr³. Trong đó, “V” tượng trưng cho thể tích và “r” là bán kính của khối cầu.

 2. Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 2
  Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f7\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg\/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f7\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg\/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  2

  Tìm bán kính. Nếu có sẵn bán kính thì chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo. Còn nếu đề bài cho bạn đường kính, muốn tìm bán kính bạn chỉ cần đem đường kính chia đôi. Sau khi có được số liệu, hãy viết nó ra giấy. Ví dụ, ta có bán kính hình cầu là 1 cm.[1]

  • Nếu bạn chỉ có diện dích mặt cầu (S), để tìm bán kính, lấy diện tích mặt cầu đó chia cho 4π, rồi tính căn bậc hai của kết quả này. Tức là, r = √(S/4π) (“bán kính bằng căn bậc hai của thương số của diện tích và 4π”).

  Nếu có sẵn bán kính thì chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo. Còn nếu đề bài cho bạn đường kính, muốn tìm bán kính bạn chỉ cần đem đường kính chia đôi. Sau khi có được số liệu, hãy viết nó ra giấy. Ví dụ, ta có bán kính hình cầu là 1 cm.

 3. Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 3
  Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/50\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg\/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/50\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg\/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  3

  Tính lũy thừa bậc ba của bán kính. Để làm điều này, bạn chỉ cần đem bán kính nhân ba lần với chính nó hoặc nâng nó lên số mũ ba. Ví dụ, (1 cm)3 thật ra chính là 1 cm x 1 cm x 1 cm. Kết quả của (1 cm)3 vẫn là 1 bởi vì 1 nhân với chính nó bao nhiêu lần vẫn bằng 1. Bạn sẽ phải viết lại đơn vị đo lường (ở đây là xen-ti-mét) sau khi đưa ra đáp án. Khi tính xong, bạn thay giá trị r³ vào công thức tính thể tích hình cầu gốc, V = ⁴⁄₃πr³. Trong ví dụ này, ta có V = ⁴⁄₃π x 1.

  • Ví dụ: nếu bán kính là 2 cm, sau khi lũy thừa bậc ba bán kính lên ta có 23, chính là 2 x 2 x 2 hay 8.

  Để làm điều này, bạn chỉ cần đem bán kính nhân ba lần với chính nó hoặc nâng nó lên số mũ ba. Ví dụ, (1 cm)thật ra chính là 1 cm x 1 cm x 1 cm. Kết quả của (1 cm)vẫn là 1 bởi vì 1 nhân với chính nó bao nhiêu lần vẫn bằng 1. Bạn sẽ phải viết lại đơn vị đo lường (ở đây là xen-ti-mét) sau khi đưa ra đáp án. Khi tính xong, bạn thay giá trị r³ vào công thức tính thể tích hình cầu gốc,. Trong ví dụ này, ta có

 4. Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 4
  Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/9d\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg\/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9d\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg\/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  4

  Nhân lũy thừa bậc ba của bán kính với 4/3. Thay r3, hay 1, vào công thức V = ⁴⁄₃πr³, sau đó tiếp tục nhân để phương trình gọn hơn. 4/3 x 1 = 4/3. Bây giờ, công thức của chúng ta sẽ là V = ⁴⁄₃ x π x 1, hay V = ⁴⁄₃π.

 5. Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 5
  Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Sphere Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4c\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg\/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4c\/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg\/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  5

  Nhân biểu thức với π. Đây là bước cuối để tìm ra thể tích hình cầu. Bạn có thể để nguyên π trong đáp án theo dạng V = ⁴⁄₃π. Hoặc, bạn đặt π vào phép tính và nhân giá trị của nó với 4/3. Giá trị của π tương đương với 3.14159, vậy V = 3.14159 x 4/3 = 4.1887, bạn có thể làm tròn thành 4.19. Đừng quên kết luận cùng với đơn vị đo lường và đưa kết quả về đơn vị khối. Vậy, thể tích của hình cầu với bán kính bằng 1 là 4.19 cm3.

  Quảng cáo