Gửi tệp qua Bluetooth in Windows

San sớt ảnh, video hoặc loại tệp khác với bạn bè mang sử dụng điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

  1. Hãy đảm bảo thiết bị khác mà bạn muốn san sớt được ghép nối với PC của bạn, đã bật và sẵn sàng nhận tệp. Tìm hiểu cách ghép nối.

  2. Trên PC của bạn, tìm Khởi đầu, sau đó nhập cài đặt. Tìm Thiết Cài đặt > Bluetooth & thiết bị > thiết bị.

  3. Trong Cài đặt thiết bị, tìm Gửi hoặc nhận tệp qua Bluetooth.

  4. Trong Truyền Tệp qua Bluetooth, tìm Gửi tệp > tìm thiết bị bạn muốn san sớt > Tiếp theo.

  5. Tìm Duyệt > hoặc những tệp cần san sớt > Mở > Tiếp (gửi tệp) tới > Hoàn thành.

  6. Trên thiết bị nhận, yêu cầu bạn bè chấp nhận tệp. Xem Nhận tệp qua Bluetooth.

Mở Cài đặt

Leave a Reply