Vay tiền giữa các công ty – Edubelife – Kế toán Hồng Trang

(Ketoanhongtrang.vn) – Doanh nghiệp mang thể cho những đối tác của mình vay tiền hay ko? Hình thức cho vay?  Doanh nghiệp mang phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản vay này hay ko? Cách hạch toán những khoản vay này?

  1. Doanh nghiệp mang được cho những đối tác vay tiền?

Những hình thức cho doanh nghiệp khác vay

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP như sau:

“ Điều 3. Hình thức giao dịch trả tiền trong trả tiền giao dịch góp vốn và tìm và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
Những doanh nghiệp ko sử dụng tiền mặt ( tiền giấy, tiền sắt kẽm kim loại do Nhà băng Nhà nước phát hành ) để giao dịch trả tiền lúc triển khai những trả tiền giao dịch góp vốn và tìm và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp vào doanh nghiệp khác .
Lúc thực thi trả tiền giao dịch góp vốn và tìm và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp sử dụng những hình thức sau :

  1. a) Trả tiền bằng Séc;
  2. b) Trả tiền bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
  3. c) Những hình thức trả tiền ko sử dụng tiền mặt thích hợp khác theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp lúc thực thi trả tiền giao dịch góp vốn và tìm và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng gia tài ( ko phải bằng tiền ) triển khai theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .
Điều 4. Hình thức giao dịch trả tiền trong trả tiền giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa những doanh nghiệp ko phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền
Những doanh nghiệp ko phải tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ( là những doanh nghiệp ko xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ) lúc triển khai những trả tiền giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng những hình thức trả tiền giao dịch được pháp luật tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. ”

Căn cứ theo quy định trên

– Doanh nghiệp được cho những doanh nghiệp khác vay tiền

– Lúc cho doanh nghiệp khác vay tiền doanh nghiệp thực hiện cho vay bằng những hình thức sau

+ Trả tiền bằng Séc.

+ Trả tiền bằng UNC, chuyển tiền.

+ Những hình thức trả tiền ko sử dụng tiền mặt khác.

– Doanh nghiệp ko được cho những doanh nghiệp khác vay bằng tiền mặt

ke-toan-hong-trang-25

  1. Doanh nghiệp mang phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản vay này hay ko

Khoản lãi từ hoạt động tiêu khiển cho vay đó mang chịu thuế GTGT ko ? Doanh nghiệp mang phải xuất hóa đơn so với khoản thu từ tiền lãi vay ko ?

Tại Điều 4, Khoản 8, Điểm b Thông tư 219/2013/TT-BTC mang quy định những đối tượng ko chịu thuế GTGT như sau:

“ b ) Hoạt động cho vay riêng ko liên quan gì tới nhau, ko phải hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, đáp ứng liên tục của người nộp thuế ko phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. ”
Tại Điều 3, Khoản 7 thông tư 26/2015 / TT-BTC Sửa đổi, bổ trợ Điều 16, Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC như sau :
“ b ) Người bán phải lập hóa đơn lúc bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất, gồm mang cả những trường hợp hàng hoá, nhà sản xuất tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu ; hàng hoá, nhà sản xuất tiêu dùng để cho, biếu, Tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu tiêu dùng nội bộ để liên tục trật tự sản xuất ). ’ ’

Căn cứ theo những quy định trên thì doanh nghiệp lúc cho những doanh nghiệp khác vay tiền thì hoạt động này thuộc đối tượng ko chịu thuế, trên hóa đơn dòng thuế suất gạch chéo

  1. Cách hạch toán những khoản vay này? ( theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

3.1. Lúc cho vay
Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn
Sở hữu TK 112 ( 1121,1122 )
3.2. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản lãi cho vay, ghi :
Nợ TK 138 – Phải thu khác ( 1388 )
Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( lãi nhập gốc )
Sở hữu TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính .
3.3. Lúc thu những khoản lãi
Nợ TK 112 ( 1121, 1122 )
Sở hữu TK 138 – Phải thu khác ( 1388 )

3.4.Thu hồi những khoản cho vay,

Nợ TK 112 – Tiền gửi Nhà băng ( 1121, 1122 )
Sở hữu TK 128 ,

Edubelife Kế toán Hồng Trang

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính