Khắc phục Bluetooth cố trong Windows

Nếu vừa qua bạn đã nâng cấp lên Home windows 11 hoặc cài đặt Home windows 11, trình điều khiển ngày nay với thể đã được thiết kế cho phiên bản Home windows. Cách tự động kiểm tra bản cập nhật của trình điều khiển:

 1. Tìm Tìm kiếm trên thanh tác vụ, tìm kiếm Trình quản lý Thiết bị, sau đó tậu Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.

 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, tậu Bluetooth, rồi tậu tên bộ điều Bluetooth, với thể bao gồm từ "radio".

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) bộ điều hợp Bluetooth, sau đó tậu Cập nhật trình điều khiển > Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật. Làm theo những bước, sau đó tậu Đóng.

 4. Sau lúc cài đặt trình điều khiển cập nhật, hãy tậu nút Khởi đầu, tậu Energy> Phát động lại nếu bạn được nhắc phát động lại, rồi kiểm tra xem liệu điều đó với khắc phục được sự cố kết nối ko.

Nếu Home windows ko thể tìm thấy trình điều khiển Bluetooth mới, hãy truy cập vào trang internet của nhà gia công PC và tải xuống trình điều khiển Bluetooth mới nhất từ đó.

Quan yếu: Trình điều khiển lỗi thời hoặc ko tương thích là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây ra những sự cố kết nối Bluetooth.

Cài đặt trình điều khiển Bluetooth theo cách thủ công:

Truy cập vào trang internet của nhà gia công PC và tải xuống trình điều khiển mới nhất. Sau đó, thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Nếu bạn đã tải xuống tệp thực thi (.exe), chỉ cần bấm lưu ban vào tệp để chạy và cài đặt trình điều khiển. Đó là tất cả những việc bạn cần phải làm.

 • Nếu bạn đã tải xuống những tệp riêng lẻ và ít nhất một tệp với phần mở rộng tên tệp là .inf và một tệp khác với phần mở rộng là .sys, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Tìm Tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị, sau đó tậu Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.

  2. Trong Trình quản lý Thiết bị, hãy tậu Bluetooth > tên bộ điều hợp Bluetooth. (Nếu tên bộ điều hợp Bluetooth chưa được liệt kê ở đó, hãy xem trong Thiết bị khác.)

  3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) bộ điều hợp mạng,rồi tậu Cập nhật trình điều khiển > Duyệt máy tính của tôi để tìm trình điều khiển .

  4. Tìm Duyệt, tậu vị trí lưu những tệp trình điều khiển rồi sau đó tậu OK.

  5. Tìm Tiếp theo và làm theo những bước để cài đặt trình điều khiển. Lúc cài đặt xong, hãy tậu Đóng.

  6. Sau lúc cập nhật trình điều khiển, hãy tậu nút Khởi đầu, tậu Energy> Phát động lại nếu bạn được nhắc phát động lại và kiểm tra xem việc đó với khắc phục được sự cố kết nối ko.