15 Nguyên tắc và lưu ý khi làm Báo cáo tài chính hợp nhất

Phần mềm kế toán MISA AMIS gủi độc giả 15 nguyên tắc và những lưu ý lúc làm Báo cáo tài chính thống nhất

Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 25 và chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 27 đều yêu cầu Tổ chức mẹ phải lập và trình bày Báo cáo tài chính thống nhất, trong đó những tài khoản của doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con được tổng hợp lại và trình bày như một doanh nghiệp hay đơn vị kế toán riêng biệt.

Bài viết này sau lúc nêu những nguyên tắc/quy định cơ bản lập BCTC thống nhất theo hướng dẫn của Thông tư 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính sẽ đưa ra một số lưu ý lúc làm Báo cáo tài chính.

Mục lục Hiện Những lưu ý lúc làm Báo cáo tài chính thống nhất kế toán cần phải biết I. Những khái niệm II. Về việc xác định doanh nghiệp mẹ III. Cần xác định thế nào là tiện lợi cổ đông ko kiểm soát IV. Những nguyên tắc xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ tiện lợi của doanh nghiệp mẹ và cổ đông ko kiểm soát nắm giữ trong doanh nghiệp con V. 15 nguyên tắc lập Báo cáo tài chính thống nhất VI. Trình tự thống nhất Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con VI. Một số lưu ý lúc lập và trình bày Báo cáo tài chính thống nhất

Những lưu ý lúc làm Báo cáo tài chính thống nhất kế toán cần phải biết

I. Những khái niệm

Kiểm soát là quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được tiện lợi kinh tế từ những hoạt động của doanh nghiệp đó.

Tổ chức con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là doanh nghiệp mẹ)

Tổ chức mẹ là doanh nghiệp mang một hoặc nhiều doanh nghiệp con

Tập đoàn bao gồm doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con

Tổ chức liên kết là doanh nghiệp trong đó nhà đầu tư mang tương tác đáng kể nhưng ko phải là doanh nghiệp con hoặc doanh nghiệp liên doanh của nhà đầu tư

Thúc đẩy đáng kể là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra những quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng ko kiểm soát những chính sách đó

Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi những bên góp vốn liên doanh.

Tiện lợi cổ đông ko kiểm soát là phần lãi hoặc lỗ và phần tài sản thuần của một doanh nghiệp con thuộc tiện lợi của chủ sở hữu bên ngoài mà nó ko phải thuộc doanh nghiệp mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp.

II. Về việc xác định doanh nghiệp mẹ

1. Một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp mẹ của một doanh nghiệp khác nếu mang quyền kiểm soát thông qua việc chi phối những chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được tiện lợi kinh tế từ những hoạt động của doanh nghiệp này mà ko chỉ xét tới hình thức pháp lý, hay tên gọi của doanh nghiệp đó. Tổ chức mẹ mang quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động trong những trường hợp sau đây:

a) Nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp ở Tổ chức con. Trường hợp mang sự khác biệt giữa tỷ lệ quyền biểu quyết theo giấy đăng ký kinh doanh và tỷ lệ quyền biểu quyết tính trên cơ sở vốn thực góp thì quyền biểu quyết được xác định theo điều lệ doanh nghiệp hoặc theo sự thống nhất giữa những bên;

b) Với quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn phần lớn những thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp con;

c) Với quyền bỏ phần lớn phiếu tại những cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

d) Với quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp con;

đ) Những nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho doanh nghiệp mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

e) Với quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận.

2. Lúc xác định quyền kiểm soát của doanh nghiệp mẹ, ngoài những quy định nêu trên, doanh nghiệp phải xem xét quyền biểu quyết tiềm năng phát sinh từ những quyền sắm sắm hoặc những dụng cụ nợ và dụng cụ vốn mang thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời khắc ngày nay. Nếu những dụng cụ nợ và dụng cụ vốn nêu trên ko được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời khắc ngày nay, ví dụ ko thể chuyển đổi trước một thời khắc nào đó trong tương lai hoặc cho tới lúc một sự kiện trong tương lai xảy ra thì ko được sử dụng để xác định quyền kiểm soát.

III. Cần xác định thế nào là tiện lợi cổ đông ko kiểm soát

Những nhà đầu tư bên ngoài được hiểu là tiện lợi cổ đông ko kiểm soát: Là phần lãi hoặc lỗ và phần tài sản thuần của một doanh nghiệp con thuộc tiện lợi của chủ sở hữu bên ngoài mà nó ko phải thuộc doanh nghiệp mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp.

IV. Những nguyên tắc xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ tiện lợi của doanh nghiệp mẹ và cổ đông ko kiểm soát nắm giữ trong doanh nghiệp con

1. Quyền kiểm soát được thiết lập lúc doanh nghiệp mẹ nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua những doanh nghiệp con khác trên 50% quyền biểu quyết ở doanh nghiệp con trừ những trường hợp đặc thù lúc mang thể chứng minh được rằng việc nắm giữ nói trên ko gắn ngay lập tức với quyền kiểm soát.

2. Tiện lợi doanh nghiệp mẹ và cổ đông ko kiểm soát nắm giữ tại doanh nghiệp con bao gồm tiện lợi trực tiếp và gián tiếp mang được thông qua doanh nghiệp con khác. Việc xác định tiện lợi của những bên được căn cứ vào tỷ lệ vốn góp (trực tiếp và gián tiếp) tương ứng của từng bên trong doanh nghiệp con, trừ lúc mang thoả thuận khác. Trường hợp mang sự khác biệt giữa tỷ lệ vốn góp theo giấy đăng ký kinh doanh và tỷ lệ vốn thực góp thì tỷ lệ tiện lợi được xác định theo điều lệ doanh nghiệp hoặc theo sự thống nhất giữa những bên.

3. Lúc mang quyền biểu quyết tiềm năng hoặc những dụng cụ tài chính phái sinh khác mang quyền biểu quyết tiềm năng, tiện lợi của doanh nghiệp mẹ chỉ được xác định trên cơ sở phần vốn góp nắm giữ (trực tiếp và gián tiếp) trong doanh nghiệp con tại thời khắc ngày nay, ko tính tới việc thực hiện hoặc chuyển đổi quyền biểu quyết tiềm năng, ngoại trừ mang thoả thuận khác với cổ đông ko kiểm soát.

4. Nếu doanh nghiệp con mang cổ phiếu ưu đãi cổ tức luỹ kế chưa tính sổ bị nắm giữ bởi những đối tượng bên ngoài tập đoàn, doanh nghiệp mẹ chỉ được xác định phần kết quả lãi, lỗ của mình sau lúc đã điều chỉnh cho số cổ tức ưu đãi của doanh nghiệp con phải trả cho dù cổ tức đã được công bố hay chưa.

V. 15 nguyên tắc lập Báo cáo tài chính thống nhất

Báo cáo tài chính (BCTC) thống nhất ko phải đơn thuần là cùng những con số giản đơn lại với nhau. BCTC thống nhất cần mang những kỹ thuật khá phức tạp để loại trừ những giao tiếp trùng lắp và để báo cáo một nhóm những doanh nghiệp như là một doanh nghiệp, một thực thể riêng biệt. Những nguyên tắc cụ thể như sau:

Nguyên tắc 1. Tổ chức mẹ lúc lập BCTC thống nhất phải thống nhất BCTC riêng của mình và của tất cả những doanh nghiệp con ở trong nước và ngoài nước do doanh nghiệp mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp

Tổ chức mẹ ko phải đưa vào BCTC thống nhất những trường hợp sau :

a) Quyền kiểm soát của doanh nghiệp mẹ chỉ là tạm thời vì doanh nghiệp con này chỉ được sắm và nắm giữ cho mục tiêu bán lại trong thời kì ko quá 12 tháng.

– Quyền kiểm soát tạm thời phải được xác định ngay tại thời khắc sắm doanh nghiệp con và khoản đầu tư mang quyền kiểm soát tạm thời ko được trình bày là khoản đầu tư vào doanh nghiệp con mà phải phân loại là đầu tư ngắn hạn nắm giữ vì mục tiêu kinh doanh.

– Nếu tại thời khắc sắm, doanh nghiệp mẹ đã phân loại khoản đầu tư là doanh nghiệp con, sau đó doanh nghiệp mẹ dự kiến thoái vốn trong thời kì dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp con dự kiến vỡ nợ, giải thể, chia tách, sáp nhập, kết thúc hoạt động trong thời kì dưới 12 tháng thì ko được coi quyền kiểm soát là tạm thời.

b) Hoạt động của doanh nghiệp con bị hạn chế trong thời kì trên 12 tháng và điều này tương tác đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho doanh nghiệp mẹ.

Tổ chức mẹ ko được loại trừ khỏi Báo cáo tài chính thống nhất đối với:

a) Tổ chức con mang hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con khác trong tập đoàn;

b) Tổ chức con là Quỹ tín thác, Quỹ tương hỗ, Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc những doanh nghiệp tương tự.

Nguyên tắc 2. Báo cáo tài chính thống nhất được lập và trình bày theo những nguyên tắc kế toán như BCTC của doanh nghiệp độc lập theo qui định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và qui định của những Chuẩn mực kế toán khác mang liên quan.

Nguyên tắc 3. BCTC thống nhất được lập trên cơ sở ứng dụng chính sách kế toán thống nhất cho những giao tiếp và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn Tập đoàn.

a) Trường hợp doanh nghiệp con sử dụng những chính sách kế toán khác với chính sách kế toán ứng dụng thống nhất trong tập đoàn thì BCTC được sử dụng để thống nhất phải được điều chỉnh lại theo chính sách chung của tập đoàn. Tổ chức mẹ mang trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp con thực hiện việc điều chỉnh lại BCTC dựa trên bản tính của những giao tiếp và sự kiện.

b) Trường hợp doanh nghiệp con ko thể sử dụng cùng một chính sách kế toán với chính sách chung của tập đoàn thì trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính thống nhất phải trình bày rõ về những khoản mục đã được ghi nhận và trình bày theo những chính sách kế toán khác nhau và phải thuyết minh rõ những chính sách kế toán khác đó.

Nguyên tắc 4. Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp mẹ và Báo cáo tài chính của doanh nghiệp con sử dụng để thống nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán.

Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau, doanh nghiệp con phải lập thêm một bộ BCTC cho mục tiêu thống nhất mang kỳ kế toán trùng với kỳ kế toán của doanh nghiệp mẹ. Nếu điều này ko thể thực hiện được, những BCTC được lập vào thời khắc khác nhau mang thể được sử dụng với điều kiện là thời kì chênh lệch đó ko vượt quá 3 tháng. Trong trường hợp này, BCTC sử dụng để thống nhất phải được điều chỉnh cho tương tác của những giao tiếp và sự kiện quan yếu xảy ra giữa ngày kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp con và ngày kết thúc kỳ kế toán của tập đoàn. Độ dài của kỳ báo cáo và sự khác nhau về thời khắc lập BCTC phải được thống nhất qua những kỳ.

Nguyên tắc 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp con phải được đưa vào BCTC thống nhất kể từ ngày doanh nghiệp mẹ nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp con và kết thúc vào ngày doanh nghiệp mẹ thực sự kết thúc quyền kiểm soát doanh nghiệp con. Khoản đầu tư vào doanh nghiệp phải hạch toán theo Chuẩn mực kế toán “Dụng cụ tài chính” kể từ lúc doanh nghiệp đó ko còn là doanh nghiệp con và cũng ko trở thành doanh nghiệp liên doanh, liên kết.

Nguyên tắc 6. Phần sở hữu của doanh nghiệp mẹ và cổ đông ko kiểm soát trong tài sản thuần mang thể xác định được của doanh nghiệp con tại ngày sắm phải được trình bày theo giá trị tuyệt vời, cụ thể:

a) Tài sản thuần của doanh nghiệp con tại ngày sắm được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán thống nhất theo giá trị tuyệt vời. Nếu doanh nghiệp mẹ ko sở hữu 100% doanh nghiệp con thì phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị tuyệt vời phải phân bổ cho cả cổ đông mẹ và cổ đông ko kiểm soát.

b) Sau ngày sắm, nếu những tài sản của doanh nghiệp con tại ngày sắm (mang giá trị tuyệt vời khác biệt so với giá trị ghi sổ) được khấu hao, thanh lý hoặc bán thì phần chênh lệch giữa giá trị tuyệt vời và giá trị ghi sổ được coi là đã thực hiện và phải điều chỉnh vào:

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tương ứng với phần sở hữu của cổ đông mẹ;

– Tiện lợi cổ đông ko kiểm soát tương ứng với phần sở hữu của cổ đông ko kiểm soát.

Nguyên tắc 7. Nếu mang chênh lệch giữa giá trị tuyệt vời và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con tại ngày sắm, doanh nghiệp mẹ phải ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao tiếp thống nhất kinh doanh.

Nguyên tắc 8. Lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao tiếp sắm rẻ được xác định là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị tuyệt vời của tài sản thuần mang thể xác định được của doanh nghiệp con tại ngày sắm do doanh nghiệp mẹ nắm giữ (thời khắc doanh nghiệp mẹ nắm giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp con).

a) Thời kì phân bổ lợi thế thương nghiệp ko quá 10 năm, khởi đầu kể từ ngày doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con theo nguyên tắc: Việc phân bổ phải thực hiện dần đều qua những năm. Định kỳ doanh nghiệp mẹ phải kiểm tra tổn thất lợi thế thương nghiệp tại doanh nghiệp con, nếu mang chứng cứ cho thấy số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất to hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh. Một số chứng cứ về việc lợi thế thương nghiệp bị tổn thất như:

– Sau ngày kiểm soát doanh nghiệp con, nếu giá phí khoản đầu tư thêm nhỏ hơn phần sở hữu của doanh nghiệp mẹ trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con được sắm thêm;

– Giá trị thị trường của doanh nghiệp con bị giảm (ví dụ giá trị thị trường cổ phiếu doanh nghiệp con bị giảm đáng kể do doanh nghiệp con liên tục làm ăn thua lỗ);

– Hạng sắp xếp tín nhiệm bị giảm trong thời kì dài; Tổ chức con lâm vào tình trạng mất khả năng tính sổ, tạm ngừng hoạt động hoặc mang nguy cơ giải thể, vỡ nợ, kết thúc hoạt động;

– Những chỉ tiêu về tài chính bị suy giảm một cách nghiêm trọng và mang hệ thống…

b) Trong giao tiếp thống nhất kinh doanh qua nhiều thời đoạn, lúc xác định lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao tiếp sắm giá rẻ (lợi thế thương nghiệp âm), giá phí khoản đầu tư vào doanh nghiệp con được tính là tổng của giá phí khoản đầu tư tại ngày đạt được quyền kiểm soát doanh nghiệp con cùng với giá phí khoản đầu tư của những lần trao đổi trước đã được kiểm tra lại theo giá trị tuyệt vời tại ngày doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con.

Nguyên tắc 9. Nếu sau lúc đã kiểm soát doanh nghiệp con, nếu doanh nghiệp mẹ tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp con để tăng tỷ lệ tiện lợi nắm giữ, phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư thêm và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con sắm thêm phải được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và được coi là những giao tiếp vốn chủ sở hữu (ko ghi nhận như lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao tiếp sắm giá rẻ). Trong trường hợp sau lúc đã kiểm soát doanh nghiệp con, doanh nghiệp mẹ ko thực hiện việc ghi nhận tài sản thuần của doanh nghiệp con theo giá trị tuyệt vời như tại thời khắc kiểm soát doanh nghiệp con.

Nguyên tắc 10. Những chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán thống nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất được lập bằng cách cùng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức mẹ và những doanh nghiệp con trong tập đoàn sau đó thực hiện điều chỉnh cho những nội dung sau:

a) Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của doanh nghiệp mẹ trong từng doanh nghiệp con và phần vốn của doanh nghiệp mẹ trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp con phải được loại trừ toàn bộ song song ghi nhận lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao tiếp sắm giá rẻ (nếu mang);

b) Phân bổ lợi thế thương nghiệp;

c) Tiện lợi cổ đông ko kiểm soát được trình bày trong Bảng cân đối kế toán thống nhất thành một chỉ tiêu riêng thuộc phần vốn chủ sở hữu. Phần sở hữu của cổ đông ko kiểm soát trong Báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn cũng phải được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất;

d) Số dư những khoản mục phải thu, phải trả, cho vay… giữa những đơn vị trong cùng tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn;

đ) Những khoản doanh thu, thu nhập, giá thành phát sinh từ những giao tiếp trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ;

e) Những khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ những giao tiếp trong nội bộ tập đoàn đang nằm trong giá trị tài sản (như hàng tồn kho, tài sản nhất định…) phải được loại trừ hoàn toàn. Những khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ những giao tiếp nội bộ đang phản ánh trong giá trị tài sản (hàng tồn kho, tài sản nhất định…) cũng phải được loại bỏ trừ lúc giá thành gây ra khoản lỗ đó ko thể thu hồi được.

Nguyên tắc 11. Số chênh lệch giữa số thu từ việc thoái vốn tại doanh nghiệp con và giá trị phần tài sản thuần của doanh nghiệp con bị thoái vốn cùng với (+) giá trị phần lợi thế thương nghiệp chưa phân bổ hết được ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh theo nguyên tắc:

a) Nếu giao tiếp thoái vốn ko làm doanh nghiệp mẹ mất quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp con, toàn bộ chênh lệch nêu trên được ghi nhận vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán thống nhất.

b) Nếu giao tiếp thoái vốn dẫn tới việc doanh nghiệp mẹ mất quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp con, toàn bộ chênh lệch nêu trên được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất. Khoản đầu tư vào doanh nghiệp con sẽ được hạch toán như một khoản đầu tư tài chính thông thường hoặc kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ lúc doanh nghiệp mẹ ko còn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp con.

Nguyên tắc 12. Sau lúc thực hiện tất cả những bút toán điều chỉnh, phần chênh lệch phát sinh do việc điều chỉnh những chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh phải được kết chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguyên tắc 13. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất được lập căn cứ vào Bảng cân đối kế toán thống nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con theo nguyên tắc:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất chỉ trình bày luồng tiền giữa tập đoàn với những đơn vị bên ngoài tập đoàn, bao gồm cả luồng tiền phát sinh từ những giao tiếp với những doanh nghiệp liên doanh, liên kết và cổ đông ko kiểm soát của tập đoàn và được trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Toàn bộ những luồng tiền phát sinh từ những giao tiếp giữa doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất.

Nguyên tắc 14. Trường hợp doanh nghiệp mẹ mang những doanh nghiệp con lập BCTC bằng đồng tiền khác với đồng tiền báo cáo của doanh nghiệp mẹ, trước lúc thống nhất BCTC, doanh nghiệp mẹ phải chuyển đổi toàn bộ BCTC của những doanh nghiệp con sang đồng tiền báo cáo của doanh nghiệp mẹ.

Nguyên tắc 15. Bản thuyết minh BCTC nhất được lập để giảng giải thêm những thông tin về tài chính và phi tài chính, được căn cứ vào Bảng cân đối kế toán thống nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất và những tài liệu mang liên quan trong quá trình thống nhất Báo cáo tài chính.

VI. Trình tự thống nhất Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con

1. Hợp cùng những chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con trong tập đoàn.

2. Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của doanh nghiệp mẹ trong từng doanh nghiệp con, phần tài sản thuần của doanh nghiệp mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp con và ghi nhận lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao tiếp sắm giá rẻ (nếu mang).

3. Phân bổ lợi thế thương nghiệp (nếu mang).

4. Tách tiện lợi cổ đông ko kiểm soát.

5. Loại trừ toàn bộ những giao tiếp nội bộ trong tập đoàn.

6. Lập Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp những chỉ tiêu thống nhất. Sau lúc lập những bút toán điều chỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa số điều chỉnh tăng và số điều chỉnh giảm của những chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển để phản ánh tổng tương tác phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, giá thành tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

7. Lập Báo cáo tài chính thống nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp những chỉ tiêu thống nhất sau lúc đã được điều chỉnh và loại trừ cho những giao tiếp phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

Hình: Trình tự hợp nhất
Hình: Trình tự thống nhất

VI. Một số lưu ý lúc lập và trình bày Báo cáo tài chính thống nhất

1. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thống nhất chỉ mang hai phương pháp đó là: Phương pháp gián tiếp và Phương pháp trực tiếp mang điều chỉnh.

2. Lợi thế thương nghiệp chỉ phát sinh duy nhất một lần tại thời khắc doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con.

3. Báo cáo tài chính thống nhất là bức tranh toàn cảnh về hoạt động của cả tập đoàn vì thế nếu chỉ kiểm tra từng đơn vị trong tập đoàn thì chưa phản ánh hầu hết tình hình tài chính toàn tập đoàn. Người sử dụng Báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ luôn ưa chuộng tới thực trạng tài chính, kết quả hoạt động và những thay đổi về tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn. Báo cáo tài chính thống nhất cần đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kinh tế, tài chính của người sử dụng báo cáo tài chính của tập đoàn. Báo cáo tài chính thống nhất phải thể hiện được những thông tin về tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập ko tính tới ranh giới pháp lý của những pháp nhân riêng biệt.

4. Lúc lập báo cáo tài chính thống nhất thì phải thực hiện những bút toán điều chỉnh để duy trì tính lũy kế của dữ liệu và phải xác định số dư lũy kế báo cáo của doanh nghiệp mẹ và báo cáo của doanh nghiệp con.

5. Quy định về cổ phiếu quỹ trên Báo cáo thống nhất và Báo cáo tài chính riêng: Theo luật doanh nghiệp 2020 tại điều 134 thì ko cho phép đầu tư ngược (kinh doanh cổ phiếu quỹ), nếu doanh nghiệp con tồn tại cổ phiếu quỹ trước thời khắc kiểm soát thì phải tách trả cho cổ đông ko kiểm soát.

6. Lợi thế thương nghiệp phát sinh trong quá trình thống nhất kinh doanh ko thỏa mãn điều kiện là tài sản nhất định vô hình nhưng đủ điều kiện ghi nhận riêng biệt là tài sản trong Báo cáo tài chính thống nhất do đã được phát sinh và tồn tại trên thị trường thông qua việc doanh nghiệp đã bỏ tiền ra để đầu tư.

7. Lúc sắm bán hàng hóa, tài sản nhất định, dụng cụ dụng cụ trong nội bộ tập đoàn, và phát sinh giao tiếp giữa tập đoàn với doanh nghiệp liên doanh liên kết được coi là giao tiếp nội bộ thì tùy thuộc đặc thù từng trường hợp mang phát sinh hóa đơn và ghi nhận lãi lỗ thì phải tính thuế để điều chỉnh và phải loại trừ toàn bộ lúc lập Báo cáo tài chính thống nhất.

Để giúp phóng thích nhân lực, tránh khối lượng công việc cho người làm kế toán ko chỉ với riêng kế toán tổng hợp, kế toán trưởng mà còn với tất cả những phần hành, MISA đã phát triển phần mềm kế toán on-line MISA AMIS với tiện lợi vượt trội:

  • Tự động hạch toán từ Hóa đơn, Bảng kê nhà băng… tiết kiệm tối đa thời kì nhập liệu.
  • Toàn bộ những phần hành công nợ, tiền lương, nghiệp vụ kho…Tự động tổng hợp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, tự động đối chiếu phát hiện sơ sót.
  • Kết nối: Tổng cục thuế, Hệ thống quản trị nhân sự, bán hàng, Nhà băng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện lợi.
  • Truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi qua Web, giải quyết bài toán làm việc tại nhà lúc mang dịch.

Tham khảo ngay phần mềm kế toán on-line MISA AMIS để gấp đôi hiệu quả công việc kế toán-tài chính trong doanh nghiệp và đáp ứng những xu thế làm việc mới.

5421636 Recovered 04 1

Tác giả: Kim Thúy

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp 5 / 5 ( 1 bình sắm )