Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp những loại báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Vậy báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì? Đại lý thuế Công Minh xin san sẻ với quý khách vấn đề này.

  • Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2014
  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì?

1. Đối với doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp.

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì
Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 100 quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau: “1. Báo cáo tài chính năm gồm: – Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN”

Như vậy doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì báo cáo tài chính năm doanh nghiệp phải nộp những mẫu biểu như sau: – Bảng cân đối kế toán mẫu số B 01-DN. – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02-DN. – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B 03-DN. – Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09-DN

2. Đối với doanh nghiệp theo Quyết định 48/QĐ-BTC báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3 quy định như sau:

“3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (1) Báo cáo tài chính quy định cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

1.1. Báo cáo buộc phải – Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN – Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN – Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN Báo cáo tài chính gửi cho cơ thuế quan phải lập và gửi thêm phụ biểu sau: – Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

1.2. Báo cáo ko buộc phải mà khuyến khích lập:

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động gia công, kinh doanh, những doanh nghiệp mang thể lập thêm những báo cáo tài chính khía cạnh khác.” Theo quy định trên đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì báo cáo tài chính năm 2015 cấn nộp những tài liệu sau:

– Báo cáo buộc phải cần phải nộp: + Bảng Cân đối kế toán mẫu số B 01 – DNN + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02 – DNN + Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09 – DNN + Bảng Cân đối tài khoản mẫu số F 01- DNN (nếu gửi cho cơ thuế quan cần mang mẫu biểu này) – Báo cáo ko buộc phải phải nộp. + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03-DNN + Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động gia công, kinh doanh, những doanh nghiệp mang thể lập thêm những báo cáo tài chính khía cạnh khác

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015.

Đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì báo cáo tài chính phải gửi cho những cơ quan chức năng theo thời kì như sau:

– Đối với đơn vị Quốc gia: Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với đơn vị mẹ, Tổng đơn vị quốc gia chậm nhất là 90 ngày; – Đối với những đơn vị TNHH, đơn vị cổ phần và những hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. – Đối với doanh nghiệp tư nhân và đơn vị hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì, BCTC năm 2015 cần nộp những gì, phải nộp gì vào kỳ báo cáo năm 2015

Mời quý khách xem tiếp:

  • Bản giải trình báo cáo tài chính mói nhất năm 2015
  • Những quy định và nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2015
  • 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200
  • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh mang phải nộp báo cáo tài chính ko?

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Đăng ký