Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Hai loại bộ lọc

Sử dụng Tự Lọc, bạn mang thể tạo hai loại bộ lọc: theo giá trị danh sách hoặc theo tiêu chí. Mỗi kiểu bộ lọc này mang tính chất loại trừ lẫn nhau cho mỗi phạm vi ô hoặc bảng cột. Ví dụ, bạn mang thể lọc theo một danh sách những số, hoặc một tiêu chí nhưng ko thể theo cả hai; bạn mang thể lọc theo biểu tượng hoặc theo bộ lọc tùy chỉnh nhưng ko thể lọc theo cả hai.

Ứng dụng lại một bộ lọc

Để xác định xem bộ lọc mang đang được vận dụng hay ko, hãy lưu ý biểu tượng trong nhan đề cột:

  • Mũi tên thả xuống Mũi tên thả xuống bộ lọc tức là tính năng lọc được bật nhưng ko được vận dụng.

    Lúc bạn di chuột qua nhan đề của cột mang tính năng lọc được bật nhưng chưa được vận dụng, mẹo màn hình sẽ hiển thị “(Hiển thị Tất cả)”.

  • Nút Bộ lọc mang Biểu tượng bộ lọc được áp dụng tức là một bộ lọc được vận dụng.

    Lúc bạn di chuột qua nhan đề của cột được lọc, mẹo màn hình sẽ hiển thị bộ lọc được vận dụng cho cột đó, chẳng hạn như “Bằng màu ô màu đỏ” hoặc “To hơn 150”.

Lúc bạn vận dụng lại một bộ lọc, những kết quả khác nhau sẽ xuất hiện vì những lý do sau:

  • Dữ liệu đã được thêm, sửa đổi hoặc xóa vào phạm vi ô hoặc cột bảng.

  • Giá trị do một công thức trả về đã thay đổi và trang tính đã được tính toán lại.

Ko phối những kiểu dữ liệu

Để mang kết quả tốt nhất, đừng phối hợp những kiểu dữ liệu, chẳng hạn như văn bản và số, hoặc số và ngày trong cùng một cột, vì chỉ mang một loại lệnh lọc sẵn sử dụng cho mỗi cột. Nếu mang phối hợp những kiểu dữ liệu, lệnh được hiển thị là kiểu dữ liệu diễn ra thường xuyên nhất. Ví dụ: nếu cột chứa ba giá trị được lưu dưới dạng số và bốn giá trị dưới dạng văn bản, lệnh Bộ lọc Văn bản sẽ được hiển thị.

Leave a Reply