cách nhớ công thức vật lý 10 – 123doc

Danh mục: Vật lý

… x1 = 5sin10πt (cm) và x2 = 5sin (10 t + 3π) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật làA. x = 5sin (10 t + 6π) (cm). B. x = 53sin (10 t + 6π) (cm).C. x = 53sin (10 t + 4π) … 4π47. Một vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình lần lượt là x1 = 5sin(10t + π) (cm) và x2 = 10sin(10t – π/3) … :2007-2008 –Ôn Thi Tốt NghiệpA. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì…

  • 8
  • 858
  • 2