Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng liên kết hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

Cách tính Độ hụt khối, Năng lượng liên kết hay, chi tiết

1. Phương pháp

Quảng cáo

Cho khối lượng m hoặc số mol của hạt nhân
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án
. Tìm số hạt p, n có trong mẫu hạt nhân đó .

∗ Nếu có khối lượng m suy ra số hạt hạt nhân X là :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

∗ Số mol: .
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

Hằng Số Avôgađrô: NA = 6,023.1023 nguyên tử/mol

∗ Nếu có số mol suy ra số hạt hạt nhân X là : N = n.NA (hạt).

    + Khi đó: 1 hạt hạt nhân X có Z hạt proton và (A – Z ) hạt hạt notron.

⇒ Trong N hạt hạt nhân X có : N.Z hạt proton và (A-Z) N hạt notron.

2. Ví dụ

Quảng cáo

Ví dụ 1: Khối lượng nguyên tử của rađi Ra226 là m = 226,0254u.

a) Hãy chỉ ra thành phần cấu tạo hạt nhân Rađi?

b) Tính ra kg của 1 mol nguyên tử Rađi, khối lượng 1 hạt nhân, 1 mol hạt nhân Rađi?

c) Tìm khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử cho biết bán kính hạt nhân được tính theo công thức r = ro.A1/3, với ro = 1,4.10-15 m, A là số khối.

d) Tính năng lượng liên kết của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng, biết mP = 1,007276u, mn = 1,008665u ; me = 0,00549u ; 1u = 931 MeV/c2 .

Hướng dẫn:

a) Rađi hạt nhân có 88 prôton, N = 226 – 88 = 138 nơtron

b) m = 226,0254u. 1,66055.10-27 = 375,7.10-27 kg

Khối lượng một mol : mmol = m.NA = 375,7.10-27. 6,022.1023 = 226,17.10-3 kg = 226,17 g

Khối lượng một hạt nhân : mHN = m – Zme = 259,977u = 3,7524.10-25kg

Khối lượng 1mol hạt nhân : mmolHN = mNH.NA = 0,22589kg

c) Thể tích hạt nhân: V = 4πr3/3 = 4πro3A/ 3 .

Khối lượng riêng của hạt nhân:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

d) Tính năng lượng liên kết của hạt nhân

ΔE = Δmc2 = {ZmP + (A – Z)mN – m}c2 = 1,8107uc2 = 1,8107.931 = 1685 MeV

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

Ví dụ 2: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng?

Hướng dẫn:

Quảng cáo

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

Ví dụ 3: Khí clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án
hàm lượng 75,5% và
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án
hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học clo.

Hướng dẫn:

Ta có: mcl = 34,969u. 75,4% + 36,966u. 24,6% = 35,46u.

3. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton, nơtron và electron.

Hiển thị lời giải

Đáp án C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.

B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.

Hiển thị lời giải

Đáp án B

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số prôton, nhưng khác nhau số nơtron.

Bài 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

A. Kg;    B. MeV/c;    C. MeV/c2;    D. u

Hiển thị lời giải

Đáp án B

Khối lượng nguyên tử được đo bằng các đơn vị: Kg, MeV/c2, u.

Bài 4: Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?

A. u bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

B. u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

C. u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

D. u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
khối lượng của một nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Hiển thị lời giải

Đáp án C

Theo định nghĩa về đơn cị khối lượng nguyên tử: u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Bài 5: Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
có cấu tạo gồm:

A. 238p và 92n;    B. 92p và 238n;

C. 238p và 146n;    D. 92p và 146n

Hiển thị lời giải

Đáp án D

Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
có cấu tạo gồm: 92p và 146n.

Bài 6: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Hiển thị lời giải

Đáp án B

Khối lượng của một hạt nhân được tạo thành từ nhiều nuclôn thì bé hơn tổng khối lượng của các nuclôn, hiệu số Δm gọi là . Sự tạo thành hạt nhân toả năng lượng tương ứng ΔE = Δmc2, gọi là của hạt nhân (vì muốn tách hạt nhân thành các nuclôn thì cần tốn một năng lượng bằng ΔE). Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng ΔE/A càng lớn thì càng bền vững. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

Bài 7: Hạt nhân đơteri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 0,67MeV;    B. 1,86MeV;

C. 2,02MeV;    D. 2,23MeV

Hiển thị lời giải

Đáp án D

Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
là:

ΔE = Δm.c2 = (m0 – m)c2 = {[Z.mp + (A – Z)mn] – m}c2 = 2,23MeV.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

cau-tao-hat-nhan-nang-luong-lien-ket.jsp