Cách tính thuế thu nhập cá nhân TNCN từ tiền lương, tiền công

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế/tháng 

(triệu đồng)

Thuế suất 

(%)

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5

5

0trđ + 5% TNTT 

5% TNTT

2

Trên 5 đến 10

10

(0.25 trđ + 10% TNTT) > 5 trđ

10% TNTT – 0.25 trđ

3

Trên 10 đến 18

15

(0.75 trđ + 15% TNTT) > 10 trđ

15% TNTT – 0.75 trđ

4

Trên 18 đến 32

20

(1.95 trđ + 20% TNTT) > 18 trđ

20% TNTT – 1.65 trđ

5

Trên 32 đến 52

25

(4.75 trđ + 25% TNTT) > 32 trđ

25% TNTT – 3.25 trđ

6

Trên 52 đến 80

30

(9.75 trđ + 30% TNTT) > 52 trđ

30% TNTT – 5.85 trđ

7

Trên 80

35

(18.15 trđ + 35% TNTT) > 80 trđ

35% TNTT – 9.85 trđ