Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải – Toán lớp 11

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho cấp số nhân (un) với công bội q ≠ 1. Khi đó tổng n số hạng đầu tiên được tính theo công thức:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho dãy số (un) xác định bởi Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Tính tổng S= u2 + u4 + u6 + ..+ u14

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

* Ta có: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải với mọi n.

=> Dãy số (un ) là cấp số nhân với u1 = 32 và công bội q = 2.

* các số u2; u4; u6; …; u14 lập thành cấp số nhân số hạng đầu u2 = u1 . q = 64 và công bội q’ = 2q = 4. Tổng của 7 số hạng u2; u4;…u14 là :

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ 7 gấp 243 lần số hạng thứ hai. Hãy tìm số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Gọi cấp số nhân đó là (un) với Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Theo đề bài ta có :

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Từ (2) ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

⇔ q= 3. Thay vào (1) ta được :

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Do đó các số hạng còn lại của cấp số nhân là

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn. Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số nhân?

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Gọi q là công bội của cấp số nhân. Theo giả thiết ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Tổng 20 số hạng đầu của cấp số nhân là:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn C.

Ví dụ 4: Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Tính u1?

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Lấy (1) chia (2) vế chia vế với u1 ≠ 0 ta được :

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

* Với q = 6 => u1 = 1.

* Với Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Vậy số hạng đầu tiên của cấp số nhân là 1 hoặc 36.

Chọn B.

Ví dụ 5: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn; Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Hỏi tổng bao nhiêu số hạng đầu tiên bằng 3069?

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

* Trước tiên ta đi tìm số hạng đầu tiên và công bội q của cấp số nhân.

Theo giả thiết ta có: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Từ (1) và (2) vế chia vế ( với u_1.q≠0) ta được: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

hay q = 2 thay vào (1) ta được u1 = 3

*Ta có tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân là:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Kết luận tổng của 10 số hạng đầu tiên bằng 3069.

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Tính tổng Sn = 3 + 32 + 33 + ….+ 3n

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Ta có dãy số 3; 32, 3333; ..;3n là một cấp số nhân có n số hạng. Số hạng đầu là u1 = 3 và công bội q= 3.

=> Tổng của n số hạng đầu tiên là:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn A.

Ví dụ 7: Tính Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Ta có:
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Có dãy số 32; 34;..; 32n là cấp số nhân với n số hạng, có số hạng đầu u1 = 32 và công bội q = 9. Do đó Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Có dãy số Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải là cấp số nhân với n số hạng, có số hạng đầu Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải và công bội Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải. Do đó

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Vậy Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn C.

Ví dụ 8: Tính Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Ta có

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

VậyCách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn B.

Ví dụ 9: Cho cấp số nhân (un) có u1 = 2 và u2 = −6. Biết rằng Sn = −29524 , tính un.

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Hướng dẫn giải:

Ta có u2 = u1 . q nên −6 = 2q ⇔ q = −3

Ta có

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Chọn C.

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tính tổng Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Nhận xét: dãy số 3,32, 33, 34,…, 320 là cấp số nhân với số hạng đầu là u1 = 3 và công bội q= 3.

=> Tổng 20 số hạng của dãy số là: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 2: Tính tổng Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có dãy số (-1),(-1)2,(-1)3,…,(-1)41 là cấp số nhân gồm 41 số hạng với số hạng đầu là u1 = −1 và công bội q = −1.

Do đó tổng S bằng. Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 3: Cho cấp số nhân (un) có u1 = 3 và công bội là số nguyên tố bé nhất. Tìm k, biết Sk = 189.

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Số nguyên tố bé nhất là 2 nên q = 2.

Ta có Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Theo giả thiết, ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 4: Tính tổng Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có dãy số Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải theo thứ tự lập thành cấp số nhân với n số hạng. Có số hạng đầu là: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Tổng n số hạng đầu tiên của dãy là:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 5: Tính tổng sau Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

* Nhận xét:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Nên:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Vì 10+ 102 + 103 + ..+ 10n là tổng của cấp số nhân; số hạng đầu u1 =10, công bội q = 10 nên Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 6: Tìm số hạng đầu tiên của cấp số nhân biết công bội q= 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối bằng 486.

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Theo đề bài ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Thay q= 3 vào (*) ta được :

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 7: Tính tổng Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 8: Cho dãy số (un) xác định bởi Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giảiCách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải.Tổng Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải bằng

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Đặt Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

suy ra Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải trong đó là cấp số nhân với công sai Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Do đó Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Câu 9: Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn: u1 = 4; q = 2 và Sn = 2044. Tính S2n?

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

*Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy là:

Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

* Khi đó: Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp