Cách xác định hạn mức tín dụng – Tài liệu text

Cách xác định hạn mức tín dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (451.97 KB, 8 trang )

HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Cách xác định hạn mức tín dụng – phần 1
Hạn mức tín dụng
1/. Khái niệm :
Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong hai phương thức cho vay ngắn hạn ứng dụng phổ biến
hiện nay tại những nhà băng thương nghiệp. Điểm cơ bản của loại cho vay này là một hồ sơ xin vay tiêu dùng
để xin vay cho nhiều món vay.
Hạn mức tín dụng được định tức là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời kì nhất
định mà nhà băng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Khác với loại vay thông
thường, nhà băng ko xác định kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo hạn mức tín
dụng, sở hữu tức là vào một thời khắc nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên tới mức tối đa cho
phép, thì lúc đó nhà băng sẽ ko phát tiền vay cho khách hàng.
Đối với loại vay này, một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý. Tới cuối quý, hợp đồng tín
dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý sau, khách hàng muốn vay phải nộp bộ hồ sơ xin vay mới.
Phạm vi ứng dụng : ứng dụng cho khách hàng sở hữu nhu cầu vay vốn thường xuyên và được nhà băng
tín nhiệm. Thường lúc cho vay loại này, nhà băng ko yêu cầu đảm bảo tín dụng.
Cho vay theo hạn mức tín dụng sở hữu những ưu và nhược điểm sau :
Ưu điểm : Thủ tực đơn thuần, khách hàng chủ động được tài chính vay, lãi vay trả cho nhà băng
thấp.
Nhược điểm : Nhà băng dễ bị ứ đọng vốn kinh doanh, thu nhập lãi cho vay thấp.
2/. Cách xác định hạn mức tín dụng :
Cho vay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung tài chính đầu tư vào tài sản lưu động. Do vậy,
xác định hạn mức vốn lưu động phải căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên cơ
sở khai thác hết những tài chính phi nhà băng khác. Sở hữu tương tự mới xác định đúng và hợp lý nhu
cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại tới khả năng thu hồi nợ. Mặc
khác, ko vì vậy mà xác định quá khó tính ko đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.
Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự đoán chi
tiết về tài sản và tài chính. Những khoản mục trong bảng kế hoạch tài chính sở hữu thể liệt kê ở bảng dưới
đây :

Dựa vào kế hoạch tài chính nhận từ khách hàng viên chức tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức
tín dụng theo từng bước như sau :
Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.
Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tài chính.
Tài sản Nợ và vốn chủ sở hữu
Tài sản lưu động Nợ phải trả
. Tiền mặt và tiền gửi nhà băng. Nợ ngắn hạn
. Chứng khoán ngắn hạn Phải trả người bán
. Khoản phải thu Phải trả công viên chức
. Hàng tồn kho Phải trả khác
. Tài sản lưu động khác. Vay ngắn hạn nhà băng
Tài sản nhất thiết. Nợ dài hạn
Đầu tư tài chính dài hạn Vốn chủ sở hữu
Tổng cùng tài sản Tổng cùng nợ và vốn chủ sở hữu
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau :
Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia.
Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = trị giá tài sản lưu động – nợ ngắn hạn phi nhà băng (1) –
Nợ dài hạn sở hữu thể sử dụng (2)
(1) gồm : Phải trả người bán, Phải trả công viên, Phải trả khác
(2) Chính là trị giá tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ.
Để minh hoạ cho việc thu thập thông tin từ kế hoạch tài chính do khách hàng lập và ứng dụng công
thức trên để xác định hạn mức tín dụng, chúng ta xem xét ví dụ sau đây lúc một viên chức tín dụng
của Nhà băng TMCP X nhận được kế hoạch tài chính của khách hàng.
Kế hoạch tài chính của khách hàng ( triệu đồng )

Dựa vào kế hoạch tài chính trên đây, sở hữu ba cách xác định hạn mức tín dụng.
Cách 1 : Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu (giả sử trong trường hợp này là 30%
) tính trên chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi nhà băng.

Cách 2 : Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ % tối thiểu ( giả sử là 30% ) tính trên tổng tài sản lưu
động.

Tài sản Số tiền Nợ và vốn chủ sở hữu Số tiền
Tài sản lưu động 4.150 Nợ phải trả 5.450
Tiền mặt và tiền gửi nhà băng 500 Nợ ngắn hạn 4.250
Chứng khoán ngắn hạn 0 Phải trả ngưới bán 910
Khoản phải thu 750 Phải trả CNV 750
Hàng tồn kho 2.500 Phải trả khác 150
Tài sản lưu động khác 400 Vay ngắn hạn nhà băng 2.440
Tài sản nhất thiết 3.000 Nợ dài hạn 1.200
Đầu tư tài chính dài hạn 500 Vốn chủ sở hữu 2.200
Tổng cùng tài sản 7.650 Tổng cùng nợ và vốn chủ sở hữu 7.650
1. Trị giá TSLĐ 4.150
2. Nợ ngắn hạn phi nhà băng = ( 910 + 750 + 150 ) 1.810
3. Mức chênh lệch = (1) – (2) 2.340
4. Vốn chủ sở hữu tham gia = (3) x tỷ lệ tham gia (30%) 702
5. Mức cho vay tối đa của nhà băng = (3) – (4) 1.638
1. Trị giá TSLĐ 4.150
2. Vốn chủ sở hữu tham gia = 30% x (1) 1.245
3. Mức chênh lệch = (1) – (2) 2.905
4. Nợ ngắn hạn phi nhà băng = ( 910 + 750 + 150 ) 1.810
5. Mức cho vay tối đa của nhà băng = (3) – (4) 1.095
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Cách 3 : Nhà băng sở hữu cho vay dài hạn để phục vụ nhu cầu vốn lưu động thường xuyên (giả sử là
300 ) và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ % tối thiểu (giả sử là 30% ) tính trên tổng tài sản lưu
động.

Cách xác định hạn mức tín dụng (phần 2)
(HMTD) theo cách trình bày trong bài trước chỉ giới hạn lại ở góc độ cho ta dòng nhìn cơ bản trong cách
tiếp cận và nắm bắt về mặt lý thuết.

Sau lúc nhận được nhiều sự góp ý từ những bạn quan tâm, tôi xin chia sẽ tiếp kỹ thuật xác định HMTD
trong thực tế tại một số nhà băng hiện nay đang ứng dụng như thế nào?

Trước lúc đi vào chi tiết, tôi xin trình bày tóm tắt một số nội dung cơ bản trong hoạt động xét cấp
HMTD tại những nhà băng hiện nay, như sau:
 Cho vay theo HMTD là một trong hai phương thức cho vay ngắn hạn phổ biến đối với những
doanh nghiệp hiện nay.
 Việc xét cấp HMTD ko sở hữu một khuôn mẫu chung thống nhất giữa những nhà băng, hay nói
cách khác là luôn sở hữu sự khác nhau giữa những nhà băng, tuỳ theo đối tượng khách hàng,
phương án, ngành nghề, xu hướng ngành nghề khác nhau.
 Kỹ thuật xác định HMTD hiện nay tại những nhà băng đang ứng dụng thông thường dựa trên 2
cách : (a) Dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn; (b) Dựa vào lưu chuyển tiền tệ.
 Điều kiện ứng dụng đối với loại hình cho vay ngắn hạn này thường là những khách hàng đã sở hữu
quan hệ tín dụng sở hữu uy tín với nhà băng, sở hữu tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh
doanh đi vào ổn định, sở hữu nguồn thông tin khá đầy đủ chuẩn xác.
 Trong quá trình xét cấp HMTD, yếu tố kinh nghiệm tư nhân, phòng ban phụ trách tín dụng là rất
cần thiết góp phần quan yếu trong tiêu chí : “ko quá khó tính khiến cho ko đáp ứng nhu
cầu vốn cho doanh nghiệp, cũng như tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại
tới khả năng thu hồi nợ”.
 Nét đặc trưng của hình thức cho vay này: đối tượng cho vay là đối tượng gộp; hoạt động vay
trả diễn ra liên tục; sở hữu thể ko sở hữu thời hạn vay và kỳ hạn trả nợ cụ thể chỉ sở hữu thời hạn hiệu
lực của hợp đồng tín dụng hạn mức; doanh số cho vay sở hữu lúc to hơn HMTD trong thời kì
duy trì HMTD.

Kỹ thuật xác định HMTD trong thực tế tại một số nhà băng hiện nay

1. Dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn :

Tôi xin chia sẽ cách xác định HMTD của nhà băng công thương nghiệp (ICB) :

Tổng quát :
HMTD = Nhu cầu Vốn lưu động kỳ kế hoạch – Vốn tự sở hữu – Vốn huy động khác

Trong đó :
(1) Vốn tự sở hữu = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn phải trả.
(2) Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
(3) Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
1. Trị giá TSLĐ 4.150
2. Trị giá TSLĐ do nguồn dài hạn tài trợ 300
3. Trị giá TSLĐ chưa sở hữu nguồn tài trợ (1) – (2) 3.850
4. Vốn chủ sở hữu tham gia (30%) x (3) 1.155
5. Nợ ngắn hạn phi nhà băng = ( 910 + 750 + 150 ) 1.810
6. Mức cho vay tối đa của nhà băng = (3) – (4) – (5) 885
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Trong thực tế thì thế nào?
 Cơ sở vật chất nhà băng xét cấp HMTD: Bảng kế hoạch kinh doanh và Con số tài chính
doanh nghiệp.
 Cách triển khai: xuất phát từ dữ liệu phục vụ cho việc tính toán đều trên hạ tầng ước tính/
dự toán từ khách hàng phân phối trong bảng kế hoạch đề xuất để xin xét cấp HMTD. Mà đã là
kế hoạch dĩ nhiên vẫn tồn tại sự ko kiên cố dưới góc nhìn của viên chức tín dụng
nhà băng.
Vậy cho nên trong quá trình tính toán (3) Vòng quay VLĐ kỳ hoạch, thông thường phòng ban tín dụng
thường lấy số liệu thực tế kỳ sắp nhất trên hạ tầng tham chiếu thêm thông tin trong bảng kế hoạch kinh

doanh của khách hàng và điều chỉnh thêm biên độ tăng giảm thích hợp (thường do những trưởng phòng
sở hữu kinh nhgiệm).

Lúc này :
(3) Vòng quay VLĐ t+1 = {( Doanh thu thuần kỳ t) / (bình quân TSLĐ kỳ t )} ( +, – ) % Mức điều
chỉnh.

Lưu ý : ( +, _ ) % mức điều chỉnh tuỳ thuộc từng kế hoạch khách hàng, ngành nghề ngành nghề hoạt
động, dữ liệu khách hàng hiện sở hữu, dữ liệu so sánh trong ngành hoặc tương đương. Điều này đòi hỏi
người quyết định phải sở hữu một kinh nghiệm chuyên môn.

Sau lúc xác định được (3), thì bước tiếp là xác định cho được (2) Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch. Trong
đó, Tổng CPSX kỳ kế hoạch thông thường dựa trên bảng kế hoạch của khách hàng cùng với tham
chiếu số liệu thực tế kỳ sắp nhất.

Lúc này :
Tổng CPSX kỳ (t+1) = Tổng CPSX kỳ t + % tỷ lệ điều chỉnh.

Lưu ý : % Tỷ lệ điều chỉnh còn tuỳ thuộc vào việc xem xét những yếu tố ngành nghề ngành nghề, chu kỳ
tăng trưởng, sinh trưởng, tính thời vụ…. Tỷ lệ này cũng này đòi hỏi người quyết định phải sở hữu một
kinh nghiệm chuyên môn.

Trong cách tiếp cận này, ngoài nhà băng ICB ra, thì một số nhà băng khác như nhà băng đầu tư
phát triển, nông nghiệp nông thôn về cơ bản cũng sở hữu cách làm tương tự nhau.

2. Dựa vào lưu chuyển tiền tệ:

a. Cở sở xác định HMTD: Thông qua những Con số tài chính, Bảng kế hoạch nhận từ khách hàng, ta
dự toán những nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp dưới dạng thành tiền để lập bảng lưu chuyển
tiền tệ.

b. Trình tự xác định HMTD thông qua lưu chuyển tiền tệ.
 Xác định lưu chuyển tiền tệ ròng rã trong kỳ dự toán.
 Tính thặng dự / thâm hụt
 So sánh với số dư tiền tối thiểu trong kỳ dự toán để xác định kế hoạch giải ngân / thu nợ.
 Xác định HMTD.
Việc xác định lưu chuyển tiền tệ như chúng ta đã được biết trong tài chính doanh nghiệp và thẩm
định dự án. Thông thường hiện nay sở hữu hai phương pháp cách xác định lưu chuyển tiền tệ : Trực tiếp
và gián tiếp. Trong hai phương pháp này, mặc dù cách tiếp cận khác nhau nhưng đều đi tới kết quả
cuối cùng đó là dòng tiền ròng rã phải như nhau. Nếu như cách tiếp cận trực tiếp cho ta biết được những
dòng tiền vào, dòng tiền ra đi đâu, về đâu như thế nào, thì trong cách tiếp cận gián tiếp cho ta biết
được một doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận nhưng chưa chắc là sở hữu tiền. Ở đây, tôi xin chia sẽ tới những bạn
cách xác định HMTD thông qua lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp ( còn kỹ thuật lập báo
cáo ngân lưu như thế nào sẽ được trình bày trong phần khác ).

Những hoạt động chủ yếu trên báo cáo ngân lưu bao gồm :

Bảng 1 : Ngân lưu vào và ra của từng hoạt động
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Ngân lưu vào Ngân lưu ra
I/. Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh.
 Thu tiền khách hàng  Chi trả cho người bán
 Thu lãi vay và thu cổ tức được chia.  Chi trả : lương, lãi vay, thuế.
 Thu khác từ hoạt động kinh doanh  Chi trả khác cho hoạt động kinh doanh.
II/. Ngân lưu từ hoạt động đầu tư.
 Thanh lý TSCĐ cũ.  Sắm sắm TSCĐ mới.
 Bán chứng khoán đầu tư  Sắm chứng khoán đầu tư.
 Thu nợ cho vay  Cho vay.
III/. Ngân lưu từ hoạt động tài trợ.

 Vay tiền.  Trả nợ vay.
 Phát hành cổ phiếu.  Sắm lại cổ phiếu, chi trả cổ tức.
 Phát hành trái phiếu.  Sắm lại trái phiếu.

Tương ứng với mỗi dòng ngân lưu vào, ra ở trong từng hoạt động trên, ta sẽ xác định được dòng
tổng ngân lưu vào, tổng ngân lưu ra và dòng lưu chuyển tiền tệ ròng rã.

Sau đây, tôi xin lấy một ví dụ minh hoạ diễn giải cụ thể và chi tiết để hiểu vần đề.

Ví dụ :
Nhà băng A thẩm định hồ sơ vay vốn của Đơn vị TM – DV B, thu được những thông tin sau :

1. Số dư tiền tài thời khắc 31/12/2006 : 07 tỷ đồng.
2. Từ kế hoạch kinh doanh dự toán được những số liệu sau :
Đvt : Tỷ đồng

Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03
Dòng tiền vào 18 20 26
Dòng tiền ra 28 27 20
Số dư tiền tối thiểu 12 10 6

3. Đơn vị là khách hàng sở hữu uy tín, đủ điều kiện ứng dụng cho vay theo hạn mức tín dụng.
4. Dự nợ ngắn hạn hiện tại bằng 0.
5. Giả thiết những yếu tồ khác ko thay đổi.
Hãy xác định HMTD quý I /2007 thông qua lưu chuyển tiền tệ. HMTD bao gồm cả dư nợ cũ ( nếu sở hữu
).

Bước 1: Bảng dự toán lưu chuyển tiền tệ :

Đvt : Tỷ đồng
Tháng
01
Tháng
02
Tháng
03
Dòng tiền vào 18 20 26
Dựa vào kế hoạch kinh tế tài chính nhận từ khách hàng viên chức cấp dưới tín dụng trả tiền sẽ thực thi xác định hạn mứctín dụng theo từng bước như sau : Bước 1 : Xác định và giám định và thẩm định đặc thù kết hợp và hợp lý của tổng tài sản. Bước 2 : Xác định và thẩm định và giám định đặc thù kết hợp và hợp lý của tài chính. Tài sản Nợ và vốn chủ sở hữuTài sản lưu động Nợ phải trả. Tiền mặt và tiền gửi nhà băng nhà nước. Nợ thời kì ngắn. Chứng khoán thời kì ngắn Phải trả người bán. Khoản phải thu Phải trả công viên chức. Hàng tồn dư Phải trả khác. Tài sản lưu động khác. Vay thời kì ngắn ngân hàngTài sản nhất thiết và thắt chặt. Nợ dài hạnĐầu tư kinh tế tài chính dài hạn Vốn chủ sở hữuTổng cùng gia tài Tổng cùng nợ và vốn chủ sở hữuHTTP : / / SINHVIENNGANHANG.COMBước 3 : Xác định hạn mức tín dụng trả tiền theo công thức sau : Hạn mức tín dụng trả tiền = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia. Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = trị giá gia tài lưu động – nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước ( 1 ) – Nợ dài hạn hoàn toàn sở hữu thể sử dụng ( 2 ) ( 1 ) gồm : Phải trả người bán, Phải trả khu vui chơi tiêu khiển công viên, Phải trả khác ( 2 ) Chính là trị giá gia tài lưu động do nguồn dài hạn tương trợ vốn. Để minh hoạ cho việc tích lũy thông tin từ kế hoạch kinh tế tài chính do khách hàng lập và vận dụng côngthức trên để xác định hạn mức tín dụng trả tiền, tất cả chúng ta xem xét ví dụ sau đây lúc một viên chức cấp dưới tín dụngcủa Nhà băng TMCP X nhận được kế hoạch kinh tế tài chính của khách hàng. Kế hoạch kinh tế tài chính của khách hàng ( triệu đồng ) Dựa vào kế hoạch kinh tế tài chính trên đây, sở hữu ba cách xác định hạn mức tín dụng trả tiền. Cách 1 : Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ suất Xác Suất tối thiểu ( giả sử trong trường hợp này là 30 % ) tính trên chênh lệch giữa gia tài lưu động và nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước. Cách 2 : Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ suất % tối thiểu ( giả sử là 30 % ) tính trên tổng tài sản lưuđộng. Tài sản Số tiền Nợ và vốn chủ sở hữu Số tiềnTài sản lưu động 4.150 Nợ phải trả 5.450 Tiền mặt và tiền gửi nhà băng nhà nước 500 Nợ thời kì ngắn 4.250 Chứng khoán thời kì ngắn 0 Phải trả ngưới bán 910K hoản phải thu 750 Phải trả CNV 750H àng tồn dư 2.500 Phải trả khác 150T ài sản lưu động khác 400 Vay thời kì ngắn nhà băng nhà nước 2.440 Tài sản nhất thiết và thắt chặt 3.000 Nợ dài hạn 1.200 Đầu tư kinh tế tài chính dài hạn 500 Vốn chủ sở hữu 2.200 Tổng cùng gia tài 7.650 Tổng cùng nợ và vốn chủ sở hữu 7.6501. Trị giá TSLĐ 4.1502. Nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước = ( 910 + 750 + 150 ) 1.8103. Mức chênh lệch = ( 1 ) – ( 2 ) 2.3404. Vốn chủ sở hữu tham gia = ( 3 ) x tỷ suất tham gia ( 30 % ) 7025. Mức cho vay tối đa của nhà băng nhà nước = ( 3 ) – ( 4 ) 1.6381. Trị giá TSLĐ 4.1502. Vốn chủ sở hữu tham gia = 30 % x ( 1 ) 1.2453. Mức chênh lệch = ( 1 ) – ( 2 ) 2.9054. Nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước = ( 910 + 750 + 150 ) 1.8105. Mức cho vay tối đa của nhà băng nhà nước = ( 3 ) – ( 4 ) 1.095 HTTP : / / SINHVIENNGANHANG.COMCách 3 : Nhà băng sở hữu cho vay dài hạn để cung ứng nhu yếu vốn lưu động liên tục ( giả sử là300 ) và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ suất % tối thiểu ( giả sử là 30 % ) tính trên tổng tài sản lưuđộng. Cách xác định hạn mức tín dụng trả tiền ( phần 2 ) ( HMTD ) theo cách trình diễn trong bài trước chỉ giới hạn lại ở góc nhìn cho ta dòng nhìn cơ bản trong cáchtiếp cận và chớp lấy về mặt lý thuết. Sau lúc nhận được nhiều sự góp ý từ những bạn chăm sóc, tôi xin chia sẽ tiếp kỹ thuật xác định HMTDtrong trong thực tiễn tại một số ít nhà băng nhà nước lúc bấy giờ đang vận dụng như thế nào ? Trước lúc đi vào cụ thể, tôi xin trình diễn tóm tắt một số ít nội dung cơ bản trong hoạt động tiêu khiển xét cấpHMTD tại những nhà băng nhà nước lúc bấy giờ, như sau :  Cho vay theo HMTD là một trong hai phương pháp cho vay thời kì ngắn phổ cập đối với cácdoanh nghiệp lúc bấy giờ.  Việc xét cấp HMTD ko sở hữu một khuôn mẫu chung thống nhất giữa những nhà băng nhà nước, hay nóicách khác là luôn sở hữu sự khác nhau giữa những nhà băng nhà nước, tuỳ theo đối tượng người tiêu dùng khách hàng, giải pháp, nghành, xu hướng ngành nghề khác nhau.  Kỹ thuật xác định HMTD lúc bấy giờ tại những nhà băng nhà nước đang vận dụng thường thì dựa trên 2 cách : ( a ) Dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn ; ( b ) Dựa vào lưu chuyển tiền tệ.  Điều kiện vận dụng đối với mô phỏng cho vay thời kì ngắn này thường là những khách hàng đã cóquan hệ tín dụng trả tiền sở hữu uy tín với nhà băng nhà nước, sở hữu tình hình kinh tế tài chính lành mạnh, hoạt động tiêu khiển kinhdoanh đi vào ko thay đổi, sở hữu nguồn thông tin khá vừa đủ đúng chuẩn.  Trong trật tự xét cấp HMTD, yếu tố kinh nghiệm tay nghề cá thể, phòng ban đảm nhiệm tín dụng trả tiền là rấtcần thiết góp thêm phần quan yếu trong tiêu chuẩn : “ ko quá khắc nghiệt khiến cho ko cung ứng nhucầu vốn cho doanh nghiệp, cũng như tránh thực trạng cho vay quá mức thiết yếu làm tổn hạiđến năng lực tịch thu nợ ”.  Nét đặc trưng của hình thức cho vay này : đối tượng người tiêu dùng cho vay là đối tượng người tiêu tiêu dùng gộp ; hoạt động tiêu khiển vaytrả diễn ra liên tục ; hoàn toàn sở hữu thể ko sở hữu thời hạn vay và kỳ hạn trả nợ đơn cử chỉ sở hữu thời hạn hiệulực của hợp đồng tín dụng trả tiền hạn mức ; doanh thu cho vay sở hữu lúc to hơn HMTD trong thời gianduy trì HMTD.Kỹ thuật xác định HMTD trong trong thực tiễn tại 1 số ít nhà băng nhà nước hiện nay1. Dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn : Tôi xin chia sẽ cách xác định HMTD của nhà băng nhà nước công thương nghiệp ( ICB ) : Tổng quát : HMTD = Nhu cầu Vốn lưu động kỳ kế hoạch – Vốn tự sở hữu – Vốn kêu gọi khácTrong đó : ( 1 ) Vốn tự sở hữu = Tài sản lưu động – Nợ thời kì ngắn phải trả. ( 2 ) Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = ( Tổng CPSX kỳ kế hoạch ) / ( Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch ) ( 3 ) Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = ( Doanh thu thuần kỳ kế hoạch ) / ( Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch ) 1. Trị giá TSLĐ 4.1502. Trị giá TSLĐ do nguồn dài hạn tương trợ vốn 3003. Trị giá TSLĐ chưa sở hữu nguồn tương trợ vốn ( 1 ) – ( 2 ) 3.8504. Vốn chủ sở hữu tham gia ( 30 % ) x ( 3 ) 1.1555. Nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước = ( 910 + 750 + 150 ) 1.8106. Mức cho vay tối đa của nhà băng nhà nước = ( 3 ) – ( 4 ) – ( 5 ) 885HTTP : / / SINHVIENNGANHANG.COMTrong thực tiễn thì thế nào ?  Cơ sở vật chất nhà băng nhà nước xét cấp HMTD : Bảng kế hoạch kinh doanh thương nghiệp và Con số tài chínhdoanh nghiệp.  Cách tiến hành : xuất phát từ tài liệu ship hàng cho việc thống kê giám sát đều trên hạ tầng ước tính / dự trù từ khách hàng cung ứng trong bảng kế hoạch yêu cầu để xin xét cấp HMTD. Mà đã làkế hoạch đương nhiên vẫn tồn tại sự ko chắc như đinh dưới góc nhìn của viên chức cấp dưới tín dụngngân hàng. Vậy cho nên vì thế trong trật tự thống kê giám sát ( 3 ) Vòng quay VLĐ kỳ hoạch, thường thì phòng ban tín dụngthường lấy số liệu thực tiễn kỳ sắp nhất trên hạ tầng tham chiếu thêm thông tin trong bảng kế hoạch kinhdoanh của khách hàng và kiểm soát và điều chỉnh thêm biên độ tăng giảm tương thích ( thường do những trưởng phòngcó kinh nhgiệm ). Lúc này : ( 3 ) Vòng quay VLĐ t + 1 = { ( Doanh thu thuần kỳ t ) / ( trung bình TSLĐ kỳ t ) } ( +, – ) % Mức điềuchỉnh. Lưu ý : ( +, _ ) % mức kiểm soát và điều chỉnh tuỳ thuộc từng kế hoạch khách hàng, nghành ngành nghề hoạtđộng, tài liệu khách hàng hiện sở hữu, tài liệu so sánh trong ngành hoặc tương tự. Điều này đòi hỏingười quyết định hành động phải sở hữu một kinh nghiệm tay nghề trình độ. Sau lúc xác định được ( 3 ), thì bước tiếp là xác định cho được ( 2 ) Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch. Trongđó, Tổng CPSX kỳ kế hoạch thường thì dựa trên bảng kế hoạch của khách hàng cùng với thamchiếu số liệu trong thực tiễn kỳ sắp nhất. Lúc này : Tổng CPSX kỳ ( t + 1 ) = Tổng CPSX kỳ t + % tỷ suất kiểm soát và điều chỉnh. Lưu ý : % Tỷ lệ kiểm soát và điều chỉnh còn tuỳ thuộc vào việc xem xét những yếu tố nghành nghề nhà sản xuất ngành nghề, chu kỳtăng trưởng, sinh trưởng, tính thời vụ …. Tỷ lệ này cũng này yên cầu người quyết định hành động phải sở hữu mộtkinh nghiệm trình độ. Trong cách tiếp cận này, ngoài nhà băng nhà nước ICB ra, thì 1 số ít nhà băng nhà nước khác như nhà băng đầu tưphát triển, nông nghiệp nông thôn về cơ bản cũng sở hữu cách làm tựa như nhau. 2. Dựa vào lưu chuyển tiền tệ : a. Cở sở xác định HMTD : Thông qua những Con số kinh tế tài chính, Bảng kế hoạch nhận từ khách hàng, tadự toán những nhu yếu vốn lưu động của doanh nghiệp dưới dạng thành tiền để lập bảng lưu chuyểntiền tệ. b. Trình tự xác định HMTD trải qua lưu chuyển tiền tệ.  Xác định lưu chuyển tiền tệ ròng rã trong kỳ dự trù.  Tính thặng dự / thâm hụt  So sánh với số dư tiền tối thiểu trong kỳ dự trù để xác định kế hoạch giải ngân cho vay / thu nợ.  Xác định HMTD.Việc xác định lưu chuyển tiền tệ như tất cả chúng ta đã được biết trong kinh tế tài chính doanh nghiệp và thẩmđịnh dự án Bất Động Sản. Thông thường lúc bấy giờ sở hữu hai chiêu thức cách xác định lưu chuyển tiền tệ : Trực tiếpvà gián tiếp. Trong hai giải pháp này, mặc dầu cách tiếp cận khác nhau nhưng đều đi tới kết quảcuối cùng đó là dòng tiền ròng rã phải như nhau. Nếu như cách tiếp cận trực tiếp cho ta biết được cácdòng tiền vào, dòng tiền ra đi đâu, về đâu như thế nào, thì trong cách tiếp cận gián tiếp cho ta biếtđược một doanh nghiệp sở hữu doanh thu nhưng chưa chắc là sở hữu tiền. Ở đây, tôi xin chia sẽ tới những bạncách xác định HMTD trải qua lưu chuyển tiền tệ theo chiêu thức trực tiếp ( còn kỹ thuật lập báocáo ngân lưu như thế nào sẽ được trình diễn trong phần khác ). Những hoạt động tiêu khiển đa phần trên báo cáo giải trình ngân lưu gồm sở hữu : Bảng 1 : Ngân lưu vào và ra của từng hoạt độngHTTP : / / SINHVIENNGANHANG.COMNgân lưu vào Ngân lưu raI /. Ngân lưu từ hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp.  Thu tiền khách hàng  Chi trả cho người bán  Thu lãi vay và thu cổ tức được chia.  Chi trả : lương, lãi vay, thuế.  Thu khác từ hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp  Chi trả khác cho hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp. II /. Ngân lưu từ hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư.  Thanh lý TSCĐ cũ.  Sắm sắm TSCĐ mới.  Bán sàn chứng khoán góp vốn đầu tư  Sắm sàn chứng khoán góp vốn đầu tư.  Thu nợ cho vay  Cho vay. III /. Ngân lưu từ hoạt động tiêu khiển tương trợ vốn.  Vay tiền.  Trả nợ vay.  Phát hành CP.  Sắm lại CP, chi trả cổ tức.  Phát hành trái phiếu.  Sắm lại trái phiếu. Tương ứng với mỗi dòng ngân lưu vào, ra ở trong từng hoạt động tiêu khiển trên, ta sẽ xác định được dòngtổng ngân lưu vào, tổng ngân lưu ra và dòng lưu chuyển tiền tệ ròng rã. Sau đây, tôi xin lấy một ví dụ minh hoạ diễn giải đơn cử và chi tiết cụ thể để hiểu vần đề. Ví dụ : Nhà băng A giám định và thẩm định hồ sơ vay vốn của Đơn vị TM – DV B, thu được những thông tin sau : 1. Số dư tiền tài thời kì 31/12/2006 : 07 tỷ đồng. 2. Từ kế hoạch kinh doanh thương nghiệp dự trù được những số liệu sau : Đvt : Tỷ đồngTháng 01 Tháng 02 Tháng 03D òng tiền vào 18 20 26D òng tiền ra 28 27 20S ố dư tiền tối thiểu 12 10 63. Đơn vị là khách hàng sở hữu uy tín, đủ điều kiện kèm theo vận dụng cho vay theo hạn mức tín dụng trả tiền. 4. Dự nợ thời kì ngắn hiện tại bằng 0.5. Giả thiết những yếu tồ khác ko biến hóa. Hãy xác định HMTD quý I / 2007 trải qua lưu chuyển tiền tệ. HMTD gồm sở hữu cả dư nợ cũ ( nếu sở hữu ). Bước 1 : Bảng dự trù lưu chuyển tiền tệ : Đvt : Tỷ đồngTháng01Tháng02Tháng03Dòng tiền vào 18 20 26

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính