Cách xác định trị giá trước thuế GTGT?

Ðề: Cách xác định trị giá trước thuế GTGT

Công thức /1.1 hay 1.05 chỉ là cách rút ra từ công tức tam suất mà minh được học từ hồi cấp 1

A+AX=Y

Nếu biết Y, X rồi thì suy ra A dễ thôi.

Trong trường hợp tổng giá trị gồm thuế là 20.000 ( tức Y), X là Thue suất giả sử là 10%,

A là gia tri chua thuê

Ta có : A + 10%A = 20.000

<=> 100%A+10%A = 20.000

<=> 110%A=20.000

<=>A=20.000/110×100

<=> A=20.000/1.1=18.182

Khi đó ta tìm được giá trị thuế = 10%A = 1.818

Với mọi mức thuế suất, cứ công thức tam suất mà suy, ra hết. Điều này không chỉ áp dụng với thuế VAT mà với các loại thuế có thuế suất khác

Ai làm Xuất nhập khẩu, mới biết XNK có nhiều mức thuế suất như nao.