Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính Thực trạng và giải pháp – Tin tức sự kiện – Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Cải cách hành chính là một chủ trương to được Đảng, Quốc gia đặc trưng sử dụng rộng rãi. Trong lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng là nội dung vô cùng quan yếu. Những năm qua, nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đã được ngành Tài chính xây dựng nhằm cải thiện vị trí xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền tài chính vững mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực khó khăn quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, những năm qua, Sở Tài chính luôn nỗ lực đổi mới, tăng chất lượng, hiệu quả công việc này theo phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó góp phần thiết thực vào việc tạo tiện lợi cho hoạt động gia công – kinh doanh, tăng năng lực khó khăn.

Để triển khai hiệu quả công việc CCHC, Sở Tài chính đã thực hiện toàn diện trên những lĩnh vực như: cải cách về thiết chế hành chính quốc gia, Cải cách thủ tục hành chínhnhà nước, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính quốc gia, xây dựng và tăng chất lượng hàng ngũ CBCC, Cải cách tài chính công.

Thứ nhất cải cách thiết chế luôn được gắn với công việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật tài chính đã mang bước hoàn thiện quan yếu với số lượng to những văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, giúp tháo gỡ khó khăn cho gia công, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn thuần hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tiên tiến hoá quản lý. Việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính ko chỉ đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà còn kịp thời giải quyết những vấn đề to phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế.

Thứ hai cải cách TTHC luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, theo đó, Sở Tài chính đã kịp thời chỉ đạo những phòng thực hiện nghiêm túc những yêu cầu về cải cách TTHC như: cải cách TTHC, cải cách thiết chế; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới những TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo; chủ động rà soát, cắt giảm và tăng chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, DN; công khai, sáng tỏ tất cả những TTHC.

Trong năm 2020 Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định huỷ bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; Năm 2020 ban hành 05 văn bản QPPL trong tháng 12 tiếp tục trình kỳ họp HĐND 01 Quyết nghị và 06 quyết định; theo lộ trình và theo quy định trong năm nâng cấp dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ 3 đối với 02 TTHC tại Sở Tài chính Thái Nguyên (Điều chuyển tài sản, Thanh lý tài sản công mức độ 3 phục vụ cho công việc tin học hóa những khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính về giá và tài sản tại Sở Tài chính cho phép cơ quan, tổ chức mang thể nộp hồ sơ điều chuyển và thanh lý tài sản công trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Thái Nguyên).

Xây dựng 02 vidieo mẫu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và phát trên kênh truyền hình Thái Nguyên. Tính tới tháng 12/2020, bộ TTHC lĩnh vực tài chính 29 TTHC.

Thứ ba hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy: Căn cứ Quyết nghị TW 6 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương đảng; Quyết nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; Quyết định số 4291/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Thời kì qua, Sở đã quán triệt và tổ chức thực hiện một số giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả để yêu thích với yêu cầu quản lý. Sở đã sáp nhập 02 Phòng thuộc sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, xây dựng và tăng chất lượng hàng ngũ cán bộ, công chức (CBCC): Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục hoàn thiện và đi vào ổn định. Chất lượng hàng ngũ CBCC ngày càng được tăng. Công việc bổ nhiệm mới CBCC theo quy định; công việc kiểm tra, luân chuyển hàng ngũ CBCC ngày càng được đổi mới.

Thứ năm, cải cách tài chính công: đã mang nhiều cải cách trong việc huy động và phân bổ, sử dụng những nguồn lực tài chính được đảm bảo. Sở đã tham vấn cho UBND tỉnh tập trung nguồn lực tài chính để giải quyết những nhiệm vụ quan yếu, đúng với chức năng quản lý quốc gia; sử dụng tập trung nguồn lực cho những ưu tiên chiến lược với chính sách nhất quán, thống nhất và thực tế; tăng được tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm của những đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách; tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia…

Tiên tiến hóa hành chính luôn được coi trọng, từng bước đầu tư trang bị, nâng cấp tiên tiến hóa trang thiết bị ứng dụng khoa học thông tin để đáp ứng yêu cầu đổi mới, tiên tiến hóa trong giải quyết TTHC và quản lý. Tính tới nay, 29 TTHC đã được cập nhật hầu hết trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính, trong đó 03 TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm “Một cửa điện tử” của Sở Tài chính là 1.996 hồ sơ trong đó mang 1896 bộ hồ sơ yêu cầu cấp mã số mang quan hệ với ngân sách mức độ 4 hồ sơ TTHC chiếm 94,98% số hồ sơ TTHC thực ngày nay Sở.

Tuy nhiên, không tính những kết quả đạt được, công việc CCHC trong lĩnh vực tài chính vẫn còn một số hạn chế, như: tính ổn định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính còn chưa cao, một số văn bản phải liên tục sửa đổi, bổ sung cho yêu thích với sự biến động và phát triển của xã hội…

Số lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính to, việc công bố, công khai TTHC còn chậm. Việc chuyển đổi những đơn vị sự nghiệp công lập kết quả đạt được chưa cao. Công việc tiên tiến hóa, ứng dụng khoa học thông tin, xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử trong quản lý hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải cách đặt ra…

Sở hữu nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức thi hành những nhiệm vụ CCHC còn thiếu sự đồng bộ, toàn diện; trong phối hợp triển khai công việc còn thiếu sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa những đơn vị…

Nhằm tăng hiệu quả công việc cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, khắc phục những hạn chế trên và đẩy mạnh triển khai công việc CCHC trong lĩnh vực tài chính cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, công việc CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của những đơn vị. Tiếp tục tăng nhận thức, coi trọng công việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Quốc gia về cải CCHC. Đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai cải CCHC. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hằng năm của đơn vị. Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ.

Hai là, đẩy mạnh công việc nghiên cứu lý luận, chính sách, công việc dự đoán, phân tích xu thế và yêu cầu cải cách để tham vấn, đề xuất xây dựng, sửa đổi những chính sách, pháp luật tài chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đáp ứng yêu cầu quản lý quốc gia thông qua những cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Nhiệm vụ cải cách thiết chế, xây dựng những văn bản chính sách phải được triển khai đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, tăng hiệu quả của bộ máy hành chính, tiên tiến hóa hành chính.

Ba là, tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công việc cải cách TTHC để tạo tiện lợi cho người dân và Doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực khó khăn quốc gia. Kiểm soát việc ban hành những TTHC mới, thực hiện nghiêm việc kiểm tra tác động TTHC tại những văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn thuần hóa những điều kiện kinh doanh, TTHC, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai những quy trình, TTHC trong lĩnh vực tài chính. Xác định cụ thể những TTHC mang thể xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Song song, nghiên cứu đổi mới phương pháp giải quyết TTHC, đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC đúng thời hạn…

Bốn là, nghiên cứu để kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo sự thống nhất trong triển khai những chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ ko hoàn thành nhiệm vụ, ko đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi những đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được cấp mang thẩm quyền phê duyệt.

Kiện toàn hàng ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, mang cơ cấu logic, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, tăng chất lượng, năng lực cho CBCC, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách. Đổi mới công việc kiểm tra cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

Năm là, nghiên cứu hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công nhằm tăng hiệu quả huy động những nguồn lực tài chính, phân bổ và sử dụng mang hiệu quả những nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu nền tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy logic cho đầu tư phát triển, đảm bảo an toàn nợ công. Tiếp tục nghiên cứu, những chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; ưu tiên dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; cơ cấu lại ngân sách quốc gia và nợ công theo hướng an toàn và vững bền.

Sáu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của những đơn vị; chú trọng việc xử lý công việc, công việc báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng, qua đó tăng hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của những cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng khoa học thông tin của ngành; công bố, cập nhật danh mục những dịch vụ hành chính công, điều kiện kinh doanh trên cổng thông tin điện tử; phấn đấu 100% TTHC thực hiện những dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của DN và người dân. Tổ chức triển khai mang hiệu quả công việc CCHC, kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế trong công việc CCHC.

Một số hình ảnh tại hội nghị Rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình thực hiện ISO 9001-2015:

stc 01

stc 02