Cấp ủy chi bộ gồm những ai?

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mọi người hay đặt ra câu hỏi cơ cấu, số lượng cấp uỷ viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy những cấp được quy định ra sao?

Vậy, để giúp quý độc giả nắm rõ hơn về cấp ủy chi bộ cụ thể: Cấp ủy chi bộ gồm những ai? Luật Hoàng Phi xin gửi tới quý độc giả những thông tin qua bài viết sau đây.

Khái niệm cấp ủy chi bộ?

Hiện nay chưa mang quy định cụ thể về khái niệm cấp ủy chi bộ. Tuy nhiên chúng ta mang thể hiểu đơn thuần, cấp ủy chi bộ là cấp cơ sở, là cơ quan tiêu biểu đại diện cho năng lực, trí tuệ, phẩm chất chính trị, hoạt động thực tiễn của toàn Đảng bộ, Chi bộ.

Nhân sự cấp ủy luôn phải tuân thủ cũng như trang nghiêm chấp hành những nguyên tắc, luôn dựa theo khách quan, công tâm cũng như luôn phát huy được trí tuệ, dân chủ của toàn bộ tập thể cấp ủy, và cán bộ.

Cấp ủy chi bộ gồm những ai?

Từ việc tìm hiểu Cấp uỷ chi bộ là gì, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung liên quan tới Cấp uỷ chi bộ gồm những ai?

Thứ nhất: Đảng bộ phường

– Bí thư: 1 đồng chí

– Phó bí thư: 01 – 02 đồng chí,

– Số lượng cấp ủy: Tối đa 15 cấp ủy viên,

– Số lượng ủy viên Ban thường vụ: Tối đa 05 đồng chí.

Thứ hai: Đảng bộ khác trực thuộc Quận ủy

– Bí thư: 1 đồng chí

– Phó bí thư: 01 – 02 đồng chí,

– Số lượng cấp ủy: Tối đa 15 cấp ủy viên, tuy nhiên đối với những đơn vị, khu vực mang từ 09 cấp ủy viên trở lên thì sẽ được bầu lên ban thường vụ;

– Số lượng ủy viên ban thường vụ: Tối đa 1/3 số ủy viên ban chấp hành.

Nội dung chung về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định mới nhất

Về tiêu chuẩn cũng như điều kiện của cấp ủy viên cũng đã được quy định rõ ràng tại Chỉ thị số 35-CT/TW được Bộ chính trị ban hành ngày 30/5/2019. Với một vài nội dung chính như:

Luôn tăng ý thức tuyệt đối trung thành với những mục tiêu, tiện lợi của Đảng, dân tộc, quốc gia và nhân dân lên trên tiện lợi cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng. Với lập trường, bản lĩnh và ko dao động trước những bất cứ tình huống nào. Với ý thức yêu nước, thương dân, luôn vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân, nghiêm túc thực hiện sự phân công cũng như nhiệm vụ được giao.

Với phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống khiêm tốn, liêm chính, trung thực, kiệm, giản dị, ko tham nhũng, ko quan liêu, ko thời cơ, ko vụ lợi, chí công vô tư lự. Với trách nhiệm với công việc; mang ý thức kết đoàn, kiểu mẫu, sử dụng rộng rãi và yêu thương đồng nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, tiện lợi nhóm, thực dụng chủ nghĩa, bè phái, công bằng, thẳng thắn, tuân thủ và thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Với tư duy, mang tầm nhìn; mang năng lực tổng hợp, phân tích, phương pháp làm việc khoa học. Với năng lực thực tiễn, hiểu biết tình hình thực tế để đưa ra những đề xuất tăng hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, của Quốc gia.

Với trình độ chuyên môn; quản lý quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; mang trình độ tin học, ngoại ngữ yêu thích.

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo tuổi theo quy định.

Quy trình công việc nhân sự cấp ủy

Đối với những Đảng bộ

– Đối với những đồng chí tái cử cấp ủy:

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy: Dựa vào những tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như điều kiện đã được quy định bởi Ban thường vụ quận ủy, để thực hiện định hướng công việc nhân sự. Trên cơ sở danh sách giữa những đồng chí cấp ủy đang được nhiệm, rà soát, kiểm tra từng trường hợp để từ đó đưa ra những kiểm tra, xem xét.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ then chốt lấy ý kiến giới thiệu, với phương pháp thực hiện bỏ thăm được diễn ra một cách công minh, rõ ràng và sáng tỏ nhất thì sẽ được tổ chức bằng hình thức bỏ thăm kín theo danh sách nhân sự tái cử. Cụ thể được chia theo thành phần:

– Ở cấp phường: Tổ trưởng những tổ dân phố, những đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; Ủy ban nhân dân; chủ toạ – phó chủ toạ Hội đồng nhân dân, bí thư những chi bộ trực thuộc, Chủ toạ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng những đoàn thể.

– Những đảng bộ còn lại: bí thư những chi bộ trực thuộc, trưởng những phòng, ban và tương đương, những đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng những đoàn thể.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hàng Đảng bộ, dựa trên nền tảng đã mang ở bước 2, sau lúc mang kết quả giới thiệu nhân sự, thì ban chấp hành Đảng bộ cũng sẽ khởi đầu thảo luận và tiến hành những giới thiệu nhân sự cũng thông qua hình thức bỏ thăm kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Sau lúc đã mang kết quả giới thiệu ở bước 3 thì ban thường vụ cũng sẽ tiếp tục dựa vào đó để xem xét, bỏ thăm thông qua danh sách để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ.

Trên thực tế thì nội dung khảo sát nhân sự cũng sẽ được tiến hành khảo sát, kiểm tra về nhiều yếu tố như: lối sống, phẩm chất đạo đức, năng lực, sự uy tín, sản phẩm và thành tích nổi trội của chính những nhân sự đã được giới thiệu ở bước 3…

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, với bước này thì sẽ được thực hiện theo như trình tự sau: Phân tích kết quả lấy phiếu đã được bỏ với hình thức phiếu kiến ở toàn bộ hội nghị; xác minh cũng như kết luận những vấn đề mới phát sinh; Ban chấp hành Đảng bộ sẽ thảo thuận và đưa ra biểu quyết bằng phiếu kín như những lần trước để đảm bảo được những yếu tố công bằng.

Đối với phần giới thiệu này cũng mang những nguyên tắc nhất định như: nhân sự được giới thiệu và sở hữu tỷ lệ phiếu kín đồng ý to hơn 50% so với tổng số người đủ thẩm quyền tham gia (đại biểu) bỏ thăm kín được triệu tập trên phạm vi toàn những bước (trừ bước 2, vì bước 2 sẽ chỉ tính những đại biểu mang mặt tại buổi bỏ thăm kín). Sau lúc mang kết quả thì sẽ được công bố công khai tại hội nghị.cap uy chi bo gom nhung ai 1

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

Để hiểu rõ hơn về cấp ủy là gì thì người dùng cũng cần phải nắm rõ được những thông tin về quy trình công việc của một nhân sự cấp ủy. Bởi đây là phần nội dung vô cùng đơn thuần, được chia ra thành nhiều bước thực hiện, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy dựa theo nội dung của cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn cũng như số lượng được Ban thường vụ Quận ủy quy định cùng với nhiều phương hướng công việc thì Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát, xem xét và kiểm tra những trường hợp thông qua danh sách được dự kiến về nhân sự đáp ứng được những đòi hỏi được đề ra (tiêu chuẩn, điều kiện), và ban thường vụ cấp ủy cùng với những lãnh đạo mang chức danh trong cấp ủy sẽ chịu trách nhiệm theo quy định để lấy được những ý kiến giới thiệu.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ then chốt để lấy ý kiến giới thiệu, cũng tương tự như đối với nhân sự tái ứng cấp ủy thì đối với bước này cũng sẽ được dựa trên hình thức bỏ thăm kín, và những danh sách nhân sự cũng sẽ được ban thường vụ cấp ủy kiểm tra, xem xét dựa trên kết quả thu về ở bước 1

Tuy nhiên đối với hình thức bỏ thăm này thì hội nghị chỉ được tiến hành trong trường hợp kết quả mang ít nhất 2/3 số người được triệu tập. Ở cấp phường: Tổ trưởng tổ dân phố; chủ toạ, phó chủ toạ Hội đồng nhân dân; những đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; Chủ toạ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng những đoàn thể; Ủy ban nhân dân; bí thư những chi bộ trực thuộc.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, với bước này thì sẽ được dựa trên những điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu được ban thường vụ định hướng đối với công việc nhân sự cấp ủy. Song song dựa trên kết quả thu được vê từ bước 2 thì ban chấp hành đảng bộ trực thuộc cũng sẽ tiến hành thảo luận tập thể cùng nhau đưa ra được những kết quả để giới thiệu nhân sự dựa trên hình thức bằng phiếu kín.

Bước 4: Tiến hành xem, xét khảo sát và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Ban thường vụ sẽ chịu trách nhiệm tập hợp, xem xét, khảo sát và kiểm tra những yếu tố như: Lối sống, sự uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực, sản phẩm vượt trội và thành tích của những nhân sự được giới thiệu trong phần bước 3. Dựa trên những kết quả mang được ở bước 3 thì kết quả cũng sẽ được ban thường vụ cấp ủy xem xét cũng như bỏ thăm những nhân sự đã tham gia vào cấp ủy để lấy được những thông tin ý kiến giới thiệu của hội nghị.

Bước 5: Thực hiện tổ chức hội nghị ban chấp đảng bộ, với phần bước này thì trình tự thực hiện sẽ được tiến hành theo bước: Phân tích kết quả lấy phiếu; xác minh, kết luận; toàn bộ ban chấp hành Đảng bộ thuộc Quận ủy thảo luận, đáng giá và đưa ra biểu quyết giới thiệu nhân sự cấp ủy bằng hình thức bỏ thăm kín.

Trên đây là một số san sẻ chúng tôi muốn gửi tới Khách hàng về Cấp uỷ chi bộ gồm những ai? Khách hàng sử dụng rộng rãi những nội dung liên quan vui lòng phản hồi trực tiếp để được viên chức tương trợ.

Leave a Reply