cases tiếng Anh là gì?

cases tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cases trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ cases tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm cases tiếng Anh
cases
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cases

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: cases tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

cases tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ cases trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ cases tiếng Anh tức là gì.

case /keis/

* danh từ
– trường hợp, hoàn cảnh, hoàn cảnh, tình thế
=in his case+ trong trường hợp của hắn ta
=to be in a sad case+ ở trong một hoàn cảnh đáng buồn
– (y khoa) trường hợp, ca
=the worst cases were sent to the hospital+ những ca nặng đã được gửi tới bệnh viện
=lying-down case+ trường hợp phải nằm
=walking case+ trường hợp nhẹ mang thể đi được
– vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng
=to win one's case+ được kiện
– (tiếng nói học) cách
!in any case
– trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào
!in case
– nếu
=in case I forget, please remind me of my promise+ nếu tôi mang quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé
!in case of
– trong trường hợp
=in case of emergency+ trong trường hợp nguy cấp
!in the case of
– đối với trường hợp của, về trường hợp của
=in the case of X+ đối với X, về trường hợp của X
!it is not the case
– ko phải như thế, ko đúng như thế
!to have a good case
– mang chứng cớ là mình đúng
!to make out one's case
– chứng tỏ là mình đúng
!to put the case for somebody
– bênh vực người nào, bào chữa cho người nào
!put the case that
– cứ cho rằng là, nếu
!to state one's case
– trình bày lý lẽ của mình

* danh từ
– hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)
– (ngành in) hộp chữ in (mang từng ngăn)
!lower case
– chữ thường
!upper case
– chữ hoa

* ngoại động từ
– bao, bọc
– bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc

case
– (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữ

case
– trường hợp in c. trong trường hợp
– degenerate c. trường hợp suy biến
– general c. trường hợp tổng quát, trường hợp chung
– limiting c. trường hợp giới hạn
– limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn
– ordinary c. trường hợp thông thường
– particularr c. trường hợp [riêng, đặc biệt]– special c. trường hợp đặc thù

Thuật ngữ liên quan tới cases

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cases trong tiếng Anh

cases mang tức là: case /keis/* danh từ- trường hợp, hoàn cảnh, hoàn cảnh, tình thế=in his case+ trong trường hợp của hắn ta=to be in a sad case+ ở trong một hoàn cảnh đáng buồn- (y khoa) trường hợp, ca=the worst cases were sent to the hospital+ những ca nặng đã được gửi tới bệnh viện=lying-down case+ trường hợp phải nằm=walking case+ trường hợp nhẹ mang thể đi được- vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng=to win one's case+ được kiện- (tiếng nói học) cách!in any case- trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào!in case- nếu=in case I forget, please remind me of my promise+ nếu tôi mang quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé!in case of- trong trường hợp=in case of emergency+ trong trường hợp nguy cấp!in the case of- đối với trường hợp của, về trường hợp của=in the case of X+ đối với X, về trường hợp của X!it is not the case- ko phải như thế, ko đúng như thế!to have a good case- mang chứng cớ là mình đúng!to make out one's case- chứng tỏ là mình đúng!to put the case for somebody- bênh vực người nào, bào chữa cho người nào!put the case that- cứ cho rằng là, nếu!to state one's case- trình bày lý lẽ của mình* danh từ- hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)- (ngành in) hộp chữ in (mang từng ngăn)!lower case- chữ thường!upper case- chữ hoa* ngoại động từ- bao, bọc- bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọccase- (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữcase- trường hợp in c. trong trường hợp- degenerate c. trường hợp suy biến- general c. trường hợp tổng quát, trường hợp chung- limiting c. trường hợp giới hạn- limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn- ordinary c. trường hợp thông thường- particularr c. trường hợp [riêng, đặc biệt]- special c. trường hợp đặc thù

Đây là cách tiêu dùng cases tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cases tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

case /keis/* danh từ- trường hợp tiếng Anh là gì?
hoàn cảnh tiếng Anh là gì?
hoàn cảnh tiếng Anh là gì?
tình thế=in his case+ trong trường hợp của hắn ta=to be in a sad case+ ở trong một hoàn cảnh đáng buồn- (y khoa) trường hợp tiếng Anh là gì?
ca=the worst cases were sent to the hospital+ những ca nặng đã được gửi tới bệnh viện=lying-down case+ trường hợp phải nằm=walking case+ trường hợp nhẹ mang thể đi được- vụ tiếng Anh là gì?
việc kiện tiếng Anh là gì?
việc thưa kiện tiếng Anh là gì?
kiện tiếng Anh là gì?
việc tố tụng=to win one's case+ được kiện- (tiếng nói học) cách!in any case- trong bất cứ tình huống nào tiếng Anh là gì?
bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào!in case- nếu=in case I forget tiếng Anh là gì?
please remind me of my promise+ nếu tôi mang quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé!in case of- trong trường hợp=in case of emergency+ trong trường hợp nguy cấp!in the case of- đối với trường hợp của tiếng Anh là gì?
về trường hợp của=in the case of X+ đối với X tiếng Anh là gì?
về trường hợp của X!it is not the case- ko phải như thế tiếng Anh là gì?
ko đúng như thế!to have a good case- mang chứng cớ là mình đúng!to make out one's case- chứng tỏ là mình đúng!to put the case for somebody- bênh vực người nào tiếng Anh là gì?
bào chữa cho người nào!put the case that- cứ cho rằng là tiếng Anh là gì?
nếu!to state one's case- trình bày lý lẽ của mình* danh từ- hộp tiếng Anh là gì?
hòm tiếng Anh là gì?
ngăn tiếng Anh là gì?
túi tiếng Anh là gì?
vỏ (đồng hồ)- (ngành in) hộp chữ in (mang từng ngăn)!lower case- chữ thường!upper case- chữ hoa* ngoại động từ- bao tiếng Anh là gì?
bọc- bỏ vào hòm tiếng Anh là gì?
bỏ vào bao tiếng Anh là gì?
bỏ vào túi tiếng Anh là gì?
bỏ vào bọccase- (Tech) vỏ tiếng Anh là gì?
bao tiếng Anh là gì?
hộp tiếng Anh là gì?
ca tiếng Anh là gì?
trường hợp tiếng Anh là gì?
dạng chữcase- trường hợp in c. trong trường hợp- degenerate c. trường hợp suy biến- general c. trường hợp tổng quát tiếng Anh là gì?
trường hợp chung- limiting c. trường hợp giới hạn- limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn- ordinary c. trường hợp thông thường- particularr c. trường hợp [riêng tiếng Anh là gì?
đặc biệt]- special c. trường hợp đặc thù

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì